ТОП 10:

Методичні рекомендації до написання модульної контрольної роботиОдним з головних завдання вищої школи є розвиток пізнавальної активності студентів, виховання в них вимогливості до себе, бажання постійно поповнювати і удосконалювати знання. Одним з найважливіших методів поточного і підсумкового контролю є написання модульної контрольної роботи, яка дає можливість показати знання предмету, продемонструвати свою компетентність на великому за обсягом навчальному матеріалі. Під час роботи над питання студент реалізує навчальну, розвивальну, діагностичну, прогностичну функції. Це дає можливість всесторонньо підійти до викладу того чи іншого питання. Контрольна робота сприяє підвищенню продуктивності навчального процесу, стимулює зацікавленість студента у якості і ефективності своєї навчальної роботи, а викладачу допомагає контролювати набуті ним знання, уміння, навички.

За своєю суттю контрольна робота є активною розумовою діяльністю студента, пов’язана з виконанням навчального завдання, формує необхідні навички мислення і є підсумковим результатом вивчення поточного матеріалу.

 

Питання для підсумкового контролю (залік )

1. Архаїчна епоха, як віха всесвітньої історії

2. Цивілізація як проблема пересічення культурного ті історичного життя

3. Особливості релігійно-філософського світосприйняття

4. Досягнення і проблеми цивілізаційного поступу традиційної доби

5. Загальна характеристика греко-римської цивілізації

6. Античний поліс – як класична форма громадської самоорганізації

7. Проблема витоків Еллади – першої європейської цивілізації (пересічення східної євразійської, егейської традиції)

8. Характерні риси античної класичної культури

9. Соціально-економічна криза римського суспільства

10. Варварство проти цивілізації, утворення варварських королівств

11. Церква та її роль у розвитку держави

12. Основні риси аграрно-ремісничої цивілізації

13. Західноєвропейське суспільство в середні віки та його ієрархічна структура

14. Християнство як основа буття тогочасної Європи

15. Виникнення середньовічних міст

16. Цивілізаційні процеси на Сході в період Середньовіччя

17. Еволюційні зміни на межі ХV – ХVI ст.. Перехід від Середньовіччя до Нового часу

18. Великі географічні відкриття та наукові досягнення перехідного періоду

19. Промислово міська цивілізація

20. Велика Французька революція – початок трохи індустріальної цивілізації

21. Наука і технічний прогрес

22. Індустріалізація і монополістичний капіталізм

23. Духовна культура епохи індустріалізації

24. Основні риси та проблеми цивілізаційного розвитку

Науково-технічна революція, як поштовх до постіндустріального суспільства.

ККР (Комплексна контрольна робота)

Варіант №1

1. Формаційний та цивілізаційний підхід у вивченні історії світової цивілізації

2. Промислово-міська цивілізація

3. Загальна характеристика греко-римської цивілізації.

Варіант №2

1. Варварство проти цивілізації, утворення варварських королівств

2. Цивілізація Стародавнього Сходу, як проблема пересічення природного та історичного життя

3. Формування постіндустріального суспільства.

Варіант №3

1. Досягнення і проблеми цивілізаційного поступу традиційної доби

2. НТР, як поштовх до постіндустріального суспільства

3. Виникнення середньовічних міст.

Варіант №4

1. Основні риси аграрно-ремісничої цивілізації

2. Велика Французька революція – початок епохи індустріальної цивілізації

3. Великі географічні відкриття.

 

 

Комплексні контролі завдання (ККЗ)

Варіант №1

1. Релігія та міфологічне сприйняття світу людиною Стародавнього сходу

2. Великі географічні відкриття. Ф. Магеллан і перша кругосвітня подорож.

3. НТР як поштовх до постіндустріального суспільства.

Варіант №2

1. Варварство проти цивілізації, утворення варварських королівств.

2. Французьке Просвітництво : Вольтер, Руссо, Дідро.

3. Глобальні проблеми сучасності : екологія, демографія, політика.

Варіант №3

1. Формаційний та цивілізаційний підхід у вивчені історії світової цивілізації.

2. Реформація в Європі.

3. Наукова революція ХVІІ століття.

Варіант №4

1. Перехід від первісного ладу до цивілізації , зони виникнення останніх

2. Епоха Відродження.

3. Від мануфактури до фабричного виробництва. Якісні зміни в господарському житті.


КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Контрольні роботи для заочників

Варіант 1

Перехід від первісного ладу до цивілізації. Закони виникнення останніх та їх розташування

Методичні рекомендації: звернути увагу, коли відбувається перехід від первісності до цивілізації. Чим викликані такі зміни в суспільстві. В якій географічній зоні виникають древні (первісні) цивілізації. Як на формування цивілізаційного поступу впливали природно-кліматичні умови? Вказати про виклик, що кинула природа людству, та нові шляхи вирішення, які повинен шукати соціум, удосконалюючи природу і самих себе. Теорія А.Тойнбі "виклику – і – відповіді". Прослідкувати, що багато цивілізацій Старого Світу виникли в долинах рік і відомі як річні, а також на берегах морів – приморські.

Література: 5, 7,8, 9, 13, 12, 19, 22, 26, 27, 29, 30.

Варіант 2

Виникнення східних деспотій та їх функції в системі централізації влади держав Стародавнього Сходу

Методичні рекомендації: Не останню роль у формуванні цивілізації Стародавнього Сходу відіграло створення держав-деспотій. Це тип держави був досить довготривалим так як реалізовувався через розгалужений адміністративний апарат. Виключне становище в суспільстві займали царі, які уособлювалися і в бога, і в людину. Особливістю деспотій була ієрархічність. Суспільство розгалужувалося по соціальним прошаркам.

Не дивлячись на твердість нового формування, боротьба за владу все ж таки відбувається. Зверніть увагу на історичні процеси, що відбувалися в Єгипті, Китаї, вкажіть в чому заключається особливість відносин влади до різних прошарків суспільства.

Література: 4, 5, 10, 16, 22, 23, 24, 35, 53.

Варіант 3

Формування ринкових відносин в Західній Європі

Методичні рекомендації: розглянути проблему зародження буржуазних відносин в суспільстві, що призвела до зміни формацій, тобто переходу від феодалізму до капіталізму? Вказати, яку роль у цьому процесі відіграло місто? Звернути увагу на те, що в цю епоху на зміну цеху приходить мануфактура, яка заснована на поділі праці. Які зніми відбуваються на селі, що потрібно для створення фермерського господарства – основи капіталізму?

Що таке модернізація? Вкажіть основні процеси, якими вона супроводжується? Які зміни в зв’язку з модернізацією відбуваються у свідомості людини?

В перехідну епоху змінюються розтановка сил між владою і суспільством. Їх діалог змінюється диктатом короля. Королівська влада досягає максимуму централізації. Звернути увагу, що станові збори перестають скликатися або повністю залежать від влади. Відбувається перехід від станово-представницької монархії до абсолютної.

Література: 15, 17, 29, 35, 37, 38, 51.

Варіант 4

Ідеологічні кризи європейського суспільства в кін. XVІ – XVІІ ст.

Методичні рекомендації: вказати на ідеологічні зміни в європейському суспільстві. Зазначити два явища в культурі – Ренесанс і Реформація – які здійснили революцію в духовному житті Західної Європи. Вказати, що Ренесанс вплинув на відродження античних набутків, а Реформація сприяла обновленню церкви, поставила в основу ідеї людську особистість, що прагнула змінити світ і мала сильну волю. Реформація сприяла розвитку індивідуалізму, але дотримувалася моралі, заснованої на релігійних цінностях.

Література: 1, 2, 3,5, 6, 15, 18, 37,38.

Варіант 5

Велика Французька революція (1789–1796 рр.) та початок епохи індустріальної революції

Методичні рекомендації: розглянути перехід від аграрного типу суспільства до індустріального, іманентною тенденцією якого була модернізація усіх сторін суспільного життя. Звернути увагу, що центральними подіями, що стали результатом суспільних змін XVIII ст., були Американська війна за незалежність та Велика Французька революція. Вони, а особливо остання, акумулювали ідейний досвід доби Просвітництва і значною мірою вплинули на тенденції суспільно-політичного розвитку XIX ст., коли власне завершився процес формування основ сучасної цивілізації. Сформувалися концепції прав і свобод людини та громадянина. Звернути увагу на те, що негативний досвід Французької революції зумовив появу нових цінностей та ідейно-політичних течій. Почали формуватися основні ідеологічні доктрини сучасності: націоналізм, консерватизм, лібералізм, соціалізм, анархізм.

