ТОП 10:

Тема 3 Проблеми охорони прав на промислові зразки (12 год.) 

Лекція 6 Проблеми охорони прав на промислові зразки

Промисловий зразок як об’єкт правової охорони. Співвідношення об’ємних торговельних марок, промислових зразків та об’єктів авторського права (творів дизайну). Суттєва ознака промислового зразка. Процедура патентування промислових зразків: її недоліки та переваги порівняно з патентуванням винаходів. Проблемні аспекти захисту прав на промислові зразки у судовому порядку. Цивільно-правова відповідальність за порушення прав на промислові зразки.

 

Практичне заняття 5.

Проблеми охорони прав на промислові зразки

1. Промисловий зразок як об’єкт правової охорони.

2. Співвідношення торговельних марок, промислових зразків та творів дизайну.

3. Процедура патентування промислових зразків: її недоліки та переваги порівняно з патентуванням винаходів.

4. Проблемні аспекти захисту прав на промислові зразки у судовому порядку

 

 

Контрольні запитання та завдання

1. Проаналізуйте процедуру патентування промислових зарізів та винаходів.

2. Визначить співвідношення механізмів правової охорони торговельних марок та промислових зразків.

3. Поясніть значення терміну “суттєва ознака промислового зразка”. Як такі ознаки співвідносяться з теорією еквівалентності?

4. Охарактеризуйте процедуру міжнародної реєстрації промислових зразків.

 

Завдання для самостійної роботи (8 год.)

1. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» з точки зору її значення для захисту патентних прав.

2. Проаналізуйте особливості правової охорони промислових зразків на міжнародно-правовому рівні відповідно до Гаазької конвенції.

3. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення патентних спорів. Які її особливості?

4. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів у сфері порушення патентних прав.

5. На підставі матеріалів судової практики проаналізуйте судові підходи до вирішення колізій прав на торговельні марки та промислові зразки.

 

Література

1. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнє ва: Монографія. – К.: Ін Юре, 2000. – 340 с.

2. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.191-197.

3. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. К.: УАБ, 2000. – 172с.

4. Основи інтелектуальної власності – К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 580 с.

5. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – 548 с.

6. Радченко Н.А. Соотношение правовой охороны промышленных образцов и товарных знаков. М.: 2001. – 50 с.

7. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

 

 

Практичне заняття 6.

Модульна контрольна робота

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І

1. Поняття промислової власності та її складові.

2. Виникнення, становлення і розвиток права промислової власності.

3. Теорії права промислової власності та їх значення в умовах сучасності.

4. Пропрієтарна концепція визначення сутності прав на результати творчості.

5. Теорія виключних прав.

6. Елементи системи права промислової власності.

7. Суб’єкти та об’єкти права промислової власності.

8. Зміст суб’єктивних прав на результати науково-технічної творчості.

9. Проблеми особистих немайнових прав промислової власності.

10. Майнові права промислової власності.

11. Строк чинності прав промислової власності.

12. Особливості судового захисту прав промислової власності.

13. Дезінтеграційний підхід до регулювання промислової власності та його сутність

14. Міжнародна охорона промислової власності.

15. Паризька конвенція про охорону промислової власності (1883).

16. Договір про патентну кооперацію.

17. Мадридська угода про реєстрацію товарних знаків (1981).

18. Договір про закони на товарні знаки (1994).

19. Конвенція про утворення Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

20. Угода TRIPS.

21. Поняття патентного права

22. Винахід, корисна модель, промисловий зразок – як об’єкти патентних прав.

23. Права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

24. Умови правової охорони винаходу, корисної моделі і промислового зразка.

25. Суб’єкти права промислової власності (винахідники, автори промислових зразків, їх правонаступники і спадкоємці, роботодавці).

26. Право на подання заявки.

27. Реєстрація і видача патенту.

28. Порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі, та промислові зразки, що становлять державну таємницю, та їх використання.

29. Право на одержання патенту.

30. Патент та його функції.

31. Деклараційний патент.

32. Секретні винаходи.

33. Чинність патенту. Припинення чинності патенту.

34. Права, що випливають із патенту.

35. Обов’язки, що випливають із патенту.

36. Виключне право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

37. Дії, які не визнаються порушенням патентних прав.

38. Право попереднього користування.

39. Примусове відчуження прав.

40. Примусова ліцензія.

41. Патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків в зарубіжних країнах.

42. Промисловий зразок як об’єкт правової охорони.

43. Співвідношення торговельних марок, промислових зразків та творів дизайну.

44. Проблемні аспекти захисту прав на промислові зразки у судовому порядку.

45. Цивільно-правова відповідальність за порушення прав на промислові зразки.

Змістовий модуль ІІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

 

Тема 4. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг як правовий інститут (12 год.)

Лекція 7. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг як правовий інститут.

Поняття та система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, її співвідношення з авторським та патентним правом. Особливості прав на засоби індивідуалізації.

Ознаки прав на засоби індивідуалізації. Види засобів індивідуалізації як об’єктів інтелектуальної власності. Комерційні позначення та доменні імена як нетрадиційні засоби індивідуалізації.

 

Практичне заняття 7

Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг як інститут права.

1. Поняття та принципи засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.

2. Проблеми ознаки творчості в засобах індивідуалізації.

3. Ознаки прав на засоби індивідуалізації.

4. Види засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.

5. Комерційні позначення та доменні імена як нетрадиційні засоби індивідуалізації.

Контрольні запитання та завдання

1. Визначить значення критерію творчості в засобах індивідуалізації.

2. Чи надає законодавство правову охорону авторам засобів індивідуалізації?

3. Які засоби індивідуалізації не охороняються як об’єкти інтелектуальної власності?

4. Як співвідносяться комерційні позначення та комерційні найменування? Чи необхідно надавати правову охорону оригінальній вивісці, що розміщується на фасаді торгівельного чи промислового закладу?

5. Яка різниця в правовій охороні добре відомих засобів індивідуалізації?

Завдання для самостійної роботи (8 год.)

 

1. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері засобів індивідуалізації.

2. На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу засобів індивідуалізації.

3. Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів у сфері порушення прав на засоби індивідуалізації.

4. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей охорони засобів індивідуалізації, об’єктів авторського права та патентних прав.

 

Література

1. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. – К.: “Юридична думка”,2006. – 216 с.

2. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клевер, 2006. – 448с.

3. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с.

4. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.55.175 (0.008 с.)