Тема: Авторське право і суміжні праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Авторське право і суміжні права1. Поняття авторського права, його основні функції.

2. Джерела авторського права.Міжнародно-правова охорона авторських прав.Участь України в міжнародно-правових конвенціях по авторському праві.

3. Об’єкти авторського права.Критерії охороноздатності об’єктів авторського права.Види об’єктів авторського права.

4. Похідні і складені твори.

5. Твори, що не є об’єктами авторського права.

6. Суб’єкти авторського права.Співавторство.Суб’єкти авторського права на службові твори.Правонаступники й інші суб’єкти авторського права.

7. Зміст суб’єктивного авторського права.

8. Особисті немайнові права автора.

9. Майнові права автора.

10. Межі авторських прав.

11. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. Вільне використання твору.

12. Поняття і функції суміжних прав.Джерела суміжних прав.

13. Об’єкти і суб’єкти суміжних прав.

14. Взаємозв’язок суміжних і авторських прав.

15. Зміст суміжних прав виконавця, виробника фонограми, відеограми, організації мовлення.

16. Вільне використання об’єктів суміжних прав.

17. Строки чинності суміжних майнових прав.

18. Захист авторських і суміжних прав.

19. Особливості цивільно-правового захисту особистих немайнових прав авторів.

20. Державна служба інтелектуальної власності Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України як орган реєстрації і захисту авторських та суміжних прав авторів.

Лекційні заняття 13-14

Тема: Патентне право

1. Поняття патентного права.Джерела патентного права.

2. Міжнародні патентно-правові конвенції.

3. Поняття та умови патентоспроможності винаходу.Об’єкти винаходу.

4. Поняття та умови патентоспроможності корисної моделі.

5. Співвідношення понять «винахід» і «корисна модель». Поняття та умови патентоспроможності промислового зразка.

6. Суб’єкти патентного права.

7. Оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок.

8. Поняття і значення патенту. Зміст заявки на видачу патенту.

9. Експертиза заявки, її види.

10. Видача патенту.

11. Державний департамент інтелектуальної власності.

12. Термін дії патенту.

13. Патентування винаходу, корисної моделі, промислового зразка за кордоном.

14. Особисті немайнові права автора винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

15. Право авторства.

16. Виключні права патентоволодільця.

17. Право першокористувача.

18. Захист прав авторів і патентоволодільців.

19. Право інтелектуальної власності на наукові відкриття.

20. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

21. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

22. Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення (сорти рослин та породи тварин).

23. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Лекційне заняття 15

Тема: Виключні права на засоби індивідуалізації
товарів, робіт та послуг і їх виробників

1. Поняття і зміст комерційного найменування.Реєстрація комерційного найменування і його цивільно-правове значення.

2. Виключне право юридичної особи на комерційне найменування.

3. Поняття і види торговельних марок.Оформлення прав на торговельну марку.

4. Виключне право на торговельну марку.

5. Поняття та зміст географічного зазначення.

6. Набуття права на географічне зазначення.

7. Цивільно-правова охорона географічного зазначення.

8. Цивільно-правова відповідальність за незаконне використання торгівельної марки і географічного заначення.


Змістовий модуль 4

Лекційні заняття 16-17

Тема: Загальні положення про зобов’язання

1. Поняття зобов’язального права. Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права. Система зобов’язального права.

2. Поняття зобов’язання. Зобов’язання як різновид цивільних правовідносин. Зміст зобов’язання.

3. Підстави виникнення зобов’язань, їх класифікація.

4. Система зобов’язань, її поняття і значення.

5. Види зобов’язань.

6. Суб’єкти зобов’язань.Зобов’язання з множинністю осіб. Зобов’язання за участю третіх осіб. Зміна осіб у зобов’язанні.

7. Виконання зобов’язань. Принципи виконання зобов’язань.

8. Умови і способи виконання зобов’язання. Способи забезпечення виконання зобов’язань.

