Тематика творчих та наукових завданьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тематика творчих та наукових завданьСтудентам пропонується підготувати письмові творчі роботи з наступної проблематики:

152. Поняття, ознаки і види речових прав.

153. Поняття і зміст права власності.

154. Поняття і зміст права приватної власності.

155. Право приватної власності громадян.

156. Право власності фізичних осіб — підприємців.

157. Право власності юридичних осіб.

158. Право державної і комунальної власності.

159. Цивільно-правове значення майна скарбниці.

160. Право власності українського народу.

161. Виникнення права власності.

162. Припинення права власності.

163. Поняття та види права спільної власності.

164. Право спільної часткової власності.

165. Право спільної сумісної власності.

166. Право власності громадян на земельні ділянки.

167. Право власності на помешкання.

168. Юридична природа володіння.

169. Сервітути в цивільному праві.

170. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

171. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).

172. Право повного господарського відання та право оперативного управління.

173. Поняття та види цивільно-правових способів захисту речових прав.

174. Речово-правові способи захисту речових прав.

175. Зобов’язально-правові способи захисту цивільних прав.

176. Поняття права інтелектуальної власності.

177. Загальні положення авторського права.

178. Суміжні права.

179. Захист авторських і суміжних прав.

180. Загальні положення патентного права.

181. Захист прав авторів і патентоволодільців.

182. Патентно-правова охорона секретів виробництва та нових технологій.

183. Патентно-правова охорона селекційних досягнень.

184. Захист нерозкритої інформації від незаконного використання.

185. Патентно-правова охорона топографій (топологій) інтегральних мікросхем.

186. Патентно-правова охорона науково-технічної інформації.

187. Патентно-правова охорона раціоналізаторських пропозицій.

188. Право на фірмове найменування.

189. Право на товарні знаки і знаки обслуговування.

190. Право на зазначення місця походження товару.

191. Поняття та система зобов’язального права.

192. Поняття, суб’єкти, об’єкти зміст та підстави виникнення зобов’язань.

193. Підстави виникнення зобов’язань, їх класифікація.

194. Система зобов’язань в цивільному праві України, її поняття і значення.

195. Класифікація та види зобов’язань.

196. Виконання зобов’язань.

197. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

198. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

199. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

200. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

201. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

202. Припинення зобов’язань в цивільному праві.

203. Поняття, функції та принципи цивільно-правового договору.

204. Види договорів у цивільному праві.

205. Зміст цивільно-правового договору.

206. Укладення цивільно-правового договору.

207. Припинення і зміна цивільно-правового договору.


Підсумковий контроль

 

Питання для підсумкового контролю

1. Право приватне і публічне. Зміст і основні особливості приватноправового регулювання.

2. Поняття та предмет цивільного права як галузі права.

3. Метод цивільного права як галузі права.

4. Функції цивільного права.

5. Принципи цивільного (приватного) права.

6. Цивільне право в системі галузей права України.

7. Система цивільного права як правової галузі.

8. Поняття і види джерел цивільного права.

9. Поняття і склад цивільного законодавства.

10. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права та головний акт цивільного законодавства. Система Цивільного кодексу України.

11. Закон як джерело цивільного права.

12. Підзаконні нормативні акти в сфері цивільного права. Відомчі нормативні акти, що містять норми цивільного права, і умови їх дійсності. Нормативно-правові акти Союзу РСР та Української РСР як джерела цивільного права.

13. Звичаї як джерела цивільного права. Співвідношення звичаїв ділового обороту, звичаїв і заведеного порядку взаємин учасників майнового обігу.

14. Значення актів Конституційного Суду України, вищих судових органів і судової практики у вітчизняній та в закордонних правових системах.

15. Дія цивільного законодавства в часі. Офіційне опублікування і вступ нормативного акта в силу. Зворотна сила цивільного закону.

16. Дія цивільного законодавства в просторі і за колом осіб.

17. Застосування цивільного законодавства. Аналогія закону й аналогія права в цивільно-правових відносинах.

18. Тлумачення цивільно-правових норм.

19. Наука цивільного права як одна з галузей правознавства. Основні етапи історичного розвитку вітчизняної цивілістики.

20. Поняття, система і завдання цивільного права як навчальної дисципліни.

