ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 21 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6582 страниц.

География - 21 Страница

The Comparative and Historical method. Linguistic substratum,superstratum,adstratum. The scientists put forward a few theories according to t origin of t Runic alphabet. T Runes go back to:1)Greek 2)Latin Around the North Sea are there was an emphasis on cattle raising. Germany also had a great strategic adv that was appealing to the Romans. It is the most ancient change. In 58 BC Julius Caesar put an end to the power of the German tribes in Alsace. Piscis-gudgeon; pecus – cattle; tenuis - thin,weak,narrow; granum-grain; полный – full, plump. Групи слів за значенням.Синоніми.Омоніми. Антоніми Основні аспекти вивчення звуків мови Односкладні речення.Типи односкл речень Вставлені конструкції в укр.-мові РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ Способи передачі чужого мовлення Загальна х-ка періода.Типи періода Вивітрювання, грунтоутворюючі породи і мінеральна частина грунту Грунтовий покрив субтропіків ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ГРУНТОЗНАВСТВА Короткий огляд історії вивчення грунту Розвиток грунтознавства в Україні Методологія і методи дослідження грунту Місце та роль грунту в природі й діяльності людини Значення грунтознавства для фізичної географії, екології та охорони навколишнього середовища Структура – це відмінності (агрегати), на які може розпадатися грунт. Новоутворення – це нагромадження речовин різної форми й хімічного складу, які формуються і відкладаються в горизонтах грунту в процесі грунтоутворення. Грунтовий профіль, грунтові горизонти та їх індексація Переходи між горизонтами в профілі Зовнішні горизонти гірських порід, де протікають процеси вивітрювання, називають корою вивітрювання. Грунтоутворюючі породи та їх категорії Фізичні властивості грунтів і порід Хімічні елементи та їх сполуки у грунтах Перетворення органічних речовин у грунті та процес гумусоутворення Органо-мінеральні сполуки в грунті Екологічне значення гумусу та регулювання його вмісту Склад грунтових колоїдів та їх головні ознаки Колоїди з такою подвійною функцією називаються амфотерними, або амфолітоїдами. Природа та види поглинальної здатності грунтів Грунтовий поглинальний комплекс та його характеристики Водно-фізичні властивості грунту Кислотність грунтів, її форми Лужність грунтів та її форми Окисно-відновний режим грунтів Підвищення родючості та окультурювання грунтів Роль живих організмів у грунтоутворенні Роль мікроорганізмів у грунтоутворенні Клімат як фактор грунтоутворення, його характерні особливості Теплові властивості й тепловий режим грунтів Роль у грунтоутворенні материнської породи, рельєфу місцевості Значення віку і господарської діяльності людини у грунтоутворенні Поняття про природну систему, її будову, властивості та структурну організацію Малий біологічний кругообіг речовин Геохімічні бар'єри та ареали акумуляції Загальна схема грунтоутворення Концепція елементарних грунтотворних процесів та їх характеристика Поняття про класифікацію грунтів Закономірності розміщення грунтів на земній поверхні Основи грунтово-географічного районування. Грунтово-біокліматичні пояси, області, зони, провінції, округи, райони Грунтово-географічне районування та загальна схема грунтового покриву України ГРУНТИ АРКТИЧНИХ І ТУНДРОВИХ ОБЛАСТЕЙ Підзолисті грунти тайгово-лісової зони Грунтовий покрив суббореальних лісових областей. Бурі лісові грунти Грунти суббореальних степових областей Грунти суббореальних напівпустель. Бурі напівпустельні грунти Грунти суббореальних пустель ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ СУБТРОПІКІВ Грунти сухих (ксерофітних) субтропічних лісів і чагарникових степів Грунти субтропічних напівпустель і пустель Грунти постійно вологих тропічних лісів Грунти тропічних сухих саван Грунти тропічних напівпустель і пустель Класифікація та властивості алювіальних грунтів Загальні особливості грунтоутворення на гірських схилах Особливості будови, складу і властивостей гірських грунтів Сільськогосподарське використання гірських грунтів Охорона грунтів від ерозії та дефляції Виведення грунтів з діючих екосистем та рекультивація порушених ландшафтів Захист грунтів від девегетації та дегуміфікації Явище грунтовтоми не спостерігається в природних незайманих біогеоценозах. Воно є типовою ознакою антропогенної трансформації едафотопів. Захист грунтів від процесів вторинного засолення, осолонцювання і злитизації Захист грунтів від забруднення агрохімікатами Захист грунтів від впливу продуктів техногенезу Патологія грунтів і здоров'я людини Причини і умови поразки електрострумом Дія електроструму