ТОП 10:

Акти законодавства ЄС у сфері промислової власностіВинаходи і корисні моделі:

1. Директива 98/44/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 06.07.1998 про правову охорону біотехнологічних винаходів (Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions) OJ L 213, 30.7.1998, p. 13–21.

2. Угода стосовно патентів Співтовариства 89/695/EEC від 15 грудня 1989 року (89/695/EEC: Agreement relating to Community patents - Done at Luxembourg on 15 December 1989) OJ L 401, 30.12.1989, p. 1–27)

3. Пропозиція про ухвалення Директиви Європейського Парламенту та Ради від 25.06.2002 про патентоздатність винаходів, пов’язаних з комп’ютером (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions /COM/2002/0092 final - COD 2002/0047) OJ C 151E , 25.6.2002, p. 129–131.

4. Спільна позиція (ЄС) № 20/2005 від 07.03.2005, прийнята Радою, що діє відповідно до процедури, визначеної Статтею 251 Угоди, що засновує Європейське Співтовариство, щодо прийняття Директиви Європейського парламенту та Ради про патентоздатність винаходів, пов’язаних з комп’ютером (Common Position (EC) No 20/2005 of 7 March 2005 adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty establishing the European Community, with a view to adopting a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions) OJ C 144E , 14.6.2005, p. 9–15.

5. Законодавча резолюція Європейського парламенту про Спільну позицію Ради щодо прийняття Директиви Європейського парламенту та Ради про патентоздатність винаходів, пов’язаних з комп’ютером (European Parliament legislative resolution on the Council common position with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions (11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) OJ C 157E , 6.7.2006, p. 265–265.

6. Регламент (ЄС) № 816/2006 Європейського Парламенту і Ради від 17 травня 2006 року про обов'язкове ліцензування патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної продукції для експорту до країн з проблемами охорони здоров'я (Regulation (EC) No 816/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems) OJ L 157, 9.6.2006, p. 1–7

7. Регламент (ЄС) № 469/2009 Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року стосовно створення свідоцтв додаткової охорони медичних продуктів (Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (Codified version) (Text with EEA relevance )) OJ L 152, 16.6.2009, p. 1–10

 

Промислові зразки:

8. Директива Європейського Парламенту та Ради 98/71/ЄС від 13.10.1998 про правову охорону промислових зразків (Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs) OJ L 289, 28.10.1998, p. 28–35.

9. Регламент Ради (EC) № 6/2002 від 12.12.2001 про промислові зразки Співтовариства (Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs) OJ L 3, 5.1.2002, p. 1–24.

10. Регламент Комісії (EC) № 2245/2002 від 21.10.2002 щодо реалізації Регламенту Ради (EC) № 6/2002 від 12.11.2001 про промислові зразки Співтовариства (Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs) OJ L 341, 17.12.2002, p. 28–53.

11. Рішення Ради 2006/954/ЄС від 18.12.2006 підтверджуюче приєднання ЄС до Женевського Акту Гаазької Угоди стосовно міжнародної реєстрації промислових зразків, прийнятого у Женеві 2 липня 1999 року (2006/954/EC: Council Decision of 18 December 2006 approving the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs, adopted in Geneva on 2 July 1999) OJ L 386, 29.12.2006, p. 28–43

12. Регламент Ради (ЕС) № 1891/2006 від 18.12.2006 року щодо внесення змін до Регламенту Ради (EC) № 6/2002 та (EC) 40/94 з метою сприяння приєднання ЄС до Женевського Акту Гаазької Угоди стосовно міжнародної реєстрації промислових зразків, прийнятого у Женеві 2 липня 1999 року (Council Regulation (EC) No 1891/2006 of 18 December 2006 amending Regulations (EC) No 6/2002 and (EC) No 40/94 to give effect to the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs) OJ L 386, 29.12.2006, p. 14–16; OJ L 200M , 1.8.2007, p. 562–564 (MT)

 

Знаки для товарів і послуг (торговельні марки):

