Кафедра методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З курсу «Педагогіка,основи педмайстерності»

 

Напрям: 0402 Фізико-математичні науки

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Спеціальність: 6.040203 Фізика

Математика

Курс: ІІ

Семестр: ІІІ

Форма навчання: денна

Практичних занять: 32год.

 

МОДУЛЬ №1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

 

Практичне заняття № 1.

Педагогіка як наука про виховання, навчання і

Розвиток особистості людини.

І. Теоретична частина.

1. Предмет , об'єкт і завдання науки педагогіки.

2. Основні категорії педагогіки.

3.Функції педагогіки.

4.Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками.

5.Джерела педагогіки.

 

ІІ. Практична частина.

1.Скласти схему-конспект:

1.1.Характеристика стадій розвитку педагогіки.

1.2.Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками.

1.3. Джерела педагогіки

2. Розкрийте зміст понять:

“педагогіка”, “народна педагогіка”, “етнопедагогіка”, “педагогіка народознавства”, “народознавство”, “родинна педагогіка”, “педагогічна деонтологія”, “педагогіка народного календаря”, “козацька педагогіка”, “духовна педагогіка”, “світська педагогіка”, “національне навчання”, “навчання”, “освіта”, “методологія науки”, “агогіка”, “героїка”, “андрагогіка”, “віктимологія”, «наукове дослідження», «об’єкт дослідження», предмет дослідження», «мета дослідження», «гіпотеза дослідження», «методи науково-педагогічних досліджень».

Література:

1. Даниленко М.В., Даниленко Л.І. Педагогічні задачі: Навч. Посібник.- К.: Вища школа., 1991. -197с.

2. Петроченко Г.Г. Ситуативные задачи в педагогике: Учеб. пособие. -Мн.: Университетское, 1990. -224с.

3. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю. - К.: Рад. школа, 1984. -С.121.

4. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. –К.: Видавничий центр „Академія”, 2000. -544с.

Практичне заняття №2.

Методи науково-педагогічних досліджень. Розвиток, виховання і формування особистості

І. Теоретична частина.

1. Поняття „методологія” та „метод науково-педагогічних досліджень”.

2. Методологічні засади педагогіки.

3. Вимоги до вибору методики дослідження.

4.Класифікація методів науково-педагогічних досліджень та їх характеристика.

5. Розкрити взаємозв’язок між індивідуальнім розвитком особистості і зусиллями вчителя з формування в учнях позитивної навчальної мотивації;

наведіти 2-3 приклади впливу соціального середовища на розвиток особистості дитини.

 

ІІ. Практична частина.

Розробка анкет та методик педагогічних досліджень.

Завдання 1 :

Розробити відкриту та закриту анкету вивчення інтересів особистості.

Завдання 2:

Розробити методику дослідження сформованості якостей особистості учня.(За вказівкою викладача).

Користуючись навчальними посібниками з вікової фізіології та дитячої педагогічної психології,випишіть особливості анатомо –фізіологічного і психічного розвитку учнів середнього і старшого віку(в ліву колонку) та педагогічні вимоги до врахування кожної особливості навчально-виховного процесу ( у праву колонку).

Проаналізуйте процеси власного розвитку і назвіть прояви соціального успадкування.

Література:

 

1. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. — М., 1982.

2. Баєв Б.Ф. Психологічне вивчення учня. -К.: Рад. шк.,1977.

3. Звєрєва І.Д., Коваль Л.Г., Фролов П.Д. Діагностика моральної вихованості школярів. –К.: ІСДО, 1995. –156 с.

4. Завягинский В. Й. Методология и методика дидактического исследования. — М., 1982.

5. Орієнтовний зміст виховання в національній школі.-К.: IЗМН, 1996.

6. Педагогическая диагностика в школе / Под ред. А.И.Кочетова. – Мн.: Нар асвета, 1988. -223 с.

7. Скалова Я. Методология и методы педагогических ис­следований. — М.,1989.

8. Шилова М.И. Изучение воспитанности школьника. –М.: Педагогика, 1982.

9. Шилова М.И. Учителю о воспитанности школьников. –М.: Педагогика, 1990. –144С.

 

 


 

 

МОДУЛЬ №2. ДИДАКТИКА

Практичне заняття № 3.

Дидактика - наука про навчання

І. Теоретична частина.

1. Поняття „дидактика”. Розвиток дидактичних ідей.

2. Основні категорії дидактики.

3. Загальне поняття про процес навчання .Рушійні сили педагогічного процесу.

4. Компоненти навчального процесу.

5.Навчально-пізнавальна діяльність учня.

 

ІІ. Практична частина.

 

1. Розкрийте зміст понять:

“дидактика”, “категорії дидактики”, “система дидактичних дисциплін»,

“функції навчання”, “процес навчання”, “рушійні сили процесу навчання”, “навчання”, “учіння”.

2.Скласти схему-конспект процесу навчання:

Методологічна основа

Рушійні сили

Функції

Має двосторонній характер

Компоненти

Структура

Логіка навчального процесу (внутрішній процес засвоєння знань)

Мотиви навчання

Принципи навчання

2. Законспектувати:

Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти томах. –К.: Рад. школа, 1977.-Т.2. Сто порад учителеві. 9.„Дві програми навчання”, розвиток мислення школяра. –С.447-449.; 24. Не допускайте диспропорції між уміннями й знаннями. –С.475-478.

