Тема: Цивільно-правовий договірМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Цивільно-правовий договір1. Поняття та значення цивільно-правового договору:

ü поняття договору;

ü функції договору;

ü принципи цивільно-правового договору.

2. Види договорів у цивільному праві:

ü поіменовані та непоіменовані (нетипові) договори;

ü майнові й організаційні договори. змішані договори;

ü публічний договір, договір про приєднання, попередній договір.

3. Зміст договору.

ü істотні умови договору;

ü взірцеві та інші умови договору;

ü тлумачення договору.

4. Укладення договору.

ü поняття укладення договору;

ü порядок і стадії укладення договору;

ü оферта;

ü акцепт;

ü укладення договору в обов’язковому порядку;

ü укладення договору на біржах, аукціонах, конкурсах тощо;

ü врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення договору;

ü форма договору;

ü момент укладення договору;

5. Припинення і зміна договору.

ü поняття припинення та зміни договору;

ü порядок зміни та припинення договору;

ü наслідки зміни та припинення договору;

ü припинення чи зміна договору за згодою сторін;

ü припинення чи зміна договору внаслідок однобічного відмовлення від договору;

ü припинення чи зміна договору за вимогою однієї зі сторін у судовому порядку;

ü припинення чи зміна договору в зв’язку з істотною зміною обставин.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: договір, умови договору, зміст договору, укладення, зміна і розірвання договору.

Під час вивчення зазначеної теми потрібно з’ясувати поняття договору, види договорів в цивільному праві, зміст договору.

Слід звернути увагу на такі правові акти: розділ другий книги п’ятої Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 р., Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.2001 р., Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р., Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 р., Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 06.03.1992 р., Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 р.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ розмежування поняття «договір» і «правочин»;

­ сутність принципу свободи договору;

­ значення істотних умов для договору;

­ оферта;

­ акцепт.

Задача № 1

К. прочитав на дошці оголошень інформацію про те, що С. продає меблі, недорого, К. зателефонував за запропонованим номером телефону і домовився з С., що прийде оглянути меблі. Коли К. прийшов у призначений час до С., меблі були уже продані.

Проаналізуйте ситуацію.

Задача № 2

Д., який проживає у м. Івано-Франківську, надіслав своєму знайомому О. листа із пропозицією придбати у нього рояль за 500 гривень, який О. виявив бажання купити, коли гостював у Д. Знаючи, що час поштового обігу між Івано-Франківськом та Львовом становить в середньому 4-6 днів, Д. встановив 10-денний строк для відповіді на свою пропозицію з моменту одержання листа О. Одержавши 5 травня листа, О. через 2 дні відправив зустрічного листа, в якому повідомляв, що приймає пропозицію. Д. отримав відповідь 19 травня. Вважаючи відповідь такою, що прийшла із запізненням, Д. не відреагував на неї, і продав рояль іншому покупцеві. Приїхавши в Івано-Франківськ за роялем, О. дізнався, що його вже продано, В зв’язку із цим О. звернувся до суду з позовом про відшкодування заподіяних йому збитків невиконанням договору.

Чи підлягає позов О. задоволенню?

 


Задача № 3

Ситуація 1. К. побачив на вітрині магазину річ, яку виявив бажання придбати. Однак, продавець повідомив, що ця річ не продається. Чи можна вважати річ на вітрині магазину офертою?

Ситуація 2. К. Зайшов до магазину, взяв на вітрині річ, яку виявив бажання ; придбати і попрямував до каси. По дорозі К. ненавмисно випустив річ із рук, яка І від падіння розбилась.

Чи виникло в даному випадку договірне зобов’язання між К. і магазином?

 

Задача № 4

Акціонерне товариство «СААС» звернулось до державного підприємства «БУ-2» з позовом про стягнення суми простроченого платежу та неодержаних доходів. На виконання вимог договору АТ «СААС» поставило «БУ-2» 40 тонн цементу, однак, державне підприємство, посилаючись на відсутність коштів, оплатило поставлену продукцію лише частково. В договорі поставки у розділі про відповідальність сплати неустойки не було передбачено.

Задовольняючи позов, господарський суд, посилаючись на ст. 83 ГПК України та ст. 612 ЦК України, стягнув в доход державного бюджету 3 відсотки річних з простроченої суми.

Дайте правову оцінку діям суду,

 

Задача № 5

Непрацездатний за станом здоров’я гр. М. та ТзОВ «Довіра» уклали між собою договір, за яким М, передавав у власність ТзОВ свою земельну ділянку, а останнє зобов’язувалось надавати відчужувачеві довічно матеріальне забезпечення в натурі у вигляді житла, харчування, догляду і необхідної допомоги.

Довідавшись про укладення такого договору, прокурор району звернувся до суду з заявою про визнання його недійсним на тій підставі, що предметом договору довічного утримання може бути лише будинок або його частина Крім того, стороною вказаного договору, на думку прокурора, не може виступати юридична особа,

Чи підлягає заява прокурора задоволенню?

 

Задача № 6

В якій із запропонованих ситуацій передбачено договір на користь третьої особи:

1. К. уклав договір страхування, за яким була обумовлена виплата страхової суми у разі його смерті або втрати працездатності протягом строку договору його дочці.

