ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 5 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6455 страниц.

География - 5 Страница

Ближайшие акции в наших ресторанах Расскажите правила получения и использования карты Детского клуба Педагогическая система Марии Монтессори Тема: Розвиток й становлення української антропоніміки та системи власних особових імен та імен по батькові українців Прізвище як успадкована офіційна назва Тема: Прізвище: історія, семантика, структура Частина I. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРАЇНОЗНАВСТВА Об'єкт і предмет країнознавства Закономірності й принципи країнознавства Держава і країна. Форми їх правління та адміністративно-територіального устрою Етапи формування політичної карти світу. Типи країн Міжнародні організації. Геополітика та геостратегія Географічне положення держави Кордони держави та їхні функції Загальні засади районування світу Красным шрифтом в квадратных скобках обозначается конец текста на соответствующей странице печатного оригинала Глава 1. Государство как организм, тесно связанный с землей Глава 7. Государственная и естественная области. Внутреннее расчленение и связь Глава 8. Пространственный рост государств Глава 10. Географическое уравнивание государств Глава 17. Сношение как покоритель пространства Положение, форма и величина человечества Л 2. Визначення довжин ліній у заданому масштабі Л 8. Визначення висоти точок між горизонталями Л. 14 Визначення площі графічним способом Поняття про туристсько-рекреаційний потенціал Туристичний потенціал Саyдівської Аравії Природні туристичні ресурси Саудівської Аравії Суспільні туристичні ресурси Саудівської Аравії Соціально-економічна характеристика Саудівської Аравії Туристичний комплекс Саудівської Аравії РОЗДІЛ І. Іменник як самостійна частина мови Загальна характеристика іменника Зменшено-пестливі суфікси іменників РОЗДІЛ 2. Вживання іменників із пестливими суфіксами у дитячому фольклорі Реєстр іменників із пестливими суфіксами в дитячому фольклорі В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. На контурную карту Мира нанесите следующие названия географических объектов ПОЛУОСТРОВА: Аравия, Индокитай, Индостан, Аляска, Калифорния, Флорида, ТзОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю Дослідження наукових публікацій пов’язаних з актуальними проблемами полігонів ТПВ та шляхи їх вирішення Фізико-географічний опис району робіт. Загальна характеристика Грибовицького сміттєзвалища. Обґрунтування необхідності геодезичного моніторингу Грибовицького полігону ТПВ Класифікація полігонів ТПВ та його основні елементи Аналіз сучасних методів моніторингу полігонів ТПВ Метод топографічного знімання Обґрунтування вибору ПЗ для виконання даної роботи Вартісні показники виготовлення цифрової векторної топографічної карти ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО Тема 10. Туристські ресурси Полісся (2 год.) Країн Східної Європи (4 год.) ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Характеристика туристсько-рекреаційних ресурсів держав Середньої Азії Перелік тем рефератів по модулю Л 3. Визначення довжин ліній у заданому масштабі Л 9. Визначення висоти точок між горизонталями Классификация АТС. Перспективы развития на базе электронной техники. Структурная схема регистра ЭАРБ, процесс установления соединения при связи к однотипным АТС МАВ, работа пробного устройства, групповая и индивидуальная проба У р о к 38. ВНУТРЕННИЕ СИЛЫ ЗЕМЛИ Тема: Великі географічні відкриття. Пошуки морського шляху в Індію Меридіани- — лінії на карті і глобусі, що з'єднують два полюси. Тема: Породи, що складають земну кору. Тема: Добовий та річний хід температури повітря. З підняттям на кожні 100 м тиск зменшується приблизно на 10 мм рт. ст., або через кожні 10м тиск падає на 1мм. Тема: Клімат. Кліматичні пояси Нанести озера на контурну карту Зразки завдань розроблених на компетентнісних засадах (особистісний підхід, діяльнісний підхід, тощо) Філософсько-світоглядні дисципліни Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування (8 год.) З поглибленим вивченням інформатики у 2016/17 н.