9. Неустойка. Поняття і види неустойки. Співвідношення неустойки і збитків.

10. Порука. Ознаки і види поруки.

11. Зміст і виконання зобов’язання з договору поруки.

12. Гарантія. Зміст і види гарантії.

13. Виконання і припинення зобов’язань, що випливають з гарантії.

14. Завдаток. Доказова і забезпечувальна функції завдатку.

15. Особливі види завдатку. Відмінність завдатку від авансу.

16. Застава. Види застави.

17. Іпотека.

18. Суб’єкти заставного правовідношення.

19. Предмет застави. Підстави виникнення заставного правовідношення.

20. Реєстрація застави. Перезастава.

21. Зміст заставного правовідношення.

22. Звернення стягнення на заставлене майно.

23. Застава товарів в обігу або у переробці.

24. Застава речей у ломбарді.

25. Притримання. Предмет права притримання.

26. Права і обов’язки ретентора та боржника.

27. Поняття і підстави припинення зобов’язань. Припинення зобов’язання виконанням. Відступне. Припинення зобов’язань зарахуванням. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін. Прощення боргу.

28. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі. Припинення зобов’язання неможливістю його виконання. Припинення зобов’язання смертю фізичної чи ліквідацією юридичної особи.

Лекційні заняття 18-19

Тема: Цивільно-правовий договір

1. Сутність і значення цивільно-правового договору. Поняття договору. Роль договору в умовах ринкової економіки.

2. Функції договору.

3. Договір як юридичний факт і як засіб (інструмент) регулювання взаємин його учасників.

4. Свобода договору. Зміст принципу свободи договору і його обмеження.

5. Види договорів у цивільному праві. Непоіменовані (нетипові) договори. Майнові й організаційні договори. Змішані договори.

6. Публічний договір. Договір приєднання. Попередній договір.

7. Зміст договору. Істотні умови договору. Взірцеві та інші умови договору.

8. Тлумачення договору.

9. Порядок і стадії укладення договору. Оферта. Акцепт.

10. Укладення договору в обов’язковому порядку.

11. Укладення договору на біржах, аукціонах, конкурсах тощо.

12. Врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення договору.

13. Форма договору.

14. Момент укладення договору.

15. Припинення і зміна договору.

16. Наслідки припинення чи зміни договору.

17. Припинення чи зміна договору за згодою сторін. Припинення чи зміна договору внаслідок односторонньої відмови від договору.

18. Припинення чи зміна договору за вимогою однієї зі сторін у судовому порядку.

19. Припинення чи зміна договору в зв’язку з істотною зміною обставин.

Зміст семінарських занять

Інструктивно-методичні матеріали та вказівки
до організації та проведення семінарських занять

У матеріалах досемінарських занять містяться питання для обговорення на семінарі, завдання, приводяться переліки літератури і правових актів, необхідних для вивчення теми семінару, вказуються теми доповідей, що рекомендуються, і рефератів. Спірні в літературі теоретичні питання по даній темі, на які необхідно звернути увага студентам при підготовці до семінару, зазначаються викладачем.

Семінари можуть проводитися по доповідній системі, у вигляді «круглих столів», наукових конференцій, диспутів у студентських навчальних чи групах в іншій формі за розсудом викладача. Метою підготовки студентами доповідей (співдоповідей) і виступів під час проведення семінарів, написання ними рефератів є прищеплення навичок самостійної роботи над літературними джерелами, законами й іншими правовими актами, використання опублікованої судової і судово-арбітражної (господарської) практики для того, щоб на основі їхнього аналізу й узагальнення студенти могли робити власні висновки теоретичного і практичного характеру, обґрунтовуючи їх відповідним чином. Кількість часу, виділюваного на розгляд теоретичних питань і дискусії, визначається викладачем. Проведення теоретичних семінарів не виключає обговорення теоретичних питань і на практичних заняттях.

