ТОП 10:

Розкрийте сутнісні аспекти систем підтримки і прийняття рішень.Розкрийте сутнісні відмінності ГІС від інших інформаційних систем.

Безумовними відмінностями ГІС від інших інформаційних систем є те, що ГІС:

1 . забезпечує взаємозв'язок між будь-якими кількісними та якісними характеристиками географічних об'єктів та явищ, представлених у базі даних у вигляді точок, ліній, областей і поверхонь;

2. містить алгоритми аналізу просторово координованих даних.

Для подальшого розуміння змісту ГІС відокремити поняття "ГІС"

насамперед від таких змістовно пов'язаних з ним технологій, як:

1) системи настільного картографування, спеціально призначені для професійного виробництва карт, які і є в них базою даних.

2) системи автоматизованого проектування (САПР), які здатні створювати креслення проектів і плани споруд та інфраструктури. Вони спеціально озроблені для створення графічних зображень, не поєднаних із зовнішніми описовими даними, і є для будь-якого архітектора чудовим інструментом, що прискорює виробництво архітектурних креслень тощо, але не має засобів аналізу тих же креслень і т.ін.;

3) системи дистанційного зондування і системи глобального позиціонування. Дистанційне зондування – це загалом науковий напрям і технології, пов'язані з проведенням вимірів земної поверхні звикористанням сенсорів (датчиків), таких як різноманітні камери на борту літальних апаратів, приймачів системи лобального позиціонування та інших пристроїв. Сенсори збирають дані у вигляді зображень і забезпечують спеціалізовані можливості обробки, аналізу і візуалізації отриманих зображень.

Розкрийте сутнісні риси тематичних класифікацій ГІС.

Вирізнені також два класи просторових ІС: географічні та негеографічні.

Гілка геоінформаційних систем має ще два відгалуження: ГІС можна поділити на земельні ІС і "неземельні" або інші ГІС.

В залежності від апаратного забезпечення загалом вирізняються три типи ГІС:

1) перший, до якого відносять потужні, орієнтовані головним чином на робочі станції, сервери і мережну експлуатацію, універсальні системи, що обробляють величезні обсяги інформації та мають різноманітні засоби як її введення, від дигітайзерів до станцій обробки космічних знімків, так і виводу, який забезпечує практично друкарську якість отримуваних карт тощо;

2) другий, до якого відносять спеціалізовані системи, також призначені для потужних комп'ютерів, але дещо менш потужні, ніж ГІС першого типу. Вони створені для визначених тематичних задач, наприклад, обробки геодезичних даних або даних земельного кадастру, і можуть досягати у своїх областях застосування результатів, що нерідко перевершують аналогічні результати для універсальних систем, маючи при цьому необхідний набір функцій, який забезпечує їм стандартні можливості ГІС;

3) третій, який представлений ГІС настільного типу (настільними ГІС), які працюють на основі персональних комп’ютерів.

За цільовим призначенням, що вже зазначалося, ГІС можна по-ділити на тематичні за різними ознаками (наприклад, за природними ресурсами, за науковими галузями, за елементами геосфери і т.ін.) та комплексні багатоцільові.

За територіальним охопленням ГІС можна поділити на:

1) глобальні (1 : 10 000 000 - 1 : 45 000 000);

2) регіональні (1 : 500 000 - 1 : 4 000 000);

3) локальні (1 : 50 000 - 1 : 1 000 000).

Розкрийте сутнісні аспекти і шляхи використання програмного пакету Surfer.

Робота з пакетом «Syrfer» складається із трьох блоків:

- Побудови цифрової моделі поверхні;

- Операції з цифровими моделями поверхні;

- Візуалізація поверхні.

Пакет Surfer пропонує своїм користувачам декілька алгоритмів інтерполяції: Крігінг (Kriging), Ступінь зворотної відстані, Мінімізація кривизни, Радіальні базові функції, Поліноміальна регресія, Модифікований метод Шепарда, Триангуляція та ін. Розрахунок регулярної сітки може виконуватись для файлів наборів даних X, Y, Z будь-якого розміру, а сама сітка може мати розміри 10 000 на 10 000 вузлів.

