Тема 10: Загальні положення про зобов’язанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10: Загальні положення про зобов’язання1. Поняття зобов’язального права. Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права. Система зобов’язального права. Основні тенденції розвитку зобов’язального права. Поняття зобов’язання. Зобов’язання як різновид цивільних правовідносин. Зміст зобов’язання. Визначення зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язань, їх класифікація.

2. Система зобов’язань, її поняття і значення. Класифікація зобов’язань. Види зобов’язань.

3. Суб’єкти зобов’язань. Зобов’язання з множинністю осіб. Зобов’язання за участю третіх осіб. Зміна осіб у зобов’язанні.

4. Виконання зобов’язань. Принципи виконання зобов’язань. Умови і способи виконання зобов’язання.

5. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Неустойка. Поняття і види неустойки. Співвідношення неустойки і збитків. Порука. Ознаки і види поруки. Зміст і виконання зобов’язання з договору поруки. Гарантія. Зміст і види гарантії. Виконання і припинення зобов’язань, що випливають з гарантії. Завдаток. Доказова і забезпечувальна функції завдатку. Особливі види завдатку. Відмінність завдатку від авансу. Застава. Види застави. Іпотека. Суб’єкти заставного правовідношення. Предмет застави. Підстави виникнення заставного правовідношення. Реєстрація застави. Перезастава. Зміст заставного правовідношення. Звернення стягнення на заставлене майно. Застава товарів в обігу. Застава речей у ломбарді. Притримання. Предмет права притримання. Права і обов’язки ретентора та боржника.

6. Припинення зобов’язань. Поняття і підстави припинення зобов’язань. Припинення зобов’язання виконанням. Відступне. Припинення зобов’язань зарахуванням. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін. Прощення боргу. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі. Припинення зобов’язання неможливістю його виконання. Припинення зобов’язання смертю фізичної чи ліквідацією юридичної особи.

Питання для самоконтролю:

– поняття зобов’язального права;

– зміст зобов’язання;

– зміна осіб у зобов’язанні.

– принципи виконання зобов’язань;

– способи виконання зобов’язання;

– підстави припинення зобов’язань

Тема 11: Цивільно-правовий договір

1. Сутність і значення цивільно-правового договору. Поняття договору. Роль договору в умовах ринкової економіки. Функції договору. Договір як юридичний факт і як засіб (інструмент) регулювання взаємин його учасників. Свобода договору. Зміст принципу свободи договору і його обмеження.

2. Види договорів у цивільному праві. Непоіменовані (нетипові) договори. Майнові й організаційні договори. Змішані договори. Публічний договір. Договір приєднання. Попередній договір.

3. Зміст договору. Істотні умови договору. Взірцеві та інші умови договору. Тлумачення договору.

4. Укладення договору. Порядок і стадії укладення договору. Оферта. Акцепт. Укладення договору в обов’язковому порядку. Укладення договору на біржах, аукціонах, конкурсах тощо. Врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення договору. Форма договору. Момент укладення договору.

5. Припинення і зміна договору. Наслідки припинення чи зміни договору. Припинення чи зміна договору за згодою сторін. Припинення чи зміна договору внаслідок однобічного відмовлення від договору. Припинення чи зміна договору за вимогою однієї зі сторін у судовому порядку. Припинення чи зміна договору в зв’язку з істотною зміною обставин.

Питання для самоконтролю:

­ розмежування поняття «договір» і «правочин»;

­ сутність принципу свободи договору;

­ значення істотних умов для договору;

­ оферта;

­ акцепт.

Модульний контроль

 

Питання для модульного контролю

 

Змістовий модуль 3

1. Поняття інтелектуальної (творчої) діяльності.

2. Цивільно-правовий режим результатів інтелектуальної діяльності.

3. Функції цивільного права з приводу охорони і використання результатів інтелектуальної діяльності.

