ТОП 10:

КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»____________20__ р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

для студентів

Галузь знань – 0304 «Право»

Напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»

 

 

КИЇВ – 2013


Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми права промислової власності»для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«____» ______________ 2013 року – 51 с.

 

 

Розробник: Кодинець Анатолій Олександрович, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук, доцент.

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми права промислової власності» затверджена на засіданні кафедри інтелектуальної власності

 

Протокол №_2 від «01» жовтня 2013 року

 

В.о. завідувача кафедри інтелектуальної власності _____________ Орлюк О.П.

«01» жовтня 2013 року

 

Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету

 

Протокол №_1_ від «16» жовтня 2013 року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«___» __________ 20___ року

 

 

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

 

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

 

Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року

Ó Кодинець А.О., 2013

ЗМІСТ

вступ ………………………………………….…….…………...........….…….. 4

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ………………..……………...…...........… 5

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ……………………………... 8

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ……………………...........…….. 12

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ……..…………..................…….....14

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ............................................................................ 34

НОРМАТИВНІ АКТИ ………….......………………..………..……..……..……37

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА …………………………………………..47

 

Вступ

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми права промислової власності»є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки - 6.030401 «Правознавство», спеціальності - 8.03040101 «Правознавство».

Дана дисципліна є нормативною за спеціалізацією «Інтелектуальна власність». Викладається на 1 курсі (2-ий семестр) та 2 курсі (1-ий семестр) магістратури в обсязі – 144 год. (4 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., семінарські заняття – 34 год., самостійна робота – 76 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком.

Мета дисципліни– отримання теоретичних знань у сфері правового регулювання суспільних відносин у сфері промислової власності, у тому числі в міжнародно-правових аспектах, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норма законодавства у сфері промислової власності.

Напрямами вивчення дисципліни«Актуальні проблеми права промислової власності» є: основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути права промислової власності (загальних положень про систему правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності, об’єктів, патентного права, засобів індивідуалізації, інших об’єктів промислової власності), специфіка правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин, пов’язаних з створенням та використанням результатів інтелектуальної діяльності, особливості вирішення основних конструкційно-догматичних проблем права промислової власності, які зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного праворозуміння.

Предмет навчальної дисципліни становлять Конституція України, Цивільний кодекс України, матеріальні та процесуальні кодекси України, що унормовують поняття промислової власності в її об’єктно-суб’єктному розрізі, питання набуття правової охорони об’єктами промислової власності, розпорядження правами промислової власності, захисту таких прав; спеціальне законодавство у сфері промислової власності, міжнародні акти з питань правової охорони й захисту прав промислової власності, правозастосовна, у тому числі судова практика розгляду справ із порушення прав промислової власності, а також наукові положення про правовідносини, які виникають у сфері права промислової власності.

Завдання– вивчення студентами основних положень промислової власності як учбової дисципліни та юридичної науки, що досліджує права, що відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, та технічний сферах; правову охорону об’єктів промислової власності; охорону та захист прав промислової власності.

Структура курсудисципліна«Актуальні проблеми права промислової власності» складається з трьох модулів, при вивченні яких студент отримують комплексні знання з курсу промислової власності. Перший змістовний модуль становлять теми 1 - 2, другий - теми 3 – 4, третій 5-7. У кінці курсу здійснюється підсумковий контроль у формі заліку.

Загальна підсумкова оцінка проставляється за результатами роботи студента впродовж обох семестрів

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:засади правового регулювання відносин у сфері використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності; механізм права промислової власності; підстави набуття правової охорони об’єктами права промислової власності, розпорядження правами промислової власності та захисту прав промислової власності;

вміти:правильно інтерпретувати зміст правових норм національного, міжнародного, у тому числі європейського законодавства з питань кваліфікації та класифікації об’єктів права промислової власності; набуття, розпорядження та захисту прав промислової власності; застосовувати правові позиції судових органів у сфері захисту прав промислової власності.

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми права промислової власності» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціалізацією «Інтелектуальна власність» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Вивчення курсу «Актуальні проблеми права промислової власності» передбачає наявність базового рівня знань студентів з цивільного, договірного, міжнародного приватного права, а також права інтелектуальної власності.

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми права промислової власності” викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

- підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

- відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

- відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

- подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, заліку;

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

- Ця дисципліна вивчається протягом двох семестрів та складається з трьох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти складають залік. На іспит виносяться вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1-ЗМ4), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою у кожному семестрі.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент за один ЗМ дорівнює 15 балів. За три змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів, які додаються до наступних максимально можливих 60 балів (залік).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.

 

 

Параметри Змістовий модуль 3 (ЗМ3) Змістовий модуль 3 (ЗМ3) Змістовий модуль 4 (ЗМ4) Комплексна підсумкова контрольна Разом (підсумкова оцінка (СК))
Оцінка в балах 0 - 15 0 - 15 0 - 10 0 – 60 0 - 100

 

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

- доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

- доповнення доповіді – до 3 бал;

- вирішення задачі – до 5 балів;

- експрес опитування – до 3 балів;

- колоквіум – до 5 балів;

- самостійна робота – до 4 балів;

- тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 5 балів;

- реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 5 балів;

- участь в дискусії – до 2 балів;

- підсумкова контрольна робота - до 5 балів;

- мінімальний бал за семінар – 1 бал.

 

Мінімальний бал, який може бути отриманий студентом за відповідними формами контролю становить один бал.

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Таким чином, за дану дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

Шкала оцінювання:

За шкалою університету 100-бальн. система Оцінка за національною шкалою та шкалою університету
90 – 100 відмінно
75 – 89 добре
60 – 74 задовільно
0 – 59 незадовільно

Приклад розрахунку оцінки знань студента:

15 балів ЗМ1 + 12 балів ЗМ2 + 7 балів ЗМ3 + 50 балів КПМ = 84 бали – оцінка знань студента за семестр. За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 4 – „добре”.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.38.214 (0.009 с.)