Джерела права інтелектуальної власностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Джерела права інтелектуальної власності1. Поняття та види джерел права інтелектуальної власності

2. Національне законодавство про правову охорону результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

2.1. Конституція України як основа законодавства України про інтелектуальну власність.

2.2. Цивільний кодекс України як джерело регулювання права інтелектуальної власності.

2.3. Нормативно-правові акти у сфері регулювання відносин, пов’язаних з охороною прав авторів, виконавців, виробників фоно- та відеограм, організацій мовлення.

2.4. Джерела патентного права України.

2.5. Правові форми охорони торговельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень.

3. Міжнародний рівень охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

3.1. Універсальні конвенції у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності.

3.2. Міжнародно-правове регулювання авторських прав.

3.3. Міжнародно-правова охорона промислової власності.

4. Значення та вдосконалення механізму приватно-правого регулювання інтелектуальної власності на сучасному етапі.

 

Завдання для самостійної роботи (7 год.)

1. Вирішення задач.

2.Охарактеризуйте інтеграційний та дезінтеграційний підхід до регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Як вони проявляються у національному законодавстві України?

3. Визначте особливості охорони об’єктів інтелектуальної власності на підставі угоди ТРІПС. Як вплинули положення даної угоди на законодавство України?

4. Визначте основні положення Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів 1886 р. та Всесвітньої (Женевської) конвенції про авторське право 1952 р. Яка різниця в правовому режимі охорони об’єктів авторського права зазначеними угодами?

5.Охарактеризуйте міжнародні конвенції по охороні суміжних прав.

6. Розкрийте основні положення Паризької конвенції про охорону промислових власності 1883 р. В чому полягає зміст права пріоритету (конвенційного та виставочного)? Яким чином закріплюється це право у національному законодавстві України?

7. На підставі норм Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків охарактеризуйте процедуру міжнародної реєстрації торговельної марки.

 

Література

1. Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты. Науч.-практ. Изд. – К.: Издательский Дом “Ін Юре”, 2000. – С. 19. (164 с.).

2. Богуславский М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях М. - Наука. - 1973. - 336 с.

3. Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. - М. - 1962.

4. Договірне право України. Особлива частина: навч. посібник. За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

5. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. 5. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий центр “Ін Юре”, 2003.- 368 с.

6. Кузнецов М.Н. Охрана результатов творческой деятельности в международном частном праве. - М. - 1988.

7. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. - М. - 1987.

8. Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. - М. - Межд. отношения. - 1978.

9. Основи інтелектуальної власності. - К. – Ін Юре - 1999. - 578 с.

10. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004 – 672 с.

11. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - Учебник. - М. - ТЕИС. - 1996. - с.702.

12. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – 736 с.

13. Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 –ге вид., перероб та доп. / за ред. Р.А.Майданика. – К.: Правова єдність, 2009 – 752 с.

14. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

15. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За ред. розробників Цивільного кодексу України. – К.: Істина. – 928 с.

Практичне заняття 4.

Модульна контрольна робота 1

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І

1. Поняття інтелектуальної власності

2. Зміст права інтелектуальної власності.

3. Виникнення, становлення і розвиток інтелектуальної власності.

4. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності.

5. Правова природа прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

6. Пропрієтарна концепція визначення сутності прав на результати творчості.

7. Теорія виключних прав.

8. Елементи системи права інтелектуальної власності.

9. Авторське право та суміжні права.

10. Право промислової власності.

11. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

12. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності.

13. Зміст суб’єктивних прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

14. Особисті немайнові права інтелектуальної власності.

15. Майнові права інтелектуальної власності.

16. Строк чинності прав інтелектуальної власності.

17. Використання об’єкта інтелектуальної власності.

18. Передача майнових прав інтелектуальної власності.

19. Особливості судового захисту прав інтелектуальної власності.

20. Законодавство України про інтелектуальну власність.

21. Дезінтеграційний підхід до регулювання інтелектуальної власності та його сутність

22. Конституція України про інтелектуальну власність.

23. Цивільний кодекс України як джерело регулювання права інтелектуальної власності.

24. Закони України у сфері охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

25. Законодавство про авторське право та суміжні права.

26. Законодавство про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

27. Інші джерела права інтелектуальної власності.

28. Всесвітня організація інтелектуальної власності.

29. Міжнародна охорона промислової власності.

30. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883).

31. Договір про патентну кооперацію.

32. Мадридська угода про реєстрацію товарних знаків (1981).

33. Договір про закони на товарні знаки (1994).

34. Міжнародна охорона літературної і художньої власності (авторське право).

35. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886).

36. Всесвітня конвенція про авторське право (1952).

37. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і органів мовлення (1961).

38. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фоногорам (1971).

39. Конвенція про утворення Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

40. Угода TRIPS.

Змістовий модуль ІІ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

Тема3. Авторське право та його зміст.

Лекція 5. Авторське право

Поняття авторського права. Авторське право в об’єктивному і суб’єктивному значенні. Принципи та значення авторського права.

Виникнення і здійснення авторського права, межі його чинності.

 

Лекція 6. Об’єкти та суб’єкти авторського права.

