Аналіз і самоаналіз уроку біологіїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз і самоаналіз уроку біологіїВажливою кваліфікаційною характеристикою вчителя біології є вміння аналізувати різно­манітні форми навчальної та виховної роботи.

У шкільній практиці найпоширеніші такі види аналізу уроків:

• повний, який проводиться для контролю якості організації навчально-виховного процесу, вивчення досвіду роботи вчителя й передбачає аналіз змістового, дидактичного й психологічного аспектів уроку;

• короткий, який проводиться для загальної оцінки якості уроку, науково-теоретичного рівня;

• комплексний (комбінований), який передбачає всебічний розгляд в єдності та взаємозв'язку цілей, змісту, форм та методів організації уроку;

• аспектний, що передбачає аналіз однієї зі сторін уроку — або виховної, або психологічної, або організаційної.

До загальновідомих і визнаних належить концепція аналізу уроку В. О. Онищука, в якій акцентується на його дидактичному аспекті. Пропонується такий план аналізу уроку:

мета відвідання уроку;

загальні відомості;

тема й мета уроку;

тип і структура уроку;

зміст уроку;

принципи навчання;

методи, прийоми й засоби навчання;

поведінка учнів;

поведінка вчителя;

результати уроку;

висновки й пропозиції.

Педагогічний аналіз уроку є:

• інструментом формування переконань учителя в необхідності перегляду методики своєї праці, відносин з учнями, якщо вони виявили­ся малопродуктивними;

• інструментом мотивації діяльності вчителя;

• основою узагальнення й поширення передового досвіду;

• засобом формування єдності педагогічних позицій у колективі;

• засобом стимулювання самоосвіти педагога.

У практиці роботи загальноосвітньої школи склалася певна про­цедура аналізу уроку, яка передбачає спочатку самоаналіз уроку вчите­лем, а потім — аналіз іншим учителем або керівником школи.

Для підвищення якості самоаналізу уроку розроблено пам'ятку вчи­телеві.

Пам'ятка вчителю щодо самоаналізу уроку

1. Характеристика логіко-структурних, дидактичних та методичних
особливостей теми уроку, відповідність її навчальній програмі.

2. Чіткість повідомлення теми, постановка триєдиної мети (освітня, виховна, розвивальна), завдань уроку.

3. Педагогічна доцільність вибору дидактичного матеріалу (зміст, обсяг, ступінь складності тощо) відповідно до мети й завдань уроку.

4. Ефективність вибору та реалізація комплексу принципів навчання, визначення й втілення принципу-домінанти.

5. Доцільність вибору методів, засобів навчання, форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів та їх реалізація на уроці.

6. Визначення й реалізація виховного потенціалу навчального матеріалу. Динаміка розвитку здібностей, інтересів, нахилів учнів у процесі навчання.

7. Ступінь організації навчально-пізнавальної діяльності та дисципліни учнів, їхньої активності й самостійності.

8. Забезпечення на уроці відповідних санітарно-гігієнічних умов та створення сприятливого морально-психологічного клімату.

9. Самооцінка досягнення мети уроку, тобто оцінка ступеня реалізації освітнього, розвивального, виховного потенціалів програмного матеріалу, що вивчався на уроці.

Схема спостереження загальної ефективності уроку

У «...» класі.............. школи

«..» ............... 200 ... р.

урок дає.................................

Тема уроку....

Початок уроку..

Кінець уроку..

Присутні.... учні

Урок розпочався:

а) вчасно, б) з запізненням, в) шумно, г) по-діловому.

Порядок у класі: а) добрий, 6) поганий.

Аналіз уроку

1. Мета уроку

2. Науковість і посильність

3. Пояснення основних понять

4. Зв'язок теорії і практики

5. Розвиток вмінь та навичок

6. Стимулювання самостійності та ініціативи учнів

7. Комплексне рішення задач навчання і виховання

8. Зв'язок з раніш вивченим, міжпредметні зв'язки, закріплення

9. Колективна праця і здійснення індивідуального підходу

10. Використання матеріальної бази

11. Якість оцінки знання, об'єктивність

12. Інтерес та емоційність уроку

13. Раціональна організація праці, гігієна, профорієнтація

14. Організованість і поведінка учнів, ставлення до роботи

15. Культура мови

16. Структура і хронометраж уроку

ХІД РОБОТИ

Завдання № 1.Скласти перспективний план з біології та природознавства (клас за вибором студента).

Перспективний (річний) план відображує вивчення розділу біології за темами. Він дає змогу визначити місце теми в розділі за сезонами ро­ку, спланувати екскурсії, систему повторення, провести підготовчу ро­боту до теми із забезпечення її засобами наочності. Перспективний план потрібний кожному вчителеві-початківцю для самоконтролю в термінах вивчення матеріалу, проведення екскурсій, позаурочної та позакласної роботи, організації систематичного внутрішнього й міжпредметного повторення.

Схема перспективного (річного) плану

Тема Кількість годин Термін проведення Лабораторні та практичні роботи Демонстрації Екскурсія Позаурочна робота Позакласне заняття
               

Завдання № 2

Скласти тематичне планування з біології та природознавства (клас за вибором студента).

Тематичний план дає змогу визначити місце кожного уроку в систе­мі уроків теми, значення кожного уроку в процесі засвоєння знань уч­нями та формування вмінь і навичок, своєчасно підготувати необхідні засоби навчання до кожного уроку, відображує систему навчання шко­лярів прийомам і методам самостійної діяльності.

Схема тематичного плану

№ п/п Тема заняття Дата проведення Тип уроку Лабораторні та практичні роботи Основні поняття й терміни Обладнання Д⁄з (література)
               

 

План уроку визначає систему понять, що мають вивчатися, формування загальнонавчальних і спеціальних умінь відповідно до змісту, прогнозує розв'язання комплексу виховних завдань, розвиток особис­тих якостей учнів.

Завдання № 3.Скласти поурочне планування. Додаток А.

Структура й зміст уроку відображуються в поурочному плануванні, або, інакше кажучи, в конспекті уроку. Насамперед учитель формулює мету уроку, визначає його завдання, тип, структуру, продумує послідов­ність вивчення нового матеріалу протягом уроку.

Завдання № 4.Проаналізувати урок. Додаток Б.


Питання для закріплення знань:

1. У чому полягає підготовка вчителя до уроку?

2. На чому ґрунтується особистісно-орієнтоване навчання?

3. На яких принципах базується кредитно-модульне навчання?

4. У чому полягає сутність дистанційного навчання?


ТЕМА № 6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.013 с.)