IІІ. Послідовність виконання курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IІІ. Послідовність виконання курсової роботи3.1. Вибір теми та об’єкта дослідження.Курсова робота виконується на основі обраної теми, відповідно до тематики, що наведена у VI розділі Методичних вказівок.

Зробивши вибір, студент повинний написати заяву про закріплення теми, об’єкту дослідження, а також керівника курсової роботи (зразок заяви наведений у додатку Г).

3.2. Опрацювання літературних джерел і складання плану курсової роботи. Для написання якісної курсової роботи потрібен ретельний і обміркований добір літературних джерел, складання загальної бібліографії. Ознайомлення з літературою здійснюється під час вивчення теми у ході навчального процесу. Далі, під час написання курсової роботи, проводиться систематизація джерел.

До складу бібліографії мають бути віднесені вітчизняні та міжнародні інструктивні матеріали, підручники, навчальні посібники, довідники, збірники, словники, енциклопедії, монографії, матеріали наукових конференцій, журнальні та газетні статті, атласи, карти, картосхеми, звіти підприємств і організацій тощо. Слід починати із загальної (підручники, довідники, видання енциклопедичного характеру, теоретичні розробки) та переходити до спеціальної літератури (інструктивні та нормативні документи, монографії, статті специфічні для даної проблеми, періодичні видання, картографічний матеріал, статистичні дані тощо).

Після підбору літератури слід розпочинати її вивчення, систематизацію, конспектування.

Виконуючи курсову роботу, необхідно пам’ятати, що вивчення – це не лише механічне засвоєння інформації, а й активний творчий процес, спрямований на вирішення поставлених завдань. Працюючи над тією чи іншою монографією чи статтею, слід конспектувати основні положення, точки зору, висновки та їх обґрунтування. Кожну виписку рекомендується робити на окремих аркушах з вказівкою всіх вихідних даних видання, що дасть змогу зробити правильне посилання на літературу. Під час роботи над теоретичною літературою студент повинен зуміти дати аналіз прочитаного, критично розібрати концепції автора, відзначивши їх сильні та слабкі сторони.

Особливу увагу слід звернути на питання, що не знайшли висвітлення у сучасній літературі чи були лише поставленими в працях дослідників. Якщо з даної проблеми існує декілька точок зору, то автор курсової роботи повинен коротко викласти кожну з них, дати їм критичну оцінку й обґрунтувати, чому він дотримується тієї чи іншої концепції, чи висунути та довести власну точку зору.

Слід пам’ятати, що якісне написання курсової роботи забезпечується використанням (вивченням) не одного джерела, а декількох, як рекомендованих, так і вибраних самостійно. Список рекомендованої літератури наведений у розділі IV даної методички, який, звичайно, може бути доповнений.

Відповідно до обраної теми, визначившись з літературними джерелами студент складає проект плану курсової роботи, який погоджує з керівником. План має передбачувати питання, які розкривають зміст теми.

Структура курсової роботи має бути наступною:

· Вступ

· Розділ І.Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку країни, що досліджується

· Розділ ІІ.Аналізрекреаційно-туристського потенціал та видів туризму поширених в досліджуваній країні

· Розділ ІІІ.Аналіз міжнародних зв’язків в галузі туризму України і досліджуваної країни

· Висновки та пропозиції

· Список використаних джерел

· Додатки

Після узгодження плану з керівником курсової роботи оформлюється бланк завдання до курсової роботи (додаток Б), в якому зазначаються реквізити автора, вказується тема і план роботи, рекомендована література, графік виконання, план. Чітке дотримання термінів виконання роботи дозволить своєчасно завершити виконання курсової роботи, врахувати зауваження керівника, усунути недоліки, здати її на кафедру та вийти на захист.

В процесі виконання курсової роботи студент може змінювати пункти плану в разі погодження їх з керівником та обґрунтуванні їх доцільності.

ІV. Оформлення курсової роботи

4.1. Загальні вимоги до написання тексту (пояснювальної записки) курсової роботи:

- чіткість побудови та конкретність викладання;

- логічно-послідовне викладання матеріалу;

- доказовість аргументації та доказовість висновків;

- наочність.

Зібраний, опрацьований та систематизований матеріал студент розподіляє за окремими питаннями, послідовність викладення яких визначає план роботи. Загальний обсяг роботи не повинний перевищувати 35-40 сторінок друкованого тексту на папері стандартного формату, включаючи бібліографію. До загального обсягу не входять додатки.

