ТОП 10:

Тема 7. Цивілізаційний поступ в міжвоєнний період.Світові війни, як виклик гуманізму, їх глобальний характер. Ідея завоювання нового життєвого простору. Наслідки воїн. Створення організацій для забезпечення миру і безпеки в світі Ліги Націй та ООН. Модернізація. Тоталітарні режими. Індустріалізація в СРСР. Криза капіталізму XX ст. формування нових ідей. Виникнення фашизму і нацизму. Стабілізація. “Велика депресія”, “Новий курс” Ф. Рузвельта. Тоталітарний режим в СРСР. Формування нової економіки під впливом централізованого адміністративного апарату. Політика націоналізації. “Воєнний комунізм”, ”НЕП”. Колективізація. Зміни в системі цінностей людини.

 

Тема 8. Постідустріальна цивілізація

Науково-технічна революція (НТР). Зміна соціальної структури суспільства: зростання міського населення. Зміна способу життя. Розширення сфери інформації та послуг. Негативні наслідки НТР. Суспільство споживання. Глобальні проблеми сучасності: екологія, демографія, політика.

 


СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ

Трудомісткість курсу

 

Семестр Кількість навчальних тижнів   Розподіл годин
Загальний обсяг годин Кількість кредитів Кількість кредитів за ECTS Аудиторні    
Лекції Семінари Усього Самостійна робота Індивідуальна робота
1,3
Разом 1,3
                     

 

 

Структура та обсяг годин за темами курсу

 

№ з/п Тема Кількість годин Форма контролю знань
Усього Аудиторні Самостійна робота Індивідуальна робота
Лекції Семінари Усього
Змістовий модуль № 1. Від початку історії до Нового часу
1. Тема №1.Загальна характеристика курсу «Історія світової цивілізації»         Співбесіда на консультації
2. Тема № 2. Традиційні цивілізації   Опитування на семінарському занятті та співбесіда на консультації
3. Тема № 3.Антична цивілізація     Опитування на семінарському занятті та співбесіда на консультації
                 
4. Тема № 4.Передумови аграрно-ремісничої цивілізації   1,5 Опитування на семінарському занятті та співбесіда на консультації
Змістовий модуль № 2. Від раннього Нового часу і до сьогодні.
5. Тема № 5. Тема № 5. Криза аграрно-ремісничої цивілізації. Перехід Європи до раннього Нового часу               Опитування на семінарському занятті та співбесіда на консультації
6. Тема № 6. Індустріальна цивілізація   Опитування на семінарському занятті та співбесіда на консультації
                 
7. Тема № 7. Цивілізаційні процеси у міжвоєнний період     1,5 Опитування на семінарському занятті та співбесіда на консультації
8. Тема № 8. Постіндустріальна цивілізація   Опитування на семінарському занятті та співбесіда на консультації
  Всього  
  Модульна контрольна робота
  Залік
                             

 

 


Тематика та зміст лекцій

Змістовий модуль № 1. Від початку історії до Нового часу

Лекція № 1

Загальна характеристика курсу «Історія світової цивілізації»

(2 год.)

Логіка викладення

1. Предмет та основні завдання курсу.

2. Формаційний та цивілізаційний підхід у вивченні світової цивілізації

3. Теорія стадійного розвитку цивілізації та теорія локальних цивілізацій.

Історія світової цивілізації. Предмет і основні завдання дисципліни, її місце в системі дисциплін всесвітньої історії. Формаційний підхід і соціально – економічні відносини. Цивілізаційний підхід і історичний процес. Взаємозв’язок формаційного та цивілізаційного підходу.Формування і еволюція поняття «цивілізація». Теорія стадійного розвитку цивілізації : до індустріальна, індустріальна, постіндустріальна. Теорії свтових і локальних цивілізацій, формування їх під впливом різних компонентів під впливом географічного середовища, економіки, політичного устрою, соціальної структури, церкви, культури…

 

Лекція № 2

Традиційні цивілізації

(2 год.)

Логіка викладення

1. Цивілізація, як проблема пересічення природного та історичного життя

2. Особливості релігійно-міфологічного світосприйняття

3. Досягнення і проблеми цивілізаційного поступу традиційної доби.

 

Методичні рекомендації: Передумови створення цивілізацій. Поява аграрного виробництва. Зміна історичного буття людини. неолітична революція як поштовх до переходу від первісності до цивілізації. Зміни в суспільстві. Географічні зоні виникнення древніх (первісні) цивілізацій. Вплив на формування цивілізацій природно-кліматичних умов. Теорія А.Тойнбі "виклику – і – відповіді". Виклик, що кинула природа людству, та нові шляхи вирішення, які повинен шукати соціум, удосконалюючи природу і самих себе. Річкові і приморські цивілізації. Східні держави-деспотії. Розвиток іригаційного землеробства. Царі та їх становище в деспотичній державі. Віра в божественость царя, як основа стабільності деспотій. Структура суспільств древніх цивілізаціях Сходу. Ієрархічність.

