ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 5 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6582 страниц.

География - 5 Страница

Тема 3: Горизонтальна і вертикальна структура геосистем. Особливості гірських ландшафтів України. Основні компоненти природно-антропогенної системи. Рельєф і геологічна будова як компоненти ландшафту. Гідросфера та її ландшафтоутворююче значення. Рослинний і тваринний світ у ландшафті. Основні закономірності функціональної динаміки. Багаторічна динаміка, флуктуації та сукцесія геосистем. Антропогенно-техногенна перетвореність ПТК. Оцінка антропогенних впливів на функціональні ландшафти. Зміст та просторово-часові масштаби прогнозу. Суть і значення комплексного природного районування ПТК. Основні напрямки оптимізації геосистеми. Короткий словник термінів і понять. Правопис слів іншомовного походження Правопис найуживаніших префіксів та суфіксів . Аналіз орфогр. словника За сферами вживання словниковий склад української мови поділяється на загальновживану і спеціальну лексику, або лексику обмеженого вживання. Асиміляція приголосних.Повна і часткова асиміляція за голосом, за мякістю, за місцем і способом творення. Склад. Склади відкриті і закриті, наголошені і ненаголошені. Закономірності складоподілу в українській мові. Пряме і переносне значення слова. Основні типи лексичних значень слів. Чергування приголосних фонем. Чергування г-ж-з, к-ч-ц, х-ш-с. Дисиміляція приголосних. Подовження приголосних, що виникло внаслідок прогресивної асиміляції. Тема 1. Туристские ресурсы Уральского региона: общий обзор. Тема 6. Этнический туризм. Туристские ресурсы Уральского региона НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint? Seit wann gibt es das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung? In welchem Jahr wurde Hitler Reichskanzler? Wer schrieb den Text zur deutschen Nationalhymne? In welchem Jahr fand die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl statt? Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen? Сутність рекреаційного потенціалу Рекреаційні ресурси природних водойм і водотоків (річки, озера,моря) Параметри акваторій для рекреаційного використання Рекреаційні ресурси штучних водойм і водотоків Методика оцінки водорекреаційного потенціалу ХАРКІВСЬКА ГЕОГРАФІЧНА ШКОЛА Географічна наука в університетах КИЇВСЬКА ШКОЛА ГЕОГРАФІЧНОГО ПІЗНАННЯ Інженерна, екологічна та реґіональна геоморфологія Значення грунту та ґрунтознавства. Вчення Докучаєва про генезис та зони. Сучасне уявлення про еволюцію. Сучасні уявлення про процеси перетворення органічних залишків в грунті. Кислотність та лужність грунтів. Поняття про окультурення ґрунтів. Агрофізичне, хімічне, меліоративне і фіто меліоративне значення. Ґрунтово-географіні зони України. Поділ чорноземів степової зони України на підзони і провінції і особливості їх ґрунтового покриву. Лучно – каштанові грунти України та їх осовні властивості. Тип Простейшие. Класс Саркодовые. Общая характеристика типа Простейшие. Морфология, жизненные циклы, патогенное действие саркодовых. Диагностика и профилактика амебиаза. Особенности патогенного действия дизентерийной амебы Предмет ландшафтоведения. Место ландшафтоведения среди наук о земле. Ландшафтоведение и геоэкология. Понятие о ландшафте. Роль биоты в функционировании ландшафта. Система территориального разделения труда Процесс автоматизации производства На каком неожиданном эффекте основана реклама Underwater World Aquarium. Каковы преимущества и недостатки размещения рекламы в Интернете. Назовите факторы, воздействующие на стоимость размещения рекламы в газетах и журналах, на радио и телевидении. Тема 1. Інтелектуальна власність та її особливості. Тема 2 Форми і засоби правової охорони інтелектуальної власності Оподаткування операцій з нематеріальними активами Тема 5 Професійний секрет Договори у сфері інтелектуальної власності Наука як система знань.2. Термінологія наукових досліджень. Тема 8. Емпіричні методи наукового дослідження Тема розділу. Фізико-географічне районування України Розповідь вчителя про цікаві місця ІV. Які низовина знаходиться в межах зони мішаних лісів? ХАРКІВСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ТЕХНІКУМ Результати семестрового контролю, захисту навчальних модулів Тема № 1. «Топографические карты и их чтение» При составлении карты вначале наносят картографическую сетку, а затем по материалам топогеодезической съемки местности наносят рельеф и местные предметы. Географическая система координат. Топографические условные знаки принято разделять на масштабные (или площадные), внемасштабные, линейные и пояснительные. Чтение рельефа по