Індивідуальне творче завдання. 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Індивідуальне творче завдання.Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: [Навчальний посібник]. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Грущінська І.М. Природознавство: [Підруч. для поч. шк.] - К.: Освіта, 2013. -191 с.

3. Біда О.А. Методика вивчення курсу „Я І Україна” з основами сільськогосподарської праці. [навчальний посібник для студентів ] / Олена Анатоліївна Біда –К.: Освіта 2003. – 432с.

4. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. Методика викладання природознавства:[Навч.посібник].-2-ге вид, перероб. І допов. –К.: Вища школа,1990.-302с.

  1. http://www.library.kherson.ua/young/tavrica/litopys/litopys.htm - Літопис Херсона.
  2. www.history.ksportal.net - Хронологічний літопис Херсона, ілюстрований ("Інфо-регіон")
  3. http://www.library.kherson.ua/old/tavrika/kozaky.htm - Херсонщина козацька

Підсумкова тека:

Перевірка засвоєнних основних природознавчих понять курсу початкової школи (освітня галузь «Природознавство»)

Тестовий контроль.

 

Модуль № 2 «Методи навчання природознавства»

Лекційний модуль 2 «Методи навчання природознавства»

5.Методи навчання природознавства, критерії вибору.(2 год)

6. Інтерактивні методи навчання природознавства. (2год.)

7.Методична різноманітність проблемних завдань. (2год.)

8.Методика формування понять про речовини (2 год.)

9. Методи самостійної роботи учнів на уроках природознавства(2)

Практичний модуль 2 «Методи навчання природознавства»

5.Методична різноманітність проблемних завдань на уроках природознавства. (2год.)

6.Практичні методи навчання природознавства. Евристичний та дослідницький метод навчання. (2 год.)

7-8.Методика формування понять про речовини. (4год.)

Модуль самостійної роботи

Зробити конспект тем:

1. Методика вивчення змістовної лінії «Методи пізнання природи», «Рух і взаємодія».

2. Ігрова діяльність на уроках природознавства як засіб розвитку пізнавальних інтересів.

Література:

1. Борисенко Н.М., Сухіна Л.А. Основні напрями теорії та технології природничо-математичної освіти у початковій школі. [навч.-метод. рекомендації ] / Н.М.Борисенко/- Херсон: Айлант, 2010.- С.42-60.

2. Борисенко Н.М., Сухіна Л.А. Методики природничо-математичних дисциплін у питаннях та відповідях[ метод. рекомендації ] / Н.М.Борисенко/- Херсон: Айлант, 2007.- С.42-78.

3. Байбара Т.М. Природознавство: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

4. Мазур П. Дослідницька робота з молодшими школярами на ділянці // Початкова школа.-1997.-№3.-с.4

5. Інноваційні технології в початковій школі./ Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу)

 

Підсумкова тека:

Тестовий контроль

МОДУЛЬ № 3. «ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА»

Лекційний модуль «Форми організації навчання з природознавства»

 

10.Урок - форма організації процесу навчання природознавства (2год.)

11.Предметні уроки з природознавства (2год.)

 

Практичний модуль «Форми організації навчання природознавства»

 

9. Комбіновані уроки з природознавства 2год.)

10. Предметні уроки з природознавства (2год.)

11. Уроки-екскурсії (2год.)

12. Інтегровані уроки ((2год.)

 

Модуль самостійної роботи «Форми організації навчання природознавства»

 

1.Самостійно опрацювати питання з тем та зробити конспект:

  1. Основні вимоги до сучасного уроку природознавства, реалізація технологій здоров’язбереження під час проведення уроку. Технологія взаємодії вчителя і учнів під час співробітництва на різних етапах уроку.

Література:

1. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

2. Білецька О.І..Лоджук Н.Р.Розробки уроків з курсу „Я і Україна.Я і природа” –Тернопіль:Підручники і посібники. 2006. -144с. Чекіна О.Ю.Інтегровані уроки у початковій школі.—Х.:Вид. Група „Основа:”Тріад*”, 2007. -192с.(Початкові інновації.Майстерня)”

3. Макаренко В.М.., Туманцева О.О. Технологія критичного мислення. – Х.:Вид.група «Основа»: «тріада+», 2008.- 96с.

4. Інноваційні технології в початковій школі./ Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу)

5. Землянская Е.Н.Учебные проєкты младших школьникоа (Текст)/Е.Н.Землянская// Начальная школа.- 2005. - №9. – С. 55 – 59.

 

Підсумкова тека: Тестовий контроль

МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА»

Лекційний модуль «Технології навчання природознавства»

 

12.Формування просторового мислення на уроках природознавства.(2год.)

13.Особливості вивчення теми «Різноманітність природи України».(2год.)

Практичний модуль «Технології навчання природознавства»

13. Розвиток критичного мислення на уроках природознавства. (2год.)

14.Методика вивчення теми «Різноманітність природи України». (2год.)