Основна задачазанять — навчити студентів розуміти зміст закону і застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій. Такі ситуації викладаються в задачах, більшість яких мають у своїй основі розглянуті судові і судово-арбітражні (господарські) справи. Їхнє рішення дозволяє в навчальній аудиторії домогтися максимального наближення студентів до практичної діяльності юриста-цивіліста.

У матеріалах до занять також містяться питання для обговорення. Для рішення задач по кожній темі приводяться переліки необхідних правових актів і постанов Пленумів Верховних Судів СРСР, УРСР і України. Література, що рекомендується до вивчення, складається з двох розділів — загальнообов’язкова (міститься на початку всього списку літератури і обов’язкова для опрацювання по кожній темі) і спеціальна (міститься в кожній з тем і необхідна для опрацювання з метою поглибленого вивчення даної теми). У списку загальнообов’язкової літератури зазначені роботи, знання яких необхідно студентам для засвоєння матеріалів даної теми і рішення задач; спеціальна література призначена для більш глибокого вивчення питань теми.

При вирішенні задач студенти, керуючись правовими актами і практикою їхнього застосування, повинні визначити юридичне значення фактичних обставин, згаданих у задачі, самостійно сформулювати питання, зв’язані з правами й обов’язками учасників правовідносин, що виникли, визначитись про обґрунтованість їхніх вимог чи заперечень, а якщо справа уже вирішена судом — то і про обґрунтованість викладеного в задачі рішення. Відповіді на ці питання повинні бути обґрунтовані посиланнями на конкретні правові норми.

Задачі, що містяться в практичних завданнях, базуються на основі законодавства України. Однак у тих випадках, коли відповідні відносини українським законодавством не урегульовані, у переліку правових актів зазначені акти Союзу РСР, що застосовуються на території України в частині, що не суперечить законодавству України.

При підготовці до занять студенти повинні вивчити відповідну главу в підручнику, рекомендовану літературу і стосовні до даної теми правові акти й інші матеріали. Лише після цього можна приступити до складання доповідей і співдоповідей на теоретичних семінарах, написанню рефератів, рішенню задач і виконанню завдань.

Викладач, що веде теоретичний семінарське заняття, може рекомендувати студентам і іншу, крім зазначеної в переліку, літературу з урахуванням новітніх публікацій.

Усі питання, які виникають у студентів при підготовці до семінарських робіт вони можуть уточнити у викладача перед таким заняттям або на індивідуальних консультаціях, що здійснюються викладачем, відповідно до затвердженого кафедрою графіку.

Змістовий модуль 3

Семінарські заняття 1-3

Тема: Загальні положення
про право власності та інші речові права

1. Поняття, ознаки і види речових прав та їх місце в системі цивільних прав.

2. Власність і право власності: співвідношення понять.

3. Поняття та зміст права власності. Повноваження власника в різних правових системах.

4. Виникнення права власності.

ü Первісні і похідні способи виникнення права власності;

ü Привласнення загальнодоступних дарів природи;

ü Правові наслідки самочинного будівництва;

ü Особливості набуття права власності за договором;

ü Особливості права власності на цінні папери;

ü Цивільно-правовий режим безхазяйної речі та рухомого майна, від якого власник відмовився;

ü Цивільно-правовий режим бездоглядних тварин;

ü Цивільно-правовий режим знахідки;

ü Цивільно-правовий режим скарбу;

ü Поняття та значення набувальної давнини;

ü Приватизація державного майна та майна територіальних громад як підстава виникнення права власності громадян.

5. Припинення права власності.

ü Підстави припинення права власності з волі власника;

ü Підстави і порядок примусового вилучення майна у власника.

6. Поняття і зміст права приватної власності:

ü Особливості права приватної власності громадян;

ü Особливості права приватної власності індивідуальних підприємців.

7. Право власності юридичних осіб:

ü Об’єкти права власності юридичних осіб;

ü Особливості права власності господарських товариств;

ü Правовий режим складеного і статутного капіталу;

ü Право власності виробничих кооперативів;

ü Право власності непідприємницьких товариств і установ.

