Херсонський державний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Херсонський державний університетПоможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойКафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри

___________________О.В.Саган

“___”________________2015 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методика навчання природознавства

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта

 

спеціалізація логопедія, англійська мова, інформатика, українознавство

(назва спеціалізації)

факультет дошкільної та початкової освіти

 

2015 - 2016 навчальний рік


 

Робоча програма Методика навчання природознавства для студентів факультету дошкільної та початкової освіти

за напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта

 

 

Розробники: Борисенко Наталия Михайлівна, к.п.н.,доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії

Бальоха Альона Сергіївна, викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії

Протокол № 1 від 25 серпня 2015року

Завідувач кафедри

 

(Саган О.В.)


ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА»

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
денна форма навчання заочна форма навчання  
Кількість кредитів 4   0101 Педагогічна освіта   Нормативна  
6.010102 Початкова освіта    
Модулів 4 Рік підготовки:  
Змістових модулів 4 2 й 2-й  
Загальна кількість годин -120 Семестр  
3,4 2,3  
Лекції  
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента -2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр   26 год. 6 год.  
Практичні, семінарські  
30 год. 4год.  
Лабораторні  
- -  
Самостійна робота  
64 год. 110 год.  
Вид контролю:  
екзамен  

Примітка.


Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

Для денної форми навчання –1/ 1

Для заочної форми навчання –1/ 8


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА»

Курс методики навчання природознавства як одна із галузей педагогічної науки є складовою частиною загальної методики викладання біології.

Мета курсу—. теоретична і практична підготовка майбутніх вчителів початкових класів щодо методики ознайомлення учнів з природою відповідно до Державних стандартів освітньої галузі «Природознавство», формування професійної компетентності в галузі екологічного виховання.


Завдання курсу:

Теоретичні:

формування у майбутніх учителів знання про об'єкт, предмет методики навчання природознавства; структуру і методи цілісного методичного дослідження; структуру процесу навчання, зміст його компонентів, зв'язків і відношень між ними; загальний спосіб їх визначення в конкретних педагогічних ситуаціях;

розкриття змісту і завданнь методики навчання природознавства як педагогічної науки, з’ясуваня її зв'язків з іншими науками;

ознайомлення студентів із шляхом включення знань про природу в практику навчання учнів початкової школи;

формування знань про методи і прийоми ознайомлення учнів з природою, загальні питання методики (мету і завдання навчання, зміст, форми, засоби) та особливості розкриття основних змістовних ліній курсу природознавства.

Практичні:

формування фахових умінь майбутніх учителів початкової школи на засадах компетентнісного підходу.

Майбутній учитель повинен:

знати:

об'єкт, предмет методики навчання природознавства;

структуру процесу навчання, зміст його структурних компонентів, зв'язків і відношень між ними; рівні процесу навчання в межах природознавства, загальний спосіб їх визначення в конкретних педагогічних ситуаціях;

типи уроків з природознавства, їх макроструктуру; фактори, що зумовлюють варіативність макроструктури уроків;

зміст позаурочної і позакласної роботи з природознавства; їх види, вимоги до методики організації і проведення всіх видів позаурочної і позакласної роботи з природознавства;

значення і види оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у процесі навчання природознавства;

значення і місце краєзнавчого куточка, куточка живої природи, географічного майданчика, навчальне-дослідної ділянки в системі вивчення природознавства в початкових класах;

вміти:

визначати педагогічні (освітні, розвивальні, виховні) цілі в реальних педагогічних ситуаціях;

виділяти в певній частині (тема, розділ, клас, курс) змісту природознавства елементи знань, якими оволодівають молодші школярі; ефективно управляти об'єктивно зумовленим процесом їх формування в реальних педагогічних умовах;

складати структурно-логічні схеми певною обсягу (теми, розділу, класу, курсу) предметного змісту природознавства;

виділяти уміння всіх груп (власне предметні, розумові, раціональної навчально-пізнавальної діяльності), управляти об'єктивно зумовленим процесом формування їх у молодших школярів у курсі природознавства;

розрізняти засоби наочності, які використовуються в процесі навчання природознавства; обґрунтовувати ефективність вибору засобів наочності відповідно до дидактичної мети; застосувати вибрані засоби наочності у процесі навчання природознавства;виготовляти саморобні засоби наочності;

аналізувати зміст підручників і навчальних посібників; вибирати оптимальні методи навчання з метою ефективного досягнення дидактичних цілей у конкретних педагогічних ситуаціях цілісного процесу навчання природознавства,

встановлювати взаємозв'язки між різними формами організації процесу навчання природознавства в початкових класах;

визначати макроструктуру уроку в конкретних педагогічних ситуаціях, його тип; розробляти методику організації і проведення уроків природознавства всіх типів; написати їх детальні конспекти;

Курс методики навчання природознавства реалізується через систему лекцій, практично-семінарських занять, педагогічну практику студентів. На лекціях викладаються основні теоретичні відомості з опорою на результати психолого-педагогічних досліджень, передового досвіду вчителів.

На практично-семінарських заняттях студенти навчаються виконувати методичні завдання, працювати з методичною літературою, творчо її використовувати. Студенти набувають вміння складати фрагменти і конспекти уроків, проводити уроки, ділові ігри.

У програмі розглядаються загальні питання методики викладання природознавства. Спеціальні питання, такі як аналіз змісту підручників і програм з кожного курсу, методика роботи за окремими темами, вивчаються на семінарських і практичних заняттях.

Міждисциплінарні зв’язки:для засвоєння курсу «Методика навчання природознавства» необхідним є знання з природознавчих курсів «Основи природознавства: зоологія, ботаніка», «Екологія» та «Основи природознавства: землезнавство” та педагогічних: „Теорії виховання”, „Дидактики”, „Історії педагогіки„ та ін.

На заняттях розкриваються загальні питання методики (мета і завдання навчання, зміст, форми,засоби) та методика розкриття основних змістовних ліній курсу природознавства. Загальні питання методики навчання природознавства щільно пов’язані з дидактикою, окремі теми курсу винесено на самостійне опрацювання.

Програма курсу складена з урахуванням типової програми курсу початкової школи „Я і Україна”(освітня галузь природознавство), Державних стандартів освітньої галузі „Природознавство”, програми з методики викладання природознавства для спеціальності “Педагогіка і методика початкового навчання”.Рекомендовану літературу студенти використовують вибірково, за вказівкою викладача. В рамках навчального курсу передбачається залучення студентів до активної навчально-пізнавальної діяльності. До практичних занять студенти готуються за планом, складають конспекти уроків, виготовляють необхідну наочність.

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА»

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 405; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.65.228 (0.012 с.)