ТОП 10:

Охарактеризуйте методи картометричних операцій в ГІС.ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗМІСТУ (письмова відповідь)

1. Дайте загальну характеристику найпоширеніших ГІС пакетів.

Пакет ArcView.Пакет є розвитком однієї з найбільш поширених у світі інструментальних ГІС настільного типу ArcView GIS 3.x. Цей пакет було створено фірмою ESRI у 1992 р. за назвою ArcView як «viewer», тобто переглядач. Він був призначений для перегляду на персональних комп'ютерах у середовищі Windows файлів просторових даних, створених за допомогою пакета ARC/INFO. Однак надалі пакет перетворився з пакета, що забезпечує доступ до баз даних, створених в ARC/INFO, на самостійну настільну інструментальну ГІС універсального призначення і з третьої версії одержав до назви додаток «GIS& - ArcView GIS.

AutoCAD- головний програмний продукт Autodesk. Пакет AutoCAD 2005 є могутнім графічним редактором, що поєднує функції роботи з векторними і растровими даними, підтримує сумісність DWG-формату з іншими додатками Autodesk, забезпечує можливість використання сторонніх додатків для ви-конання операцій, обумовлених специфікою проекту. AutoCAD 2005 поєднує в собі інструменти збільшення продуктивності, представлення графіки, дотримання стандартів оформлення, створення даних і обміну ними.

ГІС-пакет Maplnfo Professional. Однією з неофіційних назв пакета Maplnfo є «Настільна система картографування» - завдяки його розвинутим можливостям тематичного картографування. Функціональні можливості пакета: **- створення точкових, лінійних, площинних об'єктів; тексту; буферних зон та інших просторових об'єктів; **- модифікація стилю оформлення об'єкта і типів об'єктів; **- зміна положення вузлів як одного об'єкта, так і групи об'єктів;**- оверлейні операції: об'єднання, розрізування, видалення зовнішньої частини, що перекриває; **- формування карт із різних шарів, контроль за відображенням шарів і особливостями їх візуалізації залежно від масштабу;**- створення тематичних карт і легенд до них; **- пошук і геокодування обє'ктів;**- можливість переходу від проекції до проекції і створення власних проекцій та еліпсоїдів.

Сімейство продуктів GeoMedia. Набір основних функцій забезпечує користувачу можливість:

- повного доступу до даних ГІС-проектів MGE, FRAMME (Intergraph), ESRI

(ARC/Info), ESRI (ArcView), Mapinfo, файлам Bentley/MicroStation і AutoCAD І їх інтеграції «у польоті» без попередньої конвертації;

- повного набору функцій для введення, редагування даних, інтеграції векторних і растрових даних, швидкого виявлення і виправлення помилок у графічних даних;

- обь'ектно-орієнтованого підходу до керування даними, використання стандартних реляційних баз даних для збереження атрибутивної і графічної інформації;

- робити інформаційні запити, просторовий аналіз, побудову тематичних карт, побудову буферних зон, автоматичне перетворення проекцій;

- використовувати розширені засоби для векторизування і редагування карт, картографічні шаблони, різні формати вихідних даних, включаючи CGM, PostScript і HPGL;

- повного настроювання інтерфейсу.

IDRISI - програмний пакет, який до останньої версії мав назву растрового пакета просторового аналізу й обробки зображень.

Пакет PCRaster належить до растрових пакетів. Він включає сукупність програмних модулів, що забезпечують реалізацію функцій аналізу, відображення і конвертації, мову просторово-часового аналізу і моделювання і пакет геостатистичного моделювання Gstat.

пакет GeoDraw - векторний топологічний редактор, що дозволяє створювати бази цифрових карт, виконувати їхнє редагування, перетворення, ідентифікацію, зв'язок з базами атрибутивних даних та їх експорт/ імпорт.

 

2. Охарактеризуйте потенційні джерела інформації для наповнення і функціонування ГІС.