2. К. уклав договір страхування щодо своєї 10-річної дочки.

3. К. уклав з Л. договір купівлі-продажу будинку. За цим договором власником будинку став його 14-річний син.

4. К. позичив Л. 10 тис. гривень. В договорі було обумовлено повернення боргу його дочці.

5. В договорі перевезення було передбачено обов’язок перевізника доставити вантаж до місця призначення і здати його представнику одержувача.

 

2.4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота (підготовка) студентів є важливою складовою частиною навчального процесу та має на меті закріплення та поглиблення знань і навичок, одержаних на усіх видах навчальних занять; підготовку до наступних занять, іспиту, формування культури розумової праці з чинними правовими нормами, законодавством та практикою його застування. Під час самостійної підготовки уточнюється коло питань, що підлягають вивченню по темі, аналізується та вивчається нормативний матеріал, наукові джерела, виконуються завдання.

Самостійна робота студентів має бути логічно пов’язана з іншими видами навчальних занять. Однак вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми не бажано починати з самостійної роботи студентів.

Від якості самостійної підготовки студентів залежить якість семінарських занять, глибина їх теоретичного змісту й активність студентів.

Самостійна робота є методом глибокого вивчення і творчого засвоєння студентами навчальної програми.

Перевірка самостійної роботи студентів здійснюється викладачами, які проводять семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни. Викладач може обрати один з наступних способів перевірки самостійної роботи:

Ø проведення перевірки конспектів опрацьованої літератури, яка рекомендується для вивчення теми навчальної дисципліни;

Ø фронтального усного опитування;

Ø письмового опитування;

Ø проведення тестування з вивчених тем;

Ø розв’язування ситуаційних завдань до кожної теми навчальної дисципліни.

Для самостійної роботи студентів з кожної теми надається рекомендована література з якою студенти повинні ознайомитися для якісного виконання завдань на самостійну підготовку.

Загальні методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів:

1. Ознайомитися із питаннями, що виносяться на самостійне вивчення студентами.

2. Уважно прочитати матеріал, викладений на лекції і занотований студентами до відповідної теми.

3. Ознайомитися із рекомендованою літературою до відповідної теми (як до семінарського заняття, так і самостійної роботи) і розширити одержані знання під час лекційного заняття (обсяг представлень про конкретні предмети і явища, що входять у сферу регулювання приватним правом).

4. За бажанням студент може підготувати коротке повідомлення (до десяти хвилин) з найбільш складного і цікавого питання.

5. У випадку необхідності студент може скористатися індивідуальними консультаціями викладача, який читає лекції, а також викладача, який проводить семінарські та практичні заняття у навчальній групі.


Тема 1: Загальні положення
про право власності та інші речові права

1. Поняття й ознаки речового права. Види речових прав. Речові права в системі цивільних прав.

2. Власність як економічні відносини. Основні властивості економічних відносин власності. Відносини власності в товарному господарстві. Економічні форми присвоєння матеріальних благ (форми власності). Приватна форма власності. Приватна власність в Україні.

3. Власність і право власності. Правові форми реалізації економічних відносин власності. Форми власності і право власності.

4. Поняття права власності. Право власності як інститут цивільного права. Право власності як речове право. Зміст права власності. Види права власності. Довірча власність як різновид права власності. Повноваження власника в різних правових системах.

5. Поняття і зміст права приватної власності. Право приватної власності фізичних осіб. Об’єкти права власності фізичної особи. Особливості права власності фізичних осіб — підприємців.

6. Право власності юридичних осіб. Об’єкти права власності юридичних осіб. Особливості права власності господарських товариств. Правовий режим складеного і статутного капіталу. Право власності виробничих кооперативів. Право власності непідприємницьких товариств і установ.

7. Поняття і зміст права державної і комунальної власності. Суб’єкти права державної і комунальної власності. Правове становище Фонду державного майна України. Об’єкти права державної власності й об’єкти права власності комунальних утворень. Правовий режим і об’єкти виключної державної власності.

8. Право власності українського народу.

9. Виникнення права власності. Юридичні підстави (правові титули) власності. Первісні і похідні способи виникнення права власності. Привласнення загальнодоступних дарів природи. Правові наслідки самочинного будівництва. Цивільно-правовий режим безгосподарського майна та рухомого майна, від якого власник відмовився. Цивільно-правовий режим бездоглядних тварин. Цивільно-правовий режим знахідки. Цивільно-правовий режим скарбу. Поняття та значення набувальної давнини. Приватизація державного майна та майна територіальних громад як підстава виникнення права власності фізичних осіб. Особливості набуття права власності за договором. Особливості права власності на цінні папери.

10. Припинення права власності. Підстави припинення права власності з волі власника. Випадки і порядок примусового вилучення майна у власника.

Питання для самоконтролю

­ зміст права власності;

­ форми власності;

­ підстави набуття і припинення права власності;

­ земельна ділянка як об’єкт права власності;

­ особливості права власності на житло.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.185.54 (0.01 с.)