Лекція 2 . Методи навчання природознавства, критерії вибору (2год.) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 2 . Методи навчання природознавства, критерії вибору (2год.)План.

1. Класифікація методів навчання природознавства. Організація спостережень.

2. Методична суть методу проблемного навчання.

3. Евристичний та дослідницький метод навчання.

Література:

4. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

5. Байбара Т.М. Природознавство в 3(4) класі: Посіб. для вчителя.К.: Освіта, 2001. - 224 с.

6. Біда О.А. Методика вивчення курсу „Я І Україна” з основами сільськогосподарської праці. [навчальний посібник для студентів ] / Олена Анатоліївна Біда –К.: Освіта 2003. – 432с.

Лекція 3. Проектна діяльність на уроках природознавства (2год.)

План.

 1. Прикладні проекти та реалізація їх у змісті початкової школи в освітній галузі «Природознавство».
 2. Методика організації та проведення дослідницьких проектів на уроках природознавства.
 3. Метод «екологічних проектів» як один з практичних методів ознайомлення з природою дітей, методика організації з дітьми практично-пошукової діяльності у «екологічному проекті».
 4. Особливості технології змістового узагальнення під час вивчення природознавства.

 

Література:

1. Проектна діяльність у школі/ Упоряд.М.Голубенко. – К.:Шк..світ,2007.- 128с.-(Б-ка „Шк..світу”)

2. П'ятакова Г.П., Заячківська Н.М.Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі.Навчально-методичний посібник для студентів та магістрантів вищої школи. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. - 55 с.

3. Чекіна О.Ю.Інтегровані уроки у початковій школі.—Х.:Вид. Група „Основа:”Тріад*”, 2007. -192с.(Початкові інновації.Майстерня)”

4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/ автор-укладач Н.П.Наволокова. –Х.:Вид.група „Основа”, 2009.- 176с. – (Серія „Золота педагогічна скарбниця”)

Практична робота Методична різноманітність проблемних завдань

План.

4. Проблемні методи навчання, іх характеристика.

5. 2.Спостереження, проведення лабораторних дослідів (експеримент), роботи з визначення та опису об’єктів, роботи з природознавчими приладами

6. Проблемні методи навчання при роботіу куточку живої природи й на навчально-дослідницькій ділянці.

Запитання i завдання для самоперевiрки:

 1. Яка діяльність називається творчою?
 2. Охарактеризуйте загальні проблемні методи навчання (проблемний виклад, евристичний, дослідницький) за таким планом: зміст методу;загальна структура;форми реалізації методу;критерії вибору.

Завдання для практичної роботи: Користуючись підказкою виконайте наступні завдання.

Прийоми, що полегшають пошуки шляхів виконання проблемних завдань, як то:

а)додаткова інформація (у вигляді схематичного зображення предметів, явищ, процесів, додаткових спостережень за ними; актуалізації життєвого досвіду);

б)повторення способу виконання аналогічних завдань;

в)розв’язання аналогічних, але простіших завдань;

г)указівка на аналогії;

д)постановка додаткових запитань, які спрямовують хід міркування;

е)актуалізація загальних законів, правил, принципів і закономірностей, які сприятимуть поясненню або передбаченню фактів, дій та ін.

Специфіка застосування цього методу у початкових класах проявляється:

а) у конструюванні навчальних проблемних завдань, які учні розв’язуватимуть самостійно, але обов’язково під керівництвом учителя, оскільки вони носять навчальний характер. Метою їх використання є не тільки засвоєння нових знань та умінь (їх можна подати і в готовому вигляді), а оволодіння дитиною досвідом цілісного розв’язання проблеми;

б) у способах керівництва самостійною пошуковою діяльністю учнів.

Розрізняють проблемні ситуації з різними видами протиріч: між старими й новими знаннями;між життєвими уявленнями й науковими знаннями та інш.

 1. Побудуйте проблемний виклад. Обгрунтуйте можливість і доцільність вибору цього методу навчання в конкретній ситуації. В чому полягає специфіка знань, якими повинні оволодіти молодші школярі під час використання проблемного викладу? На прикладі уроків „ Як обертається Земля ”. „ Зміна дня і ночі ”, ” Зміна пір року ” продемонструйте різноманітність створення проблемних ситуацій різного типу. Оберіть доцільні.
 2. Складіть таблицю методів навчання природознавства у початкових класах:

Метод навчання за його внутрішньою стороною.

Форма реалізації методу в процесі навчання.

Критерії вибору методу.

На основі логічних схем уроків (Будова рослин. Рослини –живі організми. Різноманітність рослин. Хвойні і листяні, однорічні, дворічні та багаторічні рослини. Охорона рослин)

2. На основі розроблених логічних схем змісту конкретної теми навчального предмета для кожної його логічно завершеної частини:

а) визначити конкретну дидактичну мету та конкретні дидактичні підзадачі, розв'язання яких призведе до її досягнення;

б) визначити найефективніші методи навчання, враховуючи критерії вибору кожного з них;

в) розробити оптимальні прийоми реалізації вибраного методу навчання;

г) визначити власне предметний зміст, на якому об'єктивно можливо створити проблемну ситуацію і сформулювати проблему;

д) відібрати або сконструювати різні прийоми створення проблемних ситуащій в конкретних умовах;

е) визначити зміст локальної готовності учнів, яка необхідна для розв'язання конкретної проблеми, та розробити методику її забезпечення.