Виключне становище в суспільстві царів, які уособлювалися і в бога, і в людину. Становище по відношенню до них всіх інших прошарків суспільства, в тому числі і знать. Структура суспільств у стародавніх цивілізаціях Сходу. Роль рабів, вільних та залежних общинників.

Релігія в духовному житті східних цивілізацій. Зміна релігійних уявлення з розвитком людства. Міфи. Відображення світу у свідомості древньої людини через міф. Показати взаємозв’язок міфів з набутками цивілізацій. Роль магії в суспільствах традиційної доби. Релігія порятунку. Відношення людини до бога. Співіснування земного та небесного. Роль релігійної етики в процесі утворення цивілізаційних традицій.

 

Рекомендована література:

 

1. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: соціокультурній розвиток людства // Ю. В. Павленко. – 3-тє вид. – К: Либідь, 2001 . – 358с.

2. Історія світової культури / Авт.: Л. Т. Левчук, В. С. Грищенко, В. В. Єфименко та ін. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2003. – 368 с.

3. История древнего мира / Под ред. И. М. Дьяконова и др. – 2-е изд., испр. – М.: Наука, 1983. – 574 с.

4. История древнего мира. І . Ранняя древность / Под ред. И. М. Дьяконова и др. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 1989. – 470 с.

5. История древнего мира. ІІ . Рассвет древних обществ / Под ред. И. М. Дьяконова и др. – з-е узд., испр. и доп. – М.: Наука, 1989. – 571 с.

6. История древнего мира. ІІІ . Упадок древних обществ / Под ред. И. М. Дьяконова и др. – з-е узд., испр. и доп. – М.: Наука, 1989. – 406 с.

7. Хрестоматія з історії Стародавнього світу / За ред. В. В. Струве. – К.: Рад. школа, 1955. – Т. 3. Рим. – 250 с.

8. Хрестоматія з історії Стародавнього світу / Упоряд. О.П . Крижвнівський та ін. – К.: Рад. школа, 1974. – 159 с.

9. Всемирная история. – В 10-ти т. / Глав. ред.: У.М . Жуков и др. – М.: Госполитиздат, 1955-1962.

10. Антонова Е. В. Мессопотамия на пути к первым государтсвам: Монография / Отв. ред. М. Н. Погребова. – М.: Восточная литература, 1998. – 223 с.

11. История древнего Востока. Зарождение древних классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. – В 2-х ч. – М.: Наука, 1983. – Ч.2. – 622 с.

12. Крижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу: підруч. для студ. / О. П. Крижанівський; голов. ред.: С. В. Головко. – К.: Либідь, 2006. – 590 с.

13. История древнего мира: Античная мифология. Библейские сказания и понятия. Исторические факты, памятники, события / Ред. – сост. М. М. Подзорова, В. А. Серганова. – М.: Современник, 1999. – 320 с.

14. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. С. А. Токарев. – 2-е изд. – М.: Изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1998.

15. Андреев Ю. В. Поэзия мифа и проза истории // Ю. В. Андреев. – Л.: Лениздат, 1990. – 223 с.

16. Олійник А. Ідея свободи та недоторканності людини у стародавні часи // Право України. – 2002. – №10. – С. 126-128.

17. Максаковський В. Історична географія світу: давній світ // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 1999. – №1. – С. 25-28.

18. Тищик Б. Й. Держава і право країн Стародавнього Сходу // Тищик Б. Й. Історія держави і права Стародавнього Світу. – Л.: 2001. – С. 9-136.

19. Васильев Л. С. Древний Восток: государство и общество. Специфика регионов и динамика исторического процесса // Васильев Л. С. История Востока. – М., 1998. – Т.1. – С. 211-240.

20. Государства Древнего Востока в І половине тысячелетия до н. э. // Всемирная история. – В 24 т. – Минск, 1996. – Т.3. Век железа. – С. 5-92.

21. Федоров К. Г. Держава і право стародавніх народів. Стародавні деспотії: Стародавній Китай. Ассирія. Хетська держава. Персія // Федоров К. Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994. – С. 22-40.

22. Малеваный А.М . и др. Классовая борьба на Древнем Востоке // Малеваный А. М. и др. Классовая борьба в древнем мире. – М., 1987. – С. 14-25.

23. Циркин Ю. Б. Финикийская и греческая колонизация // История древнего мира. Ранняя древность. – М., 1989. – С. 351-369.

Лекція № 3

Антична цивілізація

(2 год.)

Логіка викладення

1. Загальна характеристика греко-римської цивілізації, як відкритого соціального і культурного суспільства

2. Проблема витоків Еллади – першої європейської цивілізації (пересічення східної євразійської, егейської традиції)

3. Античний поліс – як класична форма громадської самоорганізації

4. Характерні риси античної класичної культури.

