ТОП 10:

Модульна контрольна робота 3КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІІ

1. Поняття наукового відкриття.

2. Об’єкт наукового відкриття. Співвідношення науково відкриття та винаходу.

3. Проблеми охорони наукових відкриттів в Україні.

4. Поняття раціоналізаторської пропозиції.

5. Права раціоналізатора.

6. Право на виключне використання раціоналізаторської пропозиції.

7. Право на винагороду за використання раціоналізаторської пропозиції, строки і порядок її виплати.

8. Захист прав на раціоналізаторську пропозицію.

9. Проблеми охорони в раціоналізаторських пропозицій в Україні.

10. Умови охорони прав на нові сорти рослин і нові породи тварин.

11. Поняття селекційного досягнення в рослинництві, тваринництві.

12. Суб`єкти права на селекційні досягнення.

13. Суб`єкти права на подання заявки на селекційне досягнення.

14. Подання заявки на селекційне досягнення.

15. Розгляд заявки на селекційне досягнення.

16. Видача патенту на селекційне досягнення.

17. Права, що випливають із патенту на селекційне досягнення.

18. Особисті немайнові права автора селекційного досягнення.

19. Майнові права патентоволодільця селекційного досягнення.

20. Строк чинності патенту на селекційне досягнення.

21. Допуск селекційних досягнень до використання.

22. Захист прав на селекційне досягнення.

23. Поняття компонування інтегральної мікросхеми.

24. Права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

25. Умови надання правової охорони компонуванню інтегральної мікросхеми.

26. Передача та надання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми іншим особам.

27. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

28. Порядок реєстрації компонування інтегральної мікросхеми..

29. Свідоцтво на компонування інтегральної мікросхеми, його зміст та функції.

30. Права та обов’язки, що випливають з реєстрації компонування інтегральної мікросхеми.

31. Захист прав на компонування інтегральної мікросхеми.

32. Поняття та ознаки комерційної таємниці.

33. Співвідношення комерційної таємниці та ноу-хау.

34. Зміст права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

35. Проблеми правової природи комерційної таємниця як об’єкта інформаційних відносин та права промислової власності.

36. Захист права на комерційну таємницю.

37. Поняття та види недобросовісної конкуренції.

38. Право промислової власності як система захисту від недобросовісної конкуренції.

39. Прояви недобросовісної конкуренції як форми порушення права промислової власності.

40. Приватноправові та публічно-правові аспекти захисту від недобросовісної конкуренції.

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК

1. Поняття промислової власності та її складові.

2. Виникнення, становлення і розвиток права промислової власності.

3. Теорії права промислової власності та їх значення в умовах сучасності.

4. Пропрієтарна концепція визначення сутності прав на результати творчості.

5. Теорія виключних прав.

6. Елементи системи права промислової власності.

7. Суб’єкти та об’єкти права промислової власності.

8. Зміст суб’єктивних прав на результати науково-технічної творчості.

9. Проблеми особистих немайнових прав промислової власності.

10. Майнові права промислової власності.

11. Строк чинності прав промислової власності.

12. Особливості судового захисту прав промислової власності.

13. Дезінтеграційний підхід до регулювання промислової власності та його сутність

14. Міжнародна охорона промислової власності.

15. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883).

16. Договір про патентну кооперацію.

17. Мадридська угода про реєстрацію товарних знаків (1981).

18. Договір про закони на товарні знаки (1994).

19. Конвенція про утворення Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

20. Угода TRIPS.

21. Винахід, корисна модель, промисловий зразок – як об’єкти патентних прав.

22. Права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

23. Умови правової охорони винаходу, корисної моделі і промислового зразка.

24. Суб’єкти права промислової власності (винахідники, автори промислових зразків, їх правонаступники і спадкоємці, роботодавці).

25. Право на подання заявки.

26. Реєстрація і видача патенту.

27. Право на одержання патенту.

28. Патент та його функції.

29. Чинність патенту. Припинення чинності патенту.

30. Права, що випливають із патенту.

31. Обов’язки, що випливають із патенту.

32. Виключне право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

33. Дії, які не визнаються порушенням патентних прав.

