Лекція 16. Правова охорона наукових відкриттів та раціоналізаторських пропозиційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 16. Правова охорона наукових відкриттів та раціоналізаторських пропозиційПоняття наукового відкриття. Співвідношення наукового відкриття та винаходу. Права автора наукового відкриття. Порядок засвідчення та охорони права на наукове відкриття.

Поняття раціоналізаторської пропозиції. Об’єкти раціоналізаторської пропозиції. Умови правової охорони раціоналізаторської пропозиції. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Права автора раціоналізаторської пропозиції. Права юридичної особи, яка визначила пропозицію раціоналізаторською.

 

Лекція 17. Правова охорона комерційної таємниці.

Поняття комерційної таємниці. Ознаки комерційної таємниці, їх юридичне значення. Строк правової охорони комерційної таємниці. Місце комерційної таємниці у системі об’єктів інтелектуальної власності. Комерційна таємниця і ноу-хау.

Права на комерційну таємницю, їх загальна характеристика. Суб’єкти прав на комерційну таємницю. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин щодо комерційної таємниці. Захист права на комерційну таємницю.

 

Лекція 18 Правова охорона селекційних досягнень та компонувань інтегральних мікросхем.

Поняття та ознаки сорту рослин. Поняття та ознаки селекційного досягнення в галузі тваринництва. Критерії охороноздатності сорту рослин.

Особисті немайнові права на сорт рослин, породу тварин. Майнові права на сорт рослин, породу тварин, порядок їх набуття. Тимчасова правова охорона сорту. Строк чинності прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. Припинення права на сорт та визнання його недійсним. Захист прав на сорт рослин, породу тварин.

Поняття компонування інтегральної мікросхеми. Умови охороноздатності компонування інтегральної мікросхеми. Державна реєстрація компонування інтегральної мікросхеми: порядок, юридичне значення. Права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми недійсними. Захист прав на компонування інтегральної мікросхеми.

 

Практичне заняття 16.

Правова охорона інших об’єктів інтелектуальної власності (наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій та комерційної таємниці).

1. Поняття та умови охороноздатності наукових відкриттів.

2. Особливості охорони наукових відкриттів.

3. Поняття раціоналізаторської пропозиції. Умови правової охорони раціоналізаторської пропозиції.

4. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

5. Поняття та ознаки комерційної таємниці.

6. Зміст права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

 

Практичне заняття 17.

Правова охорона компонувань інтегральних мікросхем та селекційних досягнень.

1. Поняття та ознаки сорту рослин.

2. Критерії охороноздатності сорту рослин.

3. Особисті немайнові та майнові права на сорт рослин.

4. Майнові права на сорт рослин, порядок їх набуття.

5. Захист прав на селекційні досягнення.

6. Поняття компонування інтегральної мікросхеми.

7. Державна реєстрація компонування інтегральної мікросхеми: порядок, юридичне значення.

 

Завдання для самостійної роботи (12 год.)

1. Вирішення задач.

2. Визначить різницю в об’єктах правової охорони наукових відкриттів та винаходів; винаходів та раціоналізаторських пропозицій.

3.Охарактеризуйте особливості змісту прав на наукові відкриття?

4. Визначить процедуру охорони раціоналізаторських пропозицій. Чи встановлені мінімальні розміри винагороди за впровадження раціоналізаторських пропозицій?

5. Окресліть особливості охорони селекційних досягнень у галузі тваринництва.

6. Визначить перелік прав інтелектуальної власності на сорти рослин, що охороняються свідоцтвом та прав, правова охорона яких здійснюється на підставі патенту. Поясніть необхідність використання двох охоронних документів (патенту та свідоцтва) для охорони прав на сорт рослин.

7. Проаналізуйте співвідношення термінів: «інтегральна мікросхема», «компонування інтегральної мікросхеми», «топографія інтегральної мікросхеми», «топологія інтегральної мікросхеми». В яких законодавчих актах та в якому значенні вживаються ці поняття?

8. Проаналізуйте співвідношення комерційної таємниці та ноу-хау, комерційної таємниці та конфіденційної інформації. Які відомості не можуть становити комерційну таємницю?

Література

1 Андрощук Г. Раціоналізаторська діяльність за кордоном // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 4. - С. 29-35.

