Тема 2: Право спільної власностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2: Право спільної власності1. Поняття права спільної власності. Підстави виникнення права спільної власності. Види права спільної власності.

2. Поняття і зміст права спільної часткової власності. Юридична природа частки учасника відносин спільної часткової власності (співвласника). Особливості здійснення права спільної часткової власності. Відчуження частки співвласником, переважне право на купівлю його частки. Виділення частки співвласником. Розподіл спільного майна. Припинення спільної часткової власності.

3. Право спільної сумісної власності громадян. Особливості виникнення, здійснення і припинення права спільної сумісної власності. Право спільної сумісної власності подружжя. Право спільної сумісної власності учасників фермерського господарства.


Питання для самоконтролю:

­ розмежування спільної сумісної і спільної часткової власності

­ особливості здійснення права спільної власності

­ припинення спільної власності.

 

 

Тема 3. Особливості окремих видів права власності

1. Земля та земельна ділянка як об’єкти права власності. Право власності громадян на земельні ділянки. Право власності юридичних осіб на земельні ділянки. Право власності іноземців, осіб без громадянства, іноземних держав та міжнародних організацій на земельні ділянки. Права та обов’язки власника земельних ділянок. Право на забудову земельної ділянки. Право на земельну ділянку при у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що знаходиться на ній;.

2. Викуп земельної ділянки з метою суспільної необхідності (потреби).

3. Помешкання як об’єкт права власності. Приватизація помешкань як підстава виникнення права власності фізичних осіб. Права власника житлового будинку та квартири. Правовий статус об’єднання власників квартир (житла).

Питання для самоконтролю

­ співвідношення понять «земля», «земельна ділянка»;

­ способи приватизації поменкання;

­ земельна ділянка як об’єкт права власності;

­ особливості права власності на житло.


Тема 4. Речові права на чуже майно

1. Поняття речових прав на чуже майно. Речові права на чуже майно і право власності. Види речових прав на чуже майно.

2. Поняття та зміст права володіння чужим майном. Суб’єкти та об’єкти володіння. Виникнення та припинення володіння.

3. Поняття та зміст права користування чужим майном. Поняття та види сервітутів. Земельні сервітути. Особисті сервітути. Особливості суб’єктного складу, змісту і здійснення сервітутних прав. Узус та узуфрукт. Припинення сервітутів.

4. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).

5. Речові права юридичних осіб на господарювання з майном (майновим комплексом) власника. Право повного господарського відання. Право оперативного управління, його різновиди. Право установи на самостійне розпорядження доходами, отриманими за рахунок дозволеної власником господарської діяльності.

Питання для самоконтролю

­ поняття обмежених речових прав та їх види;

­ особливості обмеженого користування земельною ділянкою;

­ підстави виникнення обмежених речових прав.

 

 

Тема 5: Захист права власності та інших речових прав

1. Поняття та значення захисту речових прав. Охорона і захист речових прав у цивільному праві. Види цивільно-правових способів захисту речових прав. Умови і відмінності застосування речово-правових і зобов’язально-правових способів захисту речових прав.

2. Речово-правові позови. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння (виндикаційний позов). Добросовісне і недобросовісне володіння річчю, його цивільно-правове значення. Вимога про усунення порушень, не пов’язаних з позбавленням володіння (негаторний позов).

3. Використання виндикаційного і негаторного позовів для захисту обмежених речових прав. Речово-правовий захист володіння.

4. Позов про визнання права власності чи іншого речового права. Вимога про звільнення майна з-під арешту (про виключення майна з опису). Позови до публічної влади про захист інтересів приватних осіб як суб’єктів речових прав. Інші способи захисту права власності та інших речових прав.

Питання для самоконтролю

­ віндикаційний позов;

­ негаторний позов;

­ випадки подання до суду позову про виключення майна з опису (звільненя з-під арешту).

 

 

Тема 6: Загальні положення про право
інтелектуальної власності

1. Поняття інтелектуальної (творчої) діяльності. Цивільно-правовий режим результатів інтелектуальної діяльності. Функції цивільного права з приводу охорони і використання результатів інтелектуальної діяльності. Засоби індивідуалізації товарів, робіт та послуг і їх виробників, особливості їх цивільно-правового режиму.

