ТОП 10:

Тематика індивідуально – дослідницької роботи1. Найважливіші відкриття і винаходи первісних людей.

2. Стародавній Вавілон і його місце в історії стародавнього світу.

3. Олімпійський пантеон – Боги стародавньої Греції

4. Побут і повсякденне життя стародавніх греків.

5. Роль видовищ в цивілізації стародавнього Риму.

6. Монастирі в середньовічному суспільстві

7. Середньовічне місто.

Організація науково-дослідної роботи студентів (НДРС) у вищих навчальних закладах передбачає створення умов для широкого залучення студентів до наукових досліджень як важливого фактора підвищення якості підготовки спеціалістів. Завдання, які висувають сучасне виробництво і практика, настільки складні, що їх вирішення часто вимагає творчого пошуку, дослідницьких навичок. У зв'язку з цим сучасний спеціаліст повинен володіти не тільки необхідною сумою фундаментальних і спеціальних знань, а й певними навичками творчого розв'язання практичних завдань, умінням використовувати в своїй роботі все те нове, що з'являється в науці і практиці, постійно вдосконалювати свою кваліфікацію, швидко адаптуватися до умов виробництва. Усі ці якості необхідно розвивати через активну участь студентів у науково-дослідній роботі.

Науково-дослідна робота студентів включає в себе два взаємопов'язаних напрямки:

1)навчально-наукову роботу (ННР), що полягає у вивченні основ і методів наукових досліджень та прищепленні студентам навичок наукової праці;

2)власне наукові дослідження, що здійснюються студентами під керівництвом професорів і викладачів, через розв’язання науково-дослідних завдань, які пізніше можуть складати основу доповіді на навчально-науковому семінарі. Упродовж семестру кожен студент може виступити на ньому з доповіддю або повідомленням, підготовленим за результатами виконаного індивідуального завдання. Практикуються також індивідуальні навчально-дослідницькі завдання з елементами наукового пошуку.

А також навчально-дослідницькі завдання проводяться під час підготовки дипломних, кваліфікаційних робіт, зазвичай, пов'язаних з дослідженням конкретних проблем, у процесі виконання яких майбутні спеціалісти вчаться користуватись підібраним матеріалом, аналізувати його. Ці дослідження можуть стати не лише надбанням особистісним, а також бути опубліковані в студентських збірниках.

Тематика рефератів

1. Просвітництво: англійське, французьке, німецьке.

2. Відкриття ХІХ ст.

3. Ідейно-політичні течії: позитивізм, утопічний соціалізм, політичний лібералізм

4. Балкани – «порохова бочка» Європи

5. Старий і Новий світи: зустріч культур

6. Відкриття Америки Х. Колумбом

7. Відкриття морського ляху в Індію і утворення Португальської колоніальної імперії

8. Відродження в містах Італії XIV–XV ст.

9. Колонізація Америки та її наслідки

10. Особливості організації управління в світовій державі Олександра Македонського

11. Суспільно-політичний устрій Римської республіки

12. Аграрна реформа і трибунал Тиберія Гракха

13. Римська культура часів ранньої імперії

14. «Біблія» – синкретичне джерело

15. Католицька церква – важливий елемент колоніального апарату в країнах Латинської Америки

16. Абсолютна монархія в Англії на початку XVІІ ст.: криза влади та формування парламентської опозиції

17. Політичний портрет О. Кромвеля

18. Реформація і Контрреформація і Європі.

19. Велика французька революція – початок епохи індустріальної цивілізації.

20. Духовна культура епохи індустріалізації.

21. Наука і технічний прогрес в епоху індустріальної цивілізації.

21. Утворення варварських королівств..

22. Ніл – джерело життя (природній фактор у розвитку давньоєгипетської цивілізації)

23 Давньоєгипетські піраміди і їх будівничі.

24. Стародавній Кріт: легенди та історія.

25. Мистецтво та наукові знання у стародавньому Китаї.

26. Конфуціанство, даосизм і буддизм у стародавньому Китаї.

Методичні вказівки до написання рефератів:

До самостійної роботи студентів включено підготовку до написання реферату. Реферат складається із вступу, основної частини, яка включає два або три розділи, висновки, список використаної літератури та джерел.

В процесі підготовки до написання реферату необхідно ознайомитися з наявною літературою та джерелами з теми. При цьому потрібно виписувати точні назви праць, статей, збірників документів, вказуючи прізвища авторів, рік та місце видання, кількість сторінок. Ці дані буде використано в процесі складання списку використаних джерел та літератури.

Ознайомившись з науковою літературою, студент складає план, пише вступ, де поряд з актуальністю теми, метою та завданнями подає короткий історіографічний огляд проблеми.