2 Гаврилов Э. К вопросу об охране коммерческой, служеюной и личной тайны. Гражданско-правовые аспекты // Хозяйство и право, 2003, № 5. С. 28-33.

3 Глухівський Л. Національне законодавство з охорони прав на сорти рослин у контексті міжнародного законодавства // Інтелектуальна власність, 2002. - № 9. - С.3-9.

4 Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Україні // Інтелектуальна власність, 2002. - № 7-8. - С.10-18.

5 Договірне право України. Особлива частина: навч. посібник. За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

6 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: “Статут”, 2003 – 416 с.

7 Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 4. - С. 3-7.

8 Капіца Ю. М. Проблеми охорони комерційної таємниці , ноу-хау та конфіденційної інформації в праві України // Огляд законодавства України та його реалізації. – К., 2000. – С. 175 – 199.

9 Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 463 с.

10 Левченко В.И. Правовая охрана селекционных дострижений. - М., 1983. - 168 с.

11 Носік Ю. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці // Право України. - 2004. - № 11. – с. 131-135.

12 Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: Монографія – К.: КНТ, 2007. – 240 с.

13 Підопригора О.А. Наукове відкриття в Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 7. - С. 3-7.

14 Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – 736 с.

15 Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 –ге вид., перероб та доп. / за ред. Р.А.Майданика. – К.: Правова єдність, 2009 – 752 с.

16 Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

17 Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За ред. розробників Цивільного кодексу України. – К.: Істина. – 928 с.

 

 

Практичне заняття 18

Модульна контрольна робота 4

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІV

1. Система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг,

2. Співвідношення права на засоби індивідуалізації з авторським та патентним правом.

3. Поняття комерційного найменування.

4. Критерії охороноздатності комерційних найменувань.

5. Структура комерційного найменування.

6. Суб’єкти права на комерційні найменування.

7. Зміст суб’єктивних прав на комерційне найменування.

8. Припинення прав на комерційні найменування.

9. Чинність права на комерційне найменування.

10. Використання комерційного найменування.

11. Захист права на комерційне найменування.

12. Поняття та види торговельних марок.

13. Умови правової охорони позначень як торговельних марок.

14. Правовий режим добре відомих торговельних марок.

15. Суб’єкти прав на торговельні марки.

16. Реєстрація позначення як торговельної марки.

17. Заявка на свідоцтво для товарів і послуг та її склад.

18. Експертиза заявки по суті та формальна експертиза заявки.

19. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації торговельної марки.

20. Право попереднього користувача на торговельну марку.

21. Припинення правової охорони торговельної марки.

22. Захист прав на торговельну марку.

23. Відповідальність за порушення прав на торговельну марку.

24. Реєстрація торговельних марок у зарубіжних державах.

25. Поняття географічного зазначення.

26. Торговельна марка та географічне зазначення.

27. Зазначення походження товару та його види.

28. Правова охорона географічних зазначень.

29. Процедура реєстрації географічних зазначень в Україні

30. Зміст суб’єктивних прав на географічне зазначення.

31. Підстави припинення охорони географічних зазначень.

32. Захист прав на географічне зазначення.

33. Умови охорони прав на нові сорти рослин і нові породи тварин.

34. Поняття селекційного досягнення в рослинництві, тваринництві.

35. Суб`єкти права на селекційні досягнення.

36. Суб`єкти права на подання заявки на селекційне досягнення.

37. Подання заявки на селекційне досягнення.

38. Розгляд заявки на селекційне досягнення.

39. Видача патенту на селекційне досягнення.

40. Права, що випливають із патенту на селекційне досягнення.

41. Особисті немайнові права автора селекційного досягнення.

42. Майнові права патентоволодільця селекційного досягнення.

43. Строк чинності патенту на селекційне досягнення.

44. Допуск селекційних досягнень до використання.

45. Захист прав на селекційне досягнення.

46. Поняття компонування інтегральної мікросхеми.

47. Права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

48. Умови надання правової охорони компонуванню інтегральної мікросхеми.

49. Передача та надання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми іншим особам.

50. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

51. Порядок реєстрації компонування інтегральної мікросхеми..

52. Свідоцтво на компонування інтегральної мікросхеми, його зміст та функції.

53. Права та обов’язки, що випливають з реєстрації компонування інтегральної мікросхеми.

54. Захист прав на компонування інтегральної мікросхеми.

55. Поняття та ознаки комерційної таємниці.