15. Проектна діяльність на уроках природознавства (2год.)

Модуль самостійної роботи «Технології навчання природознавства»

Теми для опрацювання: (конспект)

  1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до Державних стандартів.
  2. Позакласна робота.Види позакласної роботи (масові й індивідуальні). Значення позакласної роботи і її місце в навчально-виховному процесі. Зміст, організація і методика різних видів позакласної роботи.

Творчі індивідуальні завдання. Підбір і використання на уроках природознавства популярної дитячої літератури.Скласти список авторів та започаткувати створення власної природознавчої бібліотеки.

Література

1. Землянская Е.Н.Учебные проєкты младших школьникоа (Текст)/Е.Н.Землянская// Начальная школа.- 2005. - №9. – С. 55 – 59.

2. Інноваційні технології в початковій школі./ Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу)

3. Мазур П. Дослідницька робота з молодшими школярами на ділянці // Початкова школа.-1997.-№3.-с.4

4. Тарасенко Г.С.Навчаємо пізнавати природу.Позакласна виховна робота з молодшими школярами. – Х.:Вид.група „Основа”, 2008.-204,[4]с.- (Серія „Виховання в школі”) Викладання довкілля в 3-4 класі. Посібник для вчителів, які викладають інтегрований курс “Довкілля” в41 класі. — Полтава: ПОІПОПП, 1999. — 80 с.

5. Чекіна О.Ю. Інтегровані уроки у початковій школі./ О.Ю. Чекіна—Х.:Вид. Група „Основа:”Тріада”, 2007. -192с.(Початкові інновації.Майстерня)”

6. Макаренко В.М.., Туманцева О.О. Технологія критичного мислення. – Х.:Вид.група «Основа»: «тріада+», 2008.- 96с.

Підсумкова тека

Контрольна робота

 


МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Вивчення дисципліни „Методика навчання природознавства” передбачає комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця дошкільної та початкової освіти з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування. Курс передбачає надання майбутнім вчителям не тільки теоретичних знань, але й вміння працювати з навчальною методичною літературою, з шкільними підручниками. Крім того, студент повинен набути навички складання конспектів уроків, та їх проведення.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процессу, а саме, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в групах, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, тощо).

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються методи усного і письмового контролю, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Контроль знань та вмінь студентів з дисципліни „Методика навчання природознавства" здійснюють шляхом, виконання тестових завдань, контрольних робіт, проведення залікових уроків, складання конспектів уроків.

 


 

9. Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: [Навчальний посібник]. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3-4 класі: [Посіб. для вчителя.]К.: Освіта, 2001. - 224 с.

3. Біда О.А. Методика вивчення курсу «Я І Україна» з основами сільськогосподарської праці. [навчальний посібник для студентів ] / Олена Анатоліївна Біда –К.: Освіта 2003. – 432с.

4. Борисенко Н.М., Сухіна Л.А. Основні напрями теорії та технології природничо-математичної освіти у початковій школі. [навч.-метод. рекомендації ] / Н.М.Борисенко/- Херсон: Айлант, 2010.- С.42-60.

5. Викладання довкілля в 3-4 класі. [Посібник для вчителів, які викладають інтегрований курс “Довкілля” в 3-4 класі.] — Полтава: ПОІПОПП, 1999. — 80 с.

6. Борисенко Н.М., Сухіна Л.А., Саган О.В., Інтеграція природничо-математичних знань у початковій школі [навч.-метод. посібник]/ Н.М. Борисенко. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006.-76с.

7. Борисенко Н.М., Сухіна Л.А. Методики природничо-математичних дисциплін у питаннях та відповідях[ метод. рекомендації ] / Н.М.Борисенко/- Херсон: Айлант, 2007.- С.42-78.

8. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. Методика викладання природознавства:[Навч.посібник].-2-ге вид, перероб. І допов. –К.: Вища школа,1990.-302с.

Допоміжна література.

1. Байбара Т.М. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства./ Методичні рекомендації. / Т.М. Байбара - К.; Початкова школа, 2002. - С. 100-112

2. Білецька О.І..Лоджук Н.Р.Розробки уроків з курсу «Я і Україна.Я і природа» / О.І.Білецька, Н.Р.Лоджук –Тернопіль:Підручники і посібники. 2006. -144с.

3. Вердіна С. В., Панченко А. Г. Секрети педагогічної майстерності. Уроки для вчителя.— Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 111 c.

4. Володарська М. О. Природознавство. 1 клас (за підручником Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак). — Х.: Вид. група «Основа», 2013. — 135, [1] c. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).

5. Володарська М. О. Природознавство. 2 клас. (за підручником І. В. Грущинської) — Х.: Вид. група «Основа», 2013. — 144 с. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).

6. Володарська М. О. Природознавство. 2 клас. (за підручником Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак) — Х.: Вид. група «Основа», 2013. —144 с. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).