р. Особливості вивчення інформатики за навчальною програмою Предмети художньо-естетичного циклу Эволюция экономической географии. Основные направления развития экономико-географических идей во второй половине 19 – начале 20 вв. Основные этапы развития географии с начала 20 в. до начала 21 в. Территориальная организация общества. Пространственные закономерности. Этнический, расовый состав населения. Мировой процесс урбанизации. Географическое разделение труда. Понятие о географическом разделении труда. Международное разделение труда и факторы его развития. Международные экономические и экономико-политические организации. Разделы современного страноведения Современные пространственные структуры мира. Процессы пространственной дифференциации и интеграции. Этнические факторы регионализма (диффузия рас, Родина, этноценоз, этнические признаки и контакты). Современные цивилизациооные макрорегионы мира. Территории и границы государств. Типы стран по форме политического устройства, форме политического правления, форме государственного режима. Типология развитых, развивающихся стран. Система прямоугольных координат Гаусса-Крюгера. Ориентирование линии. Ориентировочные углы. Поверки и юстировки нивелиров. Закрепление пунктов опорных геодезических сетей. Куратор Форума передаёт заявки и материалы участников заочного этапа в РМК до 24 октября 2016 года. Критерий «АКТУАЛЬНОСТЬ» от 0-до 9 баллов Тема 1.3. Хозяйство и общественно-политическое устройство в страноведческом исследовании Тема 2.6. Россия и страны СНГ. Страноведческая характеристика. Туристские регионы и районы РФ Розселення і регулювання росту міст. Резерв територій для розвитку міста Комплексна модель схеми розселення. Тема № 1 (Природа, суть, будова мови) Тема № 5 (Граматика: морфологія) Тема № 9 (Норми сучасної української літературної мови) Кафедри української філології. Додаток Г Словник подільських говірок СЛОВНИК ОСНОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Назви частин організму людини Займенник, службові слова, вигуки. Список інформаторів (зразок) Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, Лексико-граматичні розряди іменників Категорія роду іменника: способи і засоби вираження її Категорія числа, її значення і граматичне вираження Категорія відмінка: система відмінків в українській мові, значення відмінкових форм, мовні засоби вираження Групи тверда м ’ я к а мішана Відмінювання множинних іменників Означено-кількісні числівники Неозначено-кількісні числівники Синтаксичні особливості числівників Однина Множина Однина Множина Граматичні категорії дієслова Категорія перехідності / неперехідності Розрізнення дієвідмін можливе і за формою інфінітива, однак у шкільній практиці цей спосіб не використовується. Родові та числові форми минулого часу та умовного способу Значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль прислівників Групи означальних прислівників Морфологічні типи прислівників Пам’ятки світської архітектури Розділ 3. Сучасний стан туристичної галузі в Монако Перспективи та стратегічна програма в розвитку туристичної сфери країни Природно-лікувальні ресурси Хорватії Культурно-історичний потенціал Хорватії як основа екскурсійного забезпечення курортів Хорватії Основні етапи розвитку туризму Хорватії Аналіз туристичного ринку Хорватії Отчет о путешествии на Байкал. 6-21.08.2012 День2; 07.08.2012 Иркутск-Выдрино. Начало маршрута на Соболиные озера. День 7; 12.08.2012 Сплав по реке Снежная до Выдрино. День 9; 14.08.2012 Начало маршрута по побережью Байкала на байдарке. Б.Голоустное — Листвянка. Административные правонарушения (понятие, признаки состав и виды) Урок № 31 Понятие о сложном предложении Урок № 32 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения Раздел 1. Элементы общей физической географии. Тема 1.1. Землеведение. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Рельеф земной поверхности. Формы рельефа. Рельеф нашей Родины. Природные различия Оренбургской области. Методика изучения темы в начальной школе. Сказка «Капелька - Путешественница» Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Цветок, Опыление, Оплодотворение. Классификация растений. Использование их человеком. Характеристика отдельных представителей растительности дубрав. Сезонные изменения в жизни растений. Позвоночные животные: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Влияние кривизны Земли на проецирование расстояний Влияние фактора кривизны Земли на превышения в зависимости Геодезические и географические координаты Плоские прямоугольные и полярные координаты Понятие о зональной системе плоских прямоугольных координат Соотношения между азимутами (дирекционными углами) и румбами Уклон – это тангенс угла наклона или отношение превышения к горизон- Нанесение на карту проектной линии с уклоном, не превышающим пре- Случайных погрешностей. Погрешности измерений Результатов равноточных измерений Интервальные характеристики точности результатов измерений. Результатов неравноточных измерений И правилах вычислений в геодезии Горизонтальные и вертикальные углы. Устройство теодоли- Поверки и юстировки теодолитов Основные поверки оптических теодолитов Измерение горизонтальных углов Погрешности измерения углов и меры по их минимизации Измерение магнитного азимута Механические приборы