56. Право на використання комерційної таємниці.

57. Строк чинності права на комерційну таємницю.

58. Захист прав на комерційної таємниці.

59. Поняття раціоналізаторської пропозиції.

60. Права раціоналізатора.

61. Право на виключне використання раціоналізаторської пропозиції.

62. Право на винагороду за використання раціоналізаторської пропозиції, строки і порядок її виплати.

63. Захист прав на раціоналізаторську пропозицію.

64. Поняття наукового відкриття.

65. Об’єкт наукового відкриття. Співвідношення науково відкриття та винаходу.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ

1. Виникнення, становлення і розвиток інтелектуальної власності.

2. Поняття інтелектуальної власності та її види.

3. Поняття права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності.

4. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності.

5. Правова природа прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

6. Пропрієтарна концепція визначення сутності прав на результати творчості.

7. Теорія виключних прав.

8. Система права інтелектуальної власності.

9. Авторське право та суміжні права.

10. Право промислової власності.

11. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

12. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності.

13. Зміст суб’єктивних прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

14. Особисті немайнові права інтелектуальної власності.

15. Майнові права інтелектуальної власності.

16. Строк чинності прав інтелектуальної власності.

17. Використання об’єкта інтелектуальної власності.

18. Передача майнових прав інтелектуальної власності.

19. Особливості судового захисту прав інтелектуальної власності.

20. Законодавство України про інтелектуальну власність.

21. Дезінтеграційний підхід до регулювання інтелектуальної власності та його сутність

22. Конституція України про інтелектуальну власність.

23. Цивільний кодекс України як джерело регулювання права інтелектуальної власності.

24. Закони України у сфері охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

25. Законодавство про авторське право та суміжні права.

26. Законодавство про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

27. Інші джерела права інтелектуальної власності.

28. Всесвітня організація інтелектуальної власності.

29. Міжнародна охорона промислової власності.

30. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883).

31. Договір про патентну кооперацію.

32. Мадридська угода про реєстрацію товарних знаків (1981).

33. Договір про закони на товарні знаки (1994).

34. Лісабонська угода про охорону найменувань місця походження товару та їх міжнародна реєстрація (1958).

35. Міжнародна охорона літературної і художньої власності (авторське право).

36. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886).

37. Всесвітня конвенція про авторське право (1952).

38. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і органів мовлення (1961).

39. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фоногорам (1971).

40. Брюсельська конвенція про розповсюдження несучих програм сигналів, що передаються через супутники.

41. Конвенція про утворення Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

42. Угода TRIPS.

43. Поняття авторського права.

44. Авторське право в об’єктивному та суб’єктивному значенні.

45. Види інтелектуальної діяльності, які охороняються авторським правом.

46. Виникнення і здійснення авторського права, межі його чинності.

47. Об’єкти авторського права. Об’єкти, на які авторське право не поширюється.

48. Право на проекти офіційних документів, символів і знаків.

49. Збірники та інші складові твори.

50. Похідні твори.

51. Колективні твори.

52. Авторське право на аудіовізуальні твори.

53. Авторське право на твір, створений за договором найму.

54. Суб’єкти авторського права.

55. Автор та його правонаступники.

56. Юридичні особи як суб’єкти авторського права.

57. Роботодавець як суб’єкт авторського права.

58. Співавторство.

59. Види співавторства.

60. Право власності на матеріальний носій і авторське право.

61. Особисті немайнові права автора.

62. Право на авторське ім’я.

63. Права спадкоємців на захист особистих немайнових прав.

64. Майнові права автора.

65. Виключне право на використання твору.

66. Способи використання твору.

67. Право на доступ до твору образотворчого мистецтва.

68. Право слідування.

69. Строки чинності авторських прав.

70. Наслідки припинення чинності авторських майнових прав.

71. Авторські договори та їх види: видавничі, сценарні, художнього замовлення.

72. Договори про уступку авторського права.

73. Обмеження авторських майнових прав.

74. Вільне використання творів в особистих цілях.

75. Вільне використання творів із зазначенням імені автора.

76. Вільне використання творів без зазначення імені автора.

77. Вільне використання творів для навчання.

78. Використання творів, які постійно розташовані в місцях, відкритих для вільного відтворення)

79. Вільне відтворення комп’ютерних програм.

80. Декомпіляція комп’ютерних програм.