4. Засоби індивідуалізації товарів, робіт та послуг і їх виробників, особливості їх цивільно-правового режиму.

5. Інститути цивільного права, що регламентують відносини з приводу охорони і використання результатів інтелектуальної діяльності і прирівняних до них засобів індивідуалізації товарів, робіт та послуг і їх виробників.

6. Міжнародні угоди (конвенції) як джерела цивільно-правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної діяльності.

7. Поняття права інтелектуальної власності, його відмінність від речових і інших цивільних прав.

8. Інтелектуальна власність як сукупність авторських, суміжних, патентних і інших виключних прав.

9. Промислова власність як вид інтелектуальної власності.

10. Поняття авторського права, його основні функції.

11. Джерела авторського права.

12. Міжнародно-правова охорона авторських прав.

13. Участь України в міжнародно-правових конвенціях по авторському праві.

14. Об’єкти авторського права.

15. Критерії охороноздатності об’єктів авторського права.

16. Види об’єктів авторського права.

17. Похідні і складені твори.

18. Твори, що не є об’єктами авторського права.

19. Суб’єкти авторського права.

20. Співавторство.

21. Суб’єкти авторського права на службові твори.

22. Правонаступники й інші суб’єкти авторського права.

23. Зміст суб’єктивного авторського права.

24. Особисті немайнові права автора.

25. Майнові права автора.

26. Межі авторських прав.

27. Вільне використання твору.

28. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір.

29. Поняття і функції суміжних прав.

30. Джерела суміжних прав.

31. Об’єкти і суб’єкти суміжних прав.

32. Взаємозв’язок суміжних і авторських прав.

33. Зміст суміжних прав виконавця, виробника фонограми, відеограми, організації мовлення.

34. Вільне використання об’єктів суміжних прав.

35. Строки чинності суміжних майнових прав.

36. Захист авторських і суміжних прав.

37. Особливості цивільно-правового захисту особистих немайнових прав авторів.

38. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України як орган реєстрації і захисту авторських та суміжних прав авторів.

39. Поняття патентного права.

40. Джерела патентного права.

41. Міжнародні патентно-правові конвенції.

42. Поняття та умови патентоспроможності винаходу.

43. Об’єкти винаходу.

44. Поняття та умови патентоспроможності корисної моделі.

45. Співвідношення понять «винахід» і «корисна модель».

46. Поняття та умови патентоспроможності промислового зразка.

47. Суб’єкти патентного права.

48. Оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок.

49. Поняття і значення патенту.

50. Зміст заявки на видачу патенту.

51. Експертиза заявки, її види.

52. Видача патенту.

53. Державний департамент інтелектуальної власності.

54. Термін дії патенту.

55. Патентування винаходу, корисної моделі, промислового зразка за кордоном.

56. Особисті немайнові права автора винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

57. Право авторства.

58. Виключні права патентоволодільця.

59. Право першокористувача.

60. Захист прав авторів і патентоволодільців.

61. Право інтелектуальної власності на наукові відкриття.

62. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

63. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

64. Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення (сорти рослин та породи тварин).

65. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

66. Поняття і зміст комерційного найменування.

67. Реєстрація комерційного найменування і його цивільно-правове значення.

68. Виключне право юридичної особи на комерційне найменування.

69. Поняття і види торговельних марок.

70. Оформлення прав на торговельну марку.

71. Виключне право на торговельну марку.

72. Поняття та зміст географічного зазначення.

73. Набуття права на географічне зазначення.

74. Цивільно-правова охорона географічного зазначення.

75. Цивільно-правова відповідальність за незаконне використання торгівельної марки і географічного заначення.

Змістовий модуль 4

1. Поняття та система зобов’язального права.

2. Поняття та зміст зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язань, їх класифікація.

3. Види зобов’язань в цивільному праві.

4. Суб’єкти зобов’язань. Зобов’язання з множинністю осіб. Зобов’язання за участю третіх осіб. Зміна осіб у зобов’язанні.

