Зміст шкільної біологічної освіти, її цілі та завдання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст шкільної біологічної освіти, її цілі та завдання.Нормативно-правова база навчання біології та природознавства

Мета: ознайомитись з нормативно-правовою базою шкільної дисципліни «Біологія» та «Природознавство»; визначити основну мету та завдання шкільної біологічної освіти.

Опорний план-конспект

Закономірності навчання — об'єктивні, іс­тотні, стійкі й повторювані зв'язки між компонентами навчального процесу, що зумовлюють його ефектив­ність.

Специфіка дидактичних закономірностей полягає в тому, що вони відображують стійкі залежності між усіма елементами навчання — діяльністю вчителя, діяльністю учня та змістом навчання.

Принципи навчання— це провідні положен­ня, нормативні вимоги до організації та здійснення навчально-виховного процесу, які мають характер загаль­них указівок, правил і норм, що випливають з його закономірностей.

Цілі освіти — це очікувані результати, яких прагне досяг­ти суспільство, держава за допомогою сформованої системи освіти нині й у найближчому майбутньому.

Основні категорії навчальних цілей Означення Що робить учень?
Знання Запам’ятовування специфічної інформації Реагує, сприймає, згадує, пізнає
Розуміння Розуміння змісту заданого матеріалу незалежно від іншого Пояснює, перекладає, показує, інтерпретує
Використання Використання методів концепцій, принципів і теорій у нових ситуаціях Розв’язує нові проблеми, демонструє використання знань, конструює
Аналіз Поділ інформації на складові елементи Розмірковує, перелічує, порівнює, виділяє головне
Синтез Складання цілого з окремих частин Комбінує, поєднує, складає, творить
Оцінка Визначення цінності матеріалів і методів, коли задані цілі, стандарти, критерії Оцінює, обговорює

Основними групами компетенцій, якими повинен володіти випускник середньої школи як цільна особистість є:

соціальні, пов'язані з готовністю взяти на себе відповідальність, бу­ти активним у прийнятті рішень, у громадському житті, у врегулю­ванні конфліктів ненасильницьким шляхом, брати участь у функ­ціонуванні й розвитку демократичних інститутів суспільства;

полікультурні, що стосуються розуміння несхожості людей, пова­жання інших релігій, культур;

комунікативні, що передбачають опанування важливим у роботі й суспільному житті усним та писемним спілкуванням;

інформаційні, що зумовлені зростанням ролі інформації в сучасно­му суспільстві й передбачають оволодіння інформаційними техно­логіями, вміннями здобувати, критично осмислювати та використо­вувати різноманітну інформацію;

саморозвитку та самоосвіти, пов'язані з потребою й готовністю навчатись, як у професійному плані, так і в особистому й суспільно­му житті;

творчої діяльності, які реалізуються в прагненні й здатності до ра­ціональної її продуктивності.

Концепція — це історично зумовлений погляд на певне явище, конструктивні принципи його здійснення.

Найзагальнішим нормативним документом, в якому окреслені цілі та завдання шкільної освіти загалом, є Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи. Далі цілі й завдання конкретизуються в Дер­жавному стандарті базової і повної середньої освіти (2004), згідно з яким навчальний предмет «Біологія» належить до освітньої галузі «Природознавство».

Державний стандарт базової і повної середньої освіти (2004)—зведення норм і положень, що визна­чають державні вимоги до освіченості учнів і випускників початкової, основної і старшої школи України та гарантії держави в її досягненні.

Загалом Державний стандарт базової і повної середньої освіти містить:

базовий навчальний план середньої школи, що дає цілісне уявлення про змістове наповнення й співвідношення основних галузей знань за роками навчання в середній школі, мінімальну тривалість ви­вчення конкретної освітньої галузі знань або навчального предмета, тижневе навантаження учнів на різних ступенях навчання та його структуру (інваріантну й варіативну складові);

освітні стандарти галузевих знань (навчальних предметів), які конкретизують цілі загальноосвітньої підготовки учня середньої школи й визначають обов'язковий для кожного учня рівень засво­єння змісту освітньої галузі чи предмета;

державні вимоги до рівня засвоєння змісту середньої освіти за ступенями навчання (початкова, основна й старша школа), що засвідчують досягнення учнем мети загальноосвітньої підготовки на пев­ному віковому етапі його розвитку.

 

Хід роботи

Завдання №1. Дайте письмову відповідь:

1. З яких структурних компонентів складається процес навчання біології? Коротко схарактеризуйте їх.

2. Що таке закономірності навчального процесу? Розкрийте сутність основних із них.

3. Що таке принципи навчання? Назвіть основні сучасні принципи навчання біології.

4. Що означає демократизація процесу навчання?

Завдання №2. Ознайомтесь з нормативно-правовою базою шкільної біологічної освіти:

1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти

2. Національна доктрина розвитку освіти.

3. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (саме кабінет біології).

4. Державна програма "Вчитель"

Контрольні запитання:

1. У літературі оптимізація розглядається як теорія побудови процесу навчання, як умови його ефективності й як принцип навчання. Яке із зазначених трактувань правильне? Відповідь обґрунтуйте.

2. Що визначає Державний стандарт базової і повної середньої освіти? Які його функції?

3. Назвіть складові Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

4. Назвіть чинники позитивного ставлення учнів до навчання.

5. У чому полягає новизна Концепції базової біологічної освіти в Україні?

6. Серед науковців панують різні думки щодо мети вивчення шкільного курсу біології. Одні вважають, що цей навчальний предмет має реалізовувати в основному світоглядну функцію, інші — інформаційну, розвивальну. Аргументуйте свою позицію з даної проблеми.

7. Б. С. Гершунський писав: - Учитель XXI століття — це людина, яка знає зміст свого життя, вірить у можливість його досягнення й цілеспрямовано працює в ім'я найповнішої самореалізації». Як би ви скоригували мету біологічної освіти для того, щоб можна було сформувати таку особистість?

 


ТЕМА № 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.014 с.)