Література: 1, 2, 4, 14, 15, 117, 18, 40, 43.

Варіант 6

Індустріальна цивілізація в переддень Великої війни (1914–1918)

Методичні рекомендації: розглядаючи питання «Індустріалізація в переддень війни (1914–1918 рр.)» доцільно звернути увагу, що світ досить стрімко підносився на вершину технічного прогресу, виявляючи фантастичні, але разом з тим реальні технічні можливості, економічну могутність, вплив на маси.

Об’єктивна зумовленість якісних змін в економіці, у соціальній сфері, політиці, ідеології, культурі капіталістичних країн світу, незважаючи на строкатість існуючих укладів, нерівномірність розвитку держав – все ж таки була єдиною капіталістичною системою, яка еволюціонувала у свою вищу стадію розвитку – імперіалізм. Наприкінці XIX на початку XX ст. прослідковується намагання окремих держав поширити свою владу та піднести авторитет у світовій політиці. Шляхи й засоби досягнення мети були різними, часом утопічними, хоча і найближчій перспективі й не завжди безуспішними.

Література: 1, 2, 5, 6, 19, 43, 53.

Варіант 7

Романтизм, національне відродження та об’єднавчий рух в Європі

Методичні рекомендації: розглянути питання духовних цінностей людини XVIII – XIX ст. зважити на те, що Європа виробляла нові ідеали відходячи від практицизму і раціоналізму попереднього століття. На зміну Просвітництву прийшов романтизм. Разом з тим, слід зазначити, що романтизм сформувався в контексті переживань, які породила промислова революція, а також є проявом настроїв, що були відповіддю на “виклик” наполеонівської експансії.

Література: 1, 2, 3, 6, 19, 37.

Варіант 8

Зближення суспільно-політичних систем у повоєнному світі

Методичні рекомендації: перемога у Другій світовій війні докорінно змінила політичну ситуацію в світі й визначила його розвиток на десятиліття: в Європі та Азії почав свою переможну ходу демократичний рух; втратили статус наддержав Німеччина та Японія; вплив Франції та Великобританії, що зазнали великих втрат у війні, у світовій політиці різко знижується. Водночас домінуючі позиції в світі перебирають дві наддержави – США і СРСР. Посилюється національно-визвольний рух, що призводить до краху колоніальну систему.

У цей час відбувається поляризація суспільно-політичних систем, як це відбувається? Звернути увагу на створення повоєнних організацій, зокрема Організації Об’єднаних Націй, роль дочірніх структур ЮНЕСКО, ВООЗ, ЮНІСЕФ та ін. в повоєнному світі. Що таке «холодна війна» і які чинники вплинули на її початок?

Література: 1, 2, 3, 4, 41.

Варіант 9

Особливості розвитку капіталістичних та соціалістичних країн в другій половині 40-80 рр. ХХ ст.

Методичні рекомендації: звернути увагу на виток держав з різними моделями розвитку. Які зміни відбувалися в 40-80 рр. ХХ ст.. яку роль в поляризації світу відіграє гонка озброєнь та роль інтеграційних процесів в становленні повоєнних відносин.

Література: 1, 2, 3, 4,40,44, 45, 46.

Варіант 10

Шляхи розвитку країн третього світу

Методичні рекомендації: які проблеми стоять перед «третім світом» вцілому? Що таке «третій світ»? вказати що він виник в процесі протистояння двох систем – капіталістичної та соціалістичної. Які країни відносяться до цієї категорії держав? Яку роль в становленні третього світу відіграв процес деколонізації? Звернути увагу на ісламський фундаменталізм, який помітно розвивається в останній чверті ХХ ст. і охопив практично весь арабський світ. Як спів живаються в цих країнах цивілізаційна самобутність та традиційність?

Література: 1, 2, 3, 4,40,44, 45, 46

Варіант 11

Постіндустріальна цивілізація

Методичні рекомендації: озвучити яку роль в розвитку постіндустріальної цивілізації відіграла НТР. Вказати, що остання чверть ХХ ст. являється перехідних періодом, періодом протиборства старих та нових тенденцій. Що являють собою нові тенденції, що дозволяють хоча б в загальному окреслити контури майбутнього витка цивілізаційного розвитку.

Література: 1, 2, 5, 41,42,43, 45,46,4951.

