ТОП 10:

Цивілізаційний поступ в міжвоєнний період.Логіка викладення

(2 години)

1.Світові війни, як виклик гуманізму.

2.Тоталітаризм – наслідок індустріальної цивілізації.

3. Капіталізм, соціалізм в між воєнний період

XX ст. - утвердження індустріальної цивілізації та розширення її кордонів. Світові війни XX ст. Їх глобальний характер. Національна ідея в роки Першої Світової війни. Німецький мілітаризм. Фашизм і нацизм в роки Другої Світової війни. Ідея завоювання нового життєвого простору на Сході. Цивілізація проти воїн. Створення Ліги Націй та Організації Об‘єднаних Націй. Завдання тоталітарних режимів (панування над особистістю і суспільством, централізоване регулювання економіки і політики…). Зростання функцій влади і партій. Перехід до модернізації в сфері економіки. Прорив в індустріальну цивілізацію в СРСР. Криза капіталізму XX ст. О. Шпенглер “Закат Европы”. Зародження фашизму. Період стабілізації. Велика депресія. Теорія Джона Кейнса і “Новий курс ” президента США Ф. Рузвельта.

Формування тоталітарного соціалізму. Створення соціалістичної економіки. Економіки не ринкового типу заснованої на централізованому адміністративному розподілі. Політика націоналізації. “Воєнний комунізм”, ”НЕП”. Соціальні перетворення в суспільстві. Періорієнтація В системі цінностей.

Рекомендована література:

1. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV-XX століть / за ред. Ю. А. Горбаня . – К: Знання, 2007. – 440с.

2. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: соціокультурній розвиток людства // Ю. В. Павленко. – 3-тє вид. – К: Либідь, 2001 . – 358с.

3. Історія світової культури / Авт.: Л. Т. Левчук, В. С. Грищенко, В. В. Єфименко та ін. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2003. – 368 с.

4. Історія української та зарубіжної культури / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик; за ред.: С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Знання-Прес, 2002. – 352 с.

5. Всемирная история. – В 10-ти т. / Глав. ред.: У. М. Жуков и др. – М.: Госполитиздат, 1955-1962.

6. Егер О. Всемирная история: В 4-х т. // О. Егер. – М.: Изд. Полигон, 2000. – Т.4. Новейшая история. – 766 с.

7. Вопросы новой и новейшей истории. Респ. межведом науч. сб. – Вып. 37. / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко; Редкол. А. К. Мартыненко (отв. ред.) и др. – К.: Лыбидь, 1991. – 97 с.

8. Козицький А. Новітня історія країн Азії та Африки (1988 – 1999 рр.): Курс лекцій // А. Козицький. – Львів: Афіша, 2000. – 159 с.

9. Новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. Для ВУЗов / Моск. гос. ун-т, Ин-т. вост. языков; Под ред. М. Ф. Юрьева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965. – 576 с.

10. Газін К. П. Котилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки (1945 – 2002 рр.) / В. П. Газін, С. А Котилов. – К.: Либідь, 2004. – 624 с.

11. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В. Ф Салабай, Л. О. Панчук, Я. А. Титаренко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 376 с.

12. Майборода О. М. Світ сьогодні (сучасна історія 2001 – 2007) / О. Майборода. – К.: Генеза, 2007. – 44 с.

Лекція № 8

Постіндустріальної цивілізації

(2 год.)

Логіка викладення

1. Науково-технічна революція, як поштовх до постіндустріального суспільства

2. Формування постіндустріального суспільства

3. Глобальні проблеми сучасності.

 

Перемога в Другій світовій війні докорінно змінила політичну ситуацію у світі і визначила його розвитку на десятиріччя: в Європі та Азії почав свою переможну ходу демократичний рух; втратили статус наддержави Німеччина і Японія; вплив Франції і Великобританії, що зазнали великих втрат у війні, у світовій політиці різко знижується. Водночас домінуючі позиції у світі перебирають дві наддержави – США і СРСР. Посилюється національно-визвольний рух, що приводить до краху колоніальної системи.

Роль в розвитку постіндустріальної цивілізації НТР. Зміни в матеріальній культурі та свідомості людей. Перше НТР – освоєння атому, розвиток квантової економіки, успіхи в кібернетиці та успіхи в обчислювальній техніці, сворення електронно- обчилювальної машини. Освоєння космосу, запуск першого штучного сопутника Землі та політ першої людини в космос. Космічні досягення Радянського Союзу та США. Створення ноосфери. «Гонка озброєнь»в період Холодної війни. Карибська криза. Друге НТР – завдання збереження природних ресурсів. Інформаційне суспільство. Виникнення інноваційних технологій. Остання чверть ХХ ст. є перехідним періодом, періодом протиборства старих та нових тенденцій. Нові тенденції, що окреслюють контури майбутнього витка цивілізаційного розвитку (активізація творчих можливостей людини, боротьба з екологічними проблемами, деурбанізація, революція духу, глобалізація).

