ТОП 10:

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2 (2 год.)ТЕМА: Глобальні проблеми людства

МЕТА:

-навчальна: охарактеризувати поняття «глобальні проблеми людства»,

визначити причини виникнення, особливості кожної з проблем, регіони загострення, можливі шляхи подолання чи послаблення;

- розвиваюча: розвивати вміння аргументовано викладати свою точку

зору, приймати участь у дискусіях, уміння оцінювати наслідки прояву глобальних проблем на сучасному етапі розвитку людства, уміння самостійно опрацьовувати різноманітні джерела інформації;

- виховна: виховувати відповідальність, колективізм, доброзичливість.

 

ОБЛАДНАННЯ: політична карта світу, атласи, дидактичні матеріали, мультимедійні презентаці

ПЛАН

1 Поняття про глобальні проблеми людства

2 Сутність, причини виникнення, особливості та шляхи вирішення проблем:

А)політичних;

Б)демографічних;

В)економічних;

Г)екологічних;

Д)соціальних.

3 Роль світової громадськості у розв’язанні глобальних проблем людства

Заняття у формі дискусії: обговорення підготовлених доповідей, рефератів, демонстрація презентацій (завдання самостійної роботи №2) по глобальним проблемам:

- Проблема збереження миру

- Демографічна проблема та подолання відсталості країн, що розвиваються

- Економічні проблеми

- Екологічна проблема

- Соціальні проблеми

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1 Чому ряд проблем у сучасному світі називають глобальними? Які це проблеми?

2 У чому сутність, причини виникнення, особливості та можливі шляхи вирішення проблеми війни і миру на Землі?

3 Як сьогодні вирішуються конфлікти в «гарячих точках» планети?

4 Чому виник міжнародний тероризм? Як можна послабити проблему тероризму у сучасному світі? Що для цього роблять країни світу?

5 Які причини, сутність і можливі шляхи вирішення демографічної проблеми?

6 Які країни світу проводять демографічну політику на зменшення народжуваності, а які на збільшення?

7 Чи існує демографічна проблема в нашій країні? Як вона розв’язується?

8 Чому виникла паливно-енергетична проблема? Розкрийте її суть, шляхи вирішення

9 Які перспективи використання нових джерел енергії?

10 Як можна вирішити сировинну проблему або хоча б зменшити її гостроту?

11 Які перспективи освоєння ресурсів Світового океану?

12 Як ви розумієте вислів: «Екологічна проблема не має кордонів»?

13 Розкрийте сутність явищ «парниковий ефект», «озонові діри», «кислотні дощі»

14 Як людство підходить до вирішення екологічних проблем забруднення

Світового океану, повітря, виснаження земель, вирубування лісів?

15 Які проблеми пов’язані з низьким рівнем життя країн, що розвиваються?

16 Як вирішується проблема голоду у сучасному світі?

17 Розкажіть про боротьбу зі злочинністю і хворобами у світі

18 Яку роль у розв’язанні глобальних проблем людства відіграють міжнародні організації? Приведіть приклади

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, ДОПОВІДЕЙ, ПРЕЗЕНТАЦІЙ:

1 Загроза ядерної війни та її наслідки

2 Причини та наслідки глобального потепління

3 Утворення та негативний вплив кислотних опадів

4 Сучасний погляд на проблему озонових дірок

5 Поширення голоду на Землі

6 Шляхи боротьби із глобальним тероризмом

7 Проблема відходів людської діяльності

8 Альтернативні джерела енергії – переваги та недоліки

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:

1 Кобернік С. Г. Географія. Соціально-економічна географія : підруч. для 10 класу / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Х. : Оберіг, 2010, с.131-134

2 Масляк П. О. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для учнів 10 класу загальноосв. навч. зал. / П. О.Масляк, І. І. Дахно. – К. : Вежа, 2004, с.91-101

3 Яценко Б. П. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для

10класу / Б. П. Яценко, В. М. Юрківський, В. К. Бабарицька . – К. : Форум, 2004, с.334-347

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:зробити самоаналіз теми, виявити власні резерви

для підвищення рівня навчальних досягнень

ВИКЛАДАЧ – Кузьомка З.М.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3 (2 год.)

ТЕМА: Країни Азії, загальна характеристика регіону

МЕТА:

-навчальна: закріпити знання про регіон Азію, регіональний поділ, особливості положення, природно-ресурсного потенціалу, населення і господарства країн регіону, звернути увагу на культурні, економічні особливості деяких країн Азії;

- розвиваюча: розвивати вміння аналізувати картографічні матеріали, продовжити розвивати пам’ять, культуру мовлення, мислення;

- виховна: виховувати колективізм, толерантність, повагу до інших народів світу.

 

ОБЛАДНАННЯ:політична карта світу, атласи, дидактичні матеріали, мультимедійні презентаці

ПЛАН

1 Регіональний поділ Азії

2 Японія. Економіко-географічна характеристика та історико-культурні особливості країни

3 Економіко-географічна характеристика Китаю. Демографічна політика, особливості економічної політики

4 Економіко-географічна характеристика Індії, культурно-істоичні особливості

5 «Далекосхідні тигри» - країни нової індустріалізації

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1 Які субрегіони виділяють в межах регіону Азія? Показати на карті

2 Які країни входять до складу кожного субрегіону?

3 Які форми державного устрою мають азіатські країни?

4 На які природні ресурси багаті країни Азії?

5 Які демографічні проблеми актуальні для багатьох країн Азії?

6 Які загальні ознаки економіки об’єднують країни Азії?

7 Які країни Азії є найбільш економічно розвинені?

8 Чим пояснюється сільськогосподарська спеціалізація економіки більшості країн Південної та Південно-Східної Азії?