«Surfer» - тривимірна програма креслення поверхні карт, яка проводиться в середовищі MS Windows. Вона швидко і легко перетворює дані в контур, поверхню, каркас, вектор, зображення, заштриховані область та поштові картки. Фактично всі параметри карт можуть бути налаштовані для отримання бажаного зображення. За її допомогою можна отримувати чіткі ізолінії рельєфу поверхні.

Розкрийте сутнісні сторони і шляхи використання ГІС-забезпечення ESRI: ArcView, ArcInfo.

Аналітичні можливості пакета ArcView складаються з:

- виконання просторових запитів (аналіз змісту карти) за допомо­гою інструментів:

- операцій вибору (інтерактивний вибір, вибір за атрибутом, вибір за місцем розміщення);

- операцій аналізу (буфери, вирізання, злиття, перетинання, об'єд­нання, просторове з'єднання);

- віртуального подання й аналізу (діаграми, звіти);

- вибору об'єктів на одній карті залежно від об'єктів іншої карти;

- накладення шарів даних для створення нових даних (оверлейний аналіз).

Стосовно редагування карт пакет характеризується можли­востями:

- виконання складного редагування вершин (додавання, пересу­вання, видалення, замикання);

- виконання операцій над геометричною формою об'єктів (роз­биття, об'єднання, перетинання);

- автоматичного відновлення атрибутів при редагуванні.

Структура системи ArcInfo складається з двох неза­лежно встановлюваних програмних пакетів ArcInfo Dеsktor («на­стільна» версія) і ArcInfo Wоrkstations (версія для робочих стан­цій), що належать до професійних інструментальних ГІС з розви­неними аналітичними можливостями.

ArcInfo Dеsktor - це наймогутніший клієнтський до­даток АгсGIS Dеsktor. Пакет складається з базового модуля і системи розширень. По-перше, в ArcInfo існує можливість виконання всіх функції пакетів ArcView і АгсЕditor. По-друге, він містить повну версію додатка АгсТооlbох, що підтримує розширені функції геообробки.

 

Розкрийте сутнісні сторони і шляхи використання ГІС-забезпечення Bentley Systems: MicroStation.

MicroStation є багатофункціональним, високопродуктивним па­кетом автоматизованого проектування, який забез­печує функції креслення, візуалізації, аналізу, моделювання і ке­рування базами даних. У цього пакета могутній інтерфейс, що однаково функціонує на всіх підтримуваних платформах.

Характерними рисами функціональних можливостей MicroStation є:

- універсальний графічний інтерфейс;

- реалізація практично на всіх основних платформах з повною сумісністю за форматами;

- точність позиціонування курсора;

- пристосування для ефективного введення просторових даних;

- багатий вибір готових бібліотек символів, змінюваних і розши­рюваних користувачем на свій розсуд;

- складне масштабування з матрицями масштабів;

- різні координатні системи для зручного відображення просто­рових даних;

- відображення векторної і растрової інформації за допомогою посилань на файли;

- можливість завантаження АutoСАD шрифтів (у тому числі ки­рилиці);

- моделювання поверхонь за допомогою раціональних В-сіткових поверхонь;

- утиліта архівування;

- інтегрована підтримка принтерів і графобудівників, що передба­чає попередній перегляд, настроювання таблиці друкарських вузлів;

Порівняйте сутнісні сторони і шляхи використання ГІС-забезпечення ГІС КБ «Panorama» та GIS-6.

Таким чином особливості ГІС-6 такі:

- наявність цілісної бази даних об’єктів і суб’єктів права;

- можливість імпорту і експорту обмінних файлів у формати XML і In4;

- забезпечення формування топографічних планів;

- можливість відображення внутрішніх і зовнішніх шарів;

- придатність для виконання грошової оцінки земель населених пунктів;

- створення чергових планів земель.

 

Основним напрямом діяльності ЗАТ КБ "Панорама" є розробка і впровадження програмно-апаратних комплексів на базі геоінформаційних систем і технологій, вживаних як в народному господарстві, так і на користь силових структур. Вже більше 16 років "Панорама" працює на ринку геоінформаційних технологій.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.12.79 (0.007 с.)