горизонталям и условным знакам. Местах) поднимают желтым цветом легкой тушевкой. Тактическая классификация местности Определение формы и крутизны скатов. Частина І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ Основні поняття рекреаційної географії Закономірності та принципи рекреаційної географії Розділ 3 РАЙОНУВАННЯ В РЕКРЕАЦІЙНІЙ ГЕОГРАФІЇ Рекреаційне районування світу та України Територіальні рекреаційні системи України і світу Розділ 5 РЕКРЕАЦІЙНІ УМОВИ І РЕСУРСИ Рекреаційні ресурси України і світу Розділ 6 РЕКРЕАЦІЙНІ ПОТРЕБИ Рекреаційні потреби в Україні і світі Розділ 7 РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ Рекреаційна діяльність в Україні і світі Лікувально-курортне господарство України Оздоровчо-спортивна діяльність Пізнавальна рекреаційна діяльність Розважально-ділова рекреаційна діяльність Південний рекреаційний район Інші рекреаційні райони України Рекреаційно-туристичне господарство країн Європейського макрорайону Розділ 11 АЗІЙСЬКИЙ МАКРОРАЙОН Розділ 12 АФРИКАНСЬКИЙ МАКРОРАЙОН Розділ 13 ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИЙ МАКРОРАЙОН Рекреаційно-туристичне господарство країн Карибського басейну Розділ 15 ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКИЙ МАКРОРАЙОН Розділ 16 АВСТРАЛІЙСЬКО-ОКЕАНІЙСЬКИЙ МАКРОРАЙОН Додаток 1 Перелік рекреаційно-туристичних ресурсів за регіонами України СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ Розділ 1. документні ПОТОКИ ТА МАСИВИ ЯК СКЛАДОВІ ДОКУМЕНТНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Документні потоки та масиви: сутність і значення Документні потоки та масиви як системні об'єкти Документних потоків та масивів Основи структурування документних потоків та масивів Методи вивчення системних властивостей документних Документні потоки та масиви як результат документогенезу Особливості функціонування документних потоків та масивів на етапах документорозповсюдження та документовикористання Розділ 3. Основні закономірності Старіння та актуалізація документів у документних Документів у документопотоках та масивах Етап формування документних потоків та масивів Етап інтенсивного розвитку документних потоків та масивів ТЕМА 1 Предмет, метод і завдання дисципліни Мережа економічних районів України Інструменти і форми регіональної державної економічної політики Програми соціально-економічного розвитку регіону Природні ресурси як частина продуктивних сил. Природний рух населення та регіональна різниця в розміщенні та динаміці трудових ресурсів. Теорії просторової економіки Територіальні схеми розміщення окремих галузей народного господарства. Закономірність ефективного розміщення продуктивних сил. За Основні етапи формування політичної карти світу.14 Основні політико-географічні наслідки Першої та Другої світових воєн. Організація Об’єднаних Націй. II. ГРАНИ КОМПЛЕКСНОГО СТРАНОВЕДЕНИЯ Зональные особенности территорий Физико-географическая характеристика территории Широтно-зональные и высотно-поясные особенности ландшафтов. Географический пейзаж в страноведении Съёмка местности из одной точки называется Азимут – это угол между направлением на Правила фонетичної транскрипції Окремі правила наголошування слів Іменники, які не мають закінчень ІІ. Неморфологічні способи творення слів. Найвідоміші українські словники Визначення роду незмінюваних іменників Зразки відмінювання іменників ІІІ відміни Уживання числівників із іменниками Розряди займенників за значенням Перехідні і неперехідні дієслова Уживання безособових дієслів Перехід дієприкметників в іменники Групи прийменників за походженням Групи сполучників за способом уживання Складений присудок поділяється на складений іменний та складений дієслівний. Безсполучникове складне речення Стилістичні можливості окремих морфологічних категорій Позначення на письмі приголосних звуків у коренях слів Написання складних прислівників Подвоєння у словах іншомовного походження Розділові знаки при стверджувальних та заперечних словах Лексичне значення окремих префіксів та перших частин слів іншомовного походження Перехід дієприкметників у прикметники Лексичні та графічні скорочення ВИДА ПО ГЕОГРАФИИ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. По географии, ОБЖ, по курсу «Материки и океаны» ОРІЄНТОВНІ СХЕМИ АНАЛІЗУ УРОКУ V етап — засвоєння нових знань ФОРМИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ 3 ІСТОРІЇ СХЕМА АНАЛІЗУ РОБОТИ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (ПРЕДМЕТНОЇ КАФЕДРИ) Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Двусоставные предложения. Подлежащее и сказуемое. Степени сравнения прилагательных. Сказуемое и способы его