ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 22 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6455 страниц.

География - 22 Страница

Джерела права інтелектуальної власності. Загальна характеристика особистихнемайнових прав інтелектуальноївласності. Характеристика прав інтелектуальної власності перекладача та укладача Зміст право на авторське ім’я та право авторства. Правові наслідки оприлюднення твору під псевдонімом. Корисна модель як об’єкт охорони патентного права. Характеристика Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883р. Поняття та умови охороноздатності комерційного найменування. Поняття географічного позначення Форма договорів у сфері інтелектуальної васності та їх державна реєстрація. Постановка діагнозу. Додаткові методи дослідження. Клінічні прояви нейродегенерацій Головний біль напруження та мігрень Угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана или линии параллельной ему, по ходу часовой стрелки до направления линии. Горизонтальный угол между истинным меридианом и направлением магнитной стрелки в данной точке местности. Вычисление координат и высот пунктов теодолитного хода Обєкти права інтелектуальної власності Система законодавства у сфері інтелектуальної власності Умови патентоздатності (для винаходу). Проект « Солнечные часы как способ измерения времени на данной местности» I. Теоретическая часть проекта. Определение общего вида солнечных часов. Создание макета солнечных часов. Актуальність проблеми дослідження Готуємося спостерігати за змінами в природі (у класі) Завдання 1. Географічне положення природного комплексу. Чинники, що впливають на зміну температури. Происхождение ,сущность. Отличительные признаки и атрибуты государства. Демократический политический режим. сущность и методы политического прогнозирования. Table 2.1 – The gender of the nouns Table 2.19 – Prepositional case denoting place (geographical names) Table 3.3 – The usage of the possessive pronouns Table 5.2 – Ways of forming the ordinal numerals Table 6.7 – Declension of the nouns and adjectives Table 7.1 – Formation of verb tenses Проведіть огляд кісток черепа. Оцініть пальце – нососу пробу. Огляд кісток тулуба. Черевні рефлекси. Похідні речові права(право повного господарського відання, право оперативного управління). Суб'єктами права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична особа, якій ця пропозиція подана. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці, встановлених частиною першою статті 505 ЦК. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ. Тема 5. Основоположники геополитики Тема 9. Европейская геополитика современности. Тема 15. Конфликты и способы их разрешения их в современном мире. Семинарское занятие по теме 12 Кафедра теоретичної та прикладної економіки IІІ. Послідовність виконання курсової роботи V. Порядок подання роботи на рецензiю i захист роботи Методичні вказівки для семінарських занять Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Інтелектуальна власність» Тема 1. Предмет, объект и структура курса. Тема 10. Политическая карта Австралии и Океании. Антарктида. S: Назовите потери попутного газа и ценных компонентов нефтяных месторождений, в процентах от разведанных в недрах запасов. S: Как называется группа производств компактно размещенных на небольшой территории S: Назовите дату начала опытно-промышленной разработки крупнейшего в мире месторождения алмазов в Архангельской области (Беломорье). ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ БУЛАВОВУСИХ ЛУСКОКРИЛИХ Генетичний моніторинг генофонду тварин Висновки та перспективи подальших досліджень ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН БІЛКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ В ОРГАНІЗМІ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН ПІД ВПЛИВОМ ТРУТНЕВОГО ГОМОГЕНАТУ І ФІЗИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ КОРЕКЦІЯ ДИХАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ У ЗАГАЛЬНІЙ ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ Зв’язок коригуючого впливу гімнастики Євмінова на стан м’язової та дихальної системи дітей з грудним сколіозом ІІ ступеня ВИЗНАЧЕННЯ ГАЛОГЕНОВМІСНИХ СПОЛУК МЕТОДОМ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНОГО ТИТРУВАННЯ Вплив вмісту електродоактивної речовини на характеристики досліджуваних електродів ШЛЯХИ МІГРАЦІЇ ЕКОТОКСИКАНТІВ ВИРОБНИЧОГО ПОХОДЖЕННЯ ДО ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ПРОБЛЕМА РАЙОНУВАННЯ АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ ЗООЦЕНОТИЧНОЇ СТРУКТУРИ МЕТАЛУРГІЯ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ ОСНОВНОЇ ГРУПИ ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ У ГОЛОЗУБИНЕЦЬКІЙ ШКОЛІ Лекция № 13. Политическое и социокультурное измерение Евразийского экономического пространства (ЕЭП) Исторические предпосылки интеграции народов Евразии Право власності розглядають : Особисті немайнові права автора Види порушень авторського права, що є підставами для його захисту : Винахід як об’єкт промислової власності. Право на подання заявки на винахід, корисну модель чи промисловий зразок передусім має - автор. Право на торговельну марку може передаватися іншій особі, але за умови, що це не вводитиме в оману