81. Відтворення творів і фонограм в особистих цілях.

82. Поняття та види суміжних прав (право на виконання, право на фонограми, право організацій мовлення на свої передачі).

83. Виникнення і здійснення суміжних прав.

84. Умови охорони суміжних прав.

85. Суб’єкти суміжних прав.

86. Виконавці, виробники фонограм, організації мовлення як суб’єкти суміжних прав.

87. Об’єкти суміжних прав.

88. Використання фонограм, опублікованих з комерційною метою.

89. Строк чинності суміжних прав.

90. Діяльність організацій, що управляють майновими правами авторів на колективній основі.

91. Правовий статус організацій колективного управління майновими правами авторів.

92. Способи цивільно-правового захисту авторського і суміжних прав.

93. Відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав.

94. Поняття промислової власності та її складові.

95. Винахід, корисна модель, промисловий зразок – як об’єкти цивільних прав.

96. Поняття права промислової власності та його види.

97. Права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

98. Умови правової охорони винаходу, корисної моделі і промислового зразка.

99. Суб’єкти права промислової власності (винахідники, автори промислових зразків, їх правонаступники і спадкоємці, роботодавці).

100. Право на подання заявки.

101. Заявка та її склад. Розгляд заявки.

102. Національний і конвенційний пріоритет.

103. Формальна експертиза заявки і експертиза заявки по суті.

104. Реєстрація і видача патенту.

105. Порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі, та промислові зразки, що становлять державну таємницю, та їх використання.

106. Право на одержання патенту.

107. Патент та його функції.

108. Деклараційний патент.

109. Секретні винаходи.

110. Чинність патенту. Припинення чинності патенту.

111. Права, що випливають із патенту.

112. Обов’язки, що випливають із патенту.

113. Виключне право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

114. Дії, які не визнаються порушенням патентних прав.

115. Право попереднього користування.

116. Примусове відчуження прав.

117. Примусова ліцензія.

118. Цивільно-правова відповідальність за порушення патентних прав.

119. Патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в зарубіжних країнах.

120. Умови охорони прав на нові сорти рослин і нові породи тварин.

121. Поняття селекційного досягнення в рослинництві, тваринництві.

122. Суб`єкти права на селекційні досягнення.

123. Суб`єкти права на подання заявки на селекційне досягнення.

124. Подання заявки на селекційне досягнення.

125. Розгляд заявки на селекційне досягнення.

126. Державна реєстрація селекційного досягнення.

127. Видача патенту на селекційне досягнення.

128. Права, що випливають із патенту на селекційне досягнення.

129. Особисті немайнові права автора селекційного досягнення.

130. Майнові права патентоволодільця селекційного досягнення.

131. Строк чинності патенту на селекційне досягнення.

132. Допуск селекційних досягнень до використання.

133. Захист прав на селекційне досягнення.

134. Поняття компонування інтегральної мікросхеми.

135. Права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

136. Умови надання правової охорони компонуванню інтегральної мікросхеми.

137. Передача та надання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми іншим особам.

138. Використання зареєстрованого компонування інтегральної мікросхеми без дозволу його правоволодільця.

139. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

140. Порядок реєстрації компонування інтегральної мікросхеми..

141. Свідоцтво на компонування інтегральної мікросхеми, його зміст та функції.

142. Права та обов’язки, що випливають з реєстрації компонування інтегральної мікросхеми.

143. Захист прав на компонування інтегральної мікросхеми.

144. Поняття комерційної таємниці.

145. Ознаки комерційної таємниці.

146. Право на використання комерційної таємниці.

147. Строк чинності права на комерційну таємницю.

148. Захист прав на комерційної таємниці.

149. Поняття раціоналізаторської пропозиції.

150. Права раціоналізатора.

151. Право на виключне використання раціоналізаторської пропозиції.

152. Право на винагороду за використання раціоналізаторської пропозиції, строки і порядок її виплати.

153. Захист прав на раціоналізаторську пропозицію.

154. Поняття наукового відкриття.

155. Об’єкт наукового відкриття. Співвідношення науково відкриття та винаходу.

156. Права автора наукового відкриття.

157. Порядок засвідчення та охорона права на наукове відкриття.

158. Система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг,

159. Співвідношення права на засоби індивідуалізації з авторським та патентним правом.

160. Поняття комерційного найменування.