13. Регламент Ради (ЄС) №207/2009 від 26 лютого 2009 року щодо Торговельної марки Співтовариства (Кодифікована версія) (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) Text with EEA relevance) OJ L 78, 24.3.2009, p. 1–42

14. Директива 2008/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 щодо наближення законодавств Держав-членів щодо торговельних марок (Кодифікована версія) (Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) (Text with EEA relevance)) OJ L 299, 8.11.2008, p. 25–33

15. Регламент Комісії (ЄС) №2868/95 та щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) №40/94 про торговельну марку Співтовариства (Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark) OJ L 303, 15.12.1995, p. 1–32

16. Регламент Комісії (ЄС) №1041/2005 від 29.06.2005, яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 2868/95 та щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Співтовариства (Commission Regulation (EC) No 1041/2005 of 29 June 2005 amending Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (Text with EEA relevance)) OJ L 172, 5.7.2005, p. 4–21 OJ L 287M , 18.10.2006, p. 12–29 (MT).

17. Регламент Комісії (ЄС) №355/2009 від 31 березня 2009 року, яким вносяться зміни до Регламенту Комісії (ЄС) №2869/95 щодо зборів, які сплачуються до Бюро (Відомства) із гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) та до Регламенту (ЄС) №2868/95 щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) №40/94 щодо торговельної марки Співтовариства (Commission Regulation (EC) No 355/2009 of 31 March 2009 amending Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) and Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark) OJ L 109, 30.4.2009, p. 3–5

18. Регламент Ради (ЄС) №3288/94 від 22 грудня 1994 року щодо внесення змін до Регламенту (ЄС) №40/94 щодо торговельної марки Співтовариства для імплементації угод, укладених у рамках Уругвайського раунду (Council Regulation (EC) No 3288/94 of 22 December 1994 amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark for the implementation of the agreements concluded in the framework of the Uruguay Round) OJ L 349, 31.12.1994, p. 83–84

19. Регламент Комісії (ЄС) №2869/95 від 13 грудня 1995 року щодо зборів, які сплачуються до Бюро (Відомства) із гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (Regulation (EC) No 2869/95 of 13 December 1995 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)) OJ L 303, 15.12.1995, p. 33–38

 

Географічні зазначення:

20. Регламент Ради (ЄЕС) № 1601/91 від 10.06.1991, що встановлює загальні правила визначення, опису та оформлення ароматизованих вин, ароматизованих напоїв на основі вин і ароматизованих коктейлів з виноградних виноматеріалів (Council Regulation (EEC) No 1601/91 of 10 June 1991 laying down general rules on the definition, description and presentation of aromatized wines, aromatized wine- based drinks and aromatized wine-product cocktails) OJ L 149, 14.6.1991, p. 1–9.

21. Регламент Ради ЄС № 510/2006 від 20.03.2006 р. про захист географічних зазначень та зазначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs) Official Journal L 093, 31/03/2006 P. 0012 – 0025.

22. Регламент Комісії (ЄС) № 1898/2006 від 14.12.2006, що встановлює деталізовані правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 про захист географічних зазначень та зазначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (Commission Regulation (EC) No 1898/2006 of 14 December 2006 laying down detailed rules of implementation of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs) OJ L 369 , 23/12/2006 P. 0001 – 0019.

23. Регламент Ради (ЄС) № 1234/2007 від 22 жовтня 2007 року щодо заснування спільного регулювання сільськогосподарських ринків та щодо спеціальних положень для певних сільськогосподарських продуктів (Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)) O J L 299, 16.11.2007, p. 1–149

24. Регламент (ЄС) № 110/2008 Європейського Парламенту та Ради від 15.01.2008 щодо визначення, опису, оформлення, маркування та захисту географічних зазначень спиртних напоїв і щодо скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1576/89 (Regulation (EC) №o 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks and repealing Council Regulation (EEC) No 1576/89) OJ L 039 , 13/02/2008 P. 0016 – 0054.