Послідовність розміщення матеріалів курсової роботи:

· Титульна сторінка (зразок наведений у додатку А)

· Бланк завдання на 2-х аркушах, заповнений та підписаний

· Зміст – план з обов’язковим зазначенням сторінок

· Вступ в якому обґрунтовується актуальність теми, її наукове та практичне значення; аргументується вибір предмету (об’єкту) дослідження; визначається мета та конкретні завдання дослідження у відповідності до обраної теми; окреслюється структура курсової роботи.

· у І розділіпроводиться аналіз загальної інформації про країну, статистичних даних в галузі туризму. Проводиться оцінка природно-ресурсного, соціально-економічного та рекреаційно-туристського потенціалу країни, що досліджується. Обсяг розділу не більше 10 сторінок. Можливе ілюстрування тексту таблицями та графічними матеріалами – схемами, графіками тощо.

· ІІ розділ –(об’єм 10-12 сторінок). Надається характеристика найвідоміших туристських об’єктів країни, що досліджується. Проводиться аналіз видів та форм туризму з обов’язковим зазначенням їх географії, а також проводиться детальний аналіз рівня розвитку туристської інфраструктури.

· ІІІ розділ – рекомендаційний(10-12 стор.) Потрібно проаналізувати діяльність українських туристських підприємств на туристському ринку країни, що досліджується, а також окреслити перспективи співпраці в галузі туризму України та країни, що досліджується.

· Висновки(3-4 стор.) завершують курсову роботу. У стислій формі викладаються основні положення, а також стисло рекомендації та пропозиції наукового та практичного характеру (тезисне), що були отримані під час написання курсової роботи.

· Список використаних джерел наводиться наприкінці роботи і містить в абетковому порядку перелік літературних джерел, які були використані в процесі виконання курсової роботи. Послідовність наведених матеріалів наступна: законодавчі акти; нормативна база; монографії, підручники, навчальні посібники; періодичні видання (журнали та газети); іноземні (іншомовні) джерела; сайти Internet. Вимоги до складання використаних джерел наведені у додатку В.

· Додатки не підлягають наскрізній нумерації сторінок і не входять до загального об’єму курсової роботи. На кожний пронумерований літерами додаток (наприклад, Додаток А) повинне бути посилання в тексті.

 

4.2. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи. Курсова робота виконується на папері формату А4 (210×297 мм). Поля: ліворуч – 25 мм, праворуч - 20 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм. При написанні курсової роботи з використанням комп’ютерного набору використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль - 14 пт.

Титульний аркуш (перша сторiнка) оформляється за установленою формою. Типовий зразок титульного аркуша подано в додатку А.

Заголовки від тексту відділяються зверху та знизу трьома інтервалами. Перенос слів у заголовках не дозволяється. Крапка у кінці заголовку не ставиться. Назва розділів друкується прописними (великими) літерами, параграфів і пунктів – рядковими (малими). Заголовок розділу в тексті розміщується посередині сторінки, параграфу та пункту – з абзацу. Не дозволяється розміщувати заголовок унизу однієї сторінки, а текст починається з наступної.

У процесі написання тексту потрібно виділяти абзаци (1,25 см).

Текст роботи викладається від третьої особи або у формі безособових речень, уникаючи займенників “я” та “ми”. Рекомендується вживати слово “автор”.

Вирази “у цьому році”, “у цей час”, “у минулому році” тощо необхідно заміняти точною датою, вказувати рік і місяць. Після назви місяця слово “місяць” не пишеться.

Оформлення наукового апарату є наочним свідченням уміння студента працювати над літературою та джерелами. Слід робити посилання на кожне запозичене положення чи точки зору. У ході цитування слід звірити текст і дати точний опис джерела, звідки взято цитату. Усі факти, положення, цитати, підрахунки, використані в курсовій роботі, повинні мати посилання на літературу, що була опрацьована.

Найбільш поширеними є посилання у тексті. У даному випадку посилання оформлюється у скороченому вигляді – береться в дужки. Наприклад: [3; 23], де перша цифра “3” означає номер використаного джерела, а друга – “23” – її сторінку.

Важливою частиною курсової роботи є таблиці та графiчнi матерiали. Таблицi, у яких систематизована статистична iнформацiя, та малюнки, що вмiщують рiзноманiтнi графiчнi iлюстрацiї (дiаграми, схеми, графiки), мають позначатися в межах роботи арабськими цифрами; розмiщуються вони пiсля першого посилання на них у текстi (посилання мають бути на всi таблицi та малюнки). Таблиці та малюнки повиннi мати назви, що вiдповiдають їх змiсту.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.01 с.)