на організм людини та фактори небезпечності поразки електрострумом Організаційно-технічні засоби та заходи по електробезпеці в будівництві Статична електрика, виникнення та засоби захисту Блискавкозахист будівель і споруд (параметри та розрахунок) Л.13. ИСОН на основе БИИМ с измерительным блоком на ВОГ или ММГ Современное состояние, основные проблемы Суть решения задачи ориентации Исследование точности ИСОН, постановка задачи Мультиантенная ПА GPS/ГЛОНАСС типа МРК-11 Расчетная модель погрешностей Учет нелинейности выходной характеристики ВОГ Алгоритмы работы ИНС (и их имитация для моделирования) Задача ориентации, движение ГСП Имитация сигналов акселерометров Рачетная модель погрешностей Погрешности высотного канала ИНС Задача фильтрации по выработке корректур с использованием ФК Тема 1.3. Хозяйство и общественно-политическое устройство в страноведческом исследовании Тема 2.6. Россия и страны СНГ. Страноведческая характеристика. Туристские регионы и районы РФ Розселення і регулювання росту міст. Резерв територій для розвитку міста Комплексна модель схеми розселення. Тема № 1 (Природа, суть, будова мови) Тема № 5 (Граматика: морфологія) Тема № 9 (Норми сучасної української літературної мови) Кафедри української філології. Додаток Г Словник подільських говірок СЛОВНИК ОСНОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Назви частин організму людини Займенник, службові слова, вигуки. Список інформаторів (зразок) Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, Лексико-граматичні розряди іменників Категорія роду іменника: способи і засоби вираження її Категорія числа, її значення і граматичне вираження Категорія відмінка: система відмінків в українській мові, значення відмінкових форм, мовні засоби вираження Групи тверда м ’ я к а мішана Відмінювання множинних іменників Означено-кількісні числівники Неозначено-кількісні числівники Синтаксичні особливості числівників Однина Множина Однина Множина Граматичні категорії дієслова Категорія перехідності / неперехідності Розрізнення дієвідмін можливе і за формою інфінітива, однак у шкільній практиці цей спосіб не використовується. Родові та числові форми минулого часу та умовного способу Значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль прислівників Групи означальних прислівників Морфологічні типи прислівників Пам’ятки світської архітектури Розділ 3. Сучасний стан туристичної галузі в Монако Перспективи та стратегічна програма в розвитку туристичної сфери країни Природно-лікувальні ресурси Хорватії Культурно-історичний потенціал Хорватії як основа екскурсійного забезпечення курортів Хорватії Основні етапи розвитку туризму Хорватії Аналіз туристичного ринку Хорватії Отчет о путешествии на Байкал. 6-21.08.2012 День2; 07.08.2012 Иркутск-Выдрино. Начало маршрута на Соболиные озера. День 7; 12.08.2012 Сплав по реке Снежная до Выдрино. День 9; 14.08.2012 Начало маршрута по побережью Байкала на байдарке. Б.Голоустное — Листвянка. Административные правонарушения (понятие, признаки состав и виды) Урок № 31 Понятие о сложном предложении Урок № 32 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения Раздел 1. Элементы общей физической географии. Тема 1.1. Землеведение. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Рельеф земной поверхности. Формы рельефа. Рельеф нашей Родины. Природные различия Оренбургской области. Методика изучения темы в начальной школе. Сказка «Капелька - Путешественница» Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Цветок, Опыление, Оплодотворение. Классификация растений. Использование их человеком. Характеристика отдельных представителей растительности дубрав. Сезонные изменения в жизни растений. Позвоночные животные: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Влияние кривизны Земли на проецирование расстояний Влияние фактора кривизны Земли на превышения в зависимости Геодезические и географические координаты Плоские прямоугольные и полярные координаты Понятие о зональной системе плоских прямоугольных координат Соотношения между азимутами (дирекционными углами) и румбами Уклон – это тангенс угла наклона или отношение превышения к горизон- Нанесение на карту проектной линии с уклоном, не превышающим пре- Случайных погрешностей. Погрешности измерений Результатов равноточных измерений Интервальные характеристики точности результатов измерений. Результатов неравноточных измерений И правилах вычислений в геодезии Горизонтальные и вертикальные углы. Устройство теодоли- Поверки и юстировки теодолитов Основные поверки оптических теодолитов Измерение горизонтальных углов Погрешности измерения углов и меры по их минимизации Измерение магнитного азимута Механические приборы для измерения