34. Право попереднього користування.

35. Примусове відчуження прав.

36. Примусова ліцензія.

37. Патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в зарубіжних країнах.

38. Промисловий зразок як об’єкт правової охорони.

39. Співвідношення торговельних марок, промислових зразків та творів дизайну.

40. Проблемні аспекти захисту прав на промислові зразки у судовому порядку.

41. Цивільно-правова відповідальність за порушення прав на промислові зразки.

42. Система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг,

43. Співвідношення права на засоби індивідуалізації з авторським та патентним правом.

44. Проблеми творчості в засобах індивідуалізації.

45. Ознаки прав на засоби індивідуалізації.

46. Види засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.

47. Поняття комерційного найменування.

48. Критерії охороноздатності комерційних найменувань.

49. Структура комерційного найменування.

50. Суб’єкти права на комерційні найменування.

51. Зміст суб’єктивних прав на комерційне найменування.

52. Припинення прав на комерційні найменування.

53. Чинність права на комерційне найменування.

54. Використання комерційного найменування.

55. Захист права на комерційне найменування.

56. Поняття та види торговельних марок.

57. Умови правової охорони позначень як торговельних марок.

58. Правовий режим добре відомих торговельних марок.

59. Суб’єкти прав на торговельні марки.

60. Реєстрація позначення як торговельної марки.

61. Заявка на свідоцтво для товарів і послуг та її склад.

62. Експертиза заявки по суті та формальна експертиза заявки.

63. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації торговельної марки.

64. Право попереднього користувача на торговельну марку.

65. Припинення правової охорони торговельної марки.

66. Проблеми вирішення колізій прав на торговельні марки, комерційні найменування та промислові зразки.

67. Проблеми визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуги.

68. Судова практика розгляду спорів щодо охорони прав на торговельні марки.

69. Реєстрація торговельної марки за Мадридською процедури.

70. Особливості охорони торговельних марок в законодавстві ЕС.

71. Реєстрація торговельних марок у зарубіжних державах.

72. Поняття географічного зазначення.

73. Торговельна марка та географічне зазначення.

74. Зазначення походження товару та його види.

75. Правова охорона географічних зазначень.

76. Процедура реєстрації географічних зазначень в Україні

77. Підстави припинення охорони географічних зазначень.

78. Захист прав на географічне зазначення.

79. Особливості майнових прав на географічні зазначення.

80. Підстави припинення правової охорони географічних зазначень.

81. Поняття та види нетрадиційних засобів індивідуалізації.

82. Проблеми охорони прав на комерційні позначення.

83. Поняття, структура та види доменних імен.

84. Особливості охорони прав на домені імена.

85. Кіберсквотінг та захист від кіберсквотінгу.

86. Поняття наукового відкриття.

87. Об’єкт наукового відкриття. Співвідношення науково відкриття та винаходу.

88. Проблеми охорони наукових відкриттів в Україні.

89. Поняття раціоналізаторської пропозиції.

90. Права раціоналізатора.

91. Захист прав на раціоналізаторську пропозицію.

92. Проблеми охорони в раціоналізаторських пропозицій в Україні.

93. Умови охорони прав на нові сорти рослин і нові породи тварин.

94. Поняття селекційного досягнення в рослинництві, тваринництві.

95. Суб`єкти права на селекційні досягнення.

96. Суб`єкти права на подання заявки на селекційне досягнення.

97. Подання та розгляд заявки на селекційне досягнення.

98. Права, що випливають із патенту на селекційне досягнення.

99. Строк чинності патенту на селекційне досягнення.

100. Захист прав на селекційне досягнення.

101. Поняття компонування інтегральної мікросхеми.

102. Права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

103. Умови надання правової охорони компонуванню інтегральної мікросхеми.

104. Передача та надання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми іншим особам.

105. Порядок реєстрації компонування інтегральної мікросхеми..

106. Права та обов’язки, що випливають з реєстрації компонування інтегральної мікросхеми.

107. Захист прав на компонування інтегральної мікросхеми.

108. Поняття та ознаки комерційної таємниці.