8. Поняття і зміст права державної і комунальної власності.

ü Суб’єкти права державної і комунальної власності;

ü Правове становище Фонду державного майна України;

ü Об’єкти права державної власності й об’єкти права власності комунальних утворень;

ü Правовий режим і об’єкти виключної державної власності;

ü Поняття і цивільно-правове значення майна скарбниці.

9. Право власності українського народу.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: власність, володіння, користування, розпорядження, обмежені речові права, захист речових прав, спільна власність.

Під час вивчення зазначеної теми потрібно з’ясувати загальні положення про право власності, визначити форми власності за чинним законодавством України, з’ясувати коло обмежених речових прав та їх сутність, а також способи захисту.

Слід звернути увагу на такі правові акти: книгу трєтю Цивільного кодексу України від16.01.2003 р., Земельний кодекс України від 25.10.2001 р., Водний кодекс України від 06.06.1995 р., Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р., Кодекс про надра від 27.07. 1994 р., Житловий кодекс Української УРСР від 30.06.1983 р., Закон Україїни «Про приватизацію д-ного майна» від 4.03. 1992 р., «Про приватизацію невеликих державнихних підприємств (малу приватизацію)» від 6.03. 1992 р., «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06. 1992 р.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ зміст права власності;

­ підстави набуття і припинення права власності;

­ земельна ділянка як об’єкт права власності;

­ особливості права власності на житло.

Задача № 1

Пєнкін, Гарачов та Шклярський заснували закрите акціонерне товариство. Через рік Шклярський прийшов і заявив про вихід з числа акціонерів, і звернувся до загальних зборів із заявою про виділ йому в натурі вкладу, який він вніс у повному обсязі до статутного фонду товариства.

Загальні збори відмовили Шлярському в задоволенні його вимог, мотивуючи тим, що акціонер не має права вимагати виділу вкладу. Вони порадили йому передати свій вклад іншій особі, яка сплатить йому вартість вкладу. Шлярський не погодився з таким рішенням і звернувся до суду.

Як слід вирішити справу?

Задача № 2

Декілька громадян вирішили створити колективне сільськогосподарське підприємство згідно з Законом «Про колективне сільськогосподарське підприємство». У зв’язку з тим, що між ними виникли непорозуміння щодо правового режиму майна підприємства, вони звернулися в юридичну консультацію з такими запитаннями:

Що входить до майна підприємства і хто є його власником? Хто є власником паю? Як слід розуміти положення другої частини першого абзацу ст. 7 Закону?

Задача № 3

Котовський, який повністю вніс свій пай за гараж, наданий йому раніше в користування як члену гаражно-будівельного кооперативу, продав його Буркуну.

Голова правління кооперативу став вимагати, щоб Буркун написав заяву про прийняття його в члени кооперативу, а також внесення вступного та пайового внеску та внеску на експлуатаційні витрати кооперативу. Буркун відмовився це зробити, вважаючи себе приватним власником гаража, гроші за який він сплатив Котовському.

Голова правління гаражно-будівельного кооперативу звернувся з позовом до суду про звільнення Буркуна із гаражного боксу.

Як слід вирішити справу?

Задача № 4

Беркоша звернувся до адміністрації державного підприємства, на якому він працює, з проханням продати йому будівельні матеріали й автомобіль, який підприємством значний час не використовується.

Адміністрація задовольнила прохання Беркоші і передала йому за договором купівлі-продажу 10 тис. шт. цегли, 200 листів шиферу та вантажний автомобіль 1975 р. випуску. Беркоша заплатив у касу підприємства зумовлену суму грошей згідно з договором купівлі-продажу.

Міністерство, якому підпорядковане підприємство, дізнавшись про це, запропонувало підприємству звернутися з позовом про визнання договору недійсним, тому що, на думку міністерства, оскільки власником майна є не підприємство, а само міністерство, і без його згоди відчуження майна провадити не можна.