споживача. Майнові права на торговельну марку. Просте зазначення не підлягає реєстрації та охороняється на підставі його використання. Охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів надається виключно на підставі їх реєстрації. Правова характеристика ліцензійного договору. Поняття прав інтелектуальної власності, їх об'єкти та суб'єкти Поняття і об'єкти авторського права. Право слідування, як одне з важливих майнових прав автора Виникнення і здійснення суміжних прав Захист авторського права і суміжних прав у цивільно-правовому порядку Поняття та джерела патентного права Права автора винаходу, корисної моделі, промислового зразка Правова охорона комерційної таємниці Розділ І. Поняття права інтелектуальної власності Інтелектуальна власність та її значення Загальна характеристика законодавства України про інтелектуальну власність Міжнародно-правова охорона права інтелектуальної власності Поняття, зміст, особливості авторського права Поняття, зміст, особливості патентного права Патент і порядок його одержання Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування Розділ VIII ДОГОВОРИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Договір комерційної концесії (франчайзингу) Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності Укладачі: д.ю.н., проф. Кохановська О.В. Джерела права інтелектуальної власності Оформлення та здійснення патентних прав. Лекція 16. Правова охорона наукових відкриттів та раціоналізаторських пропозицій Міжнародні нормативно-правові акти К 95-летию со дня рождения Елены Ивановны Каменцевой В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ЗНАНИИ Секция «Источниковедение Нового и Новейшего времени» Частоту захворювань злоякісними пухлинами на 100.000 населення Стандартизовані показники захворюваності Короткодистанційна рентґентерапія З епiтелiю залозистих дольок та вивiдних проток. Рiвень естрогенових рецепторiв в нормальних тканинах. Конусоподiбне звуження нижньочасткового бронха. Передракове порушення проліферації епітелію Ендоскопічне видалення поліпа з гістологічним дослідженням Гіперплазія ендометрія атипова C. Модифікований харчовий продукт E. У продуктах та готових стравах не повинно бути токсичних речовин в шкідливих для організму концентраціях D. Принципи виваженості харчування та поступового розширення обсягу харчових предметів, що споживаються B. Біологічне щадіння, енергетичне щадіння, екстрактивне щадіння Які з перерахованих приміщень входять до харчоблоку лiкарні Тема №20. Методика та профілактика випадків харчових отруєнь. Дайте визначення поняття “бактеріальний токсикоз”. Назвіть який прилад застосовують для відбору проб повітря при аналізі запиленості повітряного середовища За чий рахунок повинні бути придбані засоби індивідуального захисту та спецодяг? B. Поза межами населеного пункту з дотриманням санітарних норм щодо забезпечення належної відстані від джерел викидів шкідливих речовин, шуму, вібрації, електромагнітних та іонізуючих випромінювань Укажіть необхідну площу на одного учня для рекреаційних приміщень загальноосвітньої школи Укажіть мінімальну у кількість зон спостереження, що мають бути виділені під час при вивченні впливу чинників навколишнього середовища на здоров’я населення? Гігієна лікувально-профілактичних заходів Укажіть, який відсоток палатної секції лікарні повинен бути розрахований на чотири, два та одне ліжко? На території інфекційної лікарні мають бути виділені зони Тема №40. Психогігієнічні основи оптимізації повсякденної діяльності людини. Укажіть, який вид випромінювання є найбільш небезпечним при внутрішньому опроміненні? В. Виявлення наявності серед населення гострозаразних кишкових інфекцій та епізоотій серед свійських і диких тварин В. Набір гідрохімічний нгх для оцінки якості води в ході розвідки джерел водопостачання Назвіть прилади, що дозволяють провести обстеження продовольства у польових умовах на зараження отруйними речовинами Пригодность и совместимость видов рыб Научные и общеупотребительные названия Выравнивание химического состава воды VІ туру « Туристсько-краєзнавчий маршрут» Відкритої Першості юних краєзнавців МОЦТКЕ УМ КЗС «Географічне краєзнавство» ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. ФУНКЦІЇ МОВИ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ ВИМОГИ ДО МОВИ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ ГЛАВА ПЕРВАЯ. Природа Русской государственной области (Соловьёв С.М.) О ЗАЧАЛЕ ЦАРСТВУЮЩЕГО ГРАДА МОСКВЫ, 3-Й ПЕРЕВОД ПРЕДАНИЕ О БОЯРИНЕ КУЧКЕ – ПЕРВОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ МОСКВЫ (Тихомиров М.Н.) СЛОВО О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ. Ответ Ивана Грозного Яну Роките Приговор Освященного собора о рассмотрении следственного дела и государев указ об этом деле Загальна характеристика материка Рельєф Африки та основні етапи його формування Клімат та внутрішні води Африки Загальні риси будови та формування природи материка Клімат та внутрішні води Південної Америки Основні риси структури і рельєфу Особливості просторової диференціації і регіональний огляд Австралії й Океанії ТЕМА 10. КЛІМАТ АВСТРАЛІЇ ТА РОЗПОДІЛ ЙОГО ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО ТЕРИТОРІЇ. ВНУТРІШНІ ВОДИ ТА ХАРАКТЕР ЇХ РОЗПОДІЛУ Учебного пособия для учащихся Пророк Мухаммад – основатель ислама и учитель нравственности Продолжение посланнической миссии Священный Коран. Сунна Пророка Мухаммада Хадж – паломничество в Мекку Обязанности родителей перед детьми Отношение к родителям и родственникам, к старшим Братская дружба и взаимопомощь. I. ЧТО ТАКОЕ КУРСОВАЯ РАБОТА? II. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. Краткие сведения из теории погрешностей. Правила вычисления абсолютной погрешности. Проверка основного закона динамики поступательного движения Определение момента инерции твердого тела. ПРОВЕРКА ЗАКОНОВ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ ТЕЛ Изучение движения электронов в электростатических полях Формування гідрографічної мережі та річкових систем Похил дна річки виражається в безрозмірних одиницях, або проміле. Типи поздовжніх профілів річок Загальні поняття про водне живлення річок Водний баланс – це співвідношення за певний проміжок часу надходження та витрати води з урахуванням зміни її запасів. Построение отрезков заданной длины с помощью поперечного масштаба Измерение длины ломаных отрезков Изображение рельефа горизонталями Построение горизонталей с помощью графического интерполирования Определение прямоугольных координат точки Измерение вертикального угла v Порядок обработки журнала тахеометрической съёмки Практическое занятие № 1. Понятийно-терминологический аппарат РГ Практическое занятие № 2. Территориальная рекреационная система Рекомендовано к печати учебно-методическим советом ТНУ от протокол Классификация структурных отдельностей почв Задние 3. Дать характеристику заданным образцам почвообразующих пород. Тема: Физические и водные свойства почв Цель занятия: освоить методы качественного анализа ионов в водной вытяжке. Цель занятий: Изучить главнейшие типы почв. Особенности их генезиса, свойств и географического распространения. Цель занятия: Изучить генезис, географическое распространение, свойства черноземов, каштановых почв и сопутствующих им интразональных – лугово-черноземных, лугово-каштановых и луговых. До лабораторних робіт з інженерної геодезії Залежність між дирекційними кутами та румбами Вихідні дані для завдання 5.1 Вихідні дані для завдання 6.1 Географическая оболочка – предмет общего землеведения Состав, строение и происхождение Вселенной Вопрос № 4. Солнечная система и место Земли в ней. Движение Луны вокруг Земли. Фазы Луны. Астероиды. Кометы. Метеорное вещество. Географические следствия годового движения Земли Вопрос 17: ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЛИНИИ МЕСТНОСТИ Сила тяжести, плотность, давление Возраст Земли. Геологическое летоисчисление. Основные рельефообразующие процессы Тектонические движения земной коры Разрывные нарушения. Землетрясения и их типы Структурные зоны. Вулканизм. Строение и типы вулканов. Четвертичные (антропогеновые) оледенения Беларуси Горы, их классификация. Основные формы горного рельефа. Равнины, их классификация. Подразделение равнин по абсолютной высоте. Формы рельефа, связанные с материковым оледенением. Состав и строение атмосферы. Влажность воздуха. Облака. Осадки. Ветер, скорость, сила и направление. Роза ветров. Типы ветров. Атмосферная циркуляция воздуха над Беларусью (Витебской областью) Типы климата. Климатические пояса. Гидросфера. Свойства воды. Круговорот воды. Роль живых организмов в развитии атмосферы, гидросферы, литосферы. Основные природные зоны бывшего СССР Полезные ископаемые Витебской области. Витоки та еволюція професії редактора. Сфери застосування професії редактора в сучасних умовах. Методика редакторського оцінювання композиції. Фактичний матеріал як об’єкт редагування. Різновиди фактів. Наукові методи викладу тексту. Експресивні засоби в мові газет і журналів. Расчетно-графическая работа № 1 Масштабы. Условные топографические знаки. Условные топографические знаки Расчетно-графическая работа № 2 Построение профиля местности по заданной линии РОЗДІЛ 1. ОПИС АНАЛІЗОВАНОГО ТИПУ ЛІСУ Опис аналізованого типу лісу Опис відповідного типові лісу ґрунту. Топография с основами геодезии. КУРС ЛЕКЦИЙ Краткий очерк развития топографии и геодезии Единицы мер в топографии и геодезии Методы проецирования земной поверхности Связь между полярной и прямоугольной Внемасштабными условными знаками Дієслово,загальна х-ка, основні граматичні категорії. Система дієслівних форм. Дієслова доконаного виду, їх групи. Інфінітив. Значення, творення, синтаксичні функції Відносне функціонування форм часу Д Поділ Д на дієвідміни. Визначення дієвідміни за основою інф.. Розділ 1. Ландшафтна екологія як наука: визначення, предмет, об’єкт вивчення та завдання. Історія розвитку ландшафтознавства. Ландшафтно-екологічний підхід. Визначення ландшафтної екології. Розділ 2. Геосистема як предмет вивчення ландшафтної екології. Універсальні географічні закономірності Тема 2. Поняття про територіальну структуру ландшафтів. Типи територіальних структур. Морфологічна структура ландшафтів у рамках класичного ландшафтознавства. Елементарна ландшафтно-екологічна територіальна одиниця – геотоп. Генетико-морфологічна ландшафтна територіальна структура. Тема 3: Горизонтальна і вертикальна структура геосистем.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.24.100 (0.051 с.)