109. Співвідношення комерційної таємниці та ноу-хау.

110. Зміст права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

111. Проблеми правової природи комерційної таємниця як об’єкта інформаційних відносин та права промислової власності.

112. Захист права на комерційну таємницю.

113. Поняття та види недобросовісної конкуренції.

114. Право промислової власності як система захисту від недобросовісної конкуренції.

115. Приватноправові та публічно-правові аспекти захисту від недобросовісної конкуренції.

 

 

НОРМАТИВНІ АКТИ

 

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № 40-44. - Ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради. – 2003.- № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст.144.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.- 1984. - додаток до № 51. - Ст.1122.

4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26.- Ст.131.

5. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – Ст.650.

6. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16 листопада 1992р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. - № 1. - Ст.1.

7. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – Ст.36.

8. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 21. – Ст.218 у редакції Закону України від 17 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 7. – Ст. 278.

9. Закон України “Про науково-технічну інформацію” від 23 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №33. – Ст.345.

10. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 7. – Ст. 32. у редакції Закону України від 1 червня 2000 р. Відомості Верховної Ради. – 2001. - №8. – Ст.37.

11. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994. - №7. – Ст. 34.

12. Закон України “Про насіння” від 15 грудня 1993 р.// Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 2. — Ст. 5.

13. Закон України “Про племінне тваринництво” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 6. - Ст. 37.

14. Закон України “Про племінну справу у тваринництві” № 3691-XII від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 2(11.01.94),ст. 7.

15. Закон України “Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин” від 2 червня 1995 р. // Відомості Вер­ховної Ради України. - 1995. - № 22. - Ст. 168.

16. Закон України “Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків” від 13 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. - №37. – Ст. 281.

17. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. -1996 р. - № 36. - Ст. 164.

18. Закон України “Про рекламу” від 3 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №39. – Ст. 181.

19. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 8. – Ст. 28.

20. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 27-28. – Ст.181.

21. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності” від 21 грудня 2000р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №8. – Ст.37.

22. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності” від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - № 23. - Ст.117.

23. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності” від 22 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № 35. – Ст.271.

24. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради – 2003. – № 31-32. – Ст.263.

25. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію” від 10 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №27. – Ст. 289.

26. Постанова Верховної Ради України “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” від 12 вересня 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 46. - Ст.621.

27. Указ Президента України “Про затвердження Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні” від 18 вересня 1992р. С. 212-215 // Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – Т.3: Промислова власність. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 656 с.

28. Указ Президента України “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” від 27 квітня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 5 травня 2001. – №79.

29. Постанова Кабінету Міністрів України “Про утворення у складі Міністерства освіти і науки Державного департаменту інтелектуальної власності” від 4 квітня 2000 р. № 601. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 14. — Ст. 568.

30. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності” від 20 червня 2000 р. № 997 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 25. - Ст. 1060.

31. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)” від 27 серпня 1997 року // Офіційний вісник України. - 1997. - № 35. - Cт. 95.

32. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 14.01.2004 № 8 “Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми” // Урядовий кур'єр вiд 27.01.2004 - № 15

33. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 23 вересня 1998 р. // “Бухгалтерія”. – 6 вересня 2001 р. – № 36/2.

34. Постанова Кабінету Міністрів України “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” № 611 від 9.08.1993 р. // Зібрання постанов Уряду України, 1993, N 12, ст. 269

35. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороню прав на об'єкти інтелектуальної власності” від 22 травня 2001 р. // Інтелектуальна власність — 2001. — № 7.

36. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності” від 17 травня 2002 р. № 674 // Офіційний вісник України. -2002. - № 21. - Ст. 68.

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 686 “Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні” // Урядовий кур'єр, 2003, 05, 28.05.2003 N 96.

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1182 “Про затвердження Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин” // Офіційний вісник України, 2002, N 34 (06.09.2002), ст. 1591.

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 121 “Про затвердження Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин” // Урядовий кур'єр, 2003, 02, 05.02.2003 N 22.

40. Наказ Міністерства освіти і науки України №583 “Про затвердження Положення про Перелік видових назв товарів” від 12 грудня 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2001 - № 4 – Ст. 343.