21. Поняття цивільного правовідношення. Елементи і структурні особливості цивільного правовідношення.

22. Зміст цивільного правовідношення. Поняття, зміст та види суб’єктивних цивільних прав. Поняття, зміст та види суб’єктивних цивільних обов’язків. Структура цивільного правовідношення.

23. Види цивільних правовідносин.

24. Фізична особа як суб’єкт цивільного права. Ознаки, що індивідуалізують правовий статус фізичної особи.

25. Правоздатність фізичних осіб.

26. Поняття дієздатності фізичних осіб. Повна дієздатність.

27. Мінімальна дієздатність неповнолітніх до 14 років (малолітніх).

28. Неповна (часткова) дієздатність неповнолітніх віком від 14 до 18 років.

29. Емансипація.

30. Випадки, умови і правові наслідки обмеження дієздатності фізичних осіб.

31. Визнання фізичної особи недієздатною.

32. Опіка і піклування. Патронат над дієздатною фізичною особою.

33. Місце проживання фізичної особи і його цивільно-правове значення.

34. Порядок, умови і правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

35. Порядок, умови і правові наслідки оголошення фізичної особи померлою.

36. Поняття, види і цивільно-правове значення актів цивільного стану.

37. Особливості цивільно-правового становища фізичних осіб як підприємців. Банкрутство фізичної особи як підприємця.

38. Розвиток вчення про юридичну особу в науці цивільного права.

39. Поняття й ознаки юридичної особи.

40. Правоздатність і дієздатність юридичної особи.

41. Органи юридичної особи.

42. Представництва і філії юридичної особи.

43. Порядок і способи створення юридичних осіб. Установчі документи. Державна реєстрація юридичних осіб та її праве значення.

44. Реорганізація юридичних осіб і її способи.

45. Порядок ліквідації юридичної особи.

46. Неспроможність (банкрутство) юридичних осіб.

47. Види юридичних осіб, їх класифікація і її цивільно-правове значення.

48. Повне товариство.

49. Командитне товариство.

50. Товариство з обмеженою відповідальністю.

51. Товариство з додатковою відповідальністю.

52. Акціонерне товариство.

53. Поняття й особливості цивільно-правового статусу дочірніх і залежних господарських товариств.

54. Виробничі кооперативи.

55. Поняття, види та правовий статус підприємства.

56. Державні і комунальні підприємства як юридичні особи.

57. Юридична природа непідприємницьких товариств.

58. Установи як юридичні особи.

59. Поняття, зміст і особливості цивільної правосуб’єктності публічно-правових утворень.

60. Українська держава, її органи та органи місцевого самоврядування (територіальних громад) як особливі суб’єкти цивільного права.

61. Випадки і порядок участі публічно-правових утворень у цивільних правовідносинах.

62. Поняття і види об’єктів цивільних правовідносин.

63. Дії і послуги як об’єкти цивільних правовідносин.

64. Результати творчої діяльності як об’єкти цивільних правовідносин.

65. Особисті немайнові блага як нематеріальні об’єкти цивільних правовідносин.

66. Речі як об’єкти цивільних правовідносин. Майно.

67. Класифікація речей та її правове значення.

68. Майновий комплекс як об’єкт цивільного обігу.

69. Гроші як об’єкти цивільних правовідносин. Цивільно-правовий режим наявних і безготівкових грошей. Особливості цивільно-правового режиму валютних цінностей.

70. Поняття та основні ознаки цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин.

71. Види цінних паперів.

72. Поняття і види юридичних фактів у цивільному праві. Юридичні склади.

73. Поняття і види правочинів. Договори й односторонні правочини.

74. Умовні правочини, їх види.

75. Умови дійсності правочинів.

76. Форма правочину, наслідки її недотримання.

77. Тлумачення змісту правочину.

78. Поняття та підстави недійсності правочинів. Нікчемні і заперечні правочини.

79. Правові наслідки недійсності правочинів. Недійсність частини правочину.

80. Поняття і способи здійснення суб’єктивних цивільних прав і виконання суб’єктивних цивільних обов’язків.

81. Межі суб’єктивного цивільного права і межі його здійснення. Поняття, форми і правові наслідки зловживання правом.