 

Рекомендована література:

1. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV-XX століть / за ред. Ю. А. Горбаня . – К: Знання, 2007. – 440с.

2. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: соціокультурній розвиток людства // Ю. В. Павленко. – 3-тє вид. – К: Либідь, 2001 . – 358с.

3. Історія світової культури / Авт.: Л. Т. Левчук, В. С. Грищенко, В. В. Єфименко та ін. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2003. – 368 с.

4. Історія української та зарубіжної культури / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик; за ред.: С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Знання-Прес, 2002. – 352 с.

5. Всемирная история. – В 10-ти т. / Глав. ред.: У. М. Жуков и др. – М.: Госполитиздат, 1955-1962.

6. Егер О. Всемирная история: В 4-х т. // О. Егер. – М.: Изд. Полигон, 2000. – Т.4. Новейшая история. – 766 с.

7. Вопросы новой и новейшей истории. Респ. межведом науч. сб. – Вып. 37. / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко; Редкол. А. К. Мартыненко (отв. ред.) и др. – К.: Лыбидь, 1991. – 97 с.

8. Козицький А. Новітня історія країн Азії та Африки (1988 – 1999 рр.): Курс лекцій // А. Козицький. – Львів: Афіша, 2000. – 159 с.

9. Новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. Для ВУЗов / Моск. гос. ун-т, Ин-т. вост. языков; Под ред. М. Ф. Юрьева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965. – 576 с.

10. Газін К. П. Котилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки (1945 – 2002 рр.) / В. П. Газін, С. А Котилов. – К.: Либідь, 2004. – 624 с.

11. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В. Ф Салабай, Л. О. Панчук, Я. А. Титаренко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 376 с.

12. Майборода О. М. Світ сьогодні (сучасна історія 2001 – 2007) / О. Майборода. – К.: Генеза, 2007. – 44 с.

 

 

Тематика та зміст семінарських занять

Семінарське заняття № 1

Цивілізації Стародавнього Сходу

(2 год.)

Мета: охарактеризувати перехід від первісного ладу до цивілізації. З’яcувати зони виникнення останніх та їх місце розташування на теренах стародавнього світу. Вказати причини виникнення східних деспотій, звернути увагу на ієрархічну структуру суспільства та дати їй власне пояснення. З’яcувати значення релігії та міфів для людини древнього сходу.

Зміст семінарського заняття

1. Перехід від первісного ладу до цивілізації. Зони виникнення останніх та їх розташування.

2. Виникнення східних деспотій та їх функції в системі централізації влади держав Стародавнього Сходу.

3. Релігія та міфологічне сприйняття світу людиною древнього Сходу.

Завдання для обов’язкового виконання:

Аудиторні завдання:

1. Що являло собою життя людей в первісному суспільстві? Назвіть основні риси суспільства, що стало на шлях цивілізації.

2. Що таке «неолітична революція» та яку роль відіграла в переході людства від варварства до цивілізації?

3. Де і коли зародилися найдавніші цивілізації світу? Вкажіть найбільші, які існували з І тисячоліття до н. е.

4. Яку роль в житті древніх відігравало природнє середовище?

Домашні завдання:

5. Які основні функції виконувала централізована державна влада в країнах Стародавнього Сходу?

6. Чому в давнину царі обожнювалися?

7. Як регулювалися відносини між людьми в епоху первісності?

8. Чому виникла необхідність в письмових законах? Хто був найдавнішим законотворцем Стародавнього Сходу?

9. Що таке міф? Постарайтесь з’ясувати, яким чином світ відображався в свідомості древньої людини – творця міфів? Чим таке сприйняття світу відрізняється від сучасного?

10. Які ви знаєте міфи? Як у давнину людина уявляла потойбічний світ? Чому просячи щось у богів, людина використовувала магію?

Методичні рекомендації: звернути увагу, коли відбувається перехід від первісності до цивілізації. Чим викликані такі зміни в суспільстві. В якій географічній зоні виникають древні (первісні) цивілізації. Як на формування цивілізаційного поступу впливали природно-кліматичні умови? Вказати про виклик, що кинула природа людству, та нові шляхи вирішення, які повинен шукати соціум, удосконалюючи природу і самих себе. Теорія А.Тойнбі "виклику – і – відповіді". Прослідкувати, що багато цивілізацій Старого Світу виникли в долинах рік і відомі як річні, а також на берегах морів – приморські.

Не останню роль у формуванні цивілізації Стародавнього Сходу відіграло створення держав-деспотій. Це тип держави був досить довготривалим так як реалізовувався через розгалужений адміністративний апарат. Виключне становище в суспільстві займали царі, які уособлювалися і в бога, і в людину. Особливістю деспотій була ієрархічність. Суспільство розгалужувалося по соціальним прошаркам.

