ТОП 10:

Розкрийте сутнісні сторони і шляхи використання ГІС-забезпечення Intergraph: MGE, GeoMedia.GeoMedia. Продукт має різні функціональні можливості і дозволяє:

- здійснювати запити до баз даних;

- проводити просторовий аналіз;

- створювати тематичні карти;

- створювати і компонувати легенди.

Області застосування пакета - введення, супровід і адмініст­рування геоінформаційних баз даних, ГТС-аналіз, тематичне кар­тографування, інші функції будь-якого рівня для різних облас­тей застосування: державна адміністрація всіх рівнів; кадастр і керування територіями; екологія; інженерні комунікації; теле­комунікації; транспорт; видобувна і переробна промисловість; військові додатки; планування і маркетингові дослідження в ко­мерції, політичні дослідження та ін.

MGE

Організаційною одиницею збереження даних є проект. Про­ект МGЕ містить:

- файли карт проекту

- базу даних, що мас набір обов'язкових системних таблиць МGЕ і визначені користувачем таблиці атрибутів;

- географічні індексні файли

- набір службових файлів.

Основним форматом даних є векторні графічні файли форма­ту DGN. До складу графічних об'єктів входять точкові, лінійні і полігональні об'єкти, а також їх різні комбінації. Використову­ються різні графічні блоки, мультилінії, сплайнові лінії і поверх­ні, прив'язування, рендировані поверхні.

Залежно від розв'язуваних завдань користувачу може бути наданий різний набір базових і прикладних модулів. Для забез­печення основних типів завдань (створення і підтримка карто­графічних баз даних, аналізу і подання даних) розроблений стан­дартний пакет модулів GIS Оfficе.

Розкрийте сутнісні сторони і шляхи використання ГІС-забезпечення Autodesk.

Сьогодні сімей­ство продуктів Autodesk застосовується практично на всіх ста­діях і в різних видах проектування, включаючи архітектуру і цивільне будівництво, машинобудівне проектування, ГІС і кар­тографію, кіно- і відеовиробництво, а також розроблення Web- сторінок.

Пакет АutоСАD2005 є могутнім графічним редактором, що поєднує функції роботи з векторними і растровими даними, під­тримує сумісність DWG-формату з іншими додатками Autodesk, забезпечує можливість використання сторонніх додатків для ви­конання операцій, обумовлених специфікою проекту. АutоСАD 2005 поєднує в собі інструменти збільшення продуктивності, пред­ставлення графіки, дотримання стандартів оформлення, створен­ня даних і обміну ними.

Для геоінформаційних додатків на базі АutоСАD розроблена спеціальна група програмних продуктів - Аиtodesk Мар 2004 і Аиtodesk GIS Desing Server………

Аиtodesk Мар 2004 є інструментальною ПС, призначеною для створення геоінформаційних проектів, просторового і статистич­ного аналізу і подання геоданих.

Аиtodesk GIS Desing Server дозволяє розробляти нові класи просторових і атрибутивних об'єктів, створювати на їхній основі тематичні бази даних для різних прикладних галузей (кадастр, інженерні комунікації й ін.).

Порівняйте сутнісні сторони і шляхи використання системи автоматизованого опрацювання топографо-геодезичної інформації ИНВЕНТ-ГРАД та програми цифрового картографування Digitals.

Програма Digitals призначена для створення, редагування і про­глядання топографічних і спеціальних карт, друку топографіч­них карт відповідно до вимог вітчизняних нормативних документів до умовних знаків, забезпечення робіт по землеустрою, веденню міського і земельного кадастрів.

Програма підтримує:

- необмежений список шарів, що визначають атрибути відображення об'єктів: колір і товщину лінії, заливку, умовні знаки та ін.;

- необмежену кількість параметрів об'єктів (полів бази даних) з можливістю довільного розміщення на карті у вигляді підписів;

- нередаговану бібліотеку умовних знаків, що містить одиночні, лінійні, лінійно-орієнтовані, лінійно-масштабовані і площинні умовні знаки;

- управління черговістю відображення шарів і окремих об'єктів;

До складу основних функцій роботи з рельєфом входить ство­рення регулярної ЦМР-сітки з пікетів і/або горизонталей, моде­лювання і інтерполяція горизонталей, побудова розрізів і перети­нів, підрахунок об'ємів.

