Шкільна програма з біології та природознавства: загальна структура, методичний аналізМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шкільна програма з біології та природознавства: загальна структура, методичний аналізОпорний план-конспект

Цілі й завдання біологічної освіти в 12-річній школі:

· оволодіння компонентами наукових знань та методологією науко­вого пізнання, що становить основу цілісного світорозуміння й нау­кового світогляду учнів;

· усвідомлення життя як найвищої цінності, формування вміння будувати свої стосунки з природою й суспільством на основі гуманно­го ставлення до всього живого;

· оволодіння знаннями методів, понять, теорій, концепцій;

· різнобічний розвиток особистості учнів засобами біології: пам'яті, спостережливості, творчих здібностей, теоретичного мислення, прагнення до самоосвіти й застосування біологічних знань на прак­тиці;

· формування наукового світогляду, здорового способу життя, необ­хідності додержання гігієнічних норм і правил, набуття екологічної грамотності;

· підготовка молоді до трудової діяльності в галузі медицини, сільсь­кого господарства, біотехнології, раціонального природокористу­вання та охорони природи.

Сучасні проблеми методики навчання біології:

· визначення ролі предмета біології в загальній системі навчання й виховання школярів;

· узгодження змісту, структури та обсягу шкільного предмета біології з вимогами часу;

· розробка методів, методичних прийомів та організаційних форм навчання учнів з урахуванням специфічних особливостей біологічних наук;

· впровадження й поширення інноваційних технологій навчання, розроблених педагогами, які працюють творчо;

· удосконалення змісту й організації позакласної роботи з біології;

· розробка навчально-методичних комплексів із біології;

· розробка й практична перевірка оснащення навчального процесу (кабінету біології, куточка живої природи, шкільної навчально-дос­лідної земельної ділянки, об'єктів живої природи, навчальних наоч­них посібників).

Навчальна програма з біології визначає зміст та обсяг знань, умінь і навичок із навчального предмета, зміст розділів і тем із розподілом їх за роками навчання.

Програми поділяються на типові, робочі та індивідуальні.

Типові навчальні програми складаються вченими, методистами й затверджуються Міністерством освіти і науки. їх виконання є обов'язко­вим. Ці програми містять цільові настанови, окреслюють базові знан­ня, вміння й навички, форми та види діяльності учнів, характеризують вимоги до підготовки школярів. У них даються рекомендації щодо ор­ганізації навчання, вказується на необхідні засоби навчання. Внесен­ням змін до програм опікуються комісії, створені при Науково-мето­дичному центрі Міністерства освіти і науки України, до яких входять провідні вчені, спеціалісти-практики.

Робочі навчальні програми складаються або добираються самими вчителями для здійснення реального навчання в конкретних умовах. Робоча навчальна програма складається по кожному класу й, як прави­ло, на навчальний рік. При цьому враховуються Державний стандарт базової і повної середньої освіти, регіональний компонент, прийнята школою освітня концепція, дидактична система вчителя, індивідуальні бажання учнів та їхніх батьків. Важливу роль відіграє авторська модер­нізація навчальних програм залежно від нових методичних розробок, науково-методичного прогресу та змін у соціальній сфері.

Індивідуальні навчальні програми складаються стосовно окремих учнів. Вони можуть мати різні вигляд і форму. В їх конструюванні пев­ною мірою беруть участь і самі учні. В програмах даного типу інди­відуально для кожного учня вказуються його цілі навчання, напрями й загальний план діяльності, предмети й теми за вибором, факультативи, назви творчих робіт, заплановані освітні результати, терміни, форми перевірки й оцінки досягнень у навчанні тощо. Індивідуальні навчаль­ні програми учнів ураховуються вчителем під час конструювання за­гальної робочої програми.

ХІД РОБОТИ

Завдання № 1. Проаналізувати навчальну програму з біології та природознавства затверджену Міністерством освіти і науки України:

· природознавство у 5 класі. Розділи: I – "Людина та середовище її життя", ІІ – "Всесвіт як середовище життя людини";

· природознавство у 6 класі. Розділи: ІІI – " Природні та штучні системи в середовищі життя людини";

· біологія у 7-му класі. Розділи: І – „Рослини”, II – „Різноманітність рослин”, III – „Гриби та лишайники”, IV – „Бактерії”, V – „Організми і середовище”;

· біологія у 8-му класі. Розділи: VI – „Тварини”, VII – „Різноманітність тварин”, VІІІ - "Організм і середовище існування".

Аналіз шкільної програми з біології:

1. Коли і ким розроблена (статус, видавництво);

2. Загальна структура програми:

· Пояснювальна записка;

· Бюджет часу;

· Вихідні принципи та положення навчання біології;

· Структура методичного апарату

3. Завдання шкільного курсу біології;

4. Основні змістові лінії базової біологічної підготовки

5. Розкриття змісту освіти певним цілям:

· Повнота предмету (кількість і достатність навчальних елементів)

· Науковість викладання (наявність міжпредметних зв’язків)

6. Чим представлений об’єктивний контроль якості знань та вмінь учнів з біології ?

7. Обговорення;

8. Рекомендації.

Контрольні питання:

1. Чим базовий навчальний план відрізняється від робочого навчального плану й які його складові?

2. Які є види навчальних програм? Схарактеризуйте їх.

3. У чому полягає особливість програм для профільного навчання біології?

 


ТЕМА № 4

Шкільні підручники з біології та природознавства: структура, методичний аналіз

Мета:навчитись орієнтуватись у підручнику з дисципліни, що викладається, вміти аналізувати та робити висновки.

Опорний план-конспект

Біологічна освіта школярів є педагогічною системою, під якою розуміють цілісне ди­дактичне утворення взаємопов'язаних елементів: цілей, предметного змісту, методів, засобів та організаційних форм навчання, методів контролю, а також прийомів діагностики досягнення поставлених цілей навчання, що зумовлені специфікою вивчення живої природи.

Цілі освіти — це очікувані результати, яких прагне досяг­ти суспільство, держава за допомогою сформованої системи освіти нині й у найближчому майбутньому.

Цілепокладання — це процес формування мети, її розгортання в часі та в даному інформа­ційному просторі на основі врахування особливостей виконавців діяль­ності, в ході якої передбачається досягнення поставленої мети.

Цілереалізація — це процес перетворення поставленої (внут­рішньої) мети на результат діяльності.

Плануючи проведення навчання біології в будь-якій формі, намічають такі цілі:

навчальна — визначається в загальнобіологічних поняттях, що роз­криваються на основі спеціальних і локальних понять (наприклад, формувати поняття організації живих систем на основі вивчення будови рослинної клітини);

виховна, яка найповніше реалізується засобами даного навчального заняття;

розвивальна — передбачає, які знання, вміння та навички необхідно розвивати в учнів, а саме: інтелектуальні (аналіз, порівняння, вміння робити висновки тощо); з організації навчальної діяльності (загальнонавчальні та предметні); інформаційні (вміння працювати з навчальною літературою, комп'ютером); комунікативні (загальномовні вміння, прийоми спілкування тощо).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.015 с.)