ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оформлення та здійснення патентних прав.1. Державна реєстрація винаходів, корисних моделей і промислових зразків.

2. Заявка та її склад.

3. Експертиза заявки.

4. Державна реєстрація і видача патентів.

5. Патент як форма охорони об’єктів інтелектуальної власності.

6. Захист прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

 

Завдання для самостійної роботи (13 год.)

1. Вирішення задач.

2. Проаналізуйте процедуру патентування винаходів та промислових зразків.

3. Визначить співвідношення механізмів правової охорони винаходів та корисних моделей.

4. Поясніть значення термінів: “тимчасова правова охорона”, “службовий винахід”, ”винахідницький рівень”, “деклараційний патент”, ”секретний винахід”.

5. Які відомості включає “рівень техніки”? Яким чином він визначається при патентуванні винаходів та корисних моделей?

6. Охарактеризуйте особливості видачі примусових ліцензій.

7. Проаналізуйте співвідношення об’єктів промислових зразків та торговельних маро; винаходів та корисних моделей; винаходів та раціоналізаторських пропозицій..

8. На підставі Договору про патентну кооперацію охарактеризуйте процедуру охорони винаходів в іноземних державах .

 

Література

1. Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. – Харьков, 1995.

2. Андрощук Г.А., Ряботягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. – Учебное пособие. - К.: МАУП, 1999. – 212 с.

3. Договірне право України. Особлива частина: навч. посібник. За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

4. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. (Исключительные права). Учебник для вузов. - М.: НОРМА, 2000.- 480 с.

5. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнє ва: Монографія. – К.: Ін Юре, 2000. – 340 с.

6. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. К.: УАБ, 2000. – 172 с.

7. Основи інтелектуальної власності – К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 580 с.

8. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: “Статут”, 2001. – 688 с.

9. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

10. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – 548 с.

11. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. - М.: Проспект, 1999. – 752

12. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – 736 с.

13. Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 –ге вид., перероб та доп. / за ред. Р.А.Майданика. – К.: Правова єдність, 2009 – 752 с.

14. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

15. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За ред. розробників Цивільного кодексу України. – К.: Істина. – 928 с.

Практичне заняття 12.

Модульна контрольна робота 3

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІІ

1. Поняття промислової власності та її складові.

2. Поняття патентного права

3. Винахід, корисна модель, промисловий зразок – як об’єкти цивільних прав.

4. Права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

5. Умови правової охорони винаходу, корисної моделі і промислового зразка.

6. Суб’єкти права промислової власності (винахідники, автори промислових зразків, їх правонаступники і спадкоємці, роботодавці).

7. Право на подання заявки.

8. Заявка та її склад.

9. Розгляд заявки.

10. Національний і конвенційний пріоритет.

11. Формальна експертиза заявки і експертиза заявки по суті.

12. Реєстрація і видача патенту.

13. Порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі, та промислові зразки, що становлять державну таємницю, та їх використання.

14. Право на одержання патенту.

15. Патент та його функції.

16. Деклараційний патент.

17. Секретні винаходи.

18. Чинність патенту. Припинення чинності патенту.

19. Права, що випливають із патенту.

20. Обов’язки, що випливають із патенту.

21. Виключне право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

22. Дії, які не визнаються порушенням патентних прав.

23. Право попереднього користування.

24. Примусове відчуження прав.

25. Примусова ліцензія.

26. Патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в зарубіжних країнах.

 

Змістовий модуль ІV

ПРАВО НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ.

ПРАВО НА ІНШІ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Тема 7. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Лекція 13. Система прав на засоби індивідуалізації. Правова охорона комерційних найменувань.

Поняття та система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, її співвідношення з авторським та патентним правом. Особливості прав на засоби індивідуалізації.

Поняття та особливості охорони комерційних (фірмових) найменувань. Критерії охороноздатності комерційних найменувань. Суб’єкти прав на комерційні найменування. Зміст суб’єктивних прав на комерційне найменування. Припинення прав на комерційні найменування.

