Обов’язкові чи вибіркові розділи програмиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обов’язкові чи вибіркові розділи програмиДисципліна за вибором

Викладацький склад

Виноградова Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри

Тривалість

Всього – 27 годин (0,75 кредити ECТS), в т.ч. лекції – 9 годин (0,25 кредиту ECТS), ІЗС – 9 годин (0,25 кредиту ECТS), самостійна робота – 9 годин (0,25 кредиту ECТS).

Форми та методи навчання

Лекції, самостійна робота, індивідуальні завдання

Контроль знань

- поточний контроль (вербальне та письмове опитування, тестування, заслуховування та обговорення результатів самостійної роботи);

- підсумковий контроль (залік).

Мова

українська, російська.


 

Таблиця 1

Технологічна карта тематичного плану

Навчальної дисципліни (модуля)

«Світовий туризм»

 

Назва змістових модулів, теми і питань К-ть год. Назва теми ІЗС К-ть год. Літера-тура
Змістовий модуль І. Вступ до світового туризму
Тема 1. Основні поняття світового туризму як системи 1.1. Основні поняття та сутність світового туризму 1.2. Суб'єкти світового туризму 1.3. Класифікація видів світового туризму 1.4. Функції та роль світового туризму Теоретичні аспекти світового туризму 1,3,7,9
Тема 2. Світовий туризм як соціально-економічне явище 2.1. Туризм як форма міжнародного бізнесу 2.2. Концепція розвитку світового туризму 2.3. Фактори розвитку світового туризму 2.4. Сучасний стан та тенденції розвитку світового туризму Сучасне становище та тенденції розвитку світового туризму 2,8,10,12
Тема 3. Міжнародне співробітництво в галузі туризму 3.1. Цілі та задачі співробітництва в галузі туризму 3.2. Двостороннє співробітництво 3.3. Багатостороннє співробітництво 3.4. Основні міжнародні туристичні організації Наддержавне регулювання в сфері туризму 4,5,9,15,18
Змістовий модуль ІІ. Система світового туризму
Тема 4. Ринок міжнародного туризму 4.1. Особливості ринку міжнародного туризму 4.2. Класифікація ринків міжнародного туризму 4.3. Методи визначення туристичного попиту 4.4. Роль та місце України на міжнародному ринку туризму Структурні особливості ринків міжнародного туризму 1,3,17,20
Тема 5. Географія світового туризму 5.1. Географічні фактори розвитку світового туризму 5.2. Географія світових туристичних потоків 5.3. Географія видів міжнародного туризму 5.4. Методи дослідження і оцінки світових рекреаційно-туристських ресурсів Географічна сегментація міжнародного туризму 2,3,5,9,15
Тема 6. Світовий туризм як індустрія 6.1. Класифікація та характеристика засобів розміщення 6.2. Класифікація та характеристика підприємств харчування 6.3. Інформаційно-екскурсійне обслуговування в сфері міжнародного туризму 6.4. Транспортні засоби в світовому туризмі Індустрія міжнародного туризму 6,8, 9, 19
Тема 7. Державне регулювання міжнародної туристичної діяльності 7.1. Правове регулювання міжнародної туристичної діяльності в різних країнах 7.2. Сертифікація та стандартизація в міжнародному туризмі 7.3. Ліцензування та податкове регулювання міжнародної туристичної діяльності 7.4. Туристична політика держави. Державна політика розвитку туризму 1,10,17,23
             

 


ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

1. Підготовка рефератів з проблемних питань (за вибором).

2. Підготовка тестових завдань за програмою курсу (за вибором).

3. Огляд періодичної літератури (за вибором).

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

Змістовий модуль І (поточне тестування) Змістовий модуль ІІ (поточне тестування) Загальна кількість балів за змістовими модулями
Т1 Т1 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:

90-100 балів Відмінно A
74-89 балів Добре BC
60-74 балів Задовільно DE
35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання FX
1-34 м балів Незадовільно з обов’язковим повторним курсом F

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

Шкала ECTS Якісне визначення (критерії)
А відмінно (excellent) – відмінне виконання з незначними помилками.
B дуже добре (very good)– вище середніх стандартів, але з деякими помилками.
C добре (good) – в цілому змістовна робота зі значними помилками
D задовільно (satisfactory)– чітко, але зі значними недоліками
E достатньо (sufficient)– виконання відповідає мінімальним критеріям
FX незадовільно (fail)– необхідна ще певна робота для зарахування кредиту
F незадовільно (fail)– потребується велика робота в майбутньому

 


МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

 

Навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, рішення практичних завдань, підготовка й захист рефератів, доповіді; перегляд наукової літератури, актів законодавства, тестування, обговорення проблемних питань.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Відповідно до системи оцінювання знань студентів, передбаченої наказом №346 від 16.06.06 р.

 

СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

Види робіт Бали
  Модуль
1. Змістовий модуль І:
  - усне опитування
  - письмове опитування
  - захист рефератів
2. Змістовий модуль ІІ:
  - усне опитування
  - письмове опитування
  - захист рефератів

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Комплект учбово-методичних матеріалів для забезпечення і супроводу робочої програми включає сучасну вітчизняну і закордонну навчальну і наукову літературу, законодавчі та нормативні документи, що регламентують міжнародні економічні відносини в Україні, статистичні дані, тематичну добірку матеріалів до завдань, перелік тем рефератів, комплекти контрольних питань для перевірки знань студентів, електронний конспект лекцій


 

 

ЧАСТИНА 2.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Самостійна робота студентів є невід'ємною складовою освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Відповідно до державних освітніх стандартів самостійна робота повинна становити не менш 50% часу, передбаченого для виконання основної освітньої програми.

Основними завданнями самостійної роботи є:

· освоєння в повному обсязі основної освітньої програми;

· формування професійних якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців;

· розвиток і поглиблення професійних, наукових і практичних інтересів студентів;

· формування навичок самостійної навчальної, науково-дослідної й практичної роботи.

Самостійна робота студентів передбачає:

· підготовку до аудиторних занять;

· поглиблене вивчення літератури на задану тему й пошук додаткової інформації;

· переклад іноземних джерел установленої тематики;

· виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання з навчальної дисципліні протягом семестру;

· самостійна робота над окремими темами навчальних дисциплін;

· підготовка й оформлення схем, діаграм й інших завдань графічного характеру;

· обробка та підготовка огляду опублікованих статей у спеціалізованих і інших виданнях;

· підготовка до всіх видів контрольних випробувань;

· підготовка до підсумкової державної атестації;

· робота в студентських наукових кружках, участь у семінарах тощо.

Самостійна навчальна і науково-дослідна робота виконується студентами під керівництвом керівника, що здійснює аудиторну роботу в навчальній групі.

Організація і контроль ходу та змісту навчальної самостійної роботи і її результатів здійснюється відповідно до графіків контролю самостійної роботи студентів.

Основними формами контролю самостійної роботи є:

· поточний контроль виконання індивідуального навчально-дослідного завдання;

· оцінка якості конспекту, виконаного з питань теми, досліджуваної самостійно;

· тестування, виконання письмової контрольної роботи;

· оцінка знань за модулями дисципліни.

Результати самостійної науково-дослідної роботи можуть бути опубліковані в спеціалізованих студентських або наукових, науково-методичних виданнях вищого навчального закладу, апробовані на науково-практичних студентських конференціях.


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО СВІТОВОГО ТУРИЗМУ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.012 с.)