 

Література:

1. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. -М., 1982.

2. Баранов С. П. Сущность процесса обучения. -М., 1981.

3. Богопольський А.О. Індивіалізувати навчальний процесс // Рідна школа. -1991. -№7.

4. Данилова Лариса Розвивати пізнавальну активність учнів . // Рідна школа. -2000.- №6

5. Дидактика современной школы / Под ред. В. А. Онищука. К., 1987.

6. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В 5-ти т. Т.3. –К.: Рад. школа, 1977. –670 с.

7. Фіцула М. М. Педагогіка. -К.: Видавничий центр „Академія”, 2000. -544с.

8. Щукина Г. Й. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. М., 1979.

9. Шушара Т. Навчально-пізнавальна діяльність учнів: зміст і основні критерії// Рідна школа. -2002. -№ 11. –С.17-18.

10. Ягупов В. Дидактичні поняття: «навчальний процес» чи «процес навчання»? // Рідна школа. -2000. -№11.

11. ЯгуповВ.В. Педагогіка: Навч.посібник. –К.: Лібідь, 2002. -560с.

 

 


Практичне заняття № 4.

Освіта: зміст, тенденції розвитку.

І. Теоретична частина.

1. Поняття „зміст освіти”. Основні стандарти освіти.

2. Система освіти в Україні.

3.Наукові вимоги до змісту освіти.

4.Характеристика джерел освіти.

 

ІІ. Практична частина.

1.Розкрийте зміст понять:

“зміст освіти”, “навчальний план”, “державний компонент”, “шкільний компонент”, “навчальна програма”, “підручник”, “навчальний посібник”, “загальна освіта”, “знання”, “вміння”, “навички», “політехнічна освіта”, “професійна освіта”.

2.Ознайомтесь з наявними в бібліотеці вищого навчального закладу документами:

Ø Базовим навчальним планом основної школи;

Ø навчальними програмами;

Ø підручниками та навчальними посібниками з фізики (математики);

Ø методичними посібниками для вчителів.

Ø Зробіть аналіз пояснювальної записки навчальної програми з фізики (математики).

Сформулюйте головні завдання, що стоять перед вашою навчальною дисципліною.

Оформіть результати цього аналізу у вигляді таблиці:

Освітня галузь Навчальні предмети Навчально-методичне забезпечення галузі (назва та автори програм, підручників, методичних посібників для вчителя)
     
     
     
     
     
     

Література:

1. Дейкун Д.І. Як змінюється зміст освіти//Рідна школа. -1991. -№7.

2. Дейкун Д.І., Шевченко В.Г Навчальні плани: сучасний стан, проблеми, перспективи // Рідна школа. -1993. -№6.

3. Державна національна програма "Освіта" ( Україна XXI століття").

4. Закон України „Про загальну середню освіту”.

5. Ільченко В.Р. Інтеграція змісту освіти //Рідна школа. -1993. -№7.

6. Касьяненко М. Д. Зміст шкільного навчання і способи його реалізації // Рідна школа. -1990. -№12.

7. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. -2002.-№33(від 23 квітня) –С.4-6.

8. Фіцула М. М. Педагогіка. -К.: Видавничий центр „Академія”, 2000. -544с.

 


Практичне заняття №5 .

Методи та засоби навчання .

І. Теоретична частина.

1. Поняття „метод навчання”.

2.Класифікація методів навчання.

2. Вибір методів навчання.

3. Характеристика методів навчання.

4.Загальні вимоги щодо оптимального поєднання методів навчання.

5.Засоби навчання.

6.Технологія особистісно-зорієнтованого навчання

ІІ. Практична частина.

1.Розкрийте зміст понять:

“метод”, “прийом”, “дія”, “операція”, “засіб”, «класифікація методів навчання»,

«засоби навчання», «технологія особистісно-зорієнтованого навчання».

 

2. Відповедіть на запитання: В чому різниця між поняттями «прийом навчання» та «метод навчання» та заповніть таблицю:

 

Поняття Подібність Різниця
прийом навчання    
метод навчання  

3.Скласти схему-конспект:

3.1Сучасні методи навчання.

3.2. Розробка (зробити ксерокс) план-конспекту нестандартного уроку

 

Література:

1. Дидактика современной школы / Под ред. В. А. Онищука. -К., 1987.

2. Дидактика средней школы / Под ред. М. Н. Скаткина. -М., 1982.

3. Осинська В.М. Шкільній практиці - активні форми і методи навчання // Радянська школа. - 1988. - №6.

4. Ротаєнко П. А. Комп'ютер як дидактичний інструмент // Рідна школа. -1994 рік. -№10.

5. Савченко Л.В. Контроль знань — запорука успішного навчання // Рідна школа. -1990. -№1.

6. Фіцула М. М. Педагогіка. -К.: Видавничий центр „Академія”, 2000. -544с.

7.Ягупов В.В.Педагогіка. –К.: Либідь, 2002. -560с.

 


Практичне заняття №6 .Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.016 с.)