Як вихідні матеріали, з яких виконується введення даних у ГІС, у наш час використовуються:

- топографічні карти;

- загальногеографічні карти різного тематичного змісту;

- архітектурні плани і плани землевпорядкування;

- дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ);

- матеріали польової інструментальної зйомки;

- стандартні статистичні звітні форми в паперовому й електро­нному поданні;

- текстові джерела, фотографії й ілюстрації;

- рукописні карти і тексти.

Залежно від типу джерел вхідних даних застосовуються різні технології введення даних. У першу чергу розділяються методи введення просторових і атрибутивних даних, для чого розроблені різні види графічних і табличних редакторів. Залежно від виду і якості вхідних матеріалів можуть використовуватися методи руч­ного або автоматизованого введення.

3. Охарактеризуйте загальні риси призначення і змісту СУБД на прикладі MS Access.

4. Охарактеризуйте загальні риси роботи в табличному процесорі Excel.

5. Охарактеризуйте загальні риси роботи з векторною графікою в CorelDraw.

6. Охарактеризуйте загальні риси роботи з растровою графікою в Adobe Photoshop

7. Розкрийте зміст понять: інформація, інформаційні системи, інформаційне забезпечення і підтримка, геоінформатика, ГІС-технології, геодані, цикли існування інформації.

Інформація – відображення знань і фактів (відомостей, даних), що використовуються у різних галузях людської діяльності.

Інформаційна система - система обробки даних про яку-небудь пред­метну галузь із засобами накопичення, зберігання, оновлення, пошу­ку і видачі даних. Відповідно до засобів виконання інформаційного завдання розрізняють інформаційні системи ручні, механізовані і автоматизовані.

геоінформатика - це наука, технологія і прикладна діяльність, пов'язані зі збором, збереженням, обробкою, аналізом і відобра­женням просторових даних, а також із проектуванням, створен­ням і використанням географічних інформаційних систем.

Сукупність засобів, способів і методів автоматизованого збору, зберігання, маніпулювання, аналізу і відображення (представлен­ня) просторової інформації об'єднують під загальною назвою «гео­інформаційні технології».

 

 

8. Охарактеризуйте зміст структурно-функціональних підсистем ГІС.

До обов'язкових структурно-функціональних підсистем ГІС належать:

1) підсистема збору і введення даних, яка збирає і проводить попередню обробку даних з різноманітних джерел. Ця підсистема також головним чином відповідає за перетворення різних типів просторових даних;

2) підсистема збереження, вибірки та редагування даних, яка організує просторові дані з метою їх вибірки, поновлення і редагування;

3) підсистема маніпуляції даними та їх аналізу, яка вирішує різні задачі на основі цих даних, групує і розмежовує їх, встановлює параметри та обмеження і виконує функції моделювання. До цієї підсистеми можуть бути додатково залучені елементи вже розглянутих експертної системи і/або системи типу ІСЕМ для аналізу сценаріїв і прийняття рішень;

4) підсистема виводу результатів аналізу, яка відображає всю базу даних або її частину у табличній, діаграмній або картографічній формі, включаючи електронну.

9. Охарактеризуйте клас програмного забезпечення ПК - операційні системи і сервісні програми.

Операційна система — це сукупність програмних засобів, що забезпечують керування апаратними ресурсами обчислювальної системи і взаємодію програмних процесів з апаратурою, іншими процесами та користувачем.

Операційна система виконує такі функції: керування пам'яттю, введенням-виведенням, файловою системою, взаємодією процесів; диспетчеризацію процесів; захист інформації; облік використання ресурсів; оброблення командної мови; виявлення різних моментів, що виникають у процесі роботи, і відповідну реакцію на них.

Ядро ОС доповнюється набором сервісних програм. З їх допомогою виконують початкову розмітку магнітних дисків, установлюють параметри зовнішніх пристроїв, провадять тестування та оптимізацію роботи з ними, архівацію файлів, боротьбу з вірусами, стикування комп'ютерів у мережі та ін. Операційна система і сервісні програми потрібні для роботи кожного комп'ютера. Вони, як правило, постачаються разом з ним незалежно від сфери застосування.

