МОДУЛЬ № 4. Технології навчання природознавства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МОДУЛЬ № 4. Технології навчання природознавстваЛекційний модуль Технології навчання природознавства.

Лекція 12. Формування просторового мислення на уроках природознавства

1. Просторові поняття, методика їх формування.

2. Методика роботи з планом та картою на уроках природознавства.

3. Формування просторових понять під час екскурсій. Методика проведення краєзнавчої екскурсії.

1. Ільченко В.Р.,Гуз К.Ж.. Викладання довкілля в 3 класі.- Полтава:Довкілля- К.,2003.

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. –К.: Академвидавництво.,2004. -352с.

3. Інноваційні технології в початковій школі./ Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу)

4. Мазур П. Дослідницька робота з молодшими школярами на ділянці // Початкова школа.-1997.-№3.-с.4

5. Освітні технології. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. - 348 с.

6. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/ автор-укладач Н.П.Наволокова. –Х.:Вид.група «Основа», 2009.- 176с. – (Серія „Золота педагогічна скарбниця”)

 

Лекція 13.Особливості вивчення теми «Різноманітність природи України»(2год.)

План.

1. Особливості побудови змісту теми «Різноманітність природи України». Природа рідного краю.

2. Краєзнавчий підхід в реалізації змісту теми «Різноманітність природи рідного краю».

 

Література:

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

2. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

3. Макаренко В.М., Туманцева О.О. Технологія критичного мислення. – Х.:Вид.група «Основа»: «тріада+», 2008.- 96с.

 


ПРАКТИЧНИЙ МОДУЛЬМЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА – ПЕДАГОГІЧНА НАУКА.

Аналіз програм та підручників з природознавства. Планування роботи вчителя. (2год.)

План.

  1. Характеристика основних нормативних документів.
  2. Аналіз змісту програм та підручниківз природознавства.
  3. Планування роботи вчителя.

Завдання самоконтролю:

1.Пригадайте матеріал,що ви вивчали в курсі дидактики, дайте відповідь на питання:

У чому полягає суть навчання? Пояснiть вiдношення мiж його елементами. Розкрийте сутнiсть педагогiчної взаємодії між викладанням та учінням. Яке значення має спілкування в процесі навчання?

Які етапи має процес навчання? Чим вони зумовлені? Як забезпечується досягнення власне педагогічної цілі і відповідно процесу навчання? розкрийте суть поняття „знання”. В яких формах знання засвоюються учнями в процесі навчання? Які можливі шляхи організації процесу засвоєння знань навчального предмета? За яких умов кожний з них буде найдоцільніший? Розкрийте особливості змісту власне педагогічних цілей. Охарактеризуйте структуру компонентів особистості та умови їх формування у процесі навчання.

2.Охарактеризуйте діяльність вчителя за таким планом за таким планом:

1. cтруктура навчальної діяльності, характеристика її основних компонентів

2. тематичне планування роботи

3. поурочне планування роботи

4. планування позакласних заходів.

Контрольні питання

Назвіть основні функції діяльності вчителя у процесі навчання.

Охарактеризуйте основні компоненти діяльності учителя, вкажіть, у чому виявляються їхні особливості (об’єкт, предмет, цілі, дії учителя).

Практичначастина:

Опрацюйте розділ 2.1 Зміст навчального предмету (2.ст. 8-29)Дайте характеристику підручників з природознавства за таким планом:

1. Реквізити підручника

2. Характеристика змісту

3. Характеристика методичного апарату, ілюстрацій

4. Складіть тематичний план з природознавства для 3-4 класу користуючись типовою програмою початкової школи

завдання для творчої роботи: (тематика повідомлень)

1. К.Д. Ушинський про вивчення природи в початковій школі.

2. Система О.Я. Герда по ознайомленню молодших школярів з природою.

3. В.О. Сухомлинський про значення природничого навчання в початковій школі.

4. Короткий змістовний аналіз підручників К.Д.Ушинського “Дитячий світ” та “Рідне слово”

Література:

1. Байбара Т.М.Методика навчання природознавства в початкових класах:Навч.посібник.-К.: Веселка, 1998.-с.334

2. Державна національна програма “Освіта ”/”Україна ХХІ столітття”.-К.,2006.

3. Програми загальноосвітньої середньої школи 1-3(4 кл.)-К., 2007

4. Тематичне планування уроків з природознавства //Початкова школа,- 2007, №1, №6

5. Мечник Л.А., Майхрук М.І., Волошин О.М. Календарне планування. Ознайомлення з навколишнім світом (1-2 класи). Природознавство (3(4) – 4(3) класи). – Тернопіль: “Підручник і посібники”. – 1996. – С. 65.

6. Ушинский К.Д. Избр.пед. соч. –М.:Госучпедгиз РСФСР,1945 –С.3-31,147-161, 354-452.


