ТОП 10:

Тема 5 Проблеми правової охорони комерційних найменувань (12 год.)Лекція 8 Проблеми правової охорони комерційних найменувань

Поняття та особливості охорони комерційних (фірмових) найменувань.

Співвідношення комерційного найменування та найменування юридичної особи. Критерії охороноздатності комерційних найменувань. Суб’єкти прав на комерційні найменування: підхід ЦК та ГК України. Зміст суб’єктивних прав на комерційне найменування. Припинення прав на комерційні найменування. Проблеми реєстрації прав на комерційні найменування. Актуальні проблеми судового захисту прав на комерційні найменування.

 

Практичне заняття 8.

Проблеми правової охорони комерційних найменувань

1. Поняття та умови правової охорони комерційних найменувань.

2. Співвідношення комерційного найменування та найменування юридичної особи.

3. Суб’єкти прав на комерційні найменування: законодавчі підходи ЦК та ГК України.

4. Підстави виникнення прав інтелектуальної власності на комерційне найменування. Проблеми реєстрації прав на комерційні найменування.

5. Зміст та особливості передачі майнових прав на комерційне найменування.

6. Актуальні проблеми судового захисту прав на комерційні найменування.

 

Контрольні запитання та завдання

1. Чи застосовується для охорони комерційних найменувань в Україні Положення про фірму 1927 р. обґрунтуйте відповідь.

2. Охарактеризуйте особливості правового режиму відомих комерційних найменувань.

3. Проаналізуйте процедуру резервування найменування юридичної особи.

4. Визначить співвідношення термінів “комерційне найменування”, “фірмове найменування”, “найменування юридичної особи”, “комерційне позначення”, “найменування підприємства”.

Завдання для самостійної роботи (8 год.)

 

1.Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері охорони комерційних найменувань.

2.На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу комерційних найменувань.

3.Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів у сфері порушення прав на комерційні найменування.

4.Проаналізуйте Положення про фірму, затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР 1927 р. на предмет застосування його окремих норм в Україні.

  1. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей охорони комерційного найменування, найменування юридичної особи та ім’я фізичної особи - підприємця.

Література

1. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. – К.: “Юридична думка”,2006. – 216 с.

2. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клевер, 2006. – 448с.

3. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с.

4. Кривошеїна І.В.Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України. // Автореф. канд. дисер. – К, 2007.

5. Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В. Найменування юридичної особи і комерційне (фірмове) найменування. – С.446-459. // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України: ТОВ «Юрид. думка», 2006. – 638с.

 

Тема 6. Проблеми правової охорони торговельних марок (16 год.)

Лекція 9. Проблеми правової охорони торговельних марок

Поняття та види торговельних марок. Функції торговельних марок. Умови правової охорони позначень як торговельних марок. Правовий режим добре відомих торговельних марок.

Суб’єкти прав на торговельні марки. Особливості оформлення та подання заявки. Експертиза документації. Реєстрація позначення як торговельної марки. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації торговельної марки.

Лекція 10. Актуальні проблеми захисту прав на торговельні марки. Міжнародна реєстрація торговельних марок.

Юрисдикційна та неюрисдикційні форми захисту прав на торговельні марки. Проблеми вирішення колізій прав на торговельні марки, комерційні найменування та промислові зразки. Проблеми визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуги. Судова експертиза у спорах щодо визнання недійсними правоохоронних документів на торговельні марки. Судова практика розгляду спорів щодо охорони прав на торговельні марки.

Реєстрація торговельної марки за Мадридською процедури. Особливості охорони торговельних марок в законодавстві ЕС. Знак Співтовариства.

 

Практичне заняття 9

Проблеми правової охорони торговельних марок.

1. Поняття та функції торговельних марок.

2. Види торговельних марок.

3. Правовий режим добре відомих торговельних марок.

4. Умови правової охорони торговельних марок.

5. Оформлення прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

6. Зміст суб’єктивних прав на торговельні марки.

 

 

Практичне заняття 10.

Актуальні проблеми захисту прав на торговельні марки. Міжнародна реєстрація торговельних марок.

1. Проблеми вирішення колізій прав на торговельні марки, комерційні найменування та промислові зразки.

2. Проблеми визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуги.

3. Судова практика розгляду спорів щодо охорони прав на торговельні марки.

4. Реєстрація торговельної марки за Мадридською процедури.

5. Особливості охорони торговельних марок в законодавстві ЕС.

 

Контрольні запитання та завдання

1. Моральні засади суспільства та публічний порядок як умови охорони торговельних марок.

2. Охарактеризуйте особливості правового режиму добре відомих торговельних марок

3. Особливості охорони колективних марок в Україні та в світі.

4. Проаналізуйте процедуру отримання свідоцтва на торговельну марку.

5. Визначить співвідношення термінів “торговельна марка”, “товарний знак”, “бренд”, “знак обслуговування”, “логоттип”.

6. Охарактеризуйте особливості реєстрації торговельної марки за Мадридською процедурою. Які між ними відмінності зазначеної процедури згідно Угоди та Протоколу?

Завдання для самостійної роботи (8 год.)

1.Проаналізуйте існуючу судову практику розгляду і вирішення спорів у сфері охорони торговельних марок.

2.На підставі постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» охарактеризуйте тенденції судової практики вирішення спорів з приводу торговельних марок.

3.Проаналізуйте постанову Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» на предмет особливостей судового розгляду спорів у сфері порушення прав на торговельні марки.

  1. Складіть порівняльну таблицю спільних рис та відмінностей охорони простої та добре відомої торговельної марки.

Література

1. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – 518 с.

2. Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. – М.: Волтерс Клевер, 2006. – 448с.

3. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184 с.

4. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с.

5. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.191-197.

6. Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. Ірпінь, 2001. – 135 с.

7. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – 189 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.132.33 (0.013 с.)