Об’єкти авторського права. Об’єкти, на які авторське право не поширюється. Основні види творів науки, літератури і мистецтва, що охороняються авторським правом. Похідні твори та компіляції даних.

Комп’ютерні програми як об’єкти охорони авторського права.

Суб’єкти авторського права. Автор та його правонаступники. Юридичні особи як суб’єкти авторського права. Роботодавець як суб’єкт авторського права. Співавторство. Види співавторства. Право власності на матеріальний носій і авторське право.

 

Лекція 7. Зміст авторських прав.

Загальна характеристика прав авторів. Особисті немайнові права. Майнові права автора. Строки чинності авторських прав. Наслідки припинення чинності авторських майнових прав. Обмеження авторських майнових прав. Вільне відтворення комп’ютерних програм та творів для навчання. Договори у сфері розпоряджання майновими авторськими правами.

 

Практичне заняття 5

Авторське право.

1. Поняття авторського права. Співвідношення механізму охорони об’єктів авторського та патентних прав.

2. Твір та його ознаки.

3. Види об’єктів, що охороняються авторським правом.

4. Похідні твори та компіляції даних.

5. Комп’ютерні програми як об’єкти охорони авторського права.

6. Правова охорона аудіовізуальних творів.

7. Суб’єкти авторських прав.

8. Співавторство та його види.

 

Практичне заняття 6

Зміст авторських прав.

1. Особисті немайнові автора.

2. Майнові права автора та його правонаступників.

3. трок чинності авторських прав.

4. Обмеження авторських майнових прав. Вільне відтворення комп’ютерних програм та творів для навчання.

5. Договори у сфері розпоряджання майновими авторськими правами.

Завдання для самостійної роботи (8 год.)

1. Вирішення задач.

2. Визначте співвідношення між поняттями ”творчість”, “інтелектуальна діяльність”, “оригінальність”, “унікальність”. Які ознаки повинен мати твір для надання йому правової охорони?

3. Охарактеризуйте процедуру реєстрації прав інтелектуальної власності на твір. Яке її значення?

4. В чому полягають особливості правової охорони похідних творів, комп’ютерних програм та баз даних.

5. Які права належать упорядникам, перекладачам таспівавторам? Як визначаються відносини між співавторами? Які права мають співавтори у роздільному та нероздільному співавторстві?

6. Які спеціальні строки чинності майнових авторських прав передбачені законодавством України?

Література

1. Антимонов Б. С., Флейшиц Е. А. Авторское право. — М., 1957.

2. Гаврилов Э.П. Советское авторское право: Основные положения, тенденции развития М.: Изд-во “Наука”, 1984. - 222 с.

3. Дюма Ролан.Литературная и художественная собственность. — М., 1993.

4. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. - М., - 1987.

5. Мусияка В.Л. Авторские договоры. – К., 1988.

6. Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с.

7. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті. – К.: Школа, 2004. – 144 с.

8. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

9. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004 – 672 с.

10. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

11. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – 736 с.

12. Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 –ге вид., перероб та доп. / за ред. Р.А.Майданика. – К.: Правова єдність, 2009 – 752 с.

13. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

14. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За ред. розробників Цивільного кодексу України. – К.: Істина. – 928 с.

Тема 4. Суміжні права.

Лекція 8. Суміжні права

Поняття та види суміжних прав. Право на виконання, право на фонограми і відеограми, право на програми (передачі) організацій мовлення Виникнення і здійснення суміжних прав. Умови охорони суміжних прав.

Об’єкти суміжних прав. Виконання як об’єкт правової охорони. аудіовізуальні записи виробників фонограм і організацій мовлення. Використання фонограм, опублікованих з комерційною метою.

Суб’єкти суміжних прав. Виконавці, виробники фонограм, організації мовлення як суб’єкти суміжних прав. Строки чинності суміжних прав. Випадки вільного використання об’єктів суміжних прав.

 

Практичне заняття 7

Суміжні права.

1. Поняття та види суміжних прав.

2. Об’єкти суміжних прав.

3. Суб’єкти суміжних прав

4. Майнові та особисті немайнові права виконавців, виробників фоно –, відеограм та організацій мовлення.

5. Строк чинності суміжних прав.

6. Вільне використання об’єктів суміжних прав.

 

Завдання для самостійної роботи (8 год.)

1. Вирішення задач.

2. Охарактеризуйте особливості правового режиму виконань, фоно та відеограм, програм організацій мовлення.

3. Поясніть різницю в об’єктах правової охорони відеограм та аудіовізуальних творів.

4. Які права має виконавець. Чи можливі випадки набуття суміжних прав на виконання об’єктів, що не охороняються авторським правом?

5. Якими особистими немайновими правами наділені суб’єкти суміжних прав? Де вони закріплені?

 

Література

1. Договірне право України. Особлива частина: навч. посібник. За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

2. Інтелектуальнавласність в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук, статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — 424с.

3. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.

4. Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с.

5. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004 – 672 с.

6. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

7. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – 736 с.

8. Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 –ге вид., перероб та доп. / за ред. Р.А.Майданика. – К.: Правова єдність, 2009 – 752 с.

9. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

10. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За ред. розробників Цивільного кодексу України. – К.: Істина. – 928 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.029 с.)