ІІ. Неморфологічні способи творення слів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. Неморфологічні способи творення слів.1. Морфолого-синтаксичнийспосіб – це спосіб творення слів, при якому нові слова утворюються шляхом переходу з однієї частини мови в іншу: три (числ.) – три (дієсл.); ніс (ім.) – ніс (дієсл.) тощо.

2. Лексико-синтаксичнийспосіб – це спосіб творення слів, при якому нові слова утворюються шляхом злиття словосполучення: нісенітниця (ні се ні те), сьогодні (цього дня), добраніч (доброї ночі), Непийвода.

3. Лексико-семантичнийспосіб – це спосіб творення слів, при якому нові слова утворюються шляхом переосмислення лексичного значення твірних: корінь (дерева) – корінь (в математиці) – Корінь(прізвище); супутник (людина) – супутник (літальний апарат); картина (живопис) – картина (кінофільм). Слова при цьому способі не переходять в іншу частину мови і не змінюють граматичних ознак.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексика(від гр. - те, що стосується слова) – словниковий склад мови, тобто всі слова, що є в мові.

Лексикологія(від гр. - словесний, словни­ковий, учення) – розділ мовознавчої науки, який вивчає словниковий склад української мови (лексику).

Лексикон – запас слів однієї людини.

Слово –найменша самостійна одиниця мови, що складається з відокремленої сукупності звуків мови та пов’язаного з цією сукупністю значення.

Види значень слова

Лексичне Адрес Лексичне значення - письмове ювілейне привітання особі, установі. Граматичне значення –іменник чол. р., одн., Н.в., ІІ відміна, тв. група. Граматичне
зміст слова, те, що слово означає рід, число, відмінок, відміна, особа, час тощо - супроводжує лексичне значення слова і виражається закінченням у змінних слова. Це відомості про те, у яких формах слово може вживатися у мовленні.
Пряме   Переносне
звичайна, повсякденна назва предмета, що прямо вказує на предмет, його ознаку, явище, процес Пряме значення– діти усміхаються, золотий перстень. Переносне значення – сонце усміхається, золоті руки. образна назва, перенесена з одних предметів, явищ на інші за подібністю

За кількістю значень слова поділяються на:

Однозначні Багатозначні
слово має одне лексичне значення. Переважно це терміни, професійні слова, назви конкретних предметів слово має декілька лексичних значень. Багатозначність виникає на основі перенесення певних ознак слова (з прямим значенням) на інші предмети, явища. Багатозначні слова можуть вживатися і в прямому, і в переносному значеннях.
Дилер - особа, яка займається купівлею-продажем цінних паперів. Мольберт - підставка для картини, яку малює художник. Лавр. 1. Південне вічнозелене дерево або кущ з пахучим листям. 2. Вінок, гілка цього дерева як символ нагороди.

За лексичним значенням слова поділяються на:

Синоніми Антоніми Омоніми Пароніми
слова, що відрізняються звуковим складом, але означають назву одного поняття з різними відтінками в значенні або з різним стилістичним забарвленням слова з протилежним значенням слова, які збігаються у звучанні й на письмі, але мають різні, не пов'язані між собою лексичні значення слова, найчастіше утворені від одного кореня за допомогою різних суфіксів. Близькі за звучанням, але мають різне значення.

Синоніми.Синонімами можуть бути майже всі частини мови:угода, договір, контракт (іменники); веселий, жартівливий, смішний (прикметники); скаржитися, жалітися нарікати (дієслова); випадково, ненароком, несподівано, помилково, непередбачено, часом (прислівники); півтораста, сто п’ятдесят (числівники); всякий, кожний, будь-який (займенники); біля, коло, край, при, побіля (прийменники); наче, неначе, ніби, нібито, неначебто, мов, немов, немовби, немовбито (сполучники); майже, приблизно, десь, мало не, трохи не, ледве не (частки). Синонімами можуть бути слова, які належать до однієї частини мови.