Рекомендова література:

1. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV-XX століть / за ред. Ю.А. Горбаня . – К: Знання, 2007. – 440с.

2. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: соціокультурній розвиток людства . – 3-тє вид. – К: Либідь, 2001 . – 358с.

3. Уткин А.И. Россия и Запад: история цивилизаций . – М: Гардарики, 2000 . – 572с.

4. История мировой культуры: Наследия Запада: Античность. Средневековье. Возрождение.: Курс лекций / Под ред. С.Д. Серебряного. – М.: Российский гос. гуманит. ун-т, 1998. – 427с.

5. Історія світової культури / Авт.: Л.Т. Левчук, В.С. Грищенко, В.В. Єфименко та ін. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2003. – 368 с.

6. Історія української та зарубіжної культури / С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Б.І. Білик; за ред.: С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Знання-Прес, 2002. – 352 с.

7. История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова и др. – 2-е изд., испр. – М.: Наука, 1983. – 574 с.

8. История древнего мира. І . Ранняя древность / Под ред. И.М. Дьяконова и др. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 1989. – 470 с.

9. История древнего мира. ІІ . Рассвет древних обществ / Под ред. И.М. Дьяконова и др. – з-е узд., испр. и доп. – М.: Наука, 1989. – 571 с.

10. История древнего мира. ІІІ . Упадок древних обществ / Под ред. И.М. Дьяконова и др. – з-е узд., испр. и доп. – М.: Наука, 1989. – 406 с.

11. Знаменитые римляне: Жизнеописание выдающихся деятелей Древнего Рима, составленные по Плутарху / Сост. М.Н. Ботвинник, Б.М. Коган и др. – Мю: Учпедгиз, 1964. – 247 с.

12. Хрестоматія з історії Стародавнього світу / За ред. В.В. Струве. – К.: Рад. школа, 1955. – Т. 3. Рим. – 250 с.

13. Хрестоматія з історії Стародавнього світу / Упоряд. О.П. Крижвнівський та ін. – К.: Рад. школа, 1974. – 159 с.

14. Бернал Дж. Наука в истории общества: научное издание / Дж. Бернар; Пер. с англ. А.М. Вязьшипой, Н.М. Макаровой, Е.Г. Панфилова; Общ. ред. Б.М. Кедрова и И.В. Кузнецова. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1956. – 735 с.

15. Бродель Ф. матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм., XV-XVIII ст. – К.: Основи, 1995. – Т.1. Структури повсякденності: можливе і неможливе. – 543 с.

16. Всемирная история. – В 10-ти т. / Глав. ред.: У.М. Жуков и др. – М.: Госполитиздат, 1955-1962.

17. Егер О. Всемирная история: В 4-х т. – М.: 2000. – Т.2: Средние века. – 2000. – 693 с.

18. Егер О. Всемирная история: В 4-х т. – М.: Изд. АТС, 2000. – Т.3. Новая история. – 719 с.

19. Егер О. Всемирная история: В 4-х т. – М.: Изд. Полигон, 2000. – Т.4. Новейшая история. – 766 с.

20. Антонова Е.В. Мессопотамия на пути к первым государтсвам: Монография / Отв. ред. М.Н. Погребова. – М.: Восточная литература, 1998. – 223 с.

21. Вейберг Ч.П. человек в культуре древнего Ближнего. – М.: Наука, 1986. – 208 с.

22. История древнего Востока. Зарождение древних классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. – В 2-х ч. – М.: Наука, 1983. – Ч.2. – 622 с.

23. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу: підруч. для студ. / О.П. Крижанівський; голов. ред.: С.В. Головко. – К.: Либідь, 2006. – 590 с.

24. Кузьмин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система: Моногр. –М.: Изд: Моск. Ун-та, 1990. – 270 с.

25. Античная философия истории. – СПб.: Алетея, 2001. – 256 с.

26. История древнего мира: Античная мифология. Библейские сказания и понятия. Исторические факты, памятники, события / Ред. – сост. М.М. Подзорова, В.А. Серганова. – М.: Современник, 1999. – 320 с.

27. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. С.А. Токарев. – 2-е изд. – М.: Изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1998.

28. Балух В.О. Історія античної цивілізації: в з т. – Чернівці: Наші книги, 2007. –Т.1. Стародавня Греція. – 656 с.