Не дивлячись на твердість нового формування, боротьба за владу все ж таки відбувається. Зверніть увагу на історичні процеси, що відбувалися в Єгипті, Китаї, вкажіть в чому заключається особливість відносин влади до різних прошарків суспільства.

В духовному житті східних цивілізацій релігія відіграє особливу роль. Як змінювалися релігійні уявлення з розвитком людства? Відмітити, що протягом всього періоду існування древніх цивілізацій релігійне уявлення і оточуючий світ уособлювалися у вигляді міфів. Що таке міф, дайте змістову відповідь.

Рекомендована література:

 

 

1. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: соціокультурній розвиток людства // Ю. В. Павленко. – 3-тє вид. – К: Либідь, 2001 . – 358с.

2. Історія світової культури / Авт.: Л. Т. Левчук, В. С. Грищенко, В. В. Єфименко та ін. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2003. – 368 с.

3. История древнего мира / Под ред. И. М. Дьяконова и др. – 2-е изд., испр. – М.: Наука, 1983. – 574 с.

4. История древнего мира. І . Ранняя древность / Под ред. И. М. Дьяконова и др. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 1989. – 470 с.

5. История древнего мира. ІІ . Рассвет древних обществ / Под ред. И. М. Дьяконова и др. – з-е узд., испр. и доп. – М.: Наука, 1989. – 571 с.

6. История древнего мира. ІІІ . Упадок древних обществ / Под ред. И. М. Дьяконова и др. – з-е узд., испр. и доп. – М.: Наука, 1989. – 406 с.

7. Хрестоматія з історії Стародавнього світу / За ред. В. В. Струве. – К.: Рад. школа, 1955. – Т. 3. Рим. – 250 с.

8. Хрестоматія з історії Стародавнього світу / Упоряд. О.П . Крижвнівський та ін. – К.: Рад. школа, 1974. – 159 с.

9. Всемирная история. – В 10-ти т. / Глав. ред.: У.М . Жуков и др. – М.: Госполитиздат, 1955-1962.

10. Антонова Е. В. Мессопотамия на пути к первым государтсвам: Монография / Отв. ред. М. Н. Погребова. – М.: Восточная литература, 1998. – 223 с.

11. История древнего Востока. Зарождение древних классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. – В 2-х ч. – М.: Наука, 1983. – Ч.2. – 622 с.

12. Крижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу: підруч. для студ. / О. П. Крижанівський; голов. ред.: С. В. Головко. – К.: Либідь, 2006. – 590 с.

13. История древнего мира: Античная мифология. Библейские сказания и понятия. Исторические факты, памятники, события / Ред. – сост. М. М. Подзорова, В. А. Серганова. – М.: Современник, 1999. – 320 с.

14. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. С. А. Токарев. – 2-е изд. – М.: Изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1998.

15. Андреев Ю. В. Поэзия мифа и проза истории // Ю. В. Андреев. – Л.: Лениздат, 1990. – 223 с.

16. Олійник А. Ідея свободи та недоторканності людини у стародавні часи // Право України. – 2002. – №10. – С. 126-128.

17. Максаковський В. Історична географія світу: давній світ // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 1999. – №1. – С. 25-28.

18. Тищик Б. Й. Держава і право країн Стародавнього Сходу // Тищик Б. Й. Історія держави і права Стародавнього Світу. – Л.: 2001. – С. 9-136.

19. Васильев Л. С. Древний Восток: государство и общество. Специфика регионов и динамика исторического процесса // Васильев Л. С. История Востока. – М., 1998. – Т.1. – С. 211-240.

20. Государства Древнего Востока в І половине тысячелетия до н. э. // Всемирная история. – В 24 т. – Минск, 1996. – Т.3. Век железа. – С. 5-92.

21. Федоров К. Г. Держава і право стародавніх народів. Стародавні деспотії: Стародавній Китай. Ассирія. Хетська держава. Персія // Федоров К. Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994. – С. 22-40.

22. Малеваный А.М . и др. Классовая борьба на Древнем Востоке // Малеваный А. М. и др. Классовая борьба в древнем мире. – М., 1987. – С. 14-25.

23. Циркин Ю. Б. Финикийская и греческая колонизация // История древнего мира. Ранняя древность. – М., 1989. – С. 351-369.

 

Семінарське заняття № 2

Передумови аграрно-ремісничої цивілізації

(2 год.)

Мета: виділити передумови становлення аграрно-ремісничої цивілізації, прослідкувати суспільно-економічне становище Римської держави та вказати факти, що стимулювали кризу в суспільстві. З’яcувати роль варварських племен у зміні цивілізаційного розвитку. Розглянути причини аграризації суспільства та зміни, що призвели до нового формаційного устрою.