Забезпечення робіт із землеустрою, ведення міського і земель­ного кадастрів включає:

- автоматизацію технології розпаювання земельних ділянок і під­готовки супутньої документації;

- створення кадастрових карт і планів;

- заповнення записів бази даних по кожному об'єкту з можливіс­тю пошуку;

- створення звітів, експлікацій і графічних та текстових докумен­тів, що настроюються;

- автоматичний підрахунок площ, настроювання одиниць вимірю­вання і форматів подання даних.

Розкрийте сутнісні сторони моделювання природних процесів на основі ГІС.

Розкрийте сутнісні сторони представлення атрибутивної інформації в ГІС.

Розкрийте сутнісні сторони і шляхи використання ГІС-забезпечення MapInfo Professional.

Розкрийте сутнісні аспекти растрового і векторного представлення інформації.

Розкрийте сутнісні сторони тематичного картографування на основі ГІС-технологій.

Охарактеризуйте структурно-функціональні особливості електронних атласів та проаналізуйте перспективи їх використання.

Головною складовою інформаційного забезпечення Атласу є набір електронних карт. Але до складу Атласу також входять текст, діаграми, таблиці і фотографії, які значно доповнюють картографічну інформацію. Він структурований за тематични­ми блоками:

- загальні відомості про країну;

- природні умови і природні ресурси;

- населення;

- економіка;

- екологія.

За допомогою Атласу можна вирішувати такі завдання:

- в екологічній сфері - аналіз стану і динаміки екологічної ситу­ації в Україні та її регіонах;

• у сфері економічної діяльності - забезпечення державних, ре­гіональних та локальних управлінських структур всебічною ін­формацією про розвиток і функціонування господарства, еко­номічні зв'язки, їх динаміку та можливі напрямки трансфор­мації;

- у соціальній сфері - аналіз розміщення та рух населення, його етнічних і культурних ознак, соціальних процесів, що відбува­ються в суспільстві;

- у сфері освіти - забезпечення шкільної, вузівської та інших рів­нів освіти та просвіти доступною аналітичною і інтегрованою інформацією про державу та її регіони.

Розкрийте змістовні аспекти глобальних ГІС.

Прикладом глобальних ГІС можуть служити чинні системи мо делювання глобальних процесів [3], пов'язані зі спробами оцінити зміни довкілля внаслідок антропогенного впливу (вивчення парникового ефекту та знищення тропічних лісів, аналіз можливих наслідків ядерної війни тощо). Для такого типу досліджень, наприкладі геоекологічні зміни можна оцінювати на рівні природних зон, тому результати моделювання, що подаються у картографічному вигляді, матимуть значною мірою оглядовий характер.

Охарактеризуйте зміст технологій розподілених баз даних і WEB-технологій.

Технології розподілених баз даних

Здатність працювати в системі розподілених баз даних у наш час є однією з найважливіших властивостей програмного ГІС-продукту. Сучасні комерційні програмні ГІС-пакети здатні обробляти дані, розподілені на безлічі баз даних, керування якими здійснюють різні СКБД, що працюють на численних апаратних платформах з різними операційними системами, об’єднаних

комунікаційними мережами. Робота з віддаленою базою даних здійснюється шляхом відправленого користувачем оформленого за певними правилами запиту.

Для створення розподілених баз даних, у структуру яких може входити кілька десятків робочих місць з різною конфігурацією апаратних і програмних засобів, багато фірм-розробників програмного забезпечення ГІС створює спеціалізовані програмні модулі.

WEB-технології і ГІС

Популярність Internet зумовила необхідність розміщення в мережі картографічних сайтів і створення Internet-сервісів (Web-сервісів) по роботі з просторовими даними. У той же час формат більшості картографічних баз даних не дозволяє прямо виносити їх на електронний документ, оскільки потрібно підключення великої кількості спеціальних графічних функцій. У цьому випадку передача навіть невеликого картографічного зображення потребувала б одночасної передачі на комп’ютер користувача значної частини програної оболонки ГІС, що привело б до не функціонального збільшення обсягу документа, а також зачіпало б комерційні інтереси розробника програмного забезпечення ГІС. Використання ж растеризованих копій картографічних баз для подання і передачі даних значно збіднює можливості ГІС. У зв’язку з цим для створення картографічних сайтів розробниками ГІС-програм складені спеціалізовані модулі, що дозволяють перетворювати картографічні документи і табличні бази даних з оригінального формату ГІС у формати HTML або Java.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.2.246 (0.008 с.)