9 У чому полягають причини «економічного дива» Японії?

10 Які галузі міжнародної спеціалізації Японії? Чим пояснюється подібна

спрямованість господарства країни?

11 Які географічні, природні та соціальні чинники сприяють розвитку певних галузей господарства Китаю?

12 Яку демографічну політику проводить ця країна?

13 Чому приморські провінції Китаю в економічному розвитку випередили провінції і райони Західного Китаю?

14 Які види економічних відносин можуть бути взаємовигідними для України і Китаю?

15 Які природні умови та ресурси в Індії?

16 Охарактеризувати населення та господарство цієї країни

17 Чому Індію називають «країною контрастів»?

18 У яких сферах можлива взаємовигідна співпраця Індії і України?

19 З якими країнами Азії Україна підтримує найактивніші зв’язки?

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, ДОПОВІДЕЙ, ПРЕЗЕНТАЦІЙ:

1 Далекосхідні тигри, азіатські дракони – азіатські країни нової індустріалізації

2 Економіко-географічна характеристика Індії

3 Індія – країна контрастів

4 Культурні та історичні пам’ятки Індії

5 Економічне диво Японії

6 Китай – супердержава майбутнього

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:

1 Кобернік С. Г. Географія. Соціально-економічна географія : підруч. для 10 класу / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Х. : Оберіг, 2010, с.213-252

2 Масляк П. О. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для учнів 10 класу загальноосв. навч. зал. / П. О.Масляк, І. І. Дахно. – К. : Вежа, 2004, с.158-194

3 Яценко Б. П. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для

10класу / Б. П. Яценко, В. М. Юрківський, В. К. Бабарицька . – К. : Форум, 2004, с.237-278

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:зробити самоаналіз теми, виявити власні резерви

для підвищення рівня навчальних досягнень

 

ВИКЛАДАЧ -Кузьомка З.М.

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4 (2 год.)

ТЕМА: Країни Америки, Африки, Австралія та Океанія

МЕТА:

-навчальна: закріпити знання про різноманітність країн регіонів, вдосконалювати навички давати оцінку ЕГП і ПРП країн, складати економіко-географічну характеристику;

- розвиваюча: розвивати вміння аналізувати картографічні матеріали, продовжити розвивати пам’ять, культуру мовлення, мислення;

- виховна: виховувати колективізм, почуття гідності за свою країну,

повагу до культури, історії інших країн світу.

 

ОБЛАДНАННЯ:політична карта світу, атласи, дидактичні матеріали, мультимедійні презентаці

ПЛАН

1 Загальна характеристика регіону Америка, контрастність країн

2 Роль США в регіоні

3 Особливості спеціалізації господарства Канади

4 Країни Латинської Америки

5 Загальна характеристика країн Африки

6 Економіко-географічна характеристика Австралії

7 Загальна характеристика Океанії

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1 Які історико-географічні регіони виділяють на американському

континенті?

2 Дайте загальну характеристику країн Англо-Америки

3 Охарактеризуйте країни Латинської Америки (коротко)

4 Чому популярним є висловлювання, що коли в США дме протяг, то в

Латинській Америці захворіють на грип?

5 Які особливості ЕГП США? Як вони впливають на розвиток країни?

6 Дайте оцінку природно-ресурсному потенціалу США

7 Охарактеризуйте демографічну ситуацію країни

8 Які чинники сприяли перетворенню США на економічний центр

сучасного світу?

9 Які основні риси галузевої структури промисловості та сільського

господарства США та розміщення їх підприємств?

10 Яке місце у світі займає Канада?

11 Дати оцінку ЕГП, ПРП і населенню Канади

12 Які головні особливості характеризують галузеву структуру канадської

економіки?

13 Чому Латинську Америку називають «коморою світу»?

14 Які особливості демографічної ситуації в цьому регіоні?

15 Які галузі промисловості Латинської Америки є галузями міжнародної

спеціалізації?

16 У яких сферах Україна співпрацює з країнами Америки? Яку роль у

цьому відіграє українська діаспора?

17 Які негативні наслідки колонізації доводиться долати країнам Африки?

18 Чим пояснюється нерівномірне розміщення населення Африки?

19 Охарактеризуйте галузеву структуру сільського господарства країн Африки

20 Назвіть основні ознаки ЕГП Австралії. Які позитивні і негативні сторони її віддаленості від інших країн світу?

21 Як сформувалося населення країни?

22 Які галузі господарства є провідними? Чому зберігається аграрно-сировинна спеціалізація?

23 Охарактеризувати природно-ресурсний потенціал та населення Океанії

24 Які спільні риси економіки Нової Зеландії та Австралії?

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, ДОПОВІДЕЙ, ПРЕЗЕНТАЦІЙ:

1 Українська діаспора в США і Канаді

2 Екологічні проблеми країн Латинської Америки

3 Етнічні та міжрегіональні конфлікти країн Африки

4 Аборигени Океанії

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:

1 Кобернік С. Г. Географія. Соціально-економічна географія : підруч. для 10 класу / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Х. : Оберіг, 2010, с.253-296

2 Масляк П. О. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для учнів 10 класу загальноосв. навч. зал. / П. О.Масляк, І. І. Дахно. – К. : Вежа, 2004, с.194-244

3 Яценко Б. П. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для

10класу / Б. П. Яценко, В. М. Юрківський, В. К. Бабарицька . – К. : Форум, 2004, с.280-333

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:зробити самоаналіз теми, виявити власні резерви

для підвищення рівня навчальних досягнень

 

ВИКЛАДАЧ -Кузьомка З.М.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.167.74 (0.01 с.)