У наш час найбільшого поширення набули такі ОС: Windows, MS DOS, Unix, OS/2 тощо.

10. Охарактеризуйте логічну схему будови і функціонування персонального комп’ютера.

Персональний комп'ютер – загальнодоступна й універсальна щодо застосування настільна або переносна ЕОМ.

Структура комп'ютера - це модель, що встановлює склад, порядок та принципи взаємодії її компонентів.

Основні функції визначають призначення ЕОМ: опрацювання і зберігання інформації, обмін інформацією із зовнішніми об'єктами.

Мікропроцесор. Він є центральним блоком ПК, призначеним для керування роботою всіх блоків комп'ютера і виконання арифметичних та логічних операцій над інформацією. До нього входять логічні блоки (КП, АЛП), мікропроцесорна пам'ять (МПП) – складова частина, що забезпечує короткочасне зберігання, запис та видачу інформації, використовувану в обчисленнях у найближчі такти роботи комп'ютера.

Системна шина. Це основна інтерфейсна система ПК, що забезпечує взаємозв'язок усіх його пристроїв.

Основна пам'ять. Складається з ОЗП (оперативного запам’ятовуючого пристрою) і ПЗП (постійно-..). ПЗП призначений для зберігання програми тестування ПК, програми початкового його завантаження, базової системи введення-виведення (BIOS). ОЗП служить для оперативного запису, зберігання та зчитування інформації (програм і даних), безпосередньо бере участь в інформаційно-обчислювальному процесі, виконуваному ПК у поточний період часу.

Зовнішня пам'ять. Її утворюють зовнішні (відносно МП та системної плати) пристрої ПК, використовується для довготривалого зберігання інформації. Зокрема, в зовнішній пам'яті зберігається все програмне забезпечення комп'ютера.

Джерело живлення. Це блок, який містить системи автономного й мережного енергоживлення ПК.

Зовнішні пристрої забезпечують взаємодію ПК з навколишнім середовищем: користувачами, об'єктами управління та іншими ЕОМ. Вони дуже різноманітні. Так, за призначенням можна виділити такі їхні види:

• зовнішні запам'ятовуючі пристрої (ЗЗП), або зовнішня пам'ять ПК;

• діалогові засоби користувача;

• пристрої введення інформації;

• пристрої виведення інформації;

• засоби зв'язку і телекомунікації.

Системний блок стаціонарного ПК - прямокутний каркас із кришкою або кожухом, в якому розміщено всі основні вузли комп'ютера: материнську плату, адаптери, блок живлення, один-два НГМД, один (іноді більше) НЖМД, динамік, дисковод для компакт-дисків або інші накопичувачі, органи керування.

Накопичувачі - це запам'ятовуючі пристрої, призначені для тривалого (що не залежить від електроживлення) зберігання великих обсягів інформації, коли ємність накопичувача в десятки, сотні разів перевищує ємність ОЗП або взагалі необмежена.

Плати розширення. Так називають електронні пристрої, відсутні в первинній комплектації комп'ютера, їх застосовують для збільшення його потужності або розширення функціональних можливостей.

11. Охарактеризуйте методи аналізу рельєфу в ГІС.

Цифрові моделі рельєфу є основою розв'язання засобами ГІС-тех- нологій досить широкого спектра завдань, у тому числі:

- візуалізації рельєфу у двовимірному і тривимірному зображенні;

- визначення морфометричних характеристик рельєфу;

- побудови карт нахилів й експозицій схилів;

- побудови карт поздовжньої і поперечної кривизни схилів;

- обчислення і візуалізації зон видимості і невидимості для однієї або системи точок;

- розрахунки об'ємів щодо заданого висотного рівня;

- побудови профілів;

- побудови карт ліній течії;

- виділення структурних ліній рельєфу, у тому числі ліній еро­зійної мережі, вододілів, оконтурування водозборів.