7. Володарська М. О. Природознавство. 3 клас. (за підручником І. В. Грущинської). — Х.: Вид. група «Основа», 2014. — 150, [2] с. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).

8. Володарська М. О. Природознавство. 3 клас. (за підручником Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак). — Х.: Вид. група «Основа», 2014. — 144 с. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).

9. Володарська М. О. Природознавство. 4 клас (за підручником І. В. Грущинської. — Х.: Вид. група «Основа», 2015. — 200 с. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).

10. Володарська М. О. Природознавство. 4 клас (за підручником Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак). — Х.: Вид. група «Основа», 2015. — 200 с. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).

11. Володарська М. О., Андріанова А. І. Природознавство. 1 клас (за підручником І. В. Грущинської). — Х.: Вид. група «Основа», 2013. — 135, [1] c. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).

12. Гільберг Т.Г., Сак Т.В. Природознавство: [підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів.] / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак – К.: Генеза, 2012. – 111 с.

13. Гільберг Т.Г., Сак Т.В. Природознавство: [підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.] / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак – К.: Генеза, 2012. – 160 с.

14. Гільберг Т.Г., Сак Т.В. Природознавство: [підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів.] / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак – К.: Генеза, 2014. – 176 с.

15. Гільберг Т.Г., Сак Т.В. Природознавство: [підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів.] / Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак – К.: Генеза, 2012. – 190 с.

16. Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяль­ність. Зворотний зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителів.— Луганськ, 2004.— 84 с.

17. Гладюк Т.В. Природознавство: [підручник для 4 кл. загальноосвіт. навч.закл.] / Т.В. Гладюк, М.М. Гладюк. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2015. — 224 с.: іл. + 1 електрон. опт. Диск (CD). — Електрон. версія. —Режим доступу: http//www.bohdan-digital.com/edu.

18. Грущинська І.В. Природознавство: [підручник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл] ⁄ І.В. Грущинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 144 с.

19. Грущинська І.В. Природознавство: [підручник для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл] ⁄ І.В. Грущинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 160 с.

20. Грущинська І.В. Природознавство: [підручник для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл] ⁄ І.В. Грущинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 144 с.

21. Грущинська І.В. Природознавство: [підручник для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл] ⁄ І.В. Грущинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. – 192 с.

22. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П. Наволокова. — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 176 с. — (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

23. Житник Б. О. Методичний порадник. Форми і методи навчання.— Х.: Вид. група «Основа», 2005.

24. Землянская Е.Н.Учебные проєкты младших школьников (Текст)/Е.Н.Землянская// Начальная школа.- 2005. - №9. – С. 55 – 59.

25. Інноваційні технології в початковій школі. / Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу).

26. Інноваційні технології в початковій школі./ Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу)

27. Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для преподавателей.— СПб.: КАРО, 2004.— 368 с.

28. Макаренко В.М.., Туманцева О.О. Технологія критичного мислення. – Х.:Вид.група «Основа»: «тріада+», 2008.- 96с.

29. Методичний порадник: форми і методи навчання / Автор-укладач Б. О. Житник.—Х.: Вид. група «Основа», 2005.— 128 с.

30. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / Упорядники Андрєєва В. М., Григораш В. В.— Х.: Вид. група «Основа», 2006.—352 с.

31. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник.— К.: Вид. А. С. К., 2004.— 192 с.

32. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць. / Автори-укладачі Наволоко­ва Н. П., Андрєєва В. М.— Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 117 с.— (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

33. Садкіна В. І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок.— Х.: Вид. група «Основа», 2008.— 88 с. (Серія «Золота педагогічна колекція»).

34. Цікаві завдання з природознавства для початкової школи. –Харків: Веста:Видавництво „Ранок”, 2008. – 160с.

35. Чекіна О.Ю.Інтегровані уроки у початковій школі. / О.Ю. Чекіна—Х.:Вид. Група „Основа:”Тріада”, 2007. -192с.(Початкові інновації.Майстерня)”.

10.Інформаційні ресурси:

1. Програмний засіб „Природознавство 3-клас”,

2. Програмний засіб „Природознавство 4-клас”

3. Освітній сайт "Шкільна освіта" - http://www.school.edu-ua.net/

4. Всеукраїнський шкільний портал - http://www.school.ed.net.ua/

5. Освітній сайт "Освітянська мережа України" - http://www.ednu.kiev.ua/

6. Міжнародинй освітній фонд ім. Ярослава Мудрого - http://www.ymf.kiev.ua/

7. Острів знань. Освітній портал - http://ostriv.in.ua/

 


ЗМІСТОВІ МОДУЛІ КУРСУ „МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА»

Модуль № 1. “Методика навчання природознавства – педагогічна наука.”

Лекційний модуль 1“Методика навчання природознавства – педагогічна наука.”Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 529; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.160.97 (0.008 с.)