161. Критерії охороноздатності комерційних найменувань.

162. Структура комерційного найменування.

163. Суб’єкти права на комерційні найменування.

164. Зміст суб’єктивних прав на комерційне найменування.

165. Припинення прав на комерційні найменування.

166. Чинність права на комерційне найменування.

167. Використання комерційного найменування.

168. Захист права на комерційне найменування.

169. Поняття та види торговельних марок.

170. Умови правової охорони позначень як торговельних марок. Правовий режим добре відомих торговельних марок.

171. Суб’єкти прав на торговельні марки.

172. Реєстрація позначення як торговельної марки.

173. Заявка на свідоцтво для товарів і послуг та її склад.

174. Експертиза заявки по суті та формальна експертиза заявки.

175. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації торговельної марки.

176. Умови використання торговельної марки.

177. Право попереднього користувача на торговельну марку.

178. Строк чинності свідоцтва.

179. Припинення правової охорони торговельної марки.

180. Захист прав на торговельну марку.

181. Відповідальність за порушення прав на торговельну марку.

182. Реєстрація торговельних марок у зарубіжних державах.

183. Поняття географічного зазначення.

184. Торговельна марка та географічне зазначення.

185. Зазначення походження товару та його види.

186. Правова охорона географічних зазначень.

187. Процедура реєстрації географічних зазначень в Україні

188. Зміст суб’єктивних прав на географічне зазначення.

189. Підстави припинення охорони географічних зазначень.

190. Захист прав на географічне зазначення.

191. Поняття та види договорів у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

192. Особливості договорів у сфері інтелектуальної власності.

193. Державна реєстрація договорів щодо об’єктів інтелектуальної власності.

194. Ліцензія та ліцензійний договір.

195. Види ліцензій.

196. Істотні умови ліцензійного договору.

197. Строк ліцензійного договору. Субліцензія.

198. Договір про створення за замовленням та використання об’єкта інтелектуальної власності .

199. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

200. Інші договори у сфері інтелектуальної власності

 

НОРМАТИВНІ АКТИ

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV // Голос України, 1996, 07, 13.07.96 № 128.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № 40-44. - Ст.356.

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради. – 2003.- № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст.144.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.- 1984. - додаток до № 51. - Ст.1122.

5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26.- Ст.131.

6. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – Ст.650.

7. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16 листопада 1992р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. - № 1. - Ст.1.

8. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – Ст.36.

9. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 21. – Ст.218 у редакції Закону України від 17 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 7. – Ст. 278.

10. Закон України “Про науково-технічну інформацію” від 23 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №33. – Ст.345.

11. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 7. – Ст. 32. у редакції Закону України від 1 червня 2000 р. Відомості Верховної Ради. – 2001. - №8. – Ст.37.

12. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994. - №7. – Ст. 34.

13. Закон України “Про насіння” від 15 грудня 1993 р.// Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 2. — Ст. 5.

14. Закон України “Про племінне тваринництво” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 6. - Ст. 37.

15. Закон України “Про племінну справу у тваринництві” № 3691-XII від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 2(11.01.94),ст. 7.

16. Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 10. — Ст. 43.

17. Закон України “Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин” від 2 червня 1995 р. // Відомості Вер­ховної Ради України. - 1995. - № 22. - Ст. 168.

18. Закон України “Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків” від 13 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. - №37. – Ст. 281.

19. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. -1996 р. - № 36. - Ст. 164.

20. Закон України “Про рекламу” від 3 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №39. – Ст. 181.

21. Закон України “Про видавничу справу” від 5 червня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 32. - Ст. 206.

22. Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №19. – Ст.98.

23. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 8. – Ст. 28.

24. Закон України „Про професійних творчих працівників та творчі спілки” від 7 жовтня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. — № 52. - Ст. 312.

25. Закон України “Про кінематографію” від 13 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 22. - Ст. 114.

26. Закон України “Про архітектурну діяльність” від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 31. - Ст. 246.

27. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 27-28. – Ст.181.

28. Закон України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фоно­грам” від 23 березня 2000 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 5-6. - Ст. 46.

29. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності” від 21 грудня 2000р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №8. – Ст.37.

30. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності” від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - № 23. - Ст.117.

31. Закон України “Про авторське право і суміжні права” в редакції Закону України від 11 липня 2001р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №43. – Ст. 214.

