ТОП 10:

ГЛАВА 35ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної,творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначенийцим Кодексом та іншим законом.

2.Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інте­лектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст якихщодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексомта іншим законом.

3.Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавле­ний права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків,передбачених законом.

 

Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності

Право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одневід одного.

Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходуправа власності на річ.

Перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт праваінтелектуальної власності.

 

Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності

1. До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори;комп'ютерні програми;компіляції даних (бази даних);виконання;

фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;наукові відкриття;

винаходи, корисні моделі, промислові зразки;компонування (топографії) інтегральних мікросхем;раціоналізаторські пропозиції;сорти рослин, породи тварин;

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і по­слуг), географічні зазначення;комерційні таємниці.

 

Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності від­повідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановленихцим Кодексом, іншим законом чи договором.

Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної власності

1.Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:

1)право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо)об'єкта права інтелектуальної власності;

2)право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власнос­ті, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальноївласності;

3)інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені зако­ном.

2. Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об'єктаправа інтелектуальної власності. У випадках, передбачених законом, особисті не­майнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим особам.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.

Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності

1.Майновими правами інтелектуальної власності є:

1)право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2)виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної влас­ності;

3)виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

Інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2.Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної влас­ності та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав.

Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.

1. Ця стаття формулює найбільш загальні положення про майнові права суб'єктів права інтелектуальної власності. Ці положення безпосередньо застосовуються тоді, коли стосовно окремих об'єктів відповідні права досить розгорнуто не сформульовані. У зв'язку з цим і передбачається можливість встановлення законами інших майнових прав, способів та порядку їх набуття, а також умов їх здійснення.

2. Передбачаючи можливість обмеження майнових прав суб'єктів інтелектуальної власності, ст. 424 ЦК допускає можливість встановлення таких обмежень лише за­конами.

 

Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності

Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними безстроково,якщо інше не встановлено законом.

2.Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встанов­лених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у випадках, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної власності

Способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом.

2.Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інте­лектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з до­держанням при цьому прав інших осіб.

3.Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійсню­ється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такогодозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

4. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелек­туальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності

Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно дозакону повністю або частково іншій особі.

2.Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визна­чені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону.

Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кількомособам

Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, можездійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.

Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створенийу зв'язку з ви­конанням трудового договору

1.Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права
інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.

2.Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з ви­конанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт,та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше
не встановлено договором.

Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт,створений у зв'язку з виконанням трудового договору, можуть бути встановленізаконом.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.15.215 (0.005 с.)