 

Зміст семінарського заняття:

1. Соціальна і економічна динаміка римського суспільства.

2. Утворення варварських королівств.

3. Аграризація суспільства (перехід до феодалізму).

Завдання для обов’язкового виконання:

Аудиторні завдання:

1. Як проявлялась криза громадської общини Риму в духовному житті суспільства?

2. Чим можна пояснити перехід від республіки до імперії?

3. Чому імперська форма правління дала можливість проявлятися деспотизму та беззаконню? Що стимулювало деспотизм в епоху республіки?

Домашні завдання:

4. Як змінилися ідеали римського суспільства? Який вихід із кризи пропонували філософи?

5. Виділіть основні ідеали християнства. Чому нову релігію не можна спів ставляти з язичницькими культами, популярними в Римі?

6. Які утворилися варварські королівства?

Методичні рекомендації: охарактеризувати кризу римського суспільства ІІІ – V ст.. Вкажіть шляхи виходу з кризи. Як вплинули набіги варварських племен германців, готів та ін. на руйнацію римської цивілізації та перехід до аграрно-ремісничої? Звернути увагу на те, що Рим став на перетині шляхів, нових народів та в епіцентрі їх великого переселення.

Показати варварське суспільство ІІІ – V ст. та процес зіткнення двох світів: варварського та античного. Виділити земельне питання, вирішити яке прагнули як миром так і війною. Звернути увагу на глибинну трансформацію в суспільстві, де відбувалося важливе формаційне зрушення перехід від рабовласництва до феодалізму. Висвітлити поступовий перехід до аграрно-ремісничої цивілізації. Звернути увагу на процес утворення варварських королівств. Вказати головні риси аграрно-ремісничої цивілізації.

 

Рекомендована література:

1. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: соціокультурній розвиток людства // Ю. В. Павленко. – 3-тє вид. – К: Либідь, 2001 . – 358с.

2. Уткин А. И. Россия и Запад: история цивилизаций // А. И. Уткин. – М: Гардарики, 2000 . – 572с.

3. История мировой культуры: Наследия Запада: Античность. Средневековье. Возрождение.: Курс лекций / Под ред. С. Д. Серебряного. – М.: Российский гос. гуманит. ун-т, 1998. – 427с.

4. Історія світової культури / Авт.: Л. Т. Левчук, В. С. Грищенко, В. В. Єфименко та ін. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2003. – 368 с.

5. Історія української та зарубіжної культури / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик; за ред.: С. М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Знання-Прес, 2002. – 352 с.

6. Всемирная история. – В 10-ти т. / Глав. ред.: У. М. Жуков и др. – М.: Госполитиздат, 1955-1962.

7. Егер О. Всемирная история: В 4-х т. / О. Егер. – М.: 2000. – Т.2: Средние века. – 2000. – 693 с.

8. Кузьмин В. И. Античное классическое рабство как экономическая система: Моногр. // В. И. Кузьмин. –М.: Изд: Моск. Ун-та, 1990. – 270 с.

9. История древнего мира: Античная мифология. Библейские сказания и понятия. Исторические факты, памятники, события / Ред. – сост. М. М. Подзорова, В. А. Серганова. – М.: Современник, 1999. – 320 с.

10. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. С. А. Токарев. – 2-е изд. – М.: Изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1998.

11. Балух В. О. Історія античної цивілізації: в 3 т. // В. О. Балух. – Чернівці: Наші книги, 2007. –Т.1. Стародавня Греція. – 656 с.

12. Балух В.О . Історія античної цивілізації: в 3 т. // В. О. Балух. –Чернівці: Наші книги, 2008. – Т.2. Стародавній Рим. – 848 с.

13. Андреев Ю. В. Поэзия мифа и проза истории // Ю. В. Андреев. – Л.: Лениздат, 1990. – 223 с.

14. Грант М. Римляне. Цивилизация Древнего Рима // М. Грант. – М.: Центрпамграф, 2005. – 397 с.

15. Сергеев В. С. Очерки по истории Древнего Рима // В. С. Сергеев. – М.: ОГИЗ, 1938. – Ч.1. – 371 с.

16. История Древнего мира. Древний Рим / А. Н. Бадак, И. Э. Вщйнич и др. – Минок: Харвест, 2000. – 864 с.

17. Кадеев В. И., Сорочан С. Б. Экономические связи античных городов Северного Причернамор’я в I в до н. э. – V в н. э.: (На материалах Херсонеса) // В. И. Кадеев, С. Б. Сорочан . – Х.: Вища школа, 1989. – 134 с.

18. Античность: Словарь-справочник: Свыше 1000 статей по истории, культуре, мифологии Древней Греции и Рима / И. Е. Ермолова, И. Култышова, Е. И. Светилова, Н. Р. Шопина. – Дубно: Феникс, 1998. – 343 с.

