ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 19 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6455 страниц.

География - 19 Страница

Кіровоградської облдержадміністрації Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс Вивчення літературних джерел. Методи добору фактичних матеріалів й укладання огляду літератури Процес підготовки рукопису наукової роботи. Правила написання, оформлення і представлення роботи на конкурсі. Теми наукових робіт з археології Тема 5. Колективне управління майновими правами авторів. Захист авторського права і суміжних прав. Тема 6. Право промислової власності. Охорона прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки . Договори у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Право на оскарження рішення, прийнятого за результатами проведення кваліфікаційної експертизи заявки на торговельну марку мають - РОЗДІЛ 2. ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТИПУ ЛІСУ Короткі історичні відомості. Розв’язування сфероїдних трикутників Способи розв’язування малих сфероїдних трикутників Розв’язування головних геодезичних задач Диференційні формули для системи геодезичних координат Методи розв’язування головних геодезичних задач на поверхні еліпсоїда Розв’язування головних геодезичних задач методом переходу на поверхню сфери (формули Бесселя) Вимоги до запису тексту фонетичною транскрипцією Вправи і завдання до теми «Фонетика» Чергування голосних у корені дієслова Правопис голосних і приголосних фонем Вправи і завдання до теми «Правопис префіксів» Вправи і завдання до теми «М’який знак» Слова іншомовного походження Додаткові зауваження щодо правопису деяких слів Тестові завдання з вибірковими відповідями Организация выполнения выпускных квалификационных работ Нумерация глав и параграфов. Общепринятые сокращения слов и словосочетаний РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні Розділ 1. Мандрівництво в Україні як прообраз туризму (ІХ-ХІХ ст.) Україна очима іноземних мандрівників Внесок українців у географічні дослідження земної кулі Зародження готельної справи в Україні Розділ 2. Початок організованого туризму (кінець XIX - початок XX ст.) Кримсько-Кавказький гірський клуб (1890-1915 pp.) Зародження туристсько-екскурсійної справи на західноукраїнських землях Розвиток готельної справи в другій половині XIX - на початку XX ст. Створення централізованої системи управління туризмом Подальше зміцнення і розширення матеріально-технічної бази туризму Відновлення туристсько-екскурсійної діяльності наприкінці 40-х - на початку 50-х рр. Удосконалення системи організації і управління туризмом у 50-60-ті рр. Розділ 5. Зоряний час радянського туризму (70-80-ті pp.) Діяльність Української республіканської ради по туризму та екскурсіях щодо розвитку масового туристського руху в Україні Правові засади туристської діяльності в Україні Сучасний стан туристичної галузі Розвиток готельного господарства, туристської інфраструктури Підготовка кадрів для туристичної галузі Про велике й уславлене місто Єгипет Про знамените й повсюди вславлене місто Дамаск Додаток 2. Протоколъ №4 засъданія комиссіи по организаціи экскурсій для учащихъ и учащихся среднихъ учебныхъ заведеній Додаток 6. Постановление Центрального Комитета КПСС, Совета Министров СССР и Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 30 мая 1969 года Додаток 7. Постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС от 31 октября 1980 г. №983 Додаток 8. Постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 18 июля 1985 г. №674 З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ» ТЕМА 2. ТУРИЗМ В СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ Розвиток інфраструктури для подорожуючих і традиції гостинності в стародавньому світі Українські землі в туристичній картографи XVII століття Основні чинники та напрямки розвитку туризму і системи гостинності в світі в XIX — першій половині XX століття Готельні послуги та розвиток курортів у XIX — на початку XX століття Тема1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ Подорожі вікінгів у УІІІ-ХІІ століттях Поява туризму та розвиток системи гостинності в XVII—XVIII століттях Туристична діяльність Томаса Кука Розвитку туризму на українських землях у складі Російської імперії в XIX — на початку XX століття История туризма и гостеприимства как наука ПУТЕШЕСТВИЯ В ДРЕВНОСТИ, античном мире и средневековье Средневековые путешествия и традиции гостеприимства ОТКРЫТИЯ И ЗАВОЕВАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СССР РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ. География и Проблемы развития современного международного туризма Положение туристической индустрии в начале XXI в. Лекція №1. Історія світового туризму від найдавніших часів до ХVІІ ст. Історичні етапи розвитку туризму Соціально-економічна характеристика розвитку і види подорожей в епоху Середньовіччя Географічні дисципліни в туризмі ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОБСЯГУ КУРСОВОЇ РОБОТИ/ПРОЕКТУ Рейтинг країн за обсягами