25. Регламент Ради (ЄС) № 479/2008 від 29.04.2008 про спільну організацію ринку вина, яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 1493/1999, (ЄС) № 1782/2003, (ЄС) № 1290/2005, (ЄС) № 3/2008 і скасовується Регламент (ЄЕС) № 2392/86 і (ЄС) № 1493/1999 (Council Regulation (EC) No 479/2008 of 29 April 2008 on the common organisation of the market in wine, amending Regulations (EC) No 1493/1999, (EC) No 1782/2003, (EC) No 1290/2005, (EC) No 3/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2392/86 and (EC) No 1493/1999) OJ L 148, 6.6.2008, p. 1–61.

26. Регламент Комісії (ЄС) № 417/2008 від 08.05.2008, яким вносяться зміни до Додатків І та ІІ Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 про захист географічних зазначень та зазначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (Commission Regulation (EC) No 417/2008 of 8 May 2008 amending Annexes I and II to Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs) OJ L 125, 09/05/2008 P. 0027 – 0027

27. Регламент Комісії (ЄС) № 628/2008 від 02.07.2008, яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 1898/2006, що встановлює деталізовані правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 про захист географічних зазначень та зазначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (Commission Regulation (EC) No 628/2008 of 2 July 2008 amending Regulation (EC) No 1898/2006 laying down detailed rules of implementation of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs) OJ L 173, 03/07/2008 P. 0003 – 0005

28. Регламент Ради (ЄС) № 491/2009 від 25 травня 2009 року щодо внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 щодо заснування спільного регулювання сільськогосподарських ринків та щодо спеціальних положень для певних сільськогосподарських продуктів (Council Regulation (EC) No 491/2009 of 25 May 2009 amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)) O J L 154 , 17/06/2009 P. 0001 – 0056

29. Директива 2009/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 року щодо розробки та продажу природних мінеральних вод (Зміни) (Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the exploitation and marketing of natural mineral waters (Recast) (Text with EEA relevance) OJ L 164, 26.6.2009, p. 45–58

30. Регламент Комісії (ЄС) № 607/2009 від 14 липня 2009 року, що встановлює деталізовані правила імплементації Регламент Ради (ЄС) № 479/2008, у відношенні охоронюваних позначень походження та географічних зазначень, традиційних термінів, маркування та представлення певних продуктів сектору вина (Commission regulation (EC) No 607/2009 of 14 July 2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products) OJ L 193, 24.7.2009, p. 60–139

 

Топографії інтегральних мікросхем:

31. Директива Ради від 16.12.1986 про правову охорону топографії напівпровідникових виробів (87/54/ЄЕС) (Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products) OJ L 24, 27.1.1987, p. 36–40

32. 94/824/ЄС: Рішення Ради від 22.12.1994 щодо подовження правової охорони топографії напівпровідникових виробів для осіб з Країн-Членів Світової Організації Торгівлі (94/824/EC: Council Decision of 22 December 1994 on the extension of the legal protection of topographies of semiconductor products to persons from a Member of the World Trade Organization) OJ L 349, 31.12.1994, p. 201–202

 

Сорти рослин:

33. Регламент Ради (ЄC) № 2100/94 від 27.07.1994 про права на сорт рослин Співтовариства (Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights) OJ L 227, 1.9.1994, p. 1–30

34. Регламент Комісії (ЄС) № 1238/95 від 31.05.1995, яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин (Commission Regulation (EC) No 1238/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office) OJ L 121, 1.6.1995, p. 31–36

35. Регламент Комісії (ЄС) № 1239/95 від 31.05.1995 що встановлює правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 щодо процедур, які розглядає Бюро Співтовариства з захисту прав на сорти рослин (Commission Regulation (EC) No 1239/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards proceedings before the Community Plant Variety Office) OJ L 121, 1.6.1995, p. 37–59