2. Інститути цивільного права, що регламентують відносини з приводу охорони і використання результатів інтелектуальної діяльності і прирівняних до них засобів індивідуалізації товарів, робіт та послуг і їх виробників. Міжнародні угоди (конвенції) як джерела цивільно-правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної діяльності.

3. Поняття права інтелектуальної власності, його відмінність від речових і інших цивільних прав. Інтелектуальна власність як сукупність авторських, суміжних, патентних і інших виключних прав. Промислова власність як вид інтелектуальної власності.

Питання для самоконтролю

– поняття інтелектуальної творчої діяльності;

– поняття права інтелектуальної вланості його відмінність від інших цивільних прав;

– міжнародні конвенції як джерела цивльно-праового регулювання у сфері інтелектуальної діяльності.

 

 

Тема 7: Авторське право і суміжні права

1. Поняття авторського права, його основні функції. Джерела авторського права. Міжнародно-правова охорона авторських прав. Участь України в міжнародно-правових конвенціях по авторському праві.

2. Об’єкти авторського права. Критерії охороноздатності об’єктів авторського права. Види об’єктів авторського права. Похідні і складені твори. Твори, що не є об’єктами авторського права.

3. Суб’єкти авторського права. Співавторство. Суб’єкти авторського права на службові твори. Правонаступники й інші суб’єкти авторського права.

4. Зміст суб’єктивного авторського права. Особисті немайнові права автора. Майнові права автора. Межі авторських прав. Вільне використання твору. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір.

5. Поняття і функції суміжних прав. Джерела суміжних прав. Об’єкти і суб’єкти суміжних прав. Взаємозв’язок суміжних і авторських прав. Зміст суміжних прав виконавця, виробника фонограми, відеограми, організації мовлення. Вільне використання об’єктів суміжних прав. Строки чинності суміжних майнових прав.

6. Захист авторських і суміжних прав. Особливості цивільно-правового захисту особистих немайнових прав авторів. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України як орган реєстрації і захисту авторських та суміжних прав авторів.

Питання для самоконтролю

­ критерії охороноздатності об’єктів авторського права

­ об’єкти та суб’єкти суміжних прав

­ захист авторських і суміжних прав

­ термін дії авторського права і суміжних прав

 

 

Тема 8: Патентне право

1. Поняття патентного права. Джерела патентного права. Міжнародні патентно-правові конвенції.

2. Поняття та умови патентоспроможності винаходу. Об’єкти винаходу. Поняття та умови патентоспроможності корисної моделі. Співвідношення понять «винахід» і «корисна модель». Поняття та умови патентоспроможності промислового зразка.

3. Суб’єкти патентного права.

4. Оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок. Поняття і значення патенту. Зміст заявки на видачу патенту. Експертиза заявки, її види. Видача патенту. Державний департамент інтелектуальної власності. Термін дії патенту. Патентування винаходу, корисної моделі, промислового зразка за кордоном.

5. Особисті немайнові права автора винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Право авторства. Виключні права патентоволодільця. Право першокористувача.

6. Захист прав авторів і патентоволодільців.

7. Право інтелектуальної власності на наукові відкриття. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення (сорти рослин та породи тварин). Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Питання для самоконтролю

– національні нормативно-правові акти, якими врегульовуються патентні правовідносини;

– міжнародні патентно-правові конвенції;

– патент та його значення.

 

 

Тема 9: Виключні права на засоби індивідуалізації
товарів, робіт та послуг і їх виробників

1. Поняття і зміст комерційного найменування. Реєстрація комерційного найменування і його цивільно-правове значення. Виключне право юридичної особи на комерційне найменування.

2. Поняття і види торговельних марок. Оформлення прав на торговельну марку. Виключне право на торговельну марку.

3. Поняття та зміст географічного зазначення. Набуття права на географічне зазначення. Цивільно-правова охорона географічного зазначення.

4. Цивільно-правова відповідальність за незаконне використання торгівельної марки і географічного заначення.

Питання для самоконтролю:

– реєстрація комерційного найменування і його цивільно-правове значення;

– поняття і види товарних знаків і знаків обслуговування;

– оформлення прав на зазначення місця походження товарів.

 


Змістовий модуль 4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.009 с.)