19. Всемирная история: Закат Римской империи. Ранее средневековье / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек. – Минск: Харвест; М.: АСТ, 1999. – 1048 с.

20. Практикум по истории средних веков (Для студентов заочного пед. инст. – тов. – М.: Просвещенние, 1967. – 256 с.

21. Виноградов К. Б. Мировая политика 60 – 80-х годов XIX века: события и люди: моногр. // К. Б. Виноградов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – 168 с.

22. Вопросы новой и новейшей истории. Респ. межведом науч. сб. – Вып. Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко; Редкол. А. К. Мартыненко (отв. ред.) и др. – К.: Лыбидь, 1991. – 97 с.

23. Максаковський В. Історична географія світу: давній світ // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 1999. – №1. – С. 25-28.

 

Семінарське заняття № 3

Криза аграрно-ремісничої цивілізації. Перехід Європи до раннього Нового часу

(2 год.)

Мета: дізнатися про соціально-економічний розвиток та зміни в політичній структурі суспільства. Розглянути перехід до станово-представницької ідеології – гуманізму. Охарактеризувати культуру епохи Відродження. Дослідити кризу католицької церкви. Реформація, її суть, основні події, значення розвитку Європи. Звернути увагу на великі географічні відкриття та їх вплив на подальший розвиток західноєвропейської цивілізації.

 

Зміст семінарського заняття:

1. Розклад феодалізму і генезис капіталізму. Головні риси ранньокапіталістичних відносин. Зародження мануфактурної стадії виробництва

2. Суть абсолютних монархій. Зародження буржуазної ідеології

3. Культура епохи Відродження?

4. Гуманізм і Реформація.

Завдання для обов’язкового виконання:

Аудиторні завдання:

1. Вкажіть головні риси ранньокапіталістичних відносин

2. Які передумови зародження ідеології гуманізму, його суть?

3. Які риси епохи Відродження?

4. Що таке корпоративізм і яку роль він відігравав у формуванні станів?

5. Що таке станово-представницька монархія? Чи всі стани були рівноправними?

Доманші завдання:

6. Чому влада в Західній Європі повинна йти на компроміс з суспільством?

7. Що таке теологія? Що вивчали середньовічні теологи?

8. Як богослови-раціоналісти вирішили питання про відношення віри і розуму? Хто був їхніми противниками?

9. Які західноєвропейські єресі ви знаєте? Які ідеї проповідували єретики?

 

Методологічні рекомендації:розглянути соціально-економічний розвиток в епоху Середньовіччя. Проаналізувати розвиток техніки, процес у розвитку промисловості, прогресивні зміни у сільському господарстві.

В чому суть абсолютизму? Виділити характерні риси абсолютної монархії. Які прошарки суспільства влаштовувала абсолютна монархія. Охарактеризувати прихід гуманізму і Реформації. Показати вплив великих географічних відкриттів на подальший розвиток західноєвропейської цивілізації.

Рекомендована література:

1. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV-XX століть / за ред. Ю. А. Горбаня . – К: Знання, 2007. – 440с.

2. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: соціокультурній розвиток людства // Ю. В. Павленко. – 3-тє вид. – К: Либідь, 2001 . – 358с.

3. История мировой культуры: Наследия Запада: Античность. Средневековье. Возрождение.: Курс лекций / Под ред. С. Д. Серебряного. – М.: Российский гос. гуманит. ун-т, 1998. – 427с.

4. Історія світової культури / Авт.: Л. Т. Левчук, В. С. Грищенко, В. В. Єфименко та ін. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2003. – 368 с.

5. Історія української та зарубіжної культури / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик; за ред.: С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Знання-Прес, 2002. – 352 с.

6. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм., XV-XVIII ст. // Ф. Бродель. – К.: Основи, 1995. – Т.1. Структури повсякденності: можливе і неможливе. – 543 с.

7. Всемирная история. – В 10-ти т. / Глав. ред.: У. М. Жуков и др. – М.: Госполитиздат, 1955-1962.

8. Егер О. Всемирная история: В 4-х т. // О. Егер. – М.: 2000. – Т.2: Средние века. – 2000. – 693 с.

9. Егер О. Всемирная история: В 4-х т. // О. Егер. – М.: Изд. АТС, 2000. – Т.3. Новая история. – 719 с.

10. Всемирная история: Закат Римской империи. Ранее средневековье / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек. – Минск: Харвест; М.: АСТ, 1999. – 1048 с.

11. Колесницкий Н. Ф. Феодальное государство (VI – XV) // Н. Ф. Колесницкий. – М.: Просвещенние, 1967. – 271 с.

12. Практикум по истории средних веков (Для студентов заочного пед. инст. – тов. – М.: Просвещенние, 1967. – 256 с.