36. Регламент Комісії (ЄС) № 1768/95 від 24.07.1995, що запроваджує правила застосування сільськогосподарського винятку, передбаченого в статті 14(3) Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин (Commission Regulation (EC) No 1768/95 of 24 July 1995 implementing rules on the agricultural exemption provided for in Article 14 (3) of Council Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights) OJ L 173, 25.7.1995, p. 14–21

37. Регламент Ради (ЄC) № 2506/95 від 25.10.1995, яким вносяться поправки до Регламенту (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин (Council Regulation (EC) No 2506/95 of 25 October 1995 amending Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights) OJ L 258, 28.10.1995, p. 3–4

38. Регламент (ЄС) №1610/96 Європейського Парламенту та Ради від 23.07.1996 про створення додаткового охоронного сертифікату щодо засобів для захисту рослин (Regulation (EC) No 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 concerning the creation of a supplementary protection certificate for plant protection products) OJ L 198, 8.8.1996, p. 30–35

39. Регламент Ради (ЄС) № 2470/96 від 17.12.1996 щодо продовження строків дії права на сорт рослин Співтовариства для сортів картоплі (Council Regulation (EC) No 2470/96 of 17 December 1996 providing for an extension of the terms of a Community plant variety right in respect of potatoes) OJ L 335, 24.12.1996, p. 10–10

40. Регламент Комісії (ЄС) № 2605/98 від 03.12.1998, яким вносяться поправки до Регламенту (ЄC) № 1768/95, що запроваджує правила сільськогосподарських винятків, передбачених в статті 14(3) Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин (Commission Regulation (EC) No 2605/98 of 3 December 1998 amending Regulation (EC) No 1768/95 implementing rules on the agricultural exemption provided for in Article 14(3) of Council Regulation (EC) No 2100/94 on Community Plant Variety Rights) OJ L 328, 4.12.1998, p. 6–7

41. Регламент Комісії (ЄС) № 329/2000 від 11.02.2000, яким вносяться поправки до Регламенту (ЄC) № 1238/95, яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин (Commission Regulation (EC) No 329/2000 of 11 February 2000 amending Regulation (EC) No 1238/95 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office) OJ L 37, 12.2.2000, p. 19–20

42. Директива Ради 2002/53/ЄС від 13.06.2002 про спільний каталог сортів видів сільськогосподарських культур (Council Directive 2002/53/EC of 13 June 2002 on the common catalogue of varieties of agricultural plant species) OJ L 193, 20.7.2002, p. 1–11

43. Регламент Комісії (ЄС) № 2181/2002 від 06.12.2002, яким вносяться поправки до Регламенту (ЄC) № 1239/95, яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується процедур в Бюро Співтовариства з питань сортів рослин (Commission Regulation (EC) No 2181/2002 of 6 December 2002 amending Regulation (EC) No 1239/95 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards proceedings before the Community Plant Variety Office) OJ L 331, 7.12.2002, p. 14–15

44. Регламент Комісії (ЄС) № 569/2003 від 28.03.2003, яким вносяться поправки до Регламенту (ЄC) № 1238/95, яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Комісії (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин (Commission Regulation (EC) No 569/2003 of 28 March 2003 amending Regulation (EC) No 1238/95 establishing implementation rules for the application of Council Regulation (EC) No 2100/94 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office) OJ L 82, 29.3.2003, p. 13–16

45. Регламент Ради (ЄС) № 1650/2003 від 28.06.2003, яким вносяться поправки до Регламенту (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин (Council Regulation (EC) No 1650/2003 of 18 June 2003 amending Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights) OJ L 245, 29.9.2003, p. 28–29

46. Регламент Ради (ЄС) № 873/2004 від 29.04.2004, яким вносяться поправки до Регламенту (ЄC) № 2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин (Council Regulation (EC) No 873/2004 of 29 April 2004 amending Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights) OJ L 162, 30.4.2004, p. 38–39

 

Захист прав промислової власності:

47. Регламент Ради (ЄC) № 1383/2003 від 22.07.2003 щодо застосування митних дій стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права (Council Regulation (EC) No 1383/2003 of 22 July 2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights) OJ L 196, 2.8.2003, p. 7–14

