ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 9 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6582 страниц.

География - 9 Страница

Dim intA As Integer, sngB As Single, dblC As Double Вывод данных на форму. Вывод табличных данных Одномерные и многомерные массивы Состав территории государства Методика политико-географических исследований государства Ф. Ратцель – основоположник современной геополитической мысли Теория противостояния морских и континентальных сил А.Т. Мэхэна Теория «Хартленда» Х. Маккиндера Современные геополитические интересы Индии Геополитическая ситуация на Балканах и Восточной Европе Геополитическая ситуация в Латинской Америке Эмпирическая база геополитической теории в настоящее время отсутствует. Центральная геополитическая парадигма. Геополитический базис. Геополитическая надстройка. Географический аспект геополитики. Методы геополитики. Типы проблем геополитики Принципы деления мирового пространства в концепции Халфорда Маккиндера. Теория «хартленда» у Халфорда Маккиндера. Японская геополитическая школа Внутренние глобальные конфликты Десять правил психолога-профконсультанта Карта первичной индивидуально-психологической профконсультации Опросник, выявляющий предпочтительную цель труда Квалиметрический метод оценки готовности учащихся к профессиональному самоопределению Профессионально-диагностический опросник (на основе ДДО) Замість рисок поставте, де треба, апостроф. Авиографы, автографы, стереоматыВильда относятся к приборам? Методикой использования космоснимков для исследований занимались При создании аналитической пространственной фототриангуляции применяются приборы Различие в проекциях аэрофотоснимка и карты Базы данных в ГИС хранятся на Базовая карта ГИС служит для Глобальный уровень ГИС включает масштабы Координатограф – инструмент, предназначенный для На климатических картах используется способ картографического изображения Пересыхающие реки и каналы на картах изображаются Кузнецової Анаcтаcії Романівни Дeмографічна cитуація облаcті та оcобливоcті розceлeння Вплив природнього фактора на розміщeння cфeри поcлуг Освітні послуги в Одеський області ПРОБЛEМИ І ПEРCПEКТИВИ РОЗВИТКУ CФEРИ ПОCЛУГ ОДECЬКОЇ ОБЛАCТІ Тема 1. Весняні явища в житті рослин ІІІ. Виконайте практичні завдання Часть 1. На поезде через детство Часть 3. Зло во благо или благо во зло? Гриф ограничения доступа к делу Номер раздела и его название Санитарно-гигиенический режим Утворіть родовий відмінок множини та зменшувальну Правопис ненаголошених О, А, Е, И, І. Позначення м’якості приголосних. Вживання голосних при перекладі власних назв. Самостійна робота № 6.Правопис префіксів. Єрихон, ЄзуЇт (але: староІндійський) С.- г. – сільськогосподарський (але: с. г. – сільське господарство) Де - небудь, казна – як (але: будь у кого, казна з ким) Прислівники та прислівникові сполуки. Розділ IV. Вживання великої літери. Самостійна робота. Вживання великої літери. Родовий відмінок іменників ІІ відміни. Найуживаніші орфограми у завданнях та прикладах. Правопис прислівників та прислівникових сполук. Додаток 3. Відмінювання прикметників. Предмет синтаксиса. Синтаксические единицы и средства. Грамматические значения синтаксических единиц. Синтаксические связи и отношения. Связь синтаксиса и морфологии. Предложен.с вводн. конструкциями Подлежащее и его типы. Способы выражения подлежащего. Понятие чужой речи и способы ее передачи. Прямая речь и способы включения ее в повествование. В24 Актуальное членение предложения. Типы предложений по структурно-семантической классификации. Утвердительные и отрицательные. В28 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Несобственно-прямая речь. Присоединительные члены предложения. ВИНИКНЕННЯ ПИСЬМА І СТАНОВЛЕННЯ ПИСЕМНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ВЧЕНИХ-ЕНЦИКЛОПЕДИСТІВ СІМ ЛИЦАРСЬКИХ ДОБРОЧИННОСТЕЙ ПЕДАГОГIЧНI IДЕI ЕПОХИ РЕФОРМАЦII ШЛЯХИ ВИПРАВЛЕННЯ ЛЮДСЬКИХ СПРАВ: створення міжнародних організацій з метою здійснення міжнародного співробітництва та взаємодопомоги у здійсненні високих загальнолюдських ідеалів. ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ДЖОНА ЛОККА ЗАВДАННЯ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ ФРІДРІХА ВІЛЬГЕЛЬМА АВГУСТА ФРЕБЕЛЯ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА СЕЛЕСТЕНА ФРЕНЕ ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ПРОЦЕС: ПРИЧИНИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОВІДНІ ІДЕОЛОГІЇ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ ШКІЛЬНІ СИСТЕМИ ПРОВІДНИХ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ РЕЧЕНЬ СИНТАКСИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ НЕПОШИРЕНІ ПРИКЛАДКИ ПИШУТЬСЯ З ОКРЕМИМИ СЛОВАМИ ОКРЕМО, ЧЕРЕЗ ДЕФІС АБО В ЛАПКАХ Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. – К. : Наук. думка, 2004. – 240 с. ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ Астрономо-геодезический пункт Визирная ось зрительной трубы Измерения гироскопические (гироскопическое ориентирование) Нуль Кронштадтского футштока Теория математической обработки результатов геодезических измерений Розділ І. Теоретичні засади дослідження впливів рекреаційної діяльності на екологічну ситуацію Рекреаційна діяльність та її екологічні наслідки Організація рекреаційної діяльності в Криму Пошук шляхів вирішення проблем природокористування в Криму ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БРИТАНСКИХ ОСТРОВОВ ГЛАВА 1. ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ Четвертичные отложения и их связь с рельефом Барические центры и ветры по сезонам ГЛАВА 4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗОНЫ И ВЫСОТНЫЕ ПОЯСА Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованных источников. Глава 1. Основные формы рельефа Пояснения к знакам рельефа топографических карт масштаба 1:10000 Изображение форм рельефа на топографических картах масштабов 1:25000, 1:50000 и 1:100000 CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ Выбор модели жизненного цикла программного продукта Реализация и тестирования программного продукта Принципы лечения малярийной комы. Предмет космічної геодезії і значення її. Теорія незбуреного руху супутника. Використання диференціальних формул руху супутника для визначення параметрів орбіти Вплив гравітаційного поля Землі Кафедра садово-паркового господарства Ландшафтний аналіз основних факторів, що впливають на прийоми формування ландшафтно-архітектурного комплексу(науково-дослідницька частина проекту) Проектні пропозиції з реконстрцукції, відновлення, формування архітектурно-ландшафтного комплексу История развития общего землеведения Основные методы исследований ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ И СОСТАВ ЗЕМЛИ Возраст Земли. Геохронология Концепции развития литосферы Движения литосферы. Эпейрогенез. Орогенез Основные геотектуры поверхности Земли: материки и океаны Экзогенные процессы в литосфере Атмосфера: происхождение, состав, строение, значение для ГО Тепловые процессы в атмосфере Суточный и годовой ход температуры воздуха. Физические и химические свойства вод Мирового океана Циркуляция воды в Мировом океане Воды суши: реки, озера, подземные воды Современные представления о биосфере Ноосферный этап в развитии биосферы Основные типы почв и их географическое распространение Круговорот вещества и энергии в географической оболочке Зональность и азональность в географической оболочке Дифференциация географической оболочки Экологические проблемы биосферы Предельная и графическая точность масштаба Условия и процедура допуска участников к прохождению маршрута Права и обязанности руководителя и участников Паспорт перевала, траверса, вершины или каньона Общая информация о препятствии Ключевые слова, встречающиеся в домене верхнего уровня Ключевое слово как первое слово в доменном имени Маркированные и нумерованные списки Ссылки, по которым не проходят пользователи ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ Млинівський державний технолого – економічний коледж Справочные материалы по культуре речи АНЕКДОТИЧЕСКИЙ — АНЕКДОТИЧНЫЙ Залежність величини пониження рівневої поверхні від Залежність між румбами й азимутами