82. Поняття і значення представництва.

83. Види представництва. Комерційне представництво.

84. Поняття, види і форма довіреності.

85. Передоручення. Припинення довіреності. Представництво без повноваження і його цивільно-правові наслідки.

86. Поняття і зміст суб’єктивного права на захист. Способи захисту цивільних прав і інтересів.

87. Судовий захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів.

88. Адміністративний захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів.

89. Самозахист цивільних прав.

90. Заходи оперативного впливу на порушника цивільних прав, їх основні особливості і види.

91. Поняття, особливості та функції цивільно-правової відповідальності.

92. Види цивільно-правової відповідальності.

93. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності. Поняття і склад цивільного правопорушення.

94. Протиправна поведінка як умова цивільно-правової відповідальності.

95. Поняття і зміст шкоди (збитків) у цивільному праві. Матеріальна і моральна шкода.

96. Причинно-наслідковий зв’язок між протиправною поведінкою і шкідливим результатом, що наступив.

97. Вина правопорушника як умова цивільно-правової відповідальності. Поняття і форми вини в цивільному праві, їх значення. Відповідальність, що не залежить від вини правопорушника.

98. Поняття випадку (казусу) і непереборної сили, їх цивільно-правове значення.

99. Поняття «санкції» в цивільному праві та їх види.

100. Неустойка і її види, співвідношення неустойки і збитків.

101. Розмір цивільно-правової відповідальності.

102. Поняття і цивільно-правове значення строків та термінів.

103. Види строків у цивільному праві, їх класифікація.

104. Поняття та строки здійснення цивільних прав.

105. Строки виконання цивільно-правових обов’язків. Строки захисту цивільних прав.

106. Обчислення строків у цивільному праві. Початок і закінчення перебігу строку.

107. Поняття і значення позовної давності. Наслідки спливу строку позовної давності.

108. Види строків позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

109. Зупинення та переривання перебігу строку позовної давності. Поновлення строку позовної давності.

110. Поняття, значення, зміст та особливості здійснення особистих немайнових прав у цивільному праві.

111. Види особистих немайнових прав.

112. Особливості особистих немайнових прав, що забезпечують фізичне існування фізичної особи.

113. Право на життя та його цивільно-правова охорона.

114. Репродуктивні права та їх цивільно-правова охорона.

115. Право на здоров’я та його цивільно-правова охорона.

116. Право на безпечне довкілля та його цивільно-правова охорона.

117. Право на свободу та особисту недоторканість та його цивільно-правова охорона.

118. Право на сім’ю, опіку, піклування та патронатне виховання та його цивільно-правова охорона.

119. Особливості особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

120. Право на ім’я та його цивільно-правова охорона.

121. Право на честь та гідність. Право на ділову репутацію. Цивільно-правова охорона честі, гідності та репутації.

122. Право на зображення та голос та його цивільно-правова охорона.

123. Право на індивідуальність та його цивільно-правова охорона.

124. Право на свободу творчості та вибір роду занять та його цивільно-правова охорона.

125. Право на особисте життя та його цивільно-правова охорона.

126. Право на інформацію та його цивільно-правова охорона.

127. Право на особисті папери та його цивільно-правова охорона.

128. Право на місце проживання та недоторканість житла та його цивільно-правова охорона.

129. Право на пересування та мирні зібрання та його цивільно-правова охорона.

130. Поняття, зміст та особливості права на захист особистих немайнових прав.

131. Поновлення порушеного права.

132. Спростування неправдивої інформації.

133. Заборона поширення неправдивої інформації, якою порушуються особисті немайнові права.

134. Поняття й ознаки речового права. Речові права в системі цивільних прав.

135. Поняття та зміст права власності.

136. Право приватної власності громадян.

137. Право власності індивідуальних підприємців.

138. Право власності юридичних осіб.

139. Особливості права власності господарських товариств. Правовий режим складеного і статутного капіталу.

140. Право власності виробничих кооперативів.

141. Право власності непідприємницьких товариств і установ.

142. Поняття і зміст права державної і комунальної власності.

143. Суб’єкти права державної і комунальної власності. Правове становище Фонду державного майна України.