 

Семінарське заняття № 4

Цивілізація в епоху нового часу (кін. ХVI – 1815р.)

(2 год.)

Мета: розглянути перехід від феодалізму до зародження капіталістичних відносин в Європі, з’ясувати, які виникають нові форми ідеології: гуманізм, реформаційне віровчення та ін., вказати яку роль відіграють революції на перехідному етапі від традиційності до модернізації.

Зміст семінарського заняття:

1. Формування ринкових відносин в Західній Європі.

2. Ідеологічні кризи європейського суспільства в кін. ХVI – ХVIІ ст.

3. Перші європейські революції як перехідний етап від традиційності до модернізації.

 

Завдання для обов’язкового виконання:

Аудиторні завдання:

1. Коли в Західній Європі почали зароджуватися буржуазні відносини? Який новий соціальний прошарок з’явився у містах?

2. Що таке мануфактура? В чому її перевага перед цехом?

3. Як розвивалися ринкові відносини на селі?

4. Що таке абсолютна монархія? Яку роль вона відігравала в розвитку країн Європи?

5. Вкажіть риси західноєвропейської цивілізації (промислово-міської)?

Що таке Реформація? Які нові уявлення про роль церкви, віру та життя вона утвердила?

Домашні завдання:

 

6. Яку роль в процесі модернізації і розвитку капіталізму відіграють революції? Що таке революція? Які умови необхідні для її виникнення?

7. Які були результати буржуазної революції для розвитку капіталізму та модернізації?

8. Що дало можливість Англії посісти лідируюче становище в світі в кін. XVII – XVIII ст.? Чому розвиток капіталізму в Англії вважають класичною моделлю?

Методичні рекомендації: розглянути проблему зародження буржуазних відносин в суспільстві, що призвела до зміни формацій, тобто переходу від феодалізму до капіталізму? Вказати, яку роль у цьому процесі відіграло місто? Звернути увагу на те, що в цю епоху на зміну цеху приходить мануфактура, яка заснована на поділі праці. Які зніми відбуваються на селі, що потрібно для створення фермерського господарства – основи капіталізму?

Що таке модернізація? Вкажіть основні процеси, якими вона супроводжується? Які зміни в зв’язку з модернізацією відбуваються у свідомості людини?

В перехідну епоху змінюються розтановка сил між владою і суспільством. Їх діалог змінюється диктатом короля. Королівська влада досягає максимуму централізації. Звернути увагу, що станові збори перестають скликатися або повністю залежать від влади. Відбувається перехід від станово-представницької монархії до абсолютної.

Вказати на ідеологічні зміни в європейському суспільстві. Зазначити два явища в культурі – Ренесанс і Реформація – які здійснили революцію в духовному житті Західної Європи. Вказати, що Ренесанс вплинув на відродження античних набутків, а Реформація сприяла обновленню церкви, поставила в основу ідеї людську особистість, що прагнула змінити світ і мала сильну волю. Реформація сприяла розвитку індивідуалізму, але дотримувалася моралі, заснованої на релігійних цінностях.

Зазначити, що під впливом масової свідомості людини створюються нові реформовані церкви – англіканська, лютеранська, кальвіністська, що не підпорядковувалися римо-католицькій.

 

Рекомендована література:

1. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV-XX століть / за ред. Ю. А. Горбаня . – К: Знання, 2007. – 440с.

2. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: соціокультурній розвиток людства // Ю. В. Павленко. – 3-тє вид. – К: Либідь, 2001 . – 358с.

3. Історія світової культури / Авт.: Л. Т. Левчук, В. С. Грищенко, В. В. Єфименко та ін. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2003. – 368 с.

4. Історія української та зарубіжної культури / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик; за ред.: С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Знання-Прес, 2002. – 352 с.

5. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм., XV-XVIII ст. // Ф. Бродель. – К.: Основи, 1995. – Т.1. Структури повсякденності: можливе і неможливе. – 543 с.

6. Всемирная история. – В 10-ти т. / Глав. ред.: У. М. Жуков и др. – М.: Госполитиздат, 1955-1962.

7. Егер О. Всемирная история: В 4-х т. // О. Егер. – М.: Изд. АТС, 2000. – Т.3. Новая история. – 719 с.

8. Виноградов К. Б. Мировая политика 60 – 80-х годов XIX века: события и люди: моногр. // К. Б. Виноградов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – 168 с.

9. Вопросы новой и новейшей истории. Респ. межведом науч. сб. – Вып. 37. / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко; Редкол. А. К. Мартыненко (отв. ред.) и др. – К.: Лыбидь, 1991. – 97 с.

10. Черниловский З.М . Всеобщая история государства и права // З. М. Черниловский. – М.: 2002

Семінарське заняття № 5

Індустріальна цивілізація

(2 год.)