Література:

4. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 338с.

5. Байбара Т.М., Коваль Н.С. Природознавство: Підруч. для З класу чотириріч, і 2 класу триріч, поч. шк. - К.: Освіта, 2006. -191 с.

6. Байбара Т.М., Коваль Н.С. Природознавство: Пробн. підруч. для 4 класу. - К: Веселка, 2006. - 159 с.

Практична робота 2. Проектна діяльність на уроках природознавства

План.

1. Особливості методики організації проектної діяльності.

2. Методика організації проектної діяльності на уроках змістової лінії «Людина, здоров’я людини».

Матеріал для засвоєння: У Державних стандартах відокремлено п’ять наскрізних ліній формування понять про організм людини: людина і здоров’я, природні умови здоров’я, соціальні умови здоров’я, етноздоров’я, індивідуальне здоров’я. Поняття про організм людини формується протягом уроків „Шкіра-захісник організму,” „Скелет –опора тіла людини”, ”Як людина рухається. М’язи”, „Органи травлення”, „Органи дихання ”, „Система кровообігу”, „Органи чуття. Як людина сприймає довкілля”, „Мозок і нерви”. Мета навчання і виховання в розділі курсу „Я і Україна” передбачає збереження та зміцнення здоров’я учнів шляхом формування понять про організм людини як про цілісну систему. Під час вивчення теми учні мають набути знання про: будову організму людини, умови вироблення і збереження правильної постави; функції шкіри, органів дихання, травлення, кровообігу, виділення, нервової системи, органів чуттів; гігієна шкіри, ротової порожнини, органів дихання, травлення, кровообігу, органів чуттів; раціональне харчування, раціональний режим дня; уявлення про типи темпераменту та особливості поведінки людини відповідно її типу темпераменту, про спеціальні методи дослідження здоров’я (діагностика власного стану, визначення частоти пульсу, температури, тощо);

Специфіка проведення інформаційного проекту з теми ”Людина – живий організм” передбачає чіткого дотримання послідовності вивчення матеріалу:значення системи органів;їх будова;властивості органів;функції;попередження захворювання та правила першої допомоги.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Які форми організації процесу навчання природознавства розрізняють в методиці?

2. Назвіть, які макроетапи має урок як основна форма організації процесу навчання природознавства?

3. Від чого залежить макроструктура уроку?

Завдання для практичної роботи

 1. За логічними схемами власне предметного змісту окремих тем уроків визначте їх макроструктуру. Обґрунтуйте відповідь.
 2. Проаналізуйте зміст курсу природознавства для 3(4) і 4(3) класів. Виберіть теми.на яких відбувається реалізація змістової лінії „Людина”.
 3. Методика організації спостережень за власним організмом. Обґрунтуйте її необхідність
 4. Складіть конспект уроку-проекту до однієї з тем:”Скелет людини.М’язи ”, „Органи травлення”. „Нервова система. Органи чуття”

Література

1. Т.М.Байбара „Методика навчання природознавства в початкових класах”. - К.:» Веселка”, 1998,с.255-260.

2. Лишенко Г.П. та інш.Навчання в 4 кл. Чотириріч. І 3 кл триріч почат.шк.:Посібн для вчителя /-К.: “Освіта”,1998.-256с.

3. Викладання довкілля в3 класі. Посібник для вчителів, які викладають інтегрований курс “Довкілля” в 3 класі. — Полтава: ПОІПОПП, 1999. — 80 с.

http://www.slideboom.com/

 

Модуль самостійної роботи

На самостійне вивчення виносяться такі питання:

 1. Основні вимоги до сучасного уроку природознавства, реалізація технологій здоров’язбереження під час проведення уроку. Технологія взаємодії вчителя і учнів під час співробітництва на різних етапах уроку.:
 2. Методика вивчення змістовної лінії «Методи пізнання природи», «Рух і взаємодія».
 3. Ігрова діяльність на уроках природознавства як засіб розвитку пізнавальних інтересів.

Література:

2. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник.-2-ге видання. - К.: Веселка, 1998.-с.334

3. Борисенко Н.М., Сухіна Л.А. Методики природничо-математичних дисциплін у питаннях та відповідях[ метод. рекомендації ] / Н.М.Борисенко/- Херсон: Айлант, 2007.- С.42-78.

4. Борисенко Н.М., Сухіна Л.А. Основні напрями теорії та технології природничо-математичної освіти у початковій школі. [навч.-метод. рекомендації ] / Н.М.Борисенко/- Херсон: Айлант, 2010.- С.42-60.

5. Борисенко Н.М., Сухіна Л.А., Саган О.В., Інтеграція природничо-математичних знань у початковій школі [навч.-метод. посібник]/ Н.М. Борисенко. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006.-76с.

6. Інноваційні технології в початковій школі./ Упорядник О.Кондратюк.- К.: Шк.. світ,2008.-112с. – (Бібліотека шкільного світу)

7. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д.,Методика викладання природознавства:Навч.посібник.-2-ге вид, перероб. І допов. –К.: Вища школа,1990.-302с.

8. Чекіна О.Ю.Інтегровані уроки у початковій школі.—Х.:Вид. Група „Основа:”Тріад*”, 2007. -192с.(Початкові інновації.Майстерня)”

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 948; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.94.18 (0.015 с.)