48. Директива 2004/48/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності (Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (Text with EEA relevance)) OJ L 157, 30.4.2004, p. 45–86

49. Регламент Комісії (ЄС) № 1891/2004 від 21.10.2004, що встановлює умови імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003 щодо застосування митних дій стосовно товарів з підозрою на порушення певних прав інтелектуальної власності та заходів, що мають вживатися стосовно товарів, які порушують такі права (Commission Regulation (EC) No 1891/2004 of 21 October 2004 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1383/2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights) OJ L 328, 30.10.2004, p. 16–49
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 3–36 (MT)

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Адуев А.Н., Белгородская Е.М. Товарный знак и его правовое значение. М., Юрид. лит., 1972. – 77 с.

2. Азимов Ч.Н. Договорные отношения в области научно - технического прогресса.- X. - 1981.

3. Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. - Х. - 1995.

4. Альманах цивилистики: Сборникстатей. Віп 1 -4 / Под ред.. Р.А.Майданика. К: 2008, 2009, 2010, 2011.

5. Андрощук Г. , Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты. Науч.-практ. Изд. – К.: Издательский Дом “Ін Юре”, 2000. – С. 19. (164 с.).

6. Андрощук Г. Раціоналізаторська діяльність за кордоном // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 4. - С. 29-35.

7. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Изобретательское право. - М. - 1960.

8. Аномалії вцивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р.А.Майданик. – К.: Юстініан, 2007. – 912с.

9. Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Интернет – М. АО «Центр юрИнфоР», 2006, 512 с.

10. Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. - М. - 1962.

11. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. – СПб: Питер, 2001 – 414 с.

12. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. – К.: “Юридична думка”,2006. – 216 с.

13. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – 518 с.

14. Гаврилов Э. К вопросу об охране коммерческой, служебной и личной тайны. Гражданско-правовые аспекты // Хозяйство и право, 2003, № 5. С. 28-33.

15. Гаврина С. Ноу-хау: объект охраны // Юридическая практика, 2003, № 44 (306).

16. Глухівський Л. Національне законодавство з охорони прав на сорти рослин у контексті міжнародного законодавства // Інтелектуальна власність, 2002. - № 9. - С.3-9.

17. Гончар И. Режим коммерческой тайны // Юридическая практика, 2005, № 40 (406).

18. Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Україні // Інтелектуальна власність, 2002. - № 7-8. - С.10-18.

19. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клевер, 2006. – 448с.

20. Гражданское право. В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности 021100 «Юриспруденция» / [Ем В. С. и др.] ; отв. ред. – Е. А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 720 с. (Серия «Классический университетский учебник») / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова).

21. Гражданское право. Том 3. Учебник. 4-е изд. / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., 2004 – 784 с.

22. Гришаев С.П. Правовая охрана изобретений, промышленных образцов, полезных моделей в России и за рубежом. - М. - 1993. - 72 с.

23. Данилова Е.Н. Фирма и название предприятия. Спб. 1915 – 39 с.

24. Дахно И.И. Патентно- лицензионная работа. К., 1996.

25. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184 с.

26. Демченко Т.С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні. // Вісник господарського судочинства. - 2001. - №3. - С. 198-206.

27. Денисова Р. Право на наукове відкриття як комплексний правовий інститут // Інтелектуальний капітал. – 2003. - № 3. – С. 32 – 33.

28. Договірне право України. Загальна частина: навч. посібник. За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

29. Договірне право України. Особлива частина: навч. посібник. За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

30. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: “Статут”, 2003 – 416 с.

31. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

32. Другі цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті професора О.А.Підопригори. – Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції. – 2009 212 с.

33. Дюма Ролан. Литературная и художественная собственность. - М. - 1993.

34. Еременко В. И., Подшибихин Л. В. Комментарий к закону Российской Федерации “О правовой охране топографий интегральных микросхем” // Комментарии к законодательству об охране интеллектуальной собственности. – М., 1997. – С. 215-236.