 

Загальна характеристика греко-римської цивілізації, як відкритого соціального і культурного суспільства. Природні умови Греціії. В чому заключався виклик природнього середовища і як відповіла на нього цивілізація. Проблема витоків Еллади – першої європейської цивілізації (пересічення східної євразійської, егейської традиції. Велика грецька колонізація. Результати колонізації для держави. Створення міст – держав. Античний поліс – як класична форма громадської самоорганізації. Суспільство полісу. Товарні відносини та торгівля полісів. Демократія в полісі. Ідеали громадян міст – держав. Спарта. Афіни. Характерні риси античної класичної культури. Зародження філософії. Сократ. Платон. Походження і облаштування світу за теоріями перших грецьких філософів. Давньогрецький театр, комедії, трагедії.

Рекомендована література:

1. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: соціокультурній розвиток людства // Ю. В. Павленко. – 3-тє вид. – К: Либідь, 2001 . – 358с.

2. Уткин А. И. Россия и Запад: история цивилизаций // А. И. Уткин. – М: Гардарики, 2000 . – 572с.

3. История мировой культуры: Наследия Запада: Античность. Средневековье. Возрождение.: Курс лекций / Под ред. С. Д. Серебряного. – М.: Российский гос. гуманит. ун-т, 1998. – 427с.

4. Історія світової культури / Авт.: Л. Т. Левчук, В. С. Грищенко, В. В. Єфименко та ін. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2003. – 368 с.

5. Історія української та зарубіжної культури / С. М. Клапчук, В. Ф. Остафійчук, Б. І. Білик; за ред.: С. М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: Знання-Прес, 2002. – 352 с.

6. Всемирная история. – В 10-ти т. / Глав. ред.: У. М. Жуков и др. – М.: Госполитиздат, 1955-1962.

7. Егер О. Всемирная история: В 4-х т. / О. Егер. – М.: 2000. – Т.2: Средние века. – 2000. – 693 с.

8. Кузьмин В. И. Античное классическое рабство как экономическая система: Моногр. // В. И. Кузьмин. –М.: Изд: Моск. Ун-та, 1990. – 270 с.

9. История древнего мира: Античная мифология. Библейские сказания и понятия. Исторические факты, памятники, события / Ред. – сост. М. М. Подзорова, В. А. Серганова. – М.: Современник, 1999. – 320 с.

10. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. С. А. Токарев. – 2-е изд. – М.: Изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1998.

11. Балух В. О. Історія античної цивілізації: в 3 т. // В. О. Балух. – Чернівці: Наші книги, 2007. –Т.1. Стародавня Греція. – 656 с.

12. Балух В.О . Історія античної цивілізації: в 3 т. // В. О. Балух. –Чернівці: Наші книги, 2008. – Т.2. Стародавній Рим. – 848 с.

13. Андреев Ю. В. Поэзия мифа и проза истории // Ю. В. Андреев. – Л.: Лениздат, 1990. – 223 с.

14. Грант М. Римляне. Цивилизация Древнего Рима // М. Грант. – М.: Центрпамграф, 2005. – 397 с.

15. Сергеев В. С. Очерки по истории Древнего Рима // В. С. Сергеев. – М.: ОГИЗ, 1938. – Ч.1. – 371 с.

16. История Древнего мира. Древний Рим / А. Н. Бадак, И. Э. Вщйнич и др. – Минок: Харвест, 2000. – 864 с.

17. Кадеев В. И., Сорочан С. Б. Экономические связи античных городов Северного Причернамор’я в I в до н. э. – V в н. э.: (На материалах Херсонеса) // В. И. Кадеев, С. Б. Сорочан . – Х.: Вища школа, 1989. – 134 с.

18. Античность: Словарь-справочник: Свыше 1000 статей по истории, культуре, мифологии Древней Греции и Рима / И. Е. Ермолова, И. Култышова, Е. И. Светилова, Н. Р. Шопина. – Дубно: Феникс, 1998. – 343 с.

19. Всемирная история: Закат Римской империи. Ранее средневековье / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек. – Минск: Харвест; М.: АСТ, 1999. – 1048 с.

20. Практикум по истории средних веков (Для студентов заочного пед. инст. – тов. – М.: Просвещенние, 1967. – 256 с.

21. Виноградов К. Б. Мировая политика 60 – 80-х годов XIX века: события и люди: моногр. // К. Б. Виноградов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – 168 с.

22. Вопросы новой и новейшей истории. Респ. межведом науч. сб. – Вып. Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко; Редкол. А. К. Мартыненко (отв. ред.) и др. – К.: Лыбидь, 1991. – 97 с.

23. Максаковський В. Історична географія світу: давній світ // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 1999. – №1. – С. 25-28.

Лекція № 4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.176.182 (0.01 с.)