Укладачі: д.ю.н., проф. Кохановська О.В.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Укладачі: д.ю.н., проф. Кохановська О.В.К.ю.н., доц. Кодинець А.О.

К.ю.н., ас. Кривошеїна І.В.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів магістратури спеціальності 6.060100 “Право”

 

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №__

від „__” _______ 2009 р.

Зав. кафедрою

_________проф. Майданик Р.А.

 

 

КИЇВ - 2009

Робоча навчальна програма з дисципліни „Право інтелектуальної власності” для студентів магістратури юридичного факультету.

 

Укладачі:д.ю.н., проф. Кохановська О.В.

К.ю.н., доц. Кодинець А.О.

к.ю.н., ас. Кривошеїна І.В.

Лектори: д.ю.н., проф. Кохановська О.В., к.ю.н., доц. Кодинець А.О., к.ю.н., ас. Кривошеїна І.В.

Викладачі: к.ю.н., доц. Макода Є.В., к.ю.н., доц. Носік Ю.В., ас. Томаров І.Є..

 

 

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2009р.

 

_____________проф. Безклубий І.А.

 


ЗМІСТ

вступ ………………………………………….…….………….........….…….. 4

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ………………..……………...…..........… 6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ……………………...........…….. 9

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ……..…………................……... 11

Змістовий модуль І. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ…………………………………………..11

Змістовий модуль ІІ. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА ......... 18

Змістовий модуль ІІІ. ПАТЕНТНЕ ПРАВО…………………….…..……...27

Змістовний модуль ІV. ПРАВО НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ. ПРАВО НА ІНШІ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ…….31

НОРМАТИВНІ АКТИ І СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА……….………....45

 

 

Вступ

Навчальна дисципліна “Право інтелектуальної власності” спрямована на поглиблення студентами знань з цивільного та міжнародного приватного права і передбачає опанування як теоретичних засад, так і правозастосовчої практики.

Методологічну основу курсу становлять загальне вчення про право, про інститути цивільного права, про зобов'язання, про об'єкти цивільних правовідносин.

Курс розрахований на вивчення студентами засад правового регулювання відносин у сфері створення і використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, механізму права інтелектуальної власності, отримання необхідних навичок кваліфікації результатів творчості, захисту суб’єктивних прав їх авторів та правонаступників.

Предметом вивчення дисципліни“Право інтелектуальної власності” є: основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути права інтелектуальної власності (загальні положення про систему охорони прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності, авторське право та суміжні права, патентне право, права на засоби індивідуалізації, права на інші об’єкти інтелектуальної власності) специфіка правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин, пов’язаних із створенням та використанням результатів інтелектуальної діяльності, особливості вирішення основних конструкційно-догматичних проблем цивільного права, які зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного праворозуміння.

Дисципліна “Право інтелектуальної власності” вивчається студентами - магістрами протягом першого року навчання в магістратурі на юридичному факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом двох семестрів.

Планом навчального процесу для вивчення курсу дисципліни відведено 107 годин навчальних занять. З них у першому семестрі на лекції відведено - 36 годин, на практичні заняття – 17 годин на групу, на самостійну роботу – 54 годин. У другому семестрі на лекції відведено - 36 годин, на практичні заняття – 17 годин на групу, на самостійну роботу – 54 годин. Формою семестрового контролю є залік та іспит. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з чотирьох змістовних модулів.

Тематика курсу розрахована на чотири змістовні модулі. Перший змістовний модуль становлять теми 1 - 2, другий - теми 3 – 5. У кінці семестру здійснюється підсумковий семестровий контроль у формі заліку.

Другий семестр розрахований на опанування студентами 6-8 теми курсу, що також поділені на два модулі. У кінці семестру здійснюється підсумковий семестровий контроль у формі іспиту. Загальна підсумкова оцінка проставляється за результатами останнього семестру

З найбільш важливих тем курсу проводяться практичні заняття. На них можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних повідомлень, розв’язання казусів, виконання самостійних і контрольних робіт, індивідуальні завдання та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на семінарах оцінюється викладачем самостійно.

Завершується вивчення дисципліни “Право інтелектуальної власності” проведенням іспиту у формі співбесіди або у письмовій формі. До іспиту допускаються ті студенти, які відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на практичних заняттях, набрали необхідну мінімальну кількість балів і успішно здали змістовні модулі.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальна нормативна дисципліна “Право інтелектуальної власності” викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

- підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

- відповідність переліку, форм та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

- відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

- подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, заліку;

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального процесу.

- ця дисципліна вивчається протягом двох семестрів та складається з чотирьох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти складають іспит. На іспит виносяться вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1-ЗМ4), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою у кожному семестрі.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 20 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів (залік).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.

 

Перший семестр

Параметри Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Комплексна підсумкова контрольна Разом (підсумкова оцінка (СК))
Оцінка в балах 0 - 20 0 - 20 0 – 60 0 - 100

 

 

Другий семестр

Параметри Змістовий модуль 3 (ЗМ3) Змістовий модуль 4 (ЗМ4) Комплексна підсумкова контрольна Разом (підсумкова оцінка (СК))
Оцінка в балах 0 - 20 0 - 20 0 – 60 0 - 100

 

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

- доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

- доповнення доповіді – до 3 бал;

- вирішення задачі – до 5 балів;

- експрес опитування – до 3 балів;

- колоквіум – до 5 балів;

- самостійна робота – до 4 балів;

- домашня робота – до 5 балів;

- есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;

- тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 5 балів;

- реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 5 балів;

- участь в дискусії – до 2 балів;

- підсумкова контрольна робота - до 5 балів;

- мінімальний бал за семінар – 1 бал.

 

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Таким чином, за дану дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

 

Шкала оцінювання:

За шкалою університету 100-бальн. система Оцінка за національною шкалою та шкалою університету
90 – 100 відмінно
75 – 89 добре
60 – 74 задовільно
0 – 59 незадовільно

Приклад розрахунку оцінки знань студента:

15 балів ЗМ1 + 16 балів ЗМ2 + 45 балів КПМ = 76 балів – оцінка знань студента за семестр.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 4 – „добре”.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№ теми Назва теми Кількість годин
лекції семінари самостійна робота студента
змістовий модуль І ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ.
Правове регулювання відносин, пов’язаних з інтелектуальною, творчою діяльністю.
Джерела права інтелектуальної власності.
  Модульна контрольна робота 1 - -
змістовий модуль ІІ АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА
Авторське право .
Суміжні права
Колективне управління майновими правами авторів. Захист авторського права і суміжних прав.
  Модульна контрольна робота 2 - -
Всього годин ____, з них:

Другий семестр

№ теми Назва теми Кількість годин
лекції семінари самостійна робота студента
змістовий модуль ІІІ ПАТЕНТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Патентне право України. Охорона прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
  Модульна контрольна робота 3 - -
змістовий модуль ІV ПРАВО НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ. ПРАВО НА ІНШІ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
Правова охорона інших об’єктів інтелектуальної власності (наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій, компонувань інтегральних мікросхем, селекційних досягнень, комерційної таємниці).
  Модульна контрольна робота 4 - -
Всього годин ____, з них:
                 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістовий модуль ІПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.008 с.)