ОСНОВНІ СПОСОБИ ЗНІМАННЯ СИТУАЦІЇ ЗНІМАННЯ РЕЛЬЄФУ (НІВЕЛЮВАННЯ) Масштабний ряд загальнодержавних МАТЕМАТИЧНА ОСНОВА ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ Поняття про супутникову геодезію Додаткова сітка на стику двох зон Стандартні висоти перерізу рельєфу РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ТИПОВИХ ЗАДАЧ О Городском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных Форма та розміри Землі . Добовий рух Землі. Обертання Землі навколо своєї осі. Зміна дня і ночі. Річний рух Землі. Земна орбіта. Зміна пір року, тривалість дня і ночі. Пояси освітлення. Географічний майданчик, його обладнання. Значення в системі навчання природознавства. Зміст і методика організації навчально-пізнавальної і практичної діяльності учнів на географічному майданчику. Типи і структура уроків природознавства в початковій школі. Вимоги до уроків природознавства Аудіовізуальні засоби наочності. Класифікація, значення в процесі навчання природознавства. Регіональна концентрація окремих видів ресурсів Потужність електростанцій і виробництво електроенергії Фактори розміщення підприємств чорної металургії Фактори розміщення галузей хімічного комплексу Матриця кореляційних зв’язків між показниками освоєння території та забрудненням навколишнього середовища Прикарпатського, Подільського та Північно-західного економічних районів Північно-східного, Донецького та Придніпровського економічних районів. Способы изображения тематического содержания. Их аналоги в среде ГИС MapInfo. Составные части ГИС. Подсистема вывода изображений. ГИС-технология создания карт земельных ресурсов. Блок-схема создания цифровых и электронных карт земельных ресурсов. Создание базы данных. Тема 1. Українська термінологія в професійному спрямуванні Проблеми сучасного термінознавства. Особливості наукового тексту Правила конспектування книги, статті. IV. Стаття зі збірника, журналу, наукових праць і т. п. Классификация документальных публикаций по видам. Влияние состава публикуемых источников на отнесение публикации к определенному виду. Передача текста писем и листовок. Передача неисправностей в цифровых данных, восстановление пропущенных слов, частей слов, предложений. Способы восстановления пропущенных слов, частей слов, предложений и их обозначение. Публикация стенограмм, текстов документов, переданных по коммуникативным средствам связи. Особенности передачи текста документов раннего периода. Передача сокращенно написанных слов (под титлами), внесение в строку надстрочных букв. Отличия белорусской и московской скорописи ХУ1—ХУ11 вв. Обозначение погрешностей текста, не поддающихся прочтению, неисправного текста, передача различных транскрипций географических наименований, имен, фамилий, явных и скрытых цитат. Выявление документов для публикации. Методика выявления опубликованных и неопубликованных документов. Источники выявления, техника фиксирования итогов выявления документов. Особенности передачи текстов дипломатических и неофициальных документов. Понятие “последняя творческая воля автора” применительно к передаче текста неофициальных документов. Обозначение изменений почерка или способа воспроизведения текста, помет и резолюций делопроизводственного характера, использование сведений угловых штампов, почтовых штемпелей, адресов на конвертах. Передача текстов документов ХУ11-ХУ111 вв. Раскрытие титлов, внесение надстрочных букв в строку. Передача буквенной цифири, устойчиво повторяющейся титулатуры. Показания К.Калиновского в Виленской особой следственной комиссии Понятие “повторная публикация документов” и причины, ее порождающие. Допустимость повторной публикации документов. Хроники, терминологические словари, списки сокращенных слов Состав археографической легенды. Место расположения легенды в документальных публикациях Изложение содержания в заголовках Обозначение места написания документа в заголовке, обозначение делопроизводственного номера Н.Н.