Мета: з’ясувати роль Французької революції в переході до епохи індустріальної цивілізації, звернути увагу на духовну культуру цього періоду, зокрема напрям романтизм та національне відродження. Прослідкувати індустріальну цивілізацію в переддень війни (1914–1918 рр.)

 

Зміст семінарського заняття:

1. Велика Французька революція (1789–1794 рр.) та початок епохи індустріальної цивілізації.

2. ХІХ ст. – епоха промислових революцій

3. Роль національних держав в становленні та розвитку індустріального суспільства

4. Індустріальна цивілізація в переддень великої війни (1914–1918 рр.)

Завдання для обов’язкового виконання:

Аудиторні завдання:

1.Що відрізняє індустріальну цивілізацію від традиційної?

2.Яку роль в індустріальній цивілізації відіграє наука?

3.Які зміни в життя людини принесла індустріальна цивілізація?

Домашні завдання:

4.Чому в XIX ст. багато філософів розчарувалися в ідеалах Просвітництва? Яку роль в цьому відіграла Французька революція та її результати?

5.Що таке монополія? Виникнення і суть монополій.

6.Яка форма правління складається в капіталістичних країнах?.

Методичні рекомендації: розглянути перехід від аграрного типу суспільства до індустріального, іманентною тенденцією якого була модернізація усіх сторін суспільного життя. Звернути увагу, що центральними подіями, що стали результатом суспільних змін XVIII ст., були Американська війна за незалежність та Велика Французька революція. Вони, а особливо остання, акумулювали ідейний досвід доби Просвітництва і значною мірою вплинули на тенденції суспільно-політичного розвитку XIX ст., коли власне завершився процес формування основ сучасної цивілізації. Сформувалися концепції прав і свобод людини та громадянина. Звернути увагу на те, що негативний досвід Французької революції зумовив появу нових цінностей та ідейно-політичних течій. Почали формуватися основні ідеологічні доктрини сучасності: націоналізм, консерватизм, лібералізм, соціалізм, анархізм.

Розглянути питання духовних цінностей людини XVIII – XIX ст. зважити на те, що Європа виробляла нові ідеали відходячи від практицизму і раціоналізму попереднього століття. На зміну Просвітництву прийшов романтизм. Разом з тим, слід зазначити, що романтизм сформувався в контексті переживань, які породила промислова революція, а також є прявом настроїв, що були відповіддю на “виклик” наполеонівської експансії.

Розглядаючи питання «Індустріалізація в переддень війни (1914–1918 рр.)» доцільно звернути увагу, що світ досить стрімко підносився на вершину технічного прогресу, виявляючи фантастичні, але разом з тим реальні технічні можливості, економічну могутність, вплив на маси.

Об’єктивна зумовленість якісних змін в економіці, у соціальній сфері, політиці, ідеології, культурі капіталістичних країн світу, незважаючи на строкатість існуючих укладів, нерівномірність розвитку держав – все ж таки була єдиною капіталістичною системою, яка еволюціонувала у свою вищу стадію розвитку – імперіалізм. Наприкінці XIX на початку XX ст. прослідковується намагання окремих держав поширити свою владу та піднести авторитет у світовій політиці. Шляхи й засоби досягнення мети були різними, часом утопічними, хоча і найближчій перспективі й не завжди безуспішними.

 

Рекомендована література:

1. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV-XX століть / за ред. Ю. А. Горбаня . – К: Знання, 2007. – 440с.

2. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: соціокультурній розвиток людства // Ю. В. Павленко. – 3-тє вид. – К: Либідь, 2001 . – 358с.

3. Історія світової культури / Авт.: Л. Т. Левчук, В. С. Грищенко, В. В. Єфименко та ін. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2003. – 368 с.

4. Історія української та зарубіжної культури / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик; за ред.: С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Знання-Прес, 2002. – 352 с.

5. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм., XV-XVIII ст. // Ф. Бродель. – К.: Основи, 1995. – Т.1. Структури повсякденності: можливе і неможливе. – 543 с.

6. Всемирная история. – В 10-ти т. / Глав. ред.: У. М. Жуков и др. – М.: Госполитиздат, 1955-1962.

7. Егер О. Всемирная история: В 4-х т. // О. Егер.– М.: Изд. АТС, 2000. – Т.3. Новая история. – 719 с.

8. Егер О. Всемирная история: В 4-х т. // О. Егер. – М.: Изд. Полигон, 2000. – Т.4. Новейшая история. – 766 с.

9. Виноградов К. Б. Мировая политика 60 – 80-х годов XIX века: события и люди: моногр. // К. Б. Виноградов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – 168 с.

10. Вопросы новой и новейшей истории. Респ. межведом науч. сб. – Вып. 37. / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко; Редкол. А. К. Мартыненко (отв. ред.) и др. – К.: Лыбидь, 1991. – 97 с.