Основні методи:

- кригінг-аналіз зі спектром параметрів, що настроюються;

- апроксимації поверхні поліномами із застосуванням методу най­менших квадратів і можливістю вибору ступеня поліномів;

- тріангуляції з подальшим заданням сплайнів необхідного сту­пеня гладкості на кожному трикутнику.

Комунікаційні служби.

Місто - це складна мережа різних комунікацій, що забезпечують водопостачання, каналізацію, енерго- і теплообеспеченіє, телефонний зв'язок і ін. Транспортні магістралі служать артеріями життя міста. Їх інвентаризація і підтримка в робочому стані, забезпечення оптимального використання - завдання спеціальних служб міста. Arc/info і Arcview - зручні засоби для роботи з окремими мережами на тлі структури всіх комунікацій і міських земель.

Якісне медичне обслуговування - ознака розвиненості міста. Воно характеризується наявністю достатнього числа медичних установ, швидким реагуванням на критичні ситуації (швидка допомога). Робота такої служби неможлива без оперативної інформації для встановлення оптимальних зон обслуговування медичних установ, забезпечених достатнім числом медперсоналу і їх пропускною спроможністю.

Arc/info і Arcview мають в своєму розпорядженні могутні аналітичні засоби, що дозволяють визначити зони обслуговування поліклінік, аптек і лікарень з урахуванням демографічних даних і інформації по найближчому доступу до них.

Розкрийте сутнісні аспекти картографічних банків даних (КБнД).

Поряд з ГІС, широкого розповсюдження набула організація проблемно-орієнтованих банків даних (БнД), призначених для картографування природних та соціально-економічних явищ. Такі банки досить часто називають картографічними банками даних (КБнД).

Зарубіжні дослідники, як правило, розглядають КБнД як частину ГІС [3].

У інших випадках досить часто важко чітко визначити різницю між КБнД та ГІС та розмежувати їх функції. Це обумовлене тим, що інформаційну основу і ГІС, і КБнД складають географічні карти, а результати аналізу або запитів в обох системах також подаються у вигляді карт. А проте, не дивлячись на їх близькість, функціїї ГІС КБнД доцільно відрізняти, виходячи з методологічних міркувань.

У КБнД ж провідне значення і належить "суто" картографічному методу дослідження, у т.ч. моделювання, як інструменту пізнання структури і динаміки геосистем. 3 огляду на це, можна умовно вважати, що КБнД є "менш методологічно і технологічно просунутою"ГІС.

WEB-технології і ГІС

Популярність Internet зумовила необхідність розміщення в мережі картографічних сайтів і створення Internet-сервісів (Web-сервісів) по роботі з просторовими даними. У той же час формат більшості картографічних баз даних не дозволяє прямо виносити їх на електронний документ, оскільки потрібно підключення великої кількості спеціальних графічних функцій. У цьому випадку передача навіть невеликого картографічного зображення потребувала б одночасної передачі на комп’ютер користувача значної частини програної оболонки ГІС, що привело б до не функціонального збільшення обсягу документа, а також зачіпало б комерційні інтереси розробника програмного забезпечення ГІС. Використання ж растеризованих копій картографічних баз для подання і передачі даних значно збіднює можливості ГІС. У зв’язку з цим для створення картографічних сайтів розробниками ГІС-програм складені спеціалізовані модулі, що дозволяють перетворювати картографічні документи і табличні бази даних з оригінального формату ГІС у формати HTML або Java.

ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗМІСТУ (письмова відповідь)

1. Дайте загальну характеристику найпоширеніших ГІС пакетів.

Пакет ArcView.Пакет є розвитком однієї з найбільш поширених у світі інструментальних ГІС настільного типу ArcView GIS 3.x. Цей пакет було створено фірмою ESRI у 1992 р. за назвою ArcView як «viewer», тобто переглядач. Він був призначений для перегляду на персональних комп'ютерах у середовищі Windows файлів просторових даних, створених за допомогою пакета ARC/INFO. Однак надалі пакет перетворився з пакета, що забезпечує доступ до баз даних, створених в ARC/INFO, на самостійну настільну інструментальну ГІС універсального призначення і з третьої версії одержав до назви додаток «GIS& - ArcView GIS.

