ТОП 10:

Тема 7 Теоретичні та практичні проблеми охорони географічних зазначень (10 год.)Лекція 11. Теоретичні та практичні проблеми охорони географічних зазначень

Проблеми термінологічного апарату у сфері географічних зазначень. Торговельна марка та географічне зазначення: спільне та відмінне у механізмі правової охорони. Зазначення походження товару та його види. Особливості охорони назви місця походження товару та географічного зазначення походження товару.

Процедура реєстрації географічних зазначень в Україні. Зміст суб’єктивних прав на географічне зазначення. Підстави припинення охорони географічних зазначень.

Практичне заняття 11. Теоретичні та практичні проблеми охорони географічних зазначень.

1. Поняття географічного зазначення та зазначення походження товару.

2. Порядок та умови реєстрації географічного зазначення.

3. Особливості майнових прав на географічні зазначення.

4. Підстави припинення правової охорони географічних зазначень.

5. Вирішення колізій прав між власником географічного зазначення та торговельної марки.

Контрольні запитання та завдання

1. Охарактеризуйте особливості правового режиму географічних зазначень

2. Проаналізуйте процедуру правової охорони географічних зазначень та процедуру реєстрації прав на використання географічного зазначення.

3. Визначить особливості майнових прав у сфері географічних зазначень. Чим вони зумовлені?

4. Визначить співвідношення термінів “географічне зазначення”, “зазначення походження товару”, “найменування місця походження товару”, “географічне зазначення походження товару”.

Завдання для самостійної роботи (8 год.)

1. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері географічних зазначень.

2. На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу географічних зазначень.

3. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів у сфері порушення прав на географічні зазначення.

4. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей охорони простого та кваліфікованого зазначення походження товару.

Література

1. Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. 3-е изд, М., Информ. изд-й центр Роспатента, 2001. – 131 с.

2. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клевер, 2006. – 448с.

3. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с.

4. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. - М.: Проспект, 1999. – 752 с.

5. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

 

Тема 8. Нетрадиційні засоби індивідуалізації: проблеми та перспективи правової охорони в Україні (14 год.)

Лекція 12. Нетрадиційні засоби індивідуалізації: проблеми та перспективи правової охорони в Україні.

Поняття нетрадиційних засобів індивідуалізації. Комерційні позначення як засоби індивідуалізації. Проблеми їх співвідношення з комерційними найменуваннями та торговельними марками. Досвід РФ у сфері охорони комерційних позначень.

 

Лекція 13 Правова охорона доменних імен.

Доменні імена як об’єкти правової охорони. Структура та види доменних імен. Кіберсквотінг. Правила домену .UA. Судова практика у спорах щодо захисту прав на домені імена.

Практичне заняття 12. Нетрадиційні засоби індивідуалізації: проблеми та перспективи правової охорони в Україні.

1. Поняття та види нетрадиційних засобів індивідуалізації.

2. Проблеми охорони прав на комерційні позначення.

3. Поняття, структура та види доменних імен.

4. Особливості охорони прав на домені імена.

5. Кіберсквотінг та захист від кіберсквотінгу. Правила домену .UA.

 

Контрольні запитання та завдання

1. Охарактеризуйте особливості правового режиму комерційних позначень. Як вони співвідносяться з комерційними найменуваннями. Який досвід охорони прав на комерційні позначення в РФ?

2. Проаналізуйте процедуру правової охорони доменних імен в Україні верхнього рівня зони .UA та процедуру реєстрації доменних імен в підрівнях зони .UA. Які недоліки та переваги існуючої системи реєстрації доменних імен?

3. Охарактеризуйте зміст прав на доменне ім’я. Яким чином особа може захистити такі права?

4. Проаналізуйте наслідки боротьби з кіберсквотінгом та існуючу судову практику захисту прав надоменні імена.

Завдання для самостійної роботи (8 год.)

1. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері доменних імен.

2. На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу нетрадиційних засобів індивідуалізації.

  1. На підставі ЦК РФ охарактеризуйте особливості правової охорони В РФ комерційних позначень.
  2. Проаналізуйте Правила домену .UA.

5. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей охорони комерційних найменувань та комерційних позначень.

Література

1. Аномалії вцивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р.А.Майданик. – К.: Юстініан, 2007. – 912с.

2. Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Интернет – М. АО «Центр юрИнфоР», 2006, 512 с.

3. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клевер, 2006. – 448с.

4. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.

5. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312

6. Носик Ю.В. Обзор практики решения судами Украины правовых вопросов, связанных с доменными именами. С. 224-232 / Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 2 / Под ред. Майданика Р.А. – К.: Алерта; КНТ, 2009 – 384 с.

Практичне заняття 13

Модульна контрольна робота 2

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ

1. Система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг,

2. Співвідношення права на засоби індивідуалізації з авторським та патентним правом.

3. Проблеми творчості в засобах індивідуалізації.

4. Ознаки прав на засоби індивідуалізації.

5. Види засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.

6. Поняття комерційного найменування.

7. Критерії охороноздатності комерційних найменувань.

8. Структура комерційного найменування.

9. Суб’єкти права на комерційні найменування.

10. Зміст суб’єктивних прав на комерційне найменування.

11. Припинення прав на комерційні найменування.

12. Чинність права на комерційне найменування.

13. Використання комерційного найменування.

14. Захист права на комерційне найменування.

15. Поняття та види торговельних марок.

16. Умови правової охорони позначень як торговельних марок.

17. Правовий режим добре відомих торговельних марок.

18. Суб’єкти прав на торговельні марки.

19. Реєстрація позначення як торговельної марки.

20. Заявка на свідоцтво для товарів і послуг та її склад.

21. Експертиза заявки по суті та формальна експертиза заявки.

22. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації торговельної марки.

23. Право попереднього користувача на торговельну марку.

24. Припинення правової охорони торговельної марки.

25. Проблеми вирішення колізій прав на торговельні марки, комерційні найменування та промислові зразки.

26. Проблеми визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуги.

27. Судова практика розгляду спорів щодо охорони прав на торговельні марки.

28. Реєстрація торговельної марки за Мадридською процедури.

29. Особливості охорони торговельних марок в законодавстві ЕС.

30. Реєстрація торговельних марок у зарубіжних державах.

31. Поняття географічного зазначення.

32. Торговельна марка та географічне зазначення.

33. Зазначення походження товару та його види.

34. Правова охорона географічних зазначень.

35. Процедура реєстрації географічних зазначень в Україні

36. Підстави припинення охорони географічних зазначень.

37. Захист прав на географічне зазначення.

38. Особливості майнових прав на географічні зазначення.

39. Підстави припинення правової охорони географічних зазначень.

40. Вирішення колізій прав між власником географічного зазначення та торговельної марки.

41. Поняття та види нетрадиційних засобів індивідуалізації.

42. Проблеми охорони прав на комерційні позначення.

43. Поняття, структура та види доменних імен.

44. Особливості охорони прав на домені імена.

45. Кіберсквотінг та захист від кіберсквотінгу.

Змістовий модуль ІІІПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.38.214 (0.01 с.)