144. Об’єкти права державної власності й об’єкти права власності комунальних утворень.

145. Правовий режим і об’єкти виключної державної власності.

146. Поняття і цивільно-правове значення майна скарбниці.

147. Право власності українського народу.

148. Виникнення права власності.

149. Первісні і похідні способи виникнення права власності.

150. Привласнення загальнодоступних дарів природи.

151. Правові наслідки самочинного будівництва.

152. Особливості набуття права власності за договором.

153. Особливості права власності на цінні папери.

154. Цивільно-правовий режим безгосподарського майна та рухомого майна, від якого власник відмовився.

155. Цивільно-правовий режим бездоглядних тварин.

156. Цивільно-правовий режим знахідки.

157. Цивільно-правовий режим скарбу.

158. Поняття та значення набувальної давнини.

159. Приватизація державного майна та майна територіальних громад як підстава виникнення права власності громадян.

160. Припинення права власності.

161. Підстави припинення права власності з волі власника.

162. Випадки і порядок примусового вилучення майна у власника.

163. Поняття, підстави виникнення та види права спільної власності.

164. Право спільної часткової власності.

165. Право спільної сумісної власності.

166. Земля та земельна ділянка як об’єкти права власності. Право на земельну ділянку при відчужені будівлі або споруди, що знаходиться на ній. Викуп земельної ділянки з метою суспільної необхідності.

167. Помешкання як об’єкт права власності. Правовий статус об’єднання власників квартир (житла).

168. Поняття обмежених речових прав. Обмежені речові права і право власності.

169. Види обмежених речових прав.

170. Поняття та зміст володіння. Суб’єкти та об’єкти володіння. Виникнення та припинення володіння.

171. Поняття та види сервітутів. Земельні сервітути. Особисті сервітути.

172. Особливості суб’єктного складу, змісту і здійснення сервітутних прав.

173. Узус та узуфрукт.

174. Припинення сервітутів.

175. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

176. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).

177. Право повного господарського відання.

178. Право оперативного управління, його різновиди. Право установи на самостійне розпорядження доходами, отриманими за рахунок дозволеної власником господарської діяльності.

179. Поняття та значення захисту речових прав. Охорона і захист речових прав у цивільному праві. Види цивільно-правових способів захисту речових прав.

180. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння (виндикаційний позов). Добросовісне і недобросовісне володіння річчю, його цивільно-правове значення.

181. Вимога про усунення порушень, не пов’язаних з позбавленням володіння (негаторний позов).

182. Використання виндикаційного і негаторного позовів для захисту обмежених речових прав.

183. Позов про визнання права власності чи іншого речового права. Вимога про звільнення майна з-під арешту (про виключення майна з опису).

184. Поняття інтелектуальної (творчої) діяльності. Функції цивільного права з приводу охорони і використання результатів інтелектуальної діяльності.

185. Міжнародні угоди (конвенції) як джерела цивільно-правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної діяльності.

186. Поняття права інтелектуальної власності, його відмінність від речових і інших цивільних прав.

187. Поняття авторського права, його основні функції.

188. Джерела авторського права. Міжнародно-правова охорона авторських прав. Участь України в міжнародно-правових конвенціях по авторському праві.

189. Об’єкти авторського права.

190. Суб’єкти авторського права.

191. Реєстрація прав автора.

192. Особисті немайнові права автора.

193. Майнові права автора.

194. Межі авторських прав.

195. Вільне використання твору.

196. Термін дії авторського права.

197. Поняття і функції суміжних прав. Джерела суміжних прав.

198. Об’єкти і суб’єкти суміжних прав.

199. Зміст суміжних прав виконавця.

200. Зміст суміжних прав виробника фонограми.

201. Зміст суміжних прав організації мовлення.

202. Вільне використання об’єктів суміжних прав.

203. Термін дії суміжних прав.

204. Колективне управління майновими авторськими і суміжними правами.

205. Захист авторських і суміжних прав.

206. Поняття патентного права.

207. Джерела патентного права. Міжнародні патентно-правові конвенції.

208. Поняття та умови патентоспроможності винаходу. Об’єкти винаходу.

209. Поняття та умови патентоспроможності корисної моделі. Співвідношення понять «винахід» і «корисна модель».