41. Наказ Міністерства освіти і науки України №574 “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка” від 03.08.2001 р.// Офіційний вісник України. - 200L - № 34. - стор. 353. - стаття 1613.

42. Наказ Міністерства освіти і науки України №575 “Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання” від 03.08.2001р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 34. - стор. 369. - стаття 1614.

43. Наказ Міністерства освіти і науки України №576 “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг” від 03.08.2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 34. - стор. 376. - стаття 1615.

44. Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 03.08.2001 № 577 “Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми” // Офіційний вісник України вiд 07.09.2001 - 2001 р., № 34, стор. 392, стаття 1616

45. Наказ Міністерства освіти і науки України №677 “Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг” від 07.10.2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - № 42. - Стор. 216. - Ст. 2247.

46. Наказ Міністерства освіти і науки України № 175 “Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг” від 4 березня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004. -№11.- стор. 176. - стаття 693.

47. Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.04.2005 № 247 “Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності” // Офіційний вісник України вiд 27.05.2005 - 2005 р., № 19, стор. 202, стаття 1008.

48. Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 18.04.2002 № 260 “Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми” // Офіційний вісник України вiд 24.05.2002 - 2002 р., № 19, стор. 25, стаття 966

49. Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 12.04.2001 № 292 “Про затвердження Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем” // Офіційний вісник України вiд 18.05.2001 - 2001 р., № 18, том 2, стор. 1041, стаття 805.

50. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 “Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності” // Офіційний вісник України. - 2005. - № 19 - Ст. 1007

51. Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 року N 390 “Про затвердження Положення про Державний реєстр прав власників сортів рослин та про видачу патентів України на сорти рослин” // Офіційний вісник України, 2003, N 6 (21.02.2003), ст. 250;

52. Наказ Міністерства аграрної політики України від 3 вересня 2002 року N 249 “Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт” // Офіційний вісник України, 2002, N 44 (15.11.2002), ст. 2054;

53. Наказ Міністерства аграрної політики України від 30 серпня 2002 року N 247 “Про затвердження Критеріїв заборони поширення сортів в Україні” // Офіційний вісник України, 2002, N 44 (15.11.2002), ст. 2053;

54. Наказ Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 року N 42 “Про затвердження Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин” // Офіційний вісник України, 2003, N 13 (11.04.2003), ст. 589;

55. Наказ Міністерства аграрної політики України від 28 травня 2003 року N 151 “Про затвердження Положення про свідоцтво про авторство на сорт рослин” // Офіційний вісник України, 2003, N 24 (27.06.2003), ст. 1162;

56. Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 липня 2003 року N 244 “Про затвердження Інструкції про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на використання сорту” // Офіційний вісник України, 2003, N 33 (29.08.2003), ст. 1807;

57. Наказ Міністерства аграрної політики України від 29 грудня 2002 року N 416 “Про затвердження Положення про племінне свідоцтво (сертифікат) та зразків форм племінних свідоцтв (сертифікатів)” // Офіційний вісник України, 2003, N 5 (14.02.2003), ст. 201;

58. Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 29 травня 2003 року N 142 “Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на сорт та відомостями, що занесені до Державного реєстру прав власників сортів рослин” // Офіційний вісник України, 2003, N 25 (04.07.2003), ст. 1233;

59. Наказ Державного комітету статистики України вiд 10.08.2004 № 469 “Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення” // Офіційний вісник України вiд 17.09.2004 - 2004 р., № 35, стор. 225, стаття 2362.

60. Наказ Державного патентного відомства України вiд 22.08.1995 № 129 “Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі” // www.rada.gov.ua.

61. Наказ Міністерства оборони України вiд 05.03.2001 № 78 “Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України” // Офіційний вісник України вiд 06.04.2001 - 2001 р., № 12, стор. 421, стаття 527.

62. “Правила домену .UA” // http://www.a.iname.com.ua/ua_rules.phtml.

63. Постанова пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. №4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди”. // www.rada.gov.ua.

64. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з захистом прав інтелектуальної власності”. // Юридическая практика. - 2004. - №26.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.018 с.)