 

Лекція 14. Правова охорона торговельних марок

Поняття та види торговельних марок. Функції торговельних марок. Умови правової охорони позначень як торговельних марок. Правовий режим добре відомих торговельних марок.

Суб’єкти прав на торговельні марки. Особливості оформлення та подання заявки. Експертиза документації. Реєстрація позначення як торговельної марки. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації торговельної марки. Захист прав на торговельну марку.

Лекція 15. Правова охорона географічних зазначень та інших засобів індивідуалізації.

Поняття географічного зазначення. Торговельна марка та географічне зазначення: спільне та відмінне у механізмі правової охорони. Зазначення походження товару та його види. Особливості охорони назви місця походження товару та географічного зазначення походження товару.

Процедура реєстрації географічних зазначень в Україні. Зміст суб’єктивних прав на географічне зазначення. Підстави припинення охорони географічних зазначень.

Правова охорона інших засобів індивідуалізації (доменних імен та комерційних позначень). Поняття доменного імен. Види доменних імен. Особливості реєстрації доменних імен в Україні.

Практичне заняття 13.

Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Комерційне найменування.

1. Поняття та види засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.

2. Ознаки прав на засоби індивідуалізації.

3. Поняття та умови правової охорони комерційних найменувань.

4. Суб’єкти прав на комерційні найменування.

5. Підстави виникнення прав інтелектуальної власності на комерційне найменування.

6. Зміст та особливості передачі майнових прав на комерційне найменування.

 

Практичне заняття 14

Правова охорона торговельних марок.

1. Поняття та функції торговельних марок.

2. Види торговельних марок.

3. Правовий режим добре відомих торговельних марок.

4. Умови правової охорони торговельних марок.

5. Оформлення прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

6. Зміст суб’єктивних прав на торговельні марки.

7. Підстави визнання свідоцтва недійсним та дострокове припинення його чинності.

 

Практичне заняття 15. Правова охорона географічних зазначень та інших засобів індивідуалізації.

1. Поняття географічного зазначення та зазначення походження товару.

2. Порядок та умови реєстрації географічного зазначення.

3. Зміст майнових прав на географічні зазначення.

4. Підстави припинення правової охорони географічних зазначень.

5. Правова охорона доменних імен.

6. Право на інші засоби індивідуалізації.

Завдання для самостійної роботи (12 год.)

1. Вирішення задач.

2. Охарактеризуйте особливості правового режиму добре відомих торговельних марок

3. Проаналізуйте процедуру отримання свідоцтва на торговельну марку.

4. Визначить співвідношення термінів:

а) “комерційне найменування”, “фірмове найменування”, “найменування юридичної особи”, “комерційне позначення”;

б) “торговельна марка”, “товарний знак”, “бренд”, “знак обслуговування”;

в) “географічне зазначення”, “зазначення походження товару”, “найменування місця походження товару”, “географічне зазначення походження товару”.

5. Визначить особливості набуття прав на доменні імена.

Література

1. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. – К.: “Юридична думка”,2006. – 216 с.

2. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – 518 с.

3. Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. 3-е изд, М., Информ. изд-й центр Роспатента, 2001. – 131 с.

4. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184 с.

5. Договірне право України. Особлива частина: навч. посібник. За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

6. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с.

7. Кривошеїна І.В.Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України. // Автореф. канд. дисер. – К, 2007.

8. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.191-197.

9. Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В. Найменування юридичної особи і комерційне (фірмове) найменування. – С.446-459. // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України: ТОВ «Юрид. думка», 2006. – 638с.

10. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – 189 с.

11. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. - М.: Проспект, 1999. – 752 с.

12. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Книга перша / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – 736 с.

13. Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 –ге вид., перероб та доп. / за ред. Р.А.Майданика. – К.: Правова єдність, 2009 – 752 с.

14. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

15. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За ред. розробників Цивільного кодексу України. – К.: Істина. – 928 с.

Тема 8. Правова охорона інших об’єктів інтелектуальної власності (наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій, компонувань інтегральних мікросхем, селекційних досягнень, комерційної таємниці).

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.012 с.)