5. Поняття та принципи виконання зобов’язань.

6. Умови і способи виконання зобов’язання.

7. Поняття та види способів забезпечення виконання зобов’язань.

8. Неустойка. Поняття і види неустойки. Співвідношення неустойки і збитків.

9. Порука. Ознаки і види поруки. Зміст і виконання зобов’язання з договору поруки.

10. Гарантія. Зміст і види гарантії. Виконання і припинення зобов’язань, що випливають з гарантії.

11. Завдаток. Доказова і забезпечувальна функції завдатку. Особливі види завдатку. Відмінність завдатку від авансу.

12. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

13. Види застави.

14. Суб’єкти заставного правовідношення.

15. Предмет застави.

16. Підстави виникнення заставного правовідношення. Реєстрація застави. Перезастава.

17. Зміст заставного правовідношення.

18. Звернення стягнення на заставлене майно. Застава товарів в обігу. Застава речей у ломбарді.

19. Утримання. Предмет права утримання. Права і обов’язки ретентора та боржника.

20. Поняття і підстави припинення зобов’язань.

21. Відступне.

22. Припинення зобов’язань заліком.

23. Припинення зобов’язання правочином.

24. Прощення боргу.

25. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі.

26. Припинення зобов’язання неможливістю його виконання.

27. Припинення зобов’язання смертю фізичної чи ліквідацією юридичної особи.

28. Сутність і значення цивільно-правового договору. Поняття договору.

29. Функції договору. Принципи договору. Принцип свободи договору.

30. Види договорів у цивільному праві.

31. Непоіменовані (нетипові) договори.

32. Майнові й організаційні договори. Змішані договори.

33. Публічний договір. Договір про приєднання.

34. Попередній договір.

35. Зміст договору.

36. Істотні умови договору. Взірцеві та інші умови договору.

37. Тлумачення договору.

38. Поняття, порядок і стадії укладення договору. Оферта. Акцепт.

39. Укладення договору в обов’язковому порядку.

40. Укладення договору на біржах, аукціонах, конкурсах тощо.

41. Врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення договору.

42. Форма договору.

43. Момент укладення договору.

44. Поняття та наслідки припинення чи зміни договору.

45. Припинення чи зміна договору за згодою сторін.

46. Припинення чи зміна договору внаслідок однобічного відмовлення від договору.

47. Припинення чи зміна договору за вимогою однієї зі сторін у судовому порядку.

48. Припинення чи зміна договору в зв’язку з істотною зміною обставин.

 

Приклади тестових завдань

 

Змістовий модуль 3

3.1. До похідних способів набуття права власності відносяться:

а) привласнення загальнодоступних дарів природи;

б) знахідка;

в) дарування.

 

3.2. До об’єктів авторського права не відносяться:

а) компіляції даних;

б) бази даних;

в) поштові марки.

 

3.3. Вимогою для придатності компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього є:

а) новизна;

б) оригінальність;

в) науковість;

г) наукова новизна.

 

Змістовий модуль 4.

4.1. До договірних зобов’язань відносяться:

а). зобов’язання з договору підряду;

б). зобов’язання із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави;

в). зобов’язання за наданням юридичних послуг;

г). розрахункові зобов’язання;

д). зобов’язання з односторонніх правочинів і з дій у чужому інтересі;

е). транспортні зобов’язання;

є). експедиційні зобов’язання.

 

4.2. Договір застави нерухомого майна укладається:

а). в усній формі;

б). в простій письмовій формі;

в). в письмовій формі, з наступним нотаріальним посвідченням;

г). в письмовій формі, з наступним нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією.

 

4.3. Залежно від юридичного значення, в змісті договору вирізняють наступні умови:

а). істотні;

б). обов’язкові;

в). типові;

г). погоджувавальні;

д). звичайні;

е). не звичайні;

є). раптові;

ж). випадкові.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.016 с.)