35. Завидов Б. Д. Комментарий к Федеральному закону “О коммерческой тайне” от 20 июля 2004 г. № 98-ФЗ. – М. : КНОРУС, 2005. – 52 с.

36. Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 4. - С. 3-7.

37. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий центр “Ін Юре”, 2003.- 368 с.

38. Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / О.В.Дзера. Н.С.Кузнєцова, В.В.Луць та інші; За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.

39. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. В 4-х томах. Научно-практическое издание. Под общей редакцией доктора юридических наук, професора А.Д. Святоцкого. - К. - Інюре. - 1999. – 578 с.

40. Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. - М. - Юрид. литература. - 1972.

41. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.

42. Капіца Ю. М. Проблеми охорони комерційної таємниці , ноу-хау та конфіденційної інформації в праві України // Огляд законодавства України та його реалізації. – К., 2000. – С. 175 – 199.

43. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с.

44. Копылов В. А. Информационное право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – 512 с.

45. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 384 с.

46. Кохановська О. В. Інформація як об’єкт правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. - Вип. 63-64. - С. 73-76.

47. Кохановська О. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні // Право України, 2004, № 2. – С. 104-107

48. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 463 с.

49. Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П.Крайнєва: Монографія. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 340 с.

50. Кривошеїна І.В.Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України. // Автореф. канд. дисер. – К, 2007.

51. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.191-197.

52. Кузнецов М.Н. Охрана результатов творческой деятельности в международном частном праве. - М. - 1988.

53. Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В. Найменування юридичної особи і комерційне (фірмове) найменування. – С.446-459. // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України: ТОВ «Юрид. думка», 2006. – 638с.

54. Левченко В.И. Правовая охрана селекционных дострижений. - М., 1983. - 168 с.

55. Лопатин В. Н. Правовая охрана и защита коммерческой тайны // Законодательство, 1998, № 11. – С. 77-82.

56. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. К.: УАБ, 2000. – 172с.

57. Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. Ірпінь, 2001. – 135 с.

58. Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в України. Харків, 2002. - 362 с.

59. Мироненко Н.М., Карпенко О.Д. Товарные знаки: практика правовой охраны.- Реферативный обзор действующего законодательства и практики его применения. - К. - 1996.

60. Нікіфоров Г.К., Нікіфоров С.С. Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці: Навч.-практ. посіб. Для вищих навч. зал. – К.: олан, 2001. – 208 с.

61. Ніколаєв В., Остапович Г., Костицька І., Ніколаєва А. Правове регулювання інформаційної безпеки у сфері підприємницької діяльності. – К., 2002, 20с.

62. Ніколаєва Т. Конфіденційна інформація // Юридичний вісник України, 2004, № 37.

63. Носік Ю. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці // Право України. - 2004. - № 11. – с. 131-135.

64. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: Монографія – К.: КНТ, 2007. – 240 с.

65. Носик Ю.В. Обзор практики решения судами Украины правовых вопросов, связанных с доменными именами. С. 224-232 / Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 2 / Под ред. Майданика Р.А. – К.: Алерта; КНТ, 2009 – 384 с.

66. Основи інтелектуальної власності. - К. – Ін Юре - 1999. - 578 с.

67. Охрана промышленной собственности в Украине. - К. – Ін Юре - 1998. – 426 с.

68. Оценка интеллектуальной собственности: Учеб. Пособие / Под ред. С.А.Смирнова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с.

69. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: “Статут”, 2001. – 688 с. (Классика российской цивилистики).

70. Підопригора О. Наукове відкриття в Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 7. - С. 3-7.

71. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. - К. - Юрінком Інтер. - 1998.

72. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е., М.: “Статут”, 2001. – 353 с.(Классика российской цивилистики).

73. Постульга В. Некоторые аспекты правового статуса информации с ограниченным доступом // Юридическая практика, 2003 г. - № 11 (273).

74. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

75. Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид. К.: “Ін Юре”, 2002 – 672 с.

