Методика навчання природознавства – педагогічна наука. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика навчання природознавства – педагогічна наука.Предмет і завдання методики навчання природознавства. Загальна характеристика цілей навчання природознавства. Короткий історичний нарис виникнення та розвитку вітчизняної методики навчання природознавства. Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі. Загальноосвітні завдання природознавства. Характеристика програми та змістових ліній галузі „Природознавство” Державного стандарту загальної початкової освіти. Виховне значення природознавства: методика формування в учнів науково-природничої картини світу, знайомство з загальними законами природи, формування екологічної та естетичної культури, патріотичне та валеологічне виховання.

Розвиток пізнавальних здібностей учнів під час вивчення природознавства: спостережливості, уваги, логічного мислення, творчих здібностей. Зв’язок природознавства з шкільними дисциплінами природничого циклу. Методика формування умінь і навичок у процесі навчання природознавства Принципи відбору і структурування навчального матеріалу з природознавства в початковій школі. Інтеграція змісту природознавства з дисциплінами початкової і середньої школи. Державні стандарти освіти і їх реалізація в курсі природознавства.Аналіз програм та підручників з природознавства. Планування роботи вчителя Особливості змісту природознавчого матеріалу в початковій школі. внутрішньо предметні зв’язки в курсі природознавства.

Методика формування природознавчих уявлень та понять. Поняття і мова. Система природознавчих понять. Умови формування і розвитку природознавчих понять. Уміння, етапи формування умінь на уроках природознавства. Матеріально-технічне оснащення курсу природознавства. Принцип наочності у навчанні. Куток живої природи його оснащення. Навчально-дослідна ділянка, її влаштування і утримання. Географічний майданчик, його влаштування і оснащення. Засоби наочності у процесі навчання природознавству, методика їх використання, загальна характеристика. Заняття на навчально-дослідній ділянці. Класифікація обладнання. Натуральні, образотворчі та аудіовізуальні засоби наочності.

Методи організації процесу навчання природознавства.

Методи і методичні прийоми. Дидактична суть методу навчання природознавства. Визначення і класифікація методів навчання природознавства. Методи проблемного навчання. Евристичний та дослідницький методи навчання. Методична різноманітність проблемних завдань. Практичні методи навчання. Спостереження та його види. Дослід, структура, методика використання дослідів. Практичні роботи з природознавства, демонстрації і досліди на уроках природознавства.

Форми організації процесу навчання природознавства.

Значення і місце методів самостійної роботи учнів на уроках природознавства. Урок - основна форма організації занять у початковій школі. Типологія уроків Методика етапу постановки цілей і завдань уроку. Методика етапу засвоєння нових знань, умінь і навичок. Осмислення у процесі засвоєння. Методика етапу систематизації, узагальнення засвоєних знань умінь і навичок. Комбінований урок. Предметні уроки. Урок-екскурсія, узагальнюючий урок. Нестандартний урок. Інтегрований урок.

Домашні заняття учнів і їх організація. Позакласна робота.Види позакласної роботи (масові й індивідуальні). Значення позакласної роботи і її місце в навчально-виховному процесі. Зміст, організація і методика різних видів позакласної роботи. Позакласний захід з природознавства. Підбір популярної і дитячої літератури до уроків природознавства.

Технології викладання окремих тем курсу природознавства.

Інтерактивні методи навчання природознавству. Характеристика інтерактивних прийомів організації навчання природознавства. Проектні методи навчання природознавства. Особливості використання дидактичних ігор на різних етапах уроку природознавства. Функції ігрової діяльності на уроках природознавства. Розвиток критичного мислення на уроках природознавства. Технології проектного навчання. Основні теоретичні положення, особливості методики. Технологія взаємодії вчителя і учнів під час співробітництва на різних етапах уроку.

 


Структура навчальної дисципліни «Методика навчання природознавства»

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб с.р. л п лаб с.р.
                     
Змістовий модуль 1.Методика навчання природознавства – педагогічна наука..
Тема Методика навчання природознавства – педагогічна наука                    
Тема Принципи відбору і структурування навчального матеріалу з природознавства в початковій школі Аналіз програм та підручників з природознавства. Планування роботи вчителя. Методика формування природознавчих уявлень та понять.                    
Тема. Інтеграція знань з природознавства.                    
Тема Матеріально-технічне оснащення курсу природознавства Реалізація принципу наочності в курсі природознавства початкової школи.                    
Тема Фенологічні екскурсії                    
Разом за змістовим модулем 1                    
Змістовий модуль 2.Методи навчання природознавства.
Тема Методи навчання природознавства                    
Тема Інтерактивні методи навчання                    
Тема Методична різноманітність проблемних завдань                    
Тема Практичні методи навчання природознавства. Евристичний та дослідницький метод навчання Методика формування понять про речовини                    
Тема Методи самостійної роботи учнів на уроках природознавства                    
Разом за змістовим модулем 2                    
Змістовий модуль 3. Форми організації навчання природознавства  
Тема 1. Урок - форма організації процесу навчання природознавства                    
Тема 2. Комбіновані уроки з природознавства                    
Тема 3. Предметні уроки з природознавства                    
Тема 4. Уроки-екскурсії                    
Тема 5. Інтегровані уроки                    
Разом за змістовим модулем 3                    
Змістовий модуль 4.Технології навчання природознавства
Тема 1. Формування просторового мислення на уроках природознавства. Розвиток критичного мислення на уроках природознавства.                    
Тема 2.Методика вивчення теми «Різноманітність природи України»                    
Тема 3. Проектна діяльність на уроках природознавства                    
Разом за змістовим модулем 4                    
Усього годин                    
                                 

 

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА»

« Методика навчання природознавства – педагогічна наука»

Лекційний модуль «Методика навчання природознавства – педагогічна наука»

1.Методика навчання природознавства – педагогічна наука(2год.)

2.Принципи відбору і структурування навчального матеріалу з природознавства в початковій школі(2год.)

3.Інтеграція знань з природознавства (2год.)

4.Матеріально-технічне оснащення курсу природознавства (2 год.)

Практичний модуль «Методика навчання природознавства – педагогічна наука»

1. Аналіз програм та підручників з природознавства. Планування роботи вчителя. (2год.)

2. Методика формування природознавчих уявлень та понять. (2год.)

3. Реалізація принципу наочності в курсі природознавства початкової школи.

4. Фенологічні екскурсії (2год.)

 

Модуль самостійної роботи «Методика навчання природознавства – педагогічна наука».

1.Використовуючи методичну літературу законспектувати питання.

Започаткувати створення тематичних тек з засобами наочності до визначених тем курсу початкової школи.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1014; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.154 (0.008 с.)