Улащик—выдающийся белорусский археограф. Состав, методика публикации “Полоцких грамот” в 1970-80-е гг. Юбилейные документальные публикации в Беларуси по истории революций 1905—1907 гг.1917 г., о деятельности чрезвычайных органов власти. Критическая оценка данных публикаций. Характеристика белорусских томов общесоюзной серии “Из истории коллективизации в СССР”. Документальные публикации Института истории партии при ЦК КПБ в1970—1980-е гг. Археографическая деятельность БелНИИДАД Археографическая деятельность НАРБ Создание и деятельность Археографической комиссии Белкомархива М.В.Довнар-Запольский и В.И. Пичета Первая всебелорусская конференция архивных работников и Первый съезд исследователей белорусской археологии и археографии Глава ІІ. Лабораторні роботи з основного курсу фізики Лабораторна робота № 1.1. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТI МОМЕНТУ IНЕРЦIЇ СИСТЕМИ ВIД РОЗПОДIЛУ ЇЇ МАСИ ВIДНОСНО ОСI ОБЕРТАННЯ Розділ 2. Молекулярна фізика. Лабораторна робота № 3.2. ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРУ ПРОВІДНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ АМПЕРМЕТРА ТА ВОЛЬТМЕТРА Лабораторна робота № 3.5. ВИВЧЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ КОРОТКОГО СОЛЕНОЇДА Лабораторна робота № 3.7. Визначення ККД трансформатора Предмет, цель и задачи методики преподавания предмета «Окружающий мир» Развитие методики преподавания естествознания и обществознания в 20 веке и на современном этапе Цель, задачи и принципы отбора содержания Знания о природе, человеке, обществе. Умения, формируемые при изучении окружающего мира Натуральные средства обучения Общая характеристика методов обучения. Словесные методы Значение, классификация и характеристика методов повторения и контроля знаний и умений учащихся Методика работы с географическими и историческими картами Экскурсия: методика организации и проведения Фрагмент экскурсии, раскрывающий особенности организации наблюдений за взаимосвязями в природных сообществах(наблюдение опыления растений насекомыми) Функции и отличия системы КЛУБ-У от старой системы Які структурні підрозділи є на підприємстві, де відбувалась практика ? Предмет та завдання курсу історії української мови, зв’язок її іншими галузями знань, зокрема з порівняльно-історичним мовознавством. Поняття прамова, порівняльно-історичний метод, реконструкція. Розвиток граматичних категорій іменника в українській мові. Історія коротких прикметникових форм. Творення повних прикметників. Вот каким представлял весь мир Гесиод 2700 лет назад. Рипы (Рипейские горы) — Урал, Истр — Дунай, Понт — Черное море, Фасис — река Риони Жемчуг (вверху) и друзы аметистов Гигантские рисунки можно увидеть только с самолета. Неужели они сделаны людьми? Это только кажется, что здесь — полная тишина В этом месте можно забыть о суетности жизни Песчаная буря считалась в древности карой небесной Исполинская воронка мчится вперед на огромной скорости Возможно, кто-то увидит, как исчезнет Ниагарский водопад Славное море, священный Байкал Активность гейзера непредсказуема Под водой ледяная гора значительно больше Сталактиты и сталагмиты в пещерах производят сильное впечатление Полетает горящий шарик и удалится Небо переливается, как в сказочном кинофильме, разными цветами Это место в Атлантике называют Бермудским треугольником, или «треугольником смерти» Несси вовсе не проста и кому попало не показывается ГЛАВА 3. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ПОХОДНОГО ДНЯ Организация ночлегов и дневок ГЛАВА 6. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА В ПОХОДЕ. МЕСТО РЕКРЕАЦИОННОЙ ГЕОГРАФИИ В рекреационной географии и туризме ПОНЯТИЕ, СООТНОШЕНИЕ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ РЕКРЕАЦИОННОЕ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО И ИХ СООТНОШЕНИЕ Потенциала субъектов Российской Федерации К вопросу оценки перспектив развития Природных рекреационных ресурсов Методические основы оценки эстетичности ландшафтов КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИРОДНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ТУРИЗМЕ Роль и функции наследия в региональной политике
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.2.246 (0.033 с.)