V. Порядок подання роботи на рецензiю i захист роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

V. Порядок подання роботи на рецензiю i захист роботи 

Курсова робота подається у встановлені терміни на кафедру теорії та практики туризму і готельного господарства для реєстрації, перевірки керівником та допуску її до захисту. Після перевірки керівник складає рецензiю на курсову, в якій повинні бути зазначені позитивнi боки курсової роботи, її недоліки та визначає попередню оцiнку роботи.

Курсова робота, яка виконана невірно, з серйозними недолiками, повертається для повного або часткового доопрацювання, вiдповiдно до вказаних зауважень. До курсової роботи, направленої для повторної перевiрки, обов’язково слiд додати першу рецензiю.

Готуючись до захисту курсової роботи, студент має ознайомитись зi змiстом рецензiї, з’ясувати характер зроблених зауважень i пiдготувати за ними вiдповiдi.

Захист курсової роботи вiдбувається перед комiсiєю до початку залiково-екзаменацiйної сесiї. Під час захисту студент має відповісти на запитання щодо змісту та результатів проведеного дослідження. Відповіді слід давати коротко, мотивовано, змістовно.

У вирiшеннi питання щодо оцiнки курсової роботи, пiсля її захисту, береться до уваги рiвень виконання роботи, вмiння студента пов’язувати теоретичнi знання з практичною роботою пiдприємства, змiстовнiсть вiдповiдей на поставленi запитання. Отримана оцінка вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та проставляється у залікову книжку студента.

У випадку, коли студент на захисті отримає незадовільну оцінку, комісія приймає рішення про повторний захист або про заміну теми курсової роботи. Якщо студент удруге не захистить курсову роботу, він відраховується з навчального закладу.

VІ. Рекомендована тематика курсових робіт

Тема: АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ В ___________ КРАЇНІ.

Список країн

1. Австрія 21. румунія 41.Бельгія
2. Білорусь 22.Словаччина 42.Швейцарія
3. Болгарія 23.США 43.Ірландія
4. Велика Британія 24.Таїланд 44.Канада
5. Греція 25.Туніс 45.Мексика
6. Грузія 26.Туреччина 46.Чорногорія
7.Єгипет 27.Угорщина 47.Хорватія
8. Ізраїль 28.Франція 48.Мальта
9. Іспанія 29.Чехія 49.Фінляндія
10. Італія 30.Японія 50.Норвегія
11. Кіпр 31.Кенія 51.Данія
12. Китай 32.Індія 52.Ісландія
13. Марокко 33.Азербайджан 53.Латвія
14. Молдова 34.Вірменія 54.Литва
15.Нідерланди 35.Нова Зеландія 55.Естонія
16. Німеччина 36.Куба 56.Словенія
17. Польща 37.Бразилія 57.Македонія
18. Португалія 38.Аргентина 58.Боснія і Герцеговина
19. Росія 39.Австралія 59.Сейшельські о-ви
20.Об’єд. АрабЕмірати 40.ПАР 60.Швеція

VIІ. Перелік Рекомендованих джерел

1. Про внесення змін до Закону України „Про туризм”: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2003. № 244.

2. Про Державну програму розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України №583 від 29.04.2001 // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка – К.: Юрінком Інтер, 2002

3. Про заходи подальшого розвитку туризму: Постанова Кабінету Міністрів України // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка – К.: Юрінком Інтер, 2002

4. Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка – К.: Юрінком Інтер, 2002

5. Агеева О. Туристические фирмы и гостиницы. – М.: Совр. эк. и право, 2000.

6. Александрова А.Ю. География мировой индустрии туризма. Учеб. пособие. – М., 2000.

7. Александрова А.Ю. Международный туризм. Учеб. пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2001.

8. Бейдик О. О. Словник-довідник туристських термінів. – К.: Палітра, 1998.

9. Биржаков М. Введение в туризм (3-е изд.). – СПб.: Герда, 2001.

10. Биржаков М. Индустрия туризма. Перевозки. – СПб.: Герда, 2001.

11. Браймер Роберт А. Основы управления в индустрии гостеприимства: Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1995.

12. Бургонова Г. Гостиничный и туристический бизнес. – М.: ФиС, 2000.

13. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. – М.: Нолидж, 1996.

14. Дурович А. П. и др. Маркетинг в туризме. – Минск: Экономпресс, 1998.

15. Зорин И., Квартальнов В. Толковый словарь туристских терминов. – М.: Афины: INFOGROUP, 1994.

16. Зорин и.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: ФиС, 2000.

17. Ильина Е. Н. Туризм – путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес. – М.: РМАТ, 1998.

18. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: ФиС, 2000.

19. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: стратегия и финансы: Учебник. – М.: ФиС, 2002.