76. Промислова власність в Укрїні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – 548 с.

77. Радченко Н.А. Соотношение правовой охороны промышленных образцов и товарных знаков. М.: 2001. – 50 с.

78. Раевич С.И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926. – 137с.

79. Рассомахіна О. Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні. // Юридичний журнал №6. – 2004. - С. 79-83.

80. Рачковский В.В. Зарубежное законодательство о коммерческой тайне // Правоведение. – 1999. - № 3. – С.100 – 104.

81. Редько В.; Пічкур О. Захист прав селекціонерів і національних інтересів України! Міф чи реальність? // Інтелектуальна власність, 2001. - № 8. - С.15.

82. Розенберг В.В. Фирма. Догматический очерк. Спб. 1914. – 181 с.

83. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – 189 с.

84. Сергеев А.П. Патентное право. Учебное пособие. - М. - 1994.

85. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - Учебник. - М. - ТЕИС. - 1996. - с.702.

86. Сергєєва О. Поняття та ознаки комерційної таємниці // Підприємництво, господарство і право, 2001, № 2. – С. 36 – 38.

87. Сляднева А. Определение понятия коммерческой тайны субъекта хозяйствования // Підприємництво, господарство і право, 2004, № 9. – С. 40 – 43.

88. Сляднєва Г.О. Право суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.: 12:00.04 / Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2005. – 16 с.

89. Соловьев Э. Я. Коммерческая тайна и ее защита. – М.: Ось-89, 2001. – 128 с.

90. Тимофеенко Л.П. Интеллектуальная собственность: Проблемы правовой охраны и использования. - К. - 1995.

91. Тимофеенко Л.П. Охрана прав на интеллектуальную собственность. - К. - 1994.

92. Хекл. Б, Шпунда М. Товарные знаки и промышленные образцы. М.: ЦНИИПИ, 1969. – 68 с.

93. Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті професора О.А.Підопригори: 18 квітня 2007 р. Збірник наукових доповідей та статей. – К.: ТОВ “Лазуріт - Поліграф”, 2008 – 304 с.

94. Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 –ге вид., перероб та доп. / за ред. Р.А.Майданика. – К.: Правова єдність, 2009 – 752 с.

95. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 520 с.

96. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фадеевої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1 – 480с.

97. Цивільне право України. Загальна частина : Підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид. - К.: Юрінком Інтер, 2010 – 976 с.

98. Цивільне право України. Ососблива частина : Підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид. - К.: Юрінком Інтер, 2010 – 1176 с.

99.

100. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. / За ред. розробників Цивільного кодексу України. – К.: Істина. – 928 с.

101. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч.1. – 692 с., Ч.2. – 896 с.

102. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

103. Цират А.В. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебн. - практ. пособие. – К.: Истина, 2002. – 240 с.

104. Шатров В.П. Международное сотрудничество в области изобретательского и авторского права. - М. - межд. отношения. - 1982.

105. Шестимиров А.А., Минаев А.А. Промышленные образцы. - М. - 1996. - 397 с.

106. Шишка Р.Б. Охорона прав інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. – Х.: Вид-во Нац.ун-ту внтур.справ, 2002. – 368 с.

107. Шишка Р.Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України. / Автореф. дис. … док. юр. наук: 12.00.03. // Одеська національна юридична академія. – Одеса. – 2004. – 38 с.

108. Шишмарева Е. В. Общие признаки информации, составляющей коммерческую тайну // Журнал российского права, 2004, № 9. – С. 73 – 80.

109. Штефан М.И. Ответственность за нарушение прав в сфере промышленной собственности и судебная защита этих прав. Предпринимательство, хозяйство и право. - 1996. - №10. - С. 41-44.

110. Штефан О. Третейське судочинство як договірний альтернативний спосіб розв’язання конфлікту у сфері авторського права / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 3. – С. 33 – 38.

111. Штефан О. Проблеми реалізації угоди TRIPS в національному законодавстві України / О. Штефан. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2006. – 80 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.034 с.)