Охарактеризуйте правовий режим майна державного підприємства і державної установи.

Як слід вирішити справу?


Задача №5.

Райвиконком звернувся до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, із заявою про взяття на облік безхазяйного будинку та іншого майна, серед якого було 2 картини відомого художника, на підставі того, що власник його невідомий і не сплачує обов’язкові платежі і податки. через два місяці після цього до виконкому звернувся Рєпін А., який стверджував, що власником цього майна є його брат, місцезнаходження якого йому зараз невідоме, але рік тому він отримав від нього листа з м. Мурманська.

Голова райвиконкому пояснив Рєпіну А., що з дня винесення рішення виконкому майно стало державною власністю.

Рєпін А. Звернувся до юридичної консультації з такими питаннями:

1. Яке майно вважається безхазяйним і у якому порядку воно може надходити у комунальну власність?

2. Чи може брат власника звернутися до суду про повернення йому майна?

3. Чи відповідає закону твердження голови виконкому, що картини перейшли б у власність держави навіть і тоді, коли б брат проживав у своєму будинку?

Як слід вирішити справу?

Задача № 6

Зі стада колективного сільськогосподарського підприємства «Ранок» пропало 20 корів з товарним клеймом. Через 7 місяців ці корови були знайдені в радгоспі «Жовтень». Колективне сільськогосподарське підприємство звернулося до адміністрації радгоспу з вимогою повернути корів, але адміністрація відмовилась зробити це, посилаючись на ст. 341 ЦК України, згідно з якою, на її думку, корови стали державною власністю, оскільки вони приблудили до стада радгоспу, про що було складено акт, і радгосп утримував їх більш ніж шість місяців.

Як слід вирішити справу?

 


Задача № 7

Громадянин Б. за нотаріально посвідченим договором подарував своєму племіннику С. піаніно. Той відразу не спромігся перевезти інструмент до себе додому, і невістка гр. Б. через три дні після смерті гр. Б. передала піаніно гр. Л. Дізнавшись про це, гр. С. звернувся до суду з позовом про витребування піаніно.

На яке коло питань розраховане дане завдання? Яке рішення повинен винести суд? Чи змінилося б рішення у випадку, коли б договір дарування не було нотаріально посвідчено?

Задача № 8

Громадянинові М. на правах власності належав автомобіль іноземної марки, який через відсутність гаража зберігався на його власному подвір’ї. У березні 2009 р. невідомі викрали автомобіль. У травні 2010 р. під час технічного огляду працівниками ДАІ було виявлено двигун з автомобіля гр. М., установлений на автомобілі гр. С. Дізнавшись про це, гр. М. звернувся з позовом про повернення двигуна. Громадянин С. пояснив, що придбав його у незнайомців на одному з автомобільних ринків міста. Про те, що двигун крадений, гр. С. не знав, оскільки продавці стверджували, що двигун купили у крамниці.

На судовому засіданні було встановлено, що гр. С. є добросовісним набувачем двигуна.

На яке питання теми розраховане завдання? Яке рішення повинен винести суд?

 

Задача № 9

Громадянка М. одержала у спадщину від свого батька зібрання рідкісних картин російських художників XVIII ст. Оскільки квартиру батька необхідно було звільнити, гр. М. перевезла картини до себе на дачу, де вони почали псуватися. Дізнавшись про це, міське управління культури пред’явило гр. М. розпорядження про забезпечення належного утримання картин, які являли собою велику художню цінність.

Громадянка М. пояснила, що неспроможна ні фізично, ні матеріально здійснювати ремонт і опалення дачі, а без цього неможливо забезпечити належне зберігання картин. Тоді управління культури заявило позов про відібрання картин у гр. М. з виплатою їй відповідної грошової компенсації. Громадянка М. проти позову заперечувала, пояснюючи, що ці картини для неї — пам’ять про батька, який збирав їх усе життя. Вона просила допомогти їй відремонтувати дачу і дала згоду в обумовлені дні дати бажаючим доступ для огляду зібрання картин.