29. Балух В.О. Історія античної цивілізації: в 3 т. –Чернівці: Наші книги, 2008. – Т.2. Стародавній Рим. – 848 с.

30. Андреев Ю.В. Поэзия мифа и проза истории. – Л.: Лениздат, 1990. – 223 с.

31. Грант М. Римляне. Цивилизация Древнего Рима. – М.: Центрпамграф, 2005. – 397 с.

32. Сергеев В.С. Очерки по истории Древнего Рима. – М.: ОГИЗ, 1938. – Ч.1. – 371 с.

33. История Древнего мира. Древний Рим / А.Н. Бадак, И.Э. Вщйнич и др. – Минок: Харвест, 2000. – 864 с.

34. Кадеев В.И., Сорочан С.Б. Экономические связи античных городов Северного Причернамор’я в I в до н. э. – V в н. э.: (На материалах Херсонеса) . – Х.: Вища школа, 1989. – 134 с.

35. Античность: Словарь-справочник: Свыше 1000 статей по истории, культуре, мифологии Древней Греции и Рима / И.Е. Ермолова, И. Култышова, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина. – Дубно: «Феникс», 1998. – 343 с.

36. Всемирная история: Закат Римской империи. Ранее средневековье / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек. – Минск: Харвест; М.: АСТ, 1999. – 1048 с.

37. Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство (VI – XV) . – М.: Просвещенние, 1967. – 271 с.

38. Практикум по истории средних веков (Для студентов заочного пед. инст. – тов. – М.: Просвещенние, 1967. – 256 с.

39. Виноградов К.Б. Мировая политика 60 – 80-х годов XIX века: события и люди: моногр. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – 168 с.

40. Вопросы новой и новейшей истории. Респ. межведом науч. сб. – Вып. 37. / Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко; Редкол. А.К. Мартыненко (отв. ред.) и др. – К.: Лыбидь, 1991. – 97 с.

41. Козицький А. Новітня історія країн Азії та Африки (1988 – 1999 рр.): Курс лекцій. – Львів: Афіша, 2000. – 159 с.

42. Новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. Для ВУЗов / Моск. гос. ун-т, Ин-т. вост. языков; Под ред. М.Ф. Юрьева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965. – 576 с.

43. Газін К.П. Котилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки (1945 – 2002 рр.) / В.П. Газін, С.А Котилов. – К.: Либідь, 2004. – 624 с.

44. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В.Ф Салабай, Л.О. Панчук, Я.А. Титаренко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 376 с.

45. Майборода О.М. Світ сьогодні (сучасна історія 2001 – 2007) / О. Майборода. – К.: Генеза, 2007. – 44 с.

46. Олійник А. Ідея свободи та недоторканності людини у стародавні часи // Право України. – 2002. – №10. – С. 126-128.

47. Максаковський В. Історична географія світу: давній світ // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 1999. – №1. – С. 25-28.

48. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.: 2002

49. Тищик Б.Й. Держава і право країн Стародавнього Сходу // Тищик Б.Й. Історія держави і права Стародавнього Світу. – Л.: 2001. – С. 9-136.

50. Васильев Л.С. Древний Восток: государство и общество. Специфика регионов и динамика исторического процесса // Васильев Л.С. История Востока. – М., 1998. – Т.1. – С. 211-240.

51. Грушевський М. Світ в епоху світових релігій (від сер. І тис. до н. е. до поч. ІІ тис. н. е.) // Грушевський М. Всесвітня історія. – К., 1996. – Ч.1. – С. 140-190.

52. Государства Древнего Востока в І половине тысячелетия до н. э. // Всемирная история. – В 24 т. – Минск, 1996. – Т.3. Век железа. – С. 5-92.

53. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. – К., 1996.

54. Федоров К.Г. Держава і право стародавніх народів. Стародавні деспотії: Стародавній Китай. Ассирія. Хетська держава. Персія // Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994. – С. 22-40.

55. Малеваный А.М. и др. Классовая борьба на Древнем Востоке // Малеваный А.М. и др. Классовая борьба в древнем мире. – М., 1987. – С. 14-25.

56. Циркин Ю.Б. Финикийская и греческая колонизация // История древнего мира. Ранняя древность. – М., 1989. – С. 351-369.


 

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.38.214 (0.018 с.)