20. Исмаев Д.К. Работа туристической фирмы по организации зарубежных поездок. – М.: ВШТГХ, 1996.

21. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. – Мн.: БГЭУ, 1999.

22. Каз Ж. Международный туризм: Мираж или стратегия будущего? – М., 1991.

23. Квартальнов В.А. Туризм, экскурсии, обмен: Современная практика. – М.: Наука, 1993.

24. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: ФиС, 2000.

25. Квартальнов В.А., Романов А.А. Международный туризм: политика развития: Учеб. пособие. – М.: Совет. спорт, 1998.

26. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. – М.: ЮНИТИ, 2000.

27. Любіцева О.О. Методика розробки турів. Навч. посібник. – К.: „Альтпрес”, 2003. – 104 с.

28. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. – Москва «Финансы и статистика». – 2003.

29. Менеджмент туризма: Туризм и отраслевые системы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001.

30. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности / Под ред. В.А. Квартальнова. – М.: ФиС, 2001.

31. Менеджмент туризма: Учебник / Науч. ред. В.А. Квартальнов. – М.: РМАТ, 1996.

32. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2003. – 156 с.

33. Монтехано Х.М. Структура туристического рынка: Учеб.пособие: Пер. с испан. / Под ред. Н.С. Мироненко. – Смоленск: изд-во СГУ, 2000.

34. Организация туризма: Учеб. пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Сергеева и др., Под. общ. ред. Н.И. Кабушкина и др. – Мн.: Новое знание, 2003. - 632 с.

35. Основы туристской деятельности: Учебник / Сост. Е.Н.Ильина. – М.: Сов. спорт, 2000.

36. Основні туристичні напрями туристично-екскурсійних маршрутів України / За ред. канд. істор. наук Науменка Г.П. – К.: „Національна туристична організація”, 2003.

37. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 1998.

38. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства. – М.: ФиС, 2000.

39. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів/ Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

40. Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес. – М.: Приор, 2001.

41. Рутинський М.Й. Географія туризму України: Навчально-методичний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

42. Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1999.

43. Сокол Т. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посібник. – К.: Музична Україна, 2002.

44. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник / Г.А.Аванесова, Л.П.Воронкова, В.И.Маслов, А.И.Фролов; Под ред. Л.П.Воронковой. – М.: Аспект Пресс, 2002.

45. Туризм на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 1999 р.). – К.: Вид-во КІтЕП, 1999.

46. Уокер Дж. Введение в гостеприимство: Учебник: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1999.

47. Федорченко В.К., Мiнiч I.M. Туристський словник-довідник. – К.: Дніпро, 2000.

48. Ходорков Л.Ф. Мировое гостиничное хозяйство. – М.: ВКШ по индивидуальному туризму, 1994.

49. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002. – 320 с.

50. Чудновский А.Д., Жукова М.А. Менеджмент туризма: Учебник. – М.: Фиансы и статистика, 2002.

51. Гостиничный и ресторанный бизнес: Журнал. –2000-2004.

52. Новости турбизнеса: Информационно-рекламная газета. – 2004.

53. Український туристичний вісник: Інформаційно-аналітичний бюлетень. – 2004.

54. http://100dorog.ru

55. http://www.nto.org.ua

56. http://www.tourbus.ru

57. http://www.tourism.gov.ua

58. http://www.tourua.com

 


Додаток А

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Факультет туризму, готельного і ресторанного бізнесу

Кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства

 

Курсова робота

з дисципліни “Організація туризму”

на тему: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

Студента ____курсу _________групи

__________________форми навчання

 

________________________________

(прізвище)

________________________________

(ім’я та по-батькові)

 

Керівник курсової роботи _____________________ ___________________

(прізвище та ініціали) (підпис)

 

 

Київ 200__


Додаток Б

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА Кафедра теорії та практики туризму і готельного господарства   З а в д а н н я   На курсову роботу з дисципліни "Організація туризму" .   студента спеціальності „Туризм” курсугрупи . _________________________________________________________________ (прізвище, ім’я та по-батькові) Тема завдання: __________________________________________________ _________________________________________________________________   Курсова робота виконується в наступному обсязі:друкованих сторінок   1. Пояснювальна записка
 
 
 

 

 

 


продовження додатку Б

Рекомендована література:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Календарний план

Виконання курсової роботи

№ з\п Зміст роботи Приблизний об'єм роботи Тижні виконання курсової роботи
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

Дата видачі завдання "____"__________________ 200__ р.

Строк закінчення "____"_____________200__ р.

Керівник курсової роботи _____________________________________________

Студент _____________________________________________

Затверджено кафедрою теорії та практики туризму і готельного господарства, протокол №___________ від "____"________________200___р.

 

Бланк завдання є другою та третьою сторінкою курсової роботи

 

 

Додаток ВЧитайте также:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.011 с.)