Методика формування природознавчих уявлень та понять.(2год.)

План.

1. Поняття – як форма думки, яка відображає істотні ознаки і відношення предметів та явищ реального світу.

2. Ієрархія природознавчих понять.

3. Умови формування природознавчих екологічних понять.

Вимоги до знань та умінь студентів:

Студенти повинні знати завдання програми щодо формування та розвитку природознавчих уявлень та понять, володіти методикою їх формування на уроках.

Завдання самоконтролю:

1.Які природознавчі поняття та уявлення формуються в початковій школі?

2.Охарактеризуйте суть поняття як форми знань.

3.Що таке система понять у природознавстві?

4.Назвіть умови формування природознавчих понять у процесі навчання в початковій школі.

5.Визначить форму елементів знань в окремих темах, їх зміст та обсяг.

6.Наведіть приклади простих, складних, одиничних та загальних понять, які формуються на уроках природознавства.

7.На прикладі окремих тем та розділів покажіть, як йде розвиток окремих понять, їх розширення та поглиблення.

8.Покажіть, як уявлення перетворюються в поняття.

Практичначастина:

1. Складіть список поодиноких природничих понять, включених у програму з природознавства для ІІІ-ІУ класів.

2. Складіть перелік загальних природничих понять за програмою ІІІ-IУ класів.

3. Проаналізуйте, як розвиваються поняття „тварини”, „рослини”, „вода”, „ліс”,”корисні копалини” в учнів ІІІ-ІУ класів.

Розділ програми клас Загальні поняття Теми в яких відбувається закріплення понять
       

Завдання для творчої роботи: складить блок-схему (питння, схема, о. відповідь) для поясненя таких понять „корисні копалини,””жива природа”, „рослини”.Скористайтесь підказкою:

Методичні рекомендації:

Розвиток понять – це довготривалий процес набуття знань, в якому важливе значення мають питання та завдання, які передбачають установлення логічних зв’язків між окремими поняттями, які необхідно засвоїти.

Процес пізнавальної діяльності починається із сприймання окремих явищ, предметів, подій, які відбуваються через відчуття окремих ознак або властивостей, що діють на аналізатори суб’єкта. Всі відчуття синтезуються в цілісний образ, який має свою структуру. Такий образ виникає та існує тільки при наявності об’єкта. Однак він може згадуватися і відтворюватися в пам’яті, якщо буде сформоване уявлення про нього. Уявлення – це чуттєво-наочний, узагальнений образ, в якому відображені зовнішні ознаки, властивості, зв’язки раніше сприйнятого об’єкта чи групи об’єктів. Уявлення виникає на основі відчуттів і сприймання як результат усвідомлення, запам’ятовування і відтворення. Уявлення бувають одиничними і загальними. Уявлення служать перехідною ланкою до вищої форми пізнання – абстрактного мислення, яка оперує системою понять, що є його результатом. Поняття – це узагальнена форма відображення у свідомості людини навколишньої дійсності. В цьому розкривається сутність речей, істотні ознаки, властивості предметів і явищ, внутрішні зв’язки і відношення між ними та їхні внутрішні протиріччя. Особливість поняття як форми відображення полягає насамперед у його загальності. У понятті як логічній категорії виділяють дві його взаємопов’язані і взаємопротилежні сторони: зміст і обсяг. За змістом – прості і складні, за обсягом – одиничні і загальні.

Курс природознавства передбачає формування первісних понять, які вперше вводять учнів до розуміння закономірностей навколишнього світу. При цьому використовується чуттєвий досвід школярів. Спостереження та практична робота дозволяють сформувати уявлення, які стають основою формування первісних наукових понять, простих за змістом, які потім об’єднуються в складні та більш змістовні за обсягом.

Умови формування природознавчих уявлень в учнів початкових класів:

1. Організація цілеспрямованого відчуття і сприймання ознак властивостей природничих об’єктів, їх зовнішніх взаємозв’язків.

2. Поєднання чуттєвої суті сприйнятого із словесним позначенням.

3. Організація усвідомлення змісту уявлення.

4. Організація запам’ятовування чуттєво-наочного образу об’єкта чи групи об’єктів.

5. Організація закріплення сформованого уявлення шляхом репродуктивного відтворення його змісту без наявності об’єкта.

6. Організація застосування сформованого уявлення про розв’язання задач за зразком, у подібній і новій ситуаціях.

 

Література:

1. Т.М.Байбара. Методика навчання природознавства в початкових класах. -К.: „Веселка”, 1998, с. 68-81.

2. Мечник Л.А., Майхрук М.І., Волошин О.М. Календарне планування. Ознайомлення з навколишнім світом (1-2 класи). Природознавство (3(4) – 4(3) класи). – Тернопіль: “Підручник і посібники”. – 1996. – С. 65.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1176; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.134.110 (0.022 с.)