11. Козицький А. Новітня історія країн Азії та Африки (1988 – 1999 рр.): Курс лекцій // А. Козицький. – Львів: Афіша, 2000. – 159 с.

12. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права // З. М. Черниловский. – М.: 2002.

 

 

Семінарське заняття № 6-7

Світ у другій половині XX на поч. XXI ст.

(4 год.)

Мета: розглянути зближення суспільно-політичних систем у післявоєнному світі, з’ясувати особливості розвитку капіталістичних і соціалістичних країн в 40–80-х рр. ХХ ст., звернути увагу на шляхи розвитку країн третього світу. Прослідкувати зародження постіндустріальної цивілізації.

 

Зміст семінарського заняття:

1.Зближення суспільно-політичних систем у післявоєнному світі.

2. Особливості розвитку капіталістичних країн в 40–80-х рр. XX ст.

3. Світова система соціалізму в другій половині 40–80-х рр. XX ст.

4. Шляхи розвитку країн третього світу.

5. Постіндустріальна цивілізація.

Завдання для обов’язкового виконання:

Аудиторні завдання:

1. Наведіть приклади з політичного життя країн з різними моделями розвитку, де відбуваються зближення на світовій арені.

2. Дайте визначення терміну тоталітарний режим.

3. В країнах якого типу виник тоталітаризм?

4. В чому були реальні досягнення соціалізму в СРСР та інших соціалістичних країнах? Як на вашу думку, чи могли бути примінені ці досягнення в рамках капіталістичної системи чи ні?

5. З чим, на вашу думку, пов’язане те, що саме на межі 80-90-х рр. Росія (СРСР) і країни Східної Європи відмовилися від соціалістичного експерименту? Які причини при цьому переважали – об’єктивні чи суб’єктивні?

6. Як ви розумієте термін «третій світ». Спробуйте самостійно знайти синоніми цьому поняттю.

Домашні завдання:

7. Які проблеми стоять перед третім світом вцілому?

8. Які блоки (групи) країн можна виділити в «третьому світі». На чому заснований такий поділ, чи погоджуєтеся ви з ним?

9. Які переваги дав союз науки і виробництва? Назвіть основні досягнення першої і другої НТР?

10. Назвіть основні тенденції, характерні для постіндустріальної цивілізації?

11. Які недоліки індустріалізму може усунути постіндустріальна цивілізація?

12. Як, на вашу думку, чи наступив етап постіндустріальної цивілізації? Чи можливо ми переживаємо перехідний період протиборства двох різних цивілізаційних тенденцій?

 

Методичні рекомендації: Перемога в Другій світовій війні докорінно змінила політичну ситуацію у світі і визначила його розвитку на десятиріччя: в Європі та Азії почав свою переможну ходу демократичний рух; втратили статус наддержави Німеччина і Японія; вплив Франції і Великобританії, що зазнали великих втрат у війні, у світовій політиці різко знижується. Водночас домінуючі позиції у світі перебирають дві наддержави – США і СРСР. Посилюється національно-визвольний рух, що приводить до краху колоніальної системи.

 

Рекомендована література:

1. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV-XX століть / за ред. Ю. А. Горбаня . – К: Знання, 2007. – 440с.

2. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: соціокультурній розвиток людства // Ю. В. Павленко. – 3-тє вид. – К: Либідь, 2001 . – 358с.

3. Історія світової культури / Авт.: Л. Т. Левчук, В. С. Грищенко, В. В. Єфименко та ін. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2003. – 368 с.

4. Історія української та зарубіжної культури / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик; за ред.: С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Знання-Прес, 2002. – 352 с.

5. Всемирная история. – В 10-ти т. / Глав. ред.: У. М. Жуков и др. – М.: Госполитиздат, 1955-1962.

6. Егер О. Всемирная история: В 4-х т. // О. Егер. – М.: Изд. Полигон, 2000. – Т.4. Новейшая история. – 766 с.

7. Вопросы новой и новейшей истории. Респ. межведом науч. сб. – Вып. 37. / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко; Редкол. А. К. Мартыненко (отв. ред.) и др. – К.: Лыбидь, 1991. – 97 с.

8. Козицький А. Новітня історія країн Азії та Африки (1988 – 1999 рр.): Курс лекцій // А. Козицький. – Львів: Афіша, 2000. – 159 с.

9. Новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. Для ВУЗов / Моск. гос. ун-т, Ин-т. вост. языков; Под ред. М. Ф. Юрьева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965. – 576 с.

10. Газін К. П. Котилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки (1945 – 2002 рр.) / В. П. Газін, С. А Котилов. – К.: Либідь, 2004. – 624 с.

11. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В. Ф Салабай, Л. О. Панчук, Я. А. Титаренко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 376 с.

12. МайбородПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.183.113 (0.053 с.)