Яке рішення повинен винести суд?

Задача № 10

Із тиражної таблиці чергового розіграшу 3 %-ної позики гр. А. стало відомо, що один із виграшів припав на облігацію, викрадену за кілька місяців до цього (разом з іншими речами і цінними паперами). Про цю крадіжку свого часу він повідомив карний розшук, докладно зазначивши перелік викрадених речей. Ним також були зазначені номери і серії викрадених облігацій, зокрема, в їх переліку була й облігація, на яку припав виграш. Дізнавшись про виграш, гр. А. повідомив про обставини викрадення Міністерство фінансів і просив не видавати виграш пред’явнику облігації.

Під час пред’явлення облігації для оплати вдалось установити особу, що її принесла. Це була робітниця заводу гр. Р. Коли їй стало відомо про претензії гр. А., вона пояснила, що про викрадення облігації не знала, облігацію придбала у відділенні Ощадбанку за кілька днів до розіграшу. Громадянин А. звернувся з позовом до суду про повернення йому облігації як викраденої у нього. Громадянка Р. заперечувала проти позову, посилаючись на те, що вона є добросовісним набувачем і цю облігацію придбала цілком законно. Касир Ощадбанку, що була викликана до суду як свідок, підтвердила, що добре пам’ятає факт продажу відповідачці облігації.

На яке коло питань розраховане дане завдання? Чи підлягає позов задоволенню? Поясніть, чому стосовно даного роду речей неможлива віндикація?

 

Задача № 11

Мешканцю м. Хмельницького А. на праві приватної власності належав будинок, розташований на околиці міста. Цей будинок бажав придбати у нього за 60 тис. гривень гр. Г., мешканець смт. Ярмолинці. 5 жовтня 2010 р. гр. А. і Г. засвідчили договір купівлі-продажу будинку у нотаріальній конторі, де гр. Г. передав гр. А. 30 тис. грн., а решту (30 тис. грн.) за домовленістю після нотаріального посвідчення гр. Г. обіцяв передати 20 жовтня 2010 р., в день переїзду в будинок для проживання.

8 жовтня у місці розташування будинку стався вибух газу в газомережі і будинок повністю згорів. Громадянин Г. звернувся з позовом про витребування від гр. А. 30 тис. грн. У свою чергу гр. А. заявив зустрічний позов до гр. Г., гадаючи, що власником будинку став останній.

На яке питання теми розраховане завдання? Що слід розуміти під передачею набувачеві? На кого переходить ризик випадкової загибелі речі?

 

Задача № 12

У громадянки Ф. було викрадено корову. Через деякий час з’ясувалося, що її купила гр. Н., яка мешкає в сусідньому селі. Громадянка Ф. подала позов про Відібрання корови. Під час розгляду справи в суді виявилося, що гр. Н. дійсно купила корову, яка належала гр. Ф., у невідомого їй чоловіка, але через деякий час корова захворіла і гр. Н. змушена була її забити. Додавши до суми, одержаної від реалізації м’яса, ще 9 грн., гр. Н. придбала іншу корову, яка і знаходилася в неї.

На яке питання теми розраховане завдання? Яке рішення повинен винести суд?

 

Задача № 13

Громадянин І. перед від’їздом у довгострокове відрядження передав на зберігання сусідові Н. речі, в тому числі й магнітофон. Громадянин Н. у відсутність гр. І. подарував магнітофон гр. Д. Повернувшись із відрядження, гр. І. подав позов про повернення магнітофону. На судовому засіданні гр. Д. проти позову про повернення магнітофону заперечував, посилаючись на те, що він не знав і не міг знати про те, що магнітофон не належить гр. Н.

Суд установив, що гр. Д. дійсно добросовісний набувач, і залишив позов без задоволення.

На думку адвоката, гр. І повинен подати позов про відшкодування збитків до гр. Н.