210. Поняття та умови патентоспроможності промислового зразка.

211. Суб’єкти патентного права.

212. Оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок.

213. Поняття і значення патенту. Зміст заявки на видачу патенту. Експертиза заявки, її види. Видача патенту. Термін дії патенту. Патентування винаходу, корисної моделі, промислового зразка за кордоном.

214. Особисті немайнові права автора винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Право авторства.

215. Виключні права патентоволодільця. Право першокористувача.

216. Захист прав авторів і патентоволодільців.

217. Патентно-правова охорона секретів виробництва та нових технологій.

218. Патентно-правова охорона селекційних досягнень.

219. Захист нерозкритої інформації від незаконного використання.

220. Патентно-правова охорона топографій (топологій) інтегральних мікросхем.

221. Патентно-правова охорона науково-технічної інформації.

222. Патентно-правова охорона раціоналізаторських пропозицій.

223. Поняття і зміст фірмового найменування. Реєстрація фірмового найменування і його цивільно-правове значення.

224. Виключне право юридичної особи на фірмове найменування та його цивільно-правова охорона.

225. Поняття і види товарних знаків і знаків обслуговування. Оформлення прав на товарний знак (знак обслуговування).

226. Виключне право на товарний знак (знак обслуговування) та його цивільно-правова охорона.

227. Виключне право на зазначення місця походження товару та його цивільно-правова охорона.

228. Поняття та система зобов’язального права.

229. Поняття та зміст зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язань, їх класифікація.

230. Види зобов’язань в цивільному праві.

231. Суб’єкти зобов’язань. Зобов’язання з множинністю осіб. Зобов’язання за участю третіх осіб. Зміна осіб у зобов’язанні.

232. Поняття та принципи виконання зобов’язань.

233. Умови і способи виконання зобов’язання.

234. Поняття та види способів забезпечення виконання зобов’язань.

235. Неустойка. Поняття і види неустойки. Співвідношення неустойки і збитків.

236. Порука. Ознаки і види поруки. Зміст і виконання зобов’язання з договору поруки.

237. Гарантія. Зміст і види гарантії. Виконання і припинення зобов’язань, що випливають з гарантії.

238. Завдаток. Доказова і забезпечувальна функції завдатку. Особливі види завдатку. Відмінність завдатку від авансу.

239. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

240. Види застави.

241. Суб’єкти заставного правовідношення.

242. Предмет застави.

243. Підстави виникнення заставного правовідношення. Реєстрація застави. Перезастава.

244. Зміст заставного правовідношення.

245. Звернення стягнення на заставлене майно. Застава товарів в обігу. Застава речей у ломбарді.

246. Утримання. Предмет права утримання. Права і обов’язки ретентора та боржника.

247. Поняття і підстави припинення зобов’язань.

248. Відступне.

249. Припинення зобов’язань заліком.

250. Припинення зобов’язання правочином.

251. Прощення боргу.

252. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі.

253. Припинення зобов’язання неможливістю його виконання.

254. Припинення зобов’язання смертю фізичної чи ліквідацією юридичної особи.

255. Сутність і значення цивільно-правового договору. Поняття договору.

256. Функції договору. Принципи договору. Принцип свободи договору.

257. Види договорів у цивільному праві.

258. Непоіменовані (нетипові) договори.

259. Майнові й організаційні договори. Змішані договори.

260. Публічний договір. Договір про приєднання.

261. Попередній договір.

262. Зміст договору.

263. Істотні умови договору. Взірцеві та інші умови договору.

264. Тлумачення договору.

265. Поняття, порядок і стадії укладення договору. Оферта. Акцепт.

266. Укладення договору в обов’язковому порядку.

267. Укладення договору на біржах, аукціонах, конкурсах тощо.

268. Врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення договору.

269. Форма договору.

270. Момент укладення договору.

271. Поняття та наслідки припинення чи зміни договору.

272. Припинення чи зміна договору за згодою сторін.

273. Припинення чи зміна договору внаслідок однобічного відмовлення від договору.

274. Припинення чи зміна договору за вимогою однієї зі сторін у судовому порядку.

275. Припинення чи зміна договору в зв’язку з істотною зміною обставин.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.035 с.)