Завдання студента полягає у тому, що в основній частині роботи, на основі зібраного матеріалу встановити логічний зв'язок між фактами, з'ясувати характер і спрямованість історичних подій, зробити власні висновки та узгодження по темі.

Виклад матеріалу у розділах здійснюється за хронологічним або проблемним принципом. Не слід вдаватися до повторень або цитування цитат по декілька разів, уникати нечітких формулювань та розпливчастих тлумачень. Усі розділи реферату мають бути ідеологічно пов’язаними між собою і закінчуватися короткими висновками. Варто звернути увагу, що використання цитат різних авторів потрібно підкріплювати посиланнями. Важливо не перевантажувати текст другорядною інформацією.

Загальні висновки – заключний етап написання реферату. Вони містять узагальнення, стислі відповіді на поставленні у вступі завдання.

Список використаної літератури та джерел слід розташовувати в алфавітному порядку або по мірі використання в тексті.

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: розповідь, пояснення, бесіда (вступна, поточна і підсумкова), лекція.

Наочні: ілюстрація, презентація, демонстрація.

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Питання для самоконтролю

1. Архаїчна епоха, як віха всесвітньої історії

2. Цивілізація як проблема пересічення культурного ті історичного життя

3. Особливості релігійно-філософського світосприйняття

4. Досягнення і проблеми цивілізаційного поступу традиційної доби

5. Загальна характеристика греко-римської цивілізації

6. Античний поліс – як класична форма громадської самоорганізації

7. Проблема витоків Еллади – першої європейської цивілізації (пересічення східної євразійської, егейської традиції)

8. Характерні риси античної класичної культури

9. Соціально-економічна криза римського суспільства

10. Варварство проти цивілізації, утворення варварських королівств

11. Церква та її роль у розвитку держави

12. Основні риси аграрно-ремісничої цивілізації

13. Західноєвропейське суспільство в середні віки та його ієрархічна структура

14. Християнство як основа буття тогочасної Європи

15. Виникнення середньовічних міст

16. Цивілізаційні процеси на Сході в період Середньовіччя

17. Еволюційні зміни на межі ХV – ХVI ст.. Перехід від Середньовіччя до Нового часу

18. Великі географічні відкриття та наукові досягнення перехідного періоду

19. Промислово міська цивілізація

20. Велика Французька революція – початок трохи індустріальної цивілізації

21. Наука і технічний прогрес

22. Індустріалізація і монополістичний капіталізм

23. Духовна культура епохи індустріалізації

24. Основні риси та проблеми цивілізаційного розвитку

25. Науково-технічна революція, як поштовх до постіндустріального суспільства.

 

Контрольна робота для поточного контролю знань

Варіант №1

1. Перехід від первісного ладу до цивілізації , зони виникнення останніх

2. Епоха Відродження.

3. Від мануфактури до фабричного виробництва. Якісні зміни в господарському житті.

Варіант №2

1. Формаційний та цивілізаційний підхід у вивчені історії світової цивілізації.

2. Реформація в Європі.

3. Наукова революція ХVІІ століття.

Варіант №3

1. Варварство проти цивілізації, утворення варварських королівств.

2. Французьке Просвітництво : Вольтер, Руссо, Дідро.

3. Глобальні проблеми сучасності : екологія, демографія, політика.

Варіант №4

1. Релігія та міфологічне сприйняття світу людиною Стародавнього сходу

2. Великі географічні відкриття. Ф. Магеллан і перша кругосвітня подорож.

3. НТР як поштовх до постіндустріального суспільства.

 

Модульні контрольні роботи

Варіант №1

1. Формування ринкових відносин в Західній Європі

2. Суть абсолютних монархій. Зародження буржуазної ідеології

3. Релігія та міфологічне сприйняття світу людиною древнього Сходу.

Варіант №2

1. Розклад феодалізму і генезис капіталізму. Головні риси ранньокапіталістичних відносин. Зародження мануфактурної стадії виробництва

2. Виникнення східних деспотій та їх функції в системі централізації влади держав Стародавнього Сходу

3. Аграризація суспільства (перехід до феодалізму).

Варіант №3

1. Соціальна і економічна динаміка римського суспільства

2. Культура епохи Відродження

3. Ідеологічні кризи європейського суспільства в кін. ХVI – ХVIІ ст.

Варіант №4

1. Перехід від первісного ладу до цивілізації. Зони виникнення останніх та їх розташування

2. Перші європейські революції як перехідний етап від традиційності до модернізації

3. Утворення варварських королівств.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.45.91 (0.009 с.)