ТОП 10:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІТема 9. Правова охорона наукових відкриттів та раціоналізаторських пропозицій (10 год.).

 

Лекція 14. Правова охорона наукових відкриттів

Поняття наукового відкриття. Співвідношення наукового відкриття та винаходу. Права автора наукового відкриття. Порядок засвідчення та охорони права на наукове відкриття. Проблеми охорони наукових відкриттів в Україні.

 

Лекція 15. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій

Поняття раціоналізаторської пропозиції. Об’єкти раціоналізаторської пропозиції. Співвідношення пропозиції та винаходу. Умови правової охорони раціоналізаторської пропозиції. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

Права автора раціоналізаторської пропозиції. Права юридичної особи, яка визначила пропозицію раціоналізаторською. Проблеми правової охорони раціоналізаторських пропозицій в Україні.

Практичне заняття 14. Правова охорона наукових відкриттів та раціоналізаторських пропозицій.

1. Поняття та умови охороноздатності наукових відкриттів.

2. Особливості охорони наукових відкриттів.

3. Проблеми охорони наукових відкриттів в Україні.

4. Поняття раціоналізаторської пропозиції. Умови правової охорони раціоналізаторської пропозиції.

5. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

6. Проблеми правової охорони раціоналізаторських пропозицій в Україні.

Контрольні запитання та завдання

1. Визначить різницю в об’єктах правової охорони наукових відкриттів та винаходів.

2.Охарактеризуйте особливості змісту прав на наукові відкриття?

3. Визначить процедуру охорони раціоналізаторських пропозицій.

4. Чи встановлені законодавством мінімальні розміри винагороди за впровадження раціоналізаторських пропозицій?

5. Охарактеризуйте проблеми правової охорони наукових відкриттів і раціоналізаторських пропозицій в Україні.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Визначить різницю в об’єктах правової охорони наукових відкриттів та винаходів; винаходів та раціоналізаторських пропозицій.

2. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері раціоналізаторських пропозицій.

3. На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу раціоналізаторських пропозицій.

4. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей охорони наукових відкриттів, винаходів та раціоналізаторських пропозицій.

Література:

1 Андрощук Г. Раціоналізаторська діяльність за кордоном // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 4. - С. 29-35.

2 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: “Статут”, 2003 – 416 с.

3 Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 4. - С. 3-7.

4 Підопригора О.А. Наукове відкриття в Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. - К., 2003. - № 7. - С. 3-7.

Тема 10. Проблеми охорони прав на компонування інтегральних мікросхем та селекційні досягнення (10 год.)

Лекція 16 Проблеми охорони прав на компонування інтегральних мікросхем та селекційні досягнення

Поняття та ознаки сорту рослин. Поняття та ознаки селекційного досягнення в галузі тваринництва. Критерії охороноздатності сорту рослин.

Особисті немайнові права на сорт рослин, породу тварин. Майнові права на сорт рослин, породу тварин, порядок їх набуття. Тимчасова правова охорона сорту. Строк чинності прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. Припинення права на сорт та визнання його недійсним. Захист прав на сорт рослин, породу тварин.

Поняття компонування інтегральної мікросхеми. Умови охороноздатності компонування інтегральної мікросхеми. Державна реєстрація компонування інтегральної мікросхеми: порядок, юридичне значення. Права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми недійсними. Захист прав на компонування інтегральної мікросхеми.

Практичне заняття 15.

Проблеми охорони прав на компонування інтегральних мікросхем та селекційні досягнення

1. Поняття та ознаки сорту рослин.

2. Критерії охороноздатності сорту рослин.

3. Особисті немайнові та майнові права на сорт рослин.

4. Майнові права на сорт рослин, порядок їх набуття.

5. Захист прав на селекційні досягнення.

6. Поняття компонування інтегральної мікросхеми.

7. Проблеми державної реєстрації компонування інтегральної мікросхеми.

Контрольні запитання та завдання

1. Окресліть особливості охорони селекційних досягнень у галузі тваринництва.

2. Визначить перелік прав інтелектуальної власності на сорти рослин, що охороняються свідоцтвом та прав, правова охорона яких здійснюється на підставі патенту.

3. Поясніть необхідність використання двох охоронних документів (патенту та свідоцтва) для охорони прав на сорт рослин.