32. Закон України “Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування” від 17 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. - 2002. - № 7. - Ст. 276.

33. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності” від 22 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № 35. – Ст.271.

34. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради – 2003. – № 31-32. – Ст.263.

35. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” № 2343-XII від 14.05.1992 р. // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 31 (04.08.92), ст. 440.

36. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію” від 10 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №27. – Ст. 289.

37. Постанова Верховної Ради України “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” від 12 вересня 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 46. - Ст.621.

38. Указ Президента України “Про затвердження Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні” від 18 вересня 1992р. С. 212-215 // Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – Т.3: Промислова власність. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 656 с.

39. Указ Президента України “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” від 27 квітня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 5 травня 2001. – №79.

40. Постанова Кабінету Міністрів України “Про утворення у складі Міністерства освіти і науки Державного департаменту інтелектуальної власності” від 4 квітня 2000 р. № 601. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 14. — Ст. 568.

41. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності” від 20 червня 2000 р. № 997 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 25. - Ст. 1060.

42. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)” від 27 серпня 1997 року // Офіційний вісник України. - 1997. - № 35. - Cт. 95.

43. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 14.01.2004 № 8 “Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми” // Урядовий кур'єр вiд 27.01.2004 - № 15

44. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядок їх виплати” від 18 січня 2003 p., № 71 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 4. - Ст. 129.

45. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав” 18 січня 2003 p., № 72 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 4. - Ст. 129.

46. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 23 вересня 1998 р. // “Бухгалтерія”. – 6 вересня 2001 р. – № 36/2.

47. Постанова Кабінету Міністрів України “Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва” від 18 листопада 1994 р. № 784 // Збірник постанов Уряду України. — 1995. — № 2. — Ст. 33.

48. Постанова Кабінету Міністрів України “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 52. — Ст. 2369.

49. Постанова Кабінету Міністрів України “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” № 611 від 9.08.1993 р. // Зібрання постанов Уряду України, 1993, N 12, ст. 269

50. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороню прав на об'єкти інтелектуальної власності” від 22 травня 2001 р. // Інтелектуальна власність — 2001. — № 7.

51. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності” від 17 травня 2002 р. № 674 // Офіційний вісник України. -2002. - № 21. - Ст. 68.

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 686 “Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні” // Урядовий кур'єр, 2003, 05, 28.05.2003 N 96.

53. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1182 “Про затвердження Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин” // Офіційний вісник України, 2002, N 34 (06.09.2002), ст. 1591.

54. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 121 “Про затвердження Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин” // Урядовий кур'єр, 2003, 02, 05.02.2003 N 22.

55. Наказ Міністерства освіти і науки України №583 “Про затвердження Положення про Перелік видових назв товарів” від 12 грудня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2001 - № 4 – Ст. 343.

56. Наказ Міністерства освіти і науки України №574 “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка” від 03.08.2001 р.// Офіційний вісник України. - 200L - № 34. - стор. 353. - стаття 1613.

57. Наказ Міністерства освіти і науки України №575 “Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання” від 03.08.2001р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 34. - стор. 369. - стаття 1614.

58. Наказ Міністерства освіти і науки України №576 “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг” від 03.08.2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 34. - стор. 376. - стаття 1615.

59. Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 03.08.2001 № 577 “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми” // Офіційний вісник України вiд 07.09.2001 - 2001 р., № 34, стор. 392, стаття 1616

60. Наказ Міністерства освіти і науки України №677 “Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг” від 07.10.2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - № 42. - Стор. 216. - Ст. 2247.

61. Наказ Міністерства освіти і науки України № 175 “Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг” від 4 березня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004. -№11.- стор. 176. - стаття 693.

62. Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.04.2005 № 247 “Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності” // Офіційний вісник України вiд 27.05.2005 - 2005 р., № 19, стор. 202, стаття 1008.

63. Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 18.04.2002 № 260 “Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми” // Офіційний вісник України вiд 24.05.2002 - 2002 р., № 19, стор. 25, стаття 966

64. Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 04.05.2005 року № 273 “Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності”. // Офіційний вісник України. - 2005. - № 22. - Ст. 151.

65. Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 12.04.2001 № 292 “Про затвердження Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем” // Офіційний вісник України вiд 18.05.2001 - 2001 р., № 18, том 2, стор. 1041, стаття 805.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.048 с.)