расстояний При обосновании точности геодезических работ Понятие о геометрических методах создания государственных геодезиче- Ности решения обратной угловой засечки Угловая невязка разомкнутого теодолитного хода. Вычисление приращений координат и оценка точности теодолитного хода. Съемка контуров. Вспомогательный прибор – экер Тригонометрическое нивелирование Геометрическое нивелирование, применяемые приборы, их по- Приборы для геометрического нивелирования Основные технические данные оптико-механических нивелиров Поверки и юстировки оптико-механических нивелиров И других видах нивелирования Технология прокладки ходов технического нивелирования Подготовительные работы для тахеометрической съемки Съемки, выполненной с помощью теодолита Высотные тахеометрические ходы при помощи теодолита Топографические съемки нивелированием поверхности. Другие способы нивелирования поверхности Устройство и поверки мензульного комплекта Места пунктов съемочного обоснования Понятие о космических съемках Краткие данные о разрешающей способности аналоговых и цифровых фотосним- В-83. Охарактеризовать библиографическое пособие “Изобразительное искусство”, издаваемое РГБ. В-87. Характеристика российской книжной летописи В-90. Сводный каталог “Кнігі Беларусі 1517-1917”: краткая характеристика В-68. Банк данных правовой информации «Эталон»: краткая характеристика. В-74. Персональные краеведческие библиографические указатели ГУ Витебская областная универсальная библиотека им. В.И. Ленина В-80. Характеристика библиографического указателя «Новая літаратура па культуры і мастацтву». Кафедра педагогики высшей школы РЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) РАЗДЕЛ IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА Очное участие в научно-практических мероприятиях (научно-практические конференции, семинары, круглые столы и т.п.) Становление современной географии Методы географических исследований Характерные положения Земли на околосолнечной орбите Горизонтальная зональность и вертикальная поясность. Внутреннее строение Земли. Земная кора и ее типы. Литосфера и астеносфера. Понятие о климате и климатообразующих факторах. Классификация климатов Земли. Климатические пояса и области. Умеренный климатический пояс Субтропический климатический пояс Экваториальный климатический пояс Почва как компонент биогеоценоза и биосферы. Источники выбросов загрязняющих веществ в атфосферу Природные условия и ресурсы, их классификация. Ресурсообеспеченность Земли. Размещение основных видов полезных ископаемых: нефть, уголь, природный газ, железные, медные, оловянные, алюминиевые руды Экономическая оценка водных ресурсов. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Численность мирового населения. Крупнейшие страны мира. Урбанизация, её региональные особенности. Групповые формы городского расселения (агломерация, мегалополис). Трудовые ресурсы и экономически активное население. Трудовые миграции населения. Закономерности, принципы и факторы размещения хозяйства. Научно-техническая революция как фактор размещения хозяйства Охарактеризуйте принципы и факторы размещения производительных сил. Объективные основы и этапы экономической интеграции. Евразийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС) Классификация глобальных проблем Объективные предпосылки возникновения глобальных проблем Реалії постбіполярного світу. Р. Арон, П. Ренувен і Ж.-Б. Дюрозель: заперечує об'єктивні засади цього поняття Теорії географічного детермінізму Концепції географічного детермінізму. Грунт впливає на людину наступними 3-ма способами. Геополітика це наука про Державу, як про географічний організм, що втілений у просторі. Х. Макіндер про географічну вісь історії. Арон про схеми Маккіндера, про їх ідеологічні наслідки Французька школа географії людини Концепція Остленду в німецькій геополітичній школі. Основні німецькі геополітичні теорії. Геополітична концепція К. Шмідта. Основні поняття та положення атлантизму. Принцип обмеженої війни у концепції атлантизму. Євразійська геостратегія атлантизму З. Бжезінського. Поняття Росії-Євразії в російській політ. географії Сучасні роздуми про майбутнє Європи: тенденції та концепції. Геополітика та неоекономіка. Геополітична концепція мондалізму. Ж. Атталі «Лінії горизонту». Великодержавність та її сценарії. Гескагональна модель світового порядку (Росія – стиль господарчої діяльності) – Олексій Неплесса. Геополітична модель світового порядку 3. Бжезінського та нова стратегічна концепція Атлантич МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ НАПИСАННЯ Оцінка мотивів, за яких працівники залишають ТОВ «X»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.2.246 (0.033 с.)