выражения. Простое и глагольное сказуемое. Дефис в сложных прилагательных Слитное, дефисное и раздельное написание местоимений Что такое причастие? Признаки глагола и прилагательного у причастия. Основные виды обстоятельств. Найуживаніші орфограми офіційно-ділового та наукового стилю. І. Правопис голосних і приголосних, префіксів, суфіксів. Самостійна робота № 1. Правопис голосних. Уживання літери Ґ та апострофа. Правопис слів іншомовного походження. Переклад іншомовних власних назв. Загальні правила правопису складних слів. Складні числівники та займенники. Назви найвищих установ і посад. Утворені від іншомовних географічних назв. Додаток І. Відмінювання прізвищ, імен, по батькові. Складені та дробові числівники. Порекло презимена, село Богосавац (Шабац) Порекло презимена, село Варна (Шабац) Порекло презимена, село Двориште (Шабац) Порекло презимена, село Дуваниште (Шабац) Порекло презимена, село Корман (Шабац) Порекло презимена, село Маове (Шабац) Порекло презимена, село Мишар (Шабац) Порекло презимена, село Накучани (Шабац) Порекло презимена, село Петковица (Шабац) Порекло презимена, село Петловача (Шабац) Порекло презимена, село Предворица (Шабац) Порекло презимена, село Румска (Шабац) Порекло презимена, село Слатина (Шабац) Порекло презимена, село Церовац (Шабац) Порекло презимена, село Шеварице (Шабац) Порекло презимена, варош Владимирци Порекло презимена, село Власаница (Владимирци) Порекло презимена, село Дебрц (Владимирци) Порекло презимена, село Звезд (Владимирци) Порекло презимена, село Каона (Владимирци) Порекло презимена, село Крнуле (Владимирци) Порекло презимена, село Меховине (Владимирци) Порекло презимена, село Мровска (Владимирци) Порекло презимена, село Прово (Владимирци) Порекло презимена, село Трбушац (Владимирци) Свидетельства скольких мусульман нужно для фиксации начала и конца Рамадана? Что делать, если мусульманин проживает в стране неверных, в которой начало и конец поста определяют согласно астрономическим вычислениям Наличие способности поститься Отсутствие полного омовения (гъусль) Лечение и пломбирование зубов Женщина с послеродовым кровотечением Возмещаются ли пропущенные дни поста по причине беременности и кормления грудью? Разъяснение некоторых сомнений Чем следует кормить бедняка? Когда следует прекращать пост? Проявлять больше усердия в поклонении Обязательность выплаты закята аль-Фитр Можно ли отправлять закят аль-Фитр в другой город? Когда следует выплачивать закят аль-Фитр? Регіональна економічна і соціальна географія країн світу ТЕМА 11. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РЕГІОН ПІВНІЧНА ЄВРОПА. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Вивчення теоретичного матеріалу Користуючись словником, запишіть значення поданих термінів. Прочитайте текст. Поставте подані в дужках слова у наказовому способі 2 особи множини. Право интеллектуальной собственности на коммерческое наименование Имущественные права интеллектуальной собственности на коммерческое наименование Срок действия имущественных прав интеллектуальной собственности на компонование интегральной микросхемы Имущественные права интеллектуальной собственности на сорт растений, породу животных, удостоверенные патентом Класифікація слів української мови Групи слів за активністю вживання Співвідношення між буквами і звуками Правила вживання е, и на позначення ненаголошених звуків ПОДВОЄННЯ БУКВ У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ СПРОЩЕННЯ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ ПРАВОПИС РОСІЙСЬКИХ ПРІЗВИЩ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ Прислівникові сполучення пишуться окремо Вправа 103. Прочитайте подане висловлювання, визначте в ньому повнозначні й службові частини мови, обґрунтуйте свою відповідь. Зразки відмінювання іменників ІІ відміни Зразки відмінювання іменників ІV відміни Морфологічний розбір прикметника Сполучення кількісних числівників з іменниками Характеристика дієслівних форм Вправа 173. Утворіть від поданих дієслів усі можливі форми дієприслівників. Морфологічний розбір прийменника Морфемний розбір слова (розбір слова за будовою) Способи зв’язку слів у словосполученні IV. За наявністю необхідних членів речення поділяються на п о в н і і н е п о в н і. Відокремлені означення та розділові знаки при них Відокремлені обставини та розділові знаки при них Різновиди уточнюючих членів речення Розділові знаки при вставних конструкціях Розділові знаки при звертанні Розділові знаки в складносурядному реченні Розділові знаки в складнопідрядному реченні Розділові знаки у словосполученнях і реченнях
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.2.246 (0.034 с.)