На яке коло питань розраховане дане завдання? Чи правильно вирішив справу суд? Яким було б рішення суду, коли б гр. Н. не подарував магнітофону, а віддав його в рахунок боргу? Яким було б рішення суду, коли б гр. Н. у відсутність гр. І. свавільно взяв у користування магнітофон, а потім розпорядився ним?

 

Задача № 14

Громадянка Н. звернулася до Вовчанського районного суду з позовом про визнання за нею права власності на майно (гараж та склад), яке було передано їй як заставу в забезпечення боргу за договором займу на 10 000 грн. Суд розглянув позовну заяву і позов задовольнив, мотивуючи тим, що:

а) заставодавець 2 роки не з’являється за місцем свого проживання і заставлене майно приходить у непридатність;

б) форма договору застави дотримана, тому що договір укладено в письмовій формі, підтвердженням чого є розписка про дачу грошей у позику. Оскільки мова не йде про жилий будинок, нотаріальна форма договору не потрібна;

в) у зв’язку з тим, що боржник не виконав зобов’язання по поверненню боргу, в рахунок його погашення заставодержателю передається на праві власності заставлене майно.

Зробіть висновок у справі.

 

Задача № 15

Громадянин Я., який має на праві приватної власності квартиру в місті, без дозволу побудував будинок у райцентрі, де мешкає його мати, і став використовувати його як дачу. На осінньо-зимовий період гр. Я. здав цей будинок в оренду комерційній структурі. Виконком звернувся до суду з позовом про безоплатне вилучення цього будинку і передачу його до комунального житлового фонду. Одночасно було поставлено питання про позбавлення гр. Я. права користування жилим будинком.

У суді гр. Я. пояснив, що будинок він побудував на підставі усного дозволу колишнього голови районної ради народних депутатів і у зв’язку з розірванням шлюбу має намір постійно проживати у райцентрі, де знаходиться будинок. Саме з цих підстав він звернувся до суду з зустрічним позовом про визнання права власності на будинок за ним. Суд виніс рішення про знесення будинку, що побудував гр. Я. Виконком і гр. Я. звернулися з апеляційною скаргами до апеляційного суду.

На яке питання теми розраховане це завдання? Як слід вирішити справу? Що являє собою самовільне будівництво і які наслідки воно тягне?

 

Задача № 16

Член житлово-будівельного кооперативу «Сосна» гр. М, вирішив продати свою квартиру гр. П. Вони звернулися до нотаріуса для посвідчення угоди купівлі-продажу, але нотаріус відмовив їм у цьому, мотивуючи, що квартира спочатку повинна бути гр. М. приватизована.

Чи правильні аргументи нотаріуса?

Задача № 17

Акціонерне товариство «Зодіак» та державне підприємство «ХМЗ» домовилися про купівлю-продаж будинку, в якому раніше був розташований гуртожиток заводу. Вони уклали письмовий договір купівлі-продажу будинку. Договір було підписано керівниками цих юридичних осіб. Прокурор звернувся до господарського суду з позовом про визнання угоди недійсною, бо:

- державне підприємство не мало права на відчуження будинку;

- договір слід було нотаріально посвідчити;

- голова правління не має права підписувати угоди на суми, що перевищують вказані в його статуті.

Яке рішення винесе господарський суд? Зміниться чи ні рішення, якщо продавцем буде акціонерне товариство, створене на базі приватизованого заводу «ХМЗ»?

Задача № 18

Науково-дослідний інститут за рахунок коштів, одержаних за виконаними договорами, придбав дві квартири, які передав у власність працівникам. Міністерство охорони здоров’я, в чиєму підпорядкуванні знаходився інститут, дізнавшись про це поставило вимогу про визнання договорів із працівниками недійсними,

Чи має право бюджетна установа розпоряджатися нерухомим майном? Як вирішити спір? Рішення обґрунтуйте положеннями чинного законодавства.

Семінарське заняття 4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.026 с.)