ТОП 10:

Актуальні проблеми джерел права промислової власності1. Національне законодавство про правову охорону результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

1.1. Джерела патентного права України.

1.2. Правові форми охорони торговельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень.

1.3. Проблеми законодавчої охорони інших об’єктів промислової власності.

3. Міжнародний рівень охорони об’єктів промислової власності.

3.1. Універсальні конвенції у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності.

3.2. Міжнародно-правова охорона промислової власності.

4. Значення та вдосконалення механізму приватно-правого регулювання промислової власності на сучасному етапі.

 

Практичне заняття 3

Теорії, суб’єкти, об’єкти та зміст права промислової власності

1. Теорії права промислової власності та їх значення в умовах сучасності.

2. Об’єктно-суб’єктний склад відносин у сфері права промислової власності.

3. Зміст прав промислової власності. Право на подання заявки як особисте право. Строк чинності прав промислової власності.

4. Актуальні проблеми захисту прав промислової власності.

 

 

Контрольні запитання та завдання

 

1. Поясність різницю тлумачення сутності прав на результати науково-технічної творчості науковими підходами та теоріями. Яке практичне значення таких теорій?

2. Спільне та відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов’язаних з творчою діяльністю.

3. Охарактеризуйте обмеження майнових прав промислової власності.

4. Як співвідноситься право власності із правами на результати творчої діяльності?

5. В чому особливості системи права промислової власності?

6. Охарактеризуйте тенденції розвитку перспективного законодавства України у сфері промислової власності.

Завдання для самостійної роботи (8 год.)

1. Охарактеризуйте систему права інтелектуальної власності та права промислової власності.

2. Недобросовісна конкуренція як об’єкт промислової власності.

3. Спеціальні способи захисту прав промислової власності передбачені законодавством України та міжнародно-правовими нормами.

4. Охарактеризуйте інтеграційний та дезінтеграційний підхід до регулювання інтелектуальної власності. Як вони проявляються у національному законодавстві України?

5. Визначте особливості охорони об’єктів інтелектуальної власності на підставі угоди ТРІПС. Як вплинули положення даної угоди на законодавство України?

6. Основні положення Паризької конвенції про охорону промислових власності 1883 р. В чому полягає зміст права пріоритету (конвенційного та виставочного)? Яким чином закріплюється це право у національному законодавстві України?

7. На підставі норм Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків охарактеризуйте процедуру міжнародної реєстрації торговельної марки.

 

Література

1. Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты. Науч.-практ. Изд. – К.: Издательский Дом “Ін Юре”, 2000. – С. 19. (164 с.).

2. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – 416 с.

3. Інтелектуальнавласність в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук, статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — 424с.

4. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий центр “Ін Юре”, 2003.- 368 с.

5. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.

6. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность – М., Юристь, 2001.

7. Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с.

8. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – 688 с. (Классика российской цивилистики).

9. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

10. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – 752 с.

 

Тема 2. Актуальні проблеми патентного права. Охорона прав на винаходи, корисні моделі (14 год.).

 

Лекція 4. Актуальні проблеми патентного права.

Поняття патентного права. Загальна характеристика міжнародно-правових актів. Паризька конвенція про охорону промислових власності 1883 р. Договір про патентну кооперацію 1970р. Євразійська патентна конвенція 1995 р.

Проблеми правової охорони результатів винахідницької діяльності в Україні. Види патентів та строки їх чинності.

Винахід та корисна модель як об’єкти патентних прав. Умови правової охорони винаходу, корисної моделі. Результати технічної творчості, які не отримують правову охорону.

Суб’єкти патентного права. Винахідники, автори промислових зразків, їх правонаступники і спадкоємці. Проблеми розподілу майнових прав на службові винаходи.

 

Лекція 5. Проблеми оформлення патентних прав на винаходи та корисні моделі.

Теорія еквівалентності як основа патентування винаходів. Право на подання заявки. Заявка та її склад. Національний і конвенційний пріоритет. Розгляд заявки. Формальна експертиза заявки і експертиза заявки по суті. Рішення по результатам розгляду заявки. Реєстрація і видача патенту. Порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі, та промислові зразки, що становлять державну таємницю, та їх використання.

Патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в Україні та зарубіжних країнах.

Патент та його функції. Чинність патенту. Підтримання патенту в силі. Права, що випливають із патенту. Припинення чинності патенту.

 

Практичне заняття 4.

Проблеми охорона прав на винаходи і корисні моделі.

  1. Поняття патентного права. Характеристика міжнародно-правових актів у сфері патентного права.
  2. право інтелектуальної власності на винахід та корисну модель.
  3. об’єкти патентного права.
  4. Суб'єкти прав на винаходи і корисні моделі.
  5. Проблеми державної реєстрації винаходів і корисних моделей.
  6. Патент як форма охорони об’єктів інтелектуальної власності.
  7. Проблеми захист прав на винаходи і корисні моделі у сучасних умовах.
  8. Процедура охорони винаходів в іноземних державах.

 

Контрольні запитання та завдання

1. Проаналізуйте процедуру патентування винаходів та корисних моделей.

2. Визначить співвідношення механізмів правової охорони винаходів та корисних моделей.

3. Поясніть значення термінів: “тимчасова правова охорона”, “службовий винахід”, ”винахідницький рівень”, “деклараційний патент”, ”секретний винахід”.

4. Які відомості включає “рівень техніки”? Яким чином він визначається при патентуванні винаходів та корисних моделей?

5. Охарактеризуйте особливості видачі примусових ліцензій.

6. Проаналізуйте співвідношення об’єктів винаходів та корисних моделей; винаходів та раціоналізаторських пропозицій.

7. На підставі Договору про патентну кооперацію охарактеризуйте процедуру охорони винаходів в іноземних державах .

 

Завдання для самостійної роботи (8 год.)

1. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» з точки зору її значення для захисту патентних прав.

2.Проаналізуйте особливості правової охорони винаходів і корисних моделей на міжнародно-правовому рівні.

3.Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення патентних спорів. Які її особливості?

4. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів у сфері порушення патентних прав.

5. Проаналізуйте особливості діяльності патентних судів у законодавствах зарубіжних держав.

 

Література

1. Андрощук Г.А., Ряботягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. – Учебное пособие. - К.: МАУП, 1999. – 212 с.

2. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность. (Исключительные права). Учебник для вузов. - М.: НОРМА, 2000.- 480 с.

3. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнє ва: Монографія. – К.: Ін Юре, 2000. – 340 с.

4. Кузнецов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.:Кондор, 2005. – 428 с.

5. Основи інтелектуальної власності – К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 580 с.

6. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: “Статут”, 2001. – 688 с.

7. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – 548 с.

8. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

9. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. - М.: Проспект, 1999. – 752 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.008 с.)