Синоніми, що виражають спільне для всіх слів поняття, об’єднуються в синонімічні ряди.Кожний такий ряд починається зі стрижневого слова, або домінанти – найуживанішого серед інших (зазвичай це слово стилістично нейтральне, основне, найменш емоційно забарвлене і таке, що найповніше і найточніше виражає значення всього ряду): говоритиглаголити, ректи, балакати, базікати.

За різними класифікаціями синоніми поділяють на: 1) абсолютні і неповні (останніх у мові найбільше); 2) однокореневі і різнокореневі; 3) загальномовні та контекстуальні.

Абсолютні синоніми, або ще їх називають слова-дублети, зазвичай зустрічаються у термінології (вони взаємозамінні і не мають відтінків у значеннях): мовознавство – лінгвістика, апеляція – звертання, вклад – внесок.

Неповні синоніми – це синоніми, які мають відтінки у значеннях: сміливий, мужній, відважний…

Однокореневі синоніми: дерево, деревце, деревина, деревинка.

Різнокореневі синоніми:відокремлювати, відділяти, відривати, відламувати, відколювати…

Контекстуальні синоніми –це слова, що набувають синонімічності тільки в певному контексті: Один я на світі без роду, і долястеблина-билина на чужому полі (Т. Ш.). Виділені слова – контекстуальні синоніми.

У синонімічні відношення вступають і власні назви: Суомі – Фінляндія, Країна тисячі озер – Карелія.

Антоніми.Антоніми, як і синоніми, належать до однієї частини мови. Антонімами можуть бути іменники (радість - смуток), прикметники (молодий – старий), дієслова (будувати - руйнувати), прислівники (угору - вниз), займенники (усі – ніхто). Іноді антоніми розрізняються префіксами: друг – недруг, грамотний – безграмотний, заходити – виходити. Антоніми також поділяють на загальномовні і контекстуальні..

Пароніми.Пароніми дуже подібні за своєю формою, унаслідок чого можуть неправильно тлумачитися: адресант – адресат, економний – економічний, пальне – паливо, талан – талант, формувати – формулювати.

Омоніми. Від багатозначних слів потрібно відрізняти омоніми. Багатозначні слова мають спільний елемент (наприклад, голова у всіх своїх значеннях: голова людини, голова правління, голова колони тощо має спільне значення – те, що керує, перебуває попереду), значення омонімів не мають нічого між собою спільного: коса (сплетене волосся) – коса (сільськогосподарське знаряддя) – коса (мілина на річці чи у морі).

Увага! Користуючись "Тлумачним словником", звертай увагу на цифрові позначки: 1…. 2. … (багатозначні слова). Цифра над словом праворуч – омоніми.

Особливу групу становлять міжмовні омоніми. Наприклад: укр. – чоловік, неділя, луна, люлька, баня, шар і рос. – человек, неделя, луна, люлька, баня, шар. У розмовному мовленні ці слова часто плутають. Замість укр. тиждень живають рос. неділя, замість лазнябаня, замість куляшар. Тому, вживаючи такі слова, треба враховувати, що значення їх в обох мовах різні.

Омоніми

Лексичні омоніми Омофони Омографи Омоформи
Міна1. Вираз обличчя. Міна2. Вибуховий снаряд. слова, в яких однаковим є тільки звучання, а значення й написання різні слова, в яких однаковим є тільки написання, а звучання і значення різні слова з однаковим звучанням, що збігається у певних граматичних формах
сонце – сон це, проте – про те, шпак – Шпак, бони – бонни, віла – вілла, зашию – за шию зáмок – замóк, дорогá – дорóга, брáти – брати́ руда (корисні копалини) - руда (колір )кішка; три (числівник) три (дієслово)

Увага!Існують омоніми і на рівні власних назв: Алжир (місто і країна), Балхаш (місто і озеро).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 465; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.01 с.)