туристичних потоків РОЗДІЛ І. Загальна характеристика туристичних Один із найбільших у Європі Київський зоопарк заснований у 1908 р. Розділ III. Туристичні ресурси Правобережної України Туристичні ресурси історичної Волині Туристичні ресурси історичного Поділля Туристичні ресурси Чернігівської області Туристичні ресурси Полтавщини Розділ V. Туристичні ресурси Слобожанщини Туристичні ресурси історичної Галичини Туристичні ресурси Закарпаття Розділ VII Туристичні ресурси Степової (Південної) України Розділ VIII. Туристичні ресурси Криму Раздел 1. Рекреационные основы туристско-рекреационного проектирования Виды, циклы и формы рекреации Тема 1.2. Рекреационные ресурсы Почвенно-растительный покров Ландшафтно-рекреационный потенциал и ландшафтно-рекреационное зонирование территории Понятие о территориально-рекреационных системах (ТРС). Структура, факторы формирования и свойства ТРС Тема 2.1. Рекреационные и туристские программы Особенности восприятия турпродукта и управления турпродуктом. Тема 2.2. Моделирование рекреационных программ Типы рекреационной деятельности Структурная композиция циклов рекреационной деятельности Характеристика рекреационных зон России Зона IV - Сибирь и Дальний Восток Тема 3.1. Нормативно-правововая база туристского проектирования Схемы взаимодействия с организациями, предоставляющими отдельные туристские услуги Тема 3.2. Технология проектирования тура ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУР Типичная временная шкала для новой летней туропереитинговой программы инициативного туроператора ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ РОБІТ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ, дипломних ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ (КУРСОВОЇ, ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ РЕЦЕНЗУВАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ (ДИПЛОМНИХ, КУРСОВИХ РОБІТ) Кафедра міжнародної економіки Обов’язкові чи вибіркові розділи програми Класифікація видів світового туризму ТЕМА 2. СВІТОВИЙ ТУРИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ ТЕМА 3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СФЕРІ ТУРИЗМУ ТЕМА 4. РИНОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТЕМА 5. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТУРИЗМУ ТЕМА 6. СВІТОВИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНДУСТРІЯ ТЕМА 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Системність навколишнього світу Зворотність (незворотність) управлінських рішень Трудоемкость, объемы учебной работы и наполняемость групп обучающихся Россия и страны Южной Европы в эпоху нового и новейшего времени. Правила классификации и постройки морских судов Знаки категорий ледовых усилений. Знаки ограничения района плавания. РАДА ЄВРОПИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Розділ I ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОБОТА СУДУ Правило 42 (колишнє правило 43) Глава IV Провадження щодо прийнятності Глава VII Провадження у Великій палаті Глава IX Консультативні висновки Розділ IV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Туризм и спортивное ориентирование Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИЗМА КАК СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Глава 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА Глава 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ В ТУРИЗМЕ Глава 6. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ У ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТУРИЗМОМ Глава 7. ТЕХНИКА И ТАКТИКА В ТУРИЗМЕ Основы техники лыжного туризма Основы техники водного туризма Часть III. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ Глава 9. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ Глава 10. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ Глава 11. СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЦИКЛОВ Глава 14. МЕТОДИКА ОТБОРА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ТУРИЗМОМ. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТУРИЗМУ Глава 17. ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ ТУРИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИИ Работа туристской секции коллектива физической культуры Организация походов выходного дня. Туристские нормативы комплекса ГТО Контрольные нормативы и учебные соревнования Организация и проведение слета Система обеспечения безопасности Глава 21. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ Глава 22. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ГИГИЕНА ТУРИСТА Глава 24. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТУРИЗМЕ НА «ДУНКАНЕ» СТАЛО ОДНИМ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ БОЛЬШЕ НА ВЫСОТЕ ДВЕНАДЦАТИ ТЫСЯЧ ФУТОВ ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК ЖАКА ПАГАНЕЛЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ИЗ МЕЛЬБУРНА В САНДХЕРСТ В КОТОРОЙ МАЙОР УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЭТО ОБЕЗЬЯНЫ ПРОШЛОЕ ТОЙ СТРАНЫ, КУДА НАПРАВЛЯЮТСЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В КОТОРОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ЛЮДОЕДСТВО ВЫСАДКА НА ЗЕМЛЮ, ОТ КОТОРОЙ ЛУЧШЕ БЫ ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ НАСТОЯЩЕЕ ТОЙ СТРАНЫ, КУДА ПОПАЛИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ПОГРЕБЕНИЕ МАОРИЙСКОГО ВОЖДЯ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА ПАГАНЕЛЯ ПОЧЕМУ «ДУНКАН» КРЕЙСИРОВАЛ У ВОСТОЧНОГО БЕРЕГА НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ ПОСЛЕДНЯЯ ПРИЧУДА ЖАКА ПАГАНЕЛЯ Еволюція правової охорони інтелектуальної власності Інститути авторського, суміжних та патентного прав Реєстрація творів авторського права і авторських договорів Поняття винаходу та корисної моделі Опис аналогів. Приводяться описи технічних рішень, які вирішують подібні завдання, але можуть суттєво різнитися конструктивно. Використовувати географічні зазначення можуть тільки ті виробники, чиї підприємства розташовані в даній місцевості, при цьому лише стосовно продуктів, які виготовляються саме тут. На відкриття географічні, археологічні, відкриття покладів корисних копалин правова охорона не розповсюджується. Існує декілька видів ліцензій. Розглянемо основні з них. ЗАСОБИ УСПІШНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Піратство є синонімом контрафакції, що означає порушення прав інтелектуальної власності, інакше кажучи, крадіжку і недобросовісну конкуренцію. Форми та способи захисту прав об'єктів інтелектуальної власності Експертиза обєта оцінки та визначення мети оцінки. Інтелектуальна власність як нематеріаль-ний актив Порядок укладання ліцензійних договорів міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності Поняття про інтелектуальні продукти, власність та капітал Гудвіл – це прихильність, оцінка, яку конкретна компанія одержує від суспільства, схвальне ставлення споживачів до її товарів і послуг. Евристика та теорія розв’язування винахідницьких завдань Історія села. Історія виникнення села Історія Березівської загальноосвітньої школи Название Арктика происходит от греческого Арктика – единый физико-географический район Земли, включающий Тема 3. Об'єкти промислової власності та їх правова охорона Найдите соответствия: великие путешественники – их сподвижники. Найдите соответствия: юбилейная дата, отмечающаяся в 2010 году – географическое событие. Ориентирование по осевому меридиану зоны Принципы обработки измерений Начальные сведения из теории ошибок Определение прямоугольных координат точек Прямая геодезическая задача на плоскости Вычисление координат пунктов разомкнутого линейно-углового хода Привязка линейно-угловых ходов Понятие о системе линейно-угловых ходов Понятие об автономном определении координат точек Конструктивные элементы геодезических измерительных приборов Принцип измерения горизонтального угла Поверки и исследования теодолита Способы измерения горизонтальных углов Измерение вертикальных углов Геометрическое нивелирование Нивелиры: их устройство, поверки, исследования Масштабы топографических карт Разграфка и номенклатура топографических карт Условные знаки топографических карт Цифровые топографические карты Определение площади участков местности Классификация геодезических сетей Закрепление геодезических пунктов на местности Расчет искажений при замене участка сферы плоскостью Влияние кривизны земли и рефракции на измеряемое превышение Глава 2. Смертельная ловушка. Глава 3. Заблуждение злословия. Договоры с греками. — Известия Византийцев Личные имена. — Известия арабов Известия западные. — Угорская Русь. — Греческий путь Новгородский оттенок легенды о призвании князей Русь азовско-черноморская. Параллельные легенды о призвании других народов Система осмысления народных имен. Происхождение имени Русь Роксалане. — Скифы. — Готы. — Славянская народность Руси Современное значение норманизма. — Шлецер, Карамзин и Погодин Умеренный норманизм г. Куника. — Легендарная аналогия Наши соображения о летописном своде и сближение двух Рюриков Разногласие летописцев по вопросу о Варягах и Руси Филология норманистов. Имена князей К вопросу о летописных легендах Путаница народных имен у средневековых летописцев Утургуры и Кутургуры Прокопия и Агафия Иорнанд. Манасия. Легенда Феофана ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ Черты нравов и обычаев у Дунайских Болгар. Торговые договоры. Начало письменности и христианства у Болгар ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ Роспись болгарских князей с загадочными Болгар. — Действие византийской политики Отношения к Антам и Болгарам У Дизавула. Валентин и Турксант. Покорение азовских Болгар и Тавриды Древняя Болгария и Турко-Хазарское От I до IX века включительно Судовой путь из Киева в Азовское море Русская церковь по уставу Льва Философа. — Вопрос об изобретении славянских Вывод о времени русского владычества Тмутраканское княжество и его судьбы К вопросу о названиях порогов и личных именах. Могильные данные в отношении к Специальные труды по начальной русской истории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.24.100 (0.048 с.)