3. Проаналізуйте положення ч. 4 та ч. 6 ст. 488 ЦК України. Що мав на увазі законодавець закріплюючі дані норми?

4. Проаналізуйте співвідношення термінів: «інтегральна мікросхема», «компонування інтегральної мікросхеми», «топографія інтегральної мікросхеми», «топологія інтегральної мікросхеми». В яких законодавчих актах та в якому значенні вживаються ці поняття?

5. Охарактеризуйте підстави дострокового припинення прав на компонування інтегральної мікросхеми згідно ст. 476 ЦК України.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері сортів рослин та компонувань інтегральних мікросхем (за наявності).

2. На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу сортів рослин.

3. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей охорони сортів рослин та порід тварин.

Література

1. Глухівський Л. Національне законодавство з охорони прав на сорти рослин у контексті міжнародного законодавства // Інтелектуальна власність, 2002. - № 9. - С.3-9.

2. Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Україні // Інтелектуальна власність, 2002. - № 7-8. - С.10-18.

3. Левченко В.И. Правовая охрана селекционных дострижений. - М., 1983. - 168 с.

4. Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с.

5. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

 

Тема 11. Комерційні таємниця та недобросовісна конкуренція як об’єкти промислової власності: проблеми охорони (10 год.)

 

Лекція 17. Комерційні таємниця та недобросовісна конкуренція як об’єкти промислової власності: проблеми охорони.

Поняття комерційної таємниці. Ознаки комерційної таємниці, їх юридичне значення. Строк правової охорони комерційної таємниці. Місце комерційної таємниці у системі об’єктів інтелектуальної власності. Комерційна таємниця і ноу-хау.

Права на комерційну таємницю, їх загальна характеристика. Суб’єкти прав на комерційну таємницю. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин щодо комерційної таємниці. Захист права на комерційну таємницю.

Поняття та ознаки недобросовісної конкуренції. Види недобросовісної конкуренції. Право промислової власності як система захисту від недобросовісної конкуренції. Прояви недобросовісної конкуренції як форми порушення права промислової власності. Приватноправові та публічно-правові аспекти захисту від недобросовісної конкуренції.

Практичне заняття 16.

Комерційні таємниця та недобросовісна конкуренція як об’єкти промислової власності: проблеми охорони

1. Поняття та ознаки комерційної таємниці.

2. Співвідношення комерційної таємниці та ноу-хау.

3. Зміст права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

4. Проблеми правової природи комерційної таємниця як об’єкта інформаційних відносин та права промислової власності.

5. Захист права на комерційну таємницю.

6. Поняття та види недобросовісної конкуренції.

7. Право промислової власності як система захисту від недобросовісної конкуренції

8. Приватноправові та публічно-правові аспекти захисту від недобросовісної конкуренції.

 

Контрольні запитання та завдання

1. Проаналізуйте співвідношення комерційної таємниці та ноу-хау, комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

2. Охарактеризуйте проблеми юридичної природи охорони комерційної таємниці як об’єкта інформаційних відносин та права інтелектуальної власності. Які роль відіграє право промислової власності в сфері охороні комерційної таємниці?

3. Проаналізуйте проблеми збереження комерційної таємниці при припиненні трудових відносин з працівника та роботодавця.

4. Яка роль права промислової власності в системі захисту від недобросовісної конкуренції?

5. Чому на міжнародному рівні недобросовісна конкуренція віднесена до промислової власності, а у законодавстві України захист від недобросовісної конкуренції регламентується спеціальними нормативними актами?

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері комерційної таємниці та захисту від недобросовісної конкуренції.

2. На підставі аналізу практики АМКУ щодо розгляду і вирішення справ у сфері захисту від недобросовісної конкуренції охарактеризуйте її осоюливості.

3. На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з комерційної таємниці.

4. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей комерційної таємниці, ноу-хау та конфіденційної інформації.

Література

1. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: “Статут”, 2003 – 416 с.

2. Капіца Ю. М. Проблеми охорони комерційної таємниці , ноу-хау та конфіденційної інформації в праві України // Огляд законодавства України та його реалізації. – К., 2000. – С. 175 – 199.

3. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 463 с.

4. Носік Ю. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці // Право України. - 2004. - № 11. – с. 131-135.

5. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: Монографія – К.: КНТ, 2007. – 240 с.

 

Практичне заняття 17.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.008 с.)