для измерения расстояний При обосновании точности геодезических работ Понятие о геометрических методах создания государственных геодезиче- Ности решения обратной угловой засечки Угловая невязка разомкнутого теодолитного хода. Вычисление приращений координат и оценка точности теодолитного хода. Съемка контуров. Вспомогательный прибор – экер Тригонометрическое нивелирование Геометрическое нивелирование, применяемые приборы, их по- Приборы для геометрического нивелирования Основные технические данные оптико-механических нивелиров Поверки и юстировки оптико-механических нивелиров И других видах нивелирования Технология прокладки ходов технического нивелирования Подготовительные работы для тахеометрической съемки Съемки, выполненной с помощью теодолита Высотные тахеометрические ходы при помощи теодолита Топографические съемки нивелированием поверхности. Другие способы нивелирования поверхности Устройство и поверки мензульного комплекта Места пунктов съемочного обоснования Понятие о космических съемках Краткие данные о разрешающей способности аналоговых и цифровых фотосним- В-83. Охарактеризовать библиографическое пособие “Изобразительное искусство”, издаваемое РГБ. В-87. Характеристика российской книжной летописи В-90. Сводный каталог “Кнігі Беларусі 1517-1917”: краткая характеристика В-68. Банк данных правовой информации «Эталон»: краткая характеристика. В-74. Персональные краеведческие библиографические указатели ГУ Витебская областная универсальная библиотека им. В.И. Ленина В-80. Характеристика библиографического указателя «Новая літаратура па культуры і мастацтву». Кафедра педагогики высшей школы РЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) РАЗДЕЛ IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА Очное участие в научно-практических мероприятиях (научно-практические конференции, семинары, круглые столы и т.п.) Становление современной географии Методы географических исследований Характерные положения Земли на околосолнечной орбите Горизонтальная зональность и вертикальная поясность. Внутреннее строение Земли. Земная кора и ее типы. Литосфера и астеносфера. Понятие о климате и климатообразующих факторах. Классификация климатов Земли. Климатические пояса и области. Умеренный климатический пояс Субтропический климатический пояс Экваториальный климатический пояс Почва как компонент биогеоценоза и биосферы. Источники выбросов загрязняющих веществ в атфосферу Природные условия и ресурсы, их классификация. Ресурсообеспеченность Земли. Размещение основных видов полезных ископаемых: нефть, уголь, природный газ, железные, медные, оловянные, алюминиевые руды Экономическая оценка водных ресурсов. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Численность мирового населения. Крупнейшие страны мира. Урбанизация, её региональные особенности. Групповые формы городского расселения (агломерация, мегалополис). Трудовые ресурсы и экономически активное население. Трудовые миграции населения. Закономерности, принципы и факторы размещения хозяйства. Научно-техническая революция как фактор размещения хозяйства Охарактеризуйте принципы и факторы размещения производительных сил. Объективные основы и этапы экономической интеграции. Евразийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС) Классификация глобальных проблем Объективные предпосылки возникновения глобальных проблем Реалії постбіполярного світу. Р. Арон, П. Ренувен і Ж.-Б. Дюрозель: заперечує об'єктивні засади цього поняття Теорії географічного детермінізму Концепції географічного детермінізму. Грунт впливає на людину наступними 3-ма способами. Геополітика це наука про Державу, як про географічний організм, що втілений у просторі. Х. Макіндер про географічну вісь історії. Арон про схеми Маккіндера, про їх ідеологічні наслідки Французька школа географії людини Концепція Остленду в німецькій геополітичній школі. Основні німецькі геополітичні теорії. Геополітична концепція К. Шмідта. Основні поняття та положення атлантизму. Принцип обмеженої війни у концепції атлантизму. Євразійська геостратегія атлантизму З. Бжезінського. Поняття Росії-Євразії в російській політ. географії Сучасні роздуми про майбутнє Європи: тенденції та концепції. Геополітика та неоекономіка. Геополітична концепція мондалізму. Ж. Атталі «Лінії горизонту». Великодержавність та її сценарії. Гескагональна модель світового порядку (Росія – стиль господарчої діяльності) – Олексій Неплесса. Геополітична модель світового порядку 3. Бжезінського та нова стратегічна концепція Атлантич МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ НАПИСАННЯ Оцінка мотивів, за яких працівники залишають ТОВ «X»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.24.100 (0.041 с.)