AutoCAD- головний програмний продукт Autodesk. Пакет AutoCAD 2005 є могутнім графічним редактором, що поєднує функції роботи з векторними і растровими даними, підтримує сумісність DWG-формату з іншими додатками Autodesk, забезпечує можливість використання сторонніх додатків для ви-конання операцій, обумовлених специфікою проекту. AutoCAD 2005 поєднує в собі інструменти збільшення продуктивності, представлення графіки, дотримання стандартів оформлення, створення даних і обміну ними.

ГІС-пакет Maplnfo Professional. Однією з неофіційних назв пакета Maplnfo є «Настільна система картографування» - завдяки його розвинутим можливостям тематичного картографування. Функціональні можливості пакета: **- створення точкових, лінійних, площинних об'єктів; тексту; буферних зон та інших просторових об'єктів; **- модифікація стилю оформлення об'єкта і типів об'єктів; **- зміна положення вузлів як одного об'єкта, так і групи об'єктів;**- оверлейні операції: об'єднання, розрізування, видалення зовнішньої частини, що перекриває; **- формування карт із різних шарів, контроль за відображенням шарів і особливостями їх візуалізації залежно від масштабу;**- створення тематичних карт і легенд до них; **- пошук і геокодування обє'ктів;**- можливість переходу від проекції до проекції і створення власних проекцій та еліпсоїдів.

Сімейство продуктів GeoMedia. Набір основних функцій забезпечує користувачу можливість:

- повного доступу до даних ГІС-проектів MGE, FRAMME (Intergraph), ESRI

(ARC/Info), ESRI (ArcView), Mapinfo, файлам Bentley/MicroStation і AutoCAD І їх інтеграції «у польоті» без попередньої конвертації;

- повного набору функцій для введення, редагування даних, інтеграції векторних і растрових даних, швидкого виявлення і виправлення помилок у графічних даних;

- обь'ектно-орієнтованого підходу до керування даними, використання стандартних реляційних баз даних для збереження атрибутивної і графічної інформації;

- робити інформаційні запити, просторовий аналіз, побудову тематичних карт, побудову буферних зон, автоматичне перетворення проекцій;

- використовувати розширені засоби для векторизування і редагування карт, картографічні шаблони, різні формати вихідних даних, включаючи CGM, PostScript і HPGL;

- повного настроювання інтерфейсу.

IDRISI - програмний пакет, який до останньої версії мав назву растрового пакета просторового аналізу й обробки зображень.

Пакет PCRaster належить до растрових пакетів. Він включає сукупність програмних модулів, що забезпечують реалізацію функцій аналізу, відображення і конвертації, мову просторово-часового аналізу і моделювання і пакет геостатистичного моделювання Gstat.

пакет GeoDraw - векторний топологічний редактор, що дозволяє створювати бази цифрових карт, виконувати їхнє редагування, перетворення, ідентифікацію, зв'язок з базами атрибутивних даних та їх експорт/ імпорт.

 

2. Охарактеризуйте потенційні джерела інформації для наповнення і функціонування ГІС.

Як вихідні матеріали, з яких виконується введення даних у ГІС, у наш час використовуються:

- топографічні карти;

- загальногеографічні карти різного тематичного змісту;

- архітектурні плани і плани землевпорядкування;

- дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ);

- матеріали польової інструментальної зйомки;

- стандартні статистичні звітні форми в паперовому й електро­нному поданні;

- текстові джерела, фотографії й ілюстрації;

- рукописні карти і тексти.

Залежно від типу джерел вхідних даних застосовуються різні технології введення даних. У першу чергу розділяються методи введення просторових і атрибутивних даних, для чого розроблені різні види графічних і табличних редакторів. Залежно від виду і якості вхідних матеріалів можуть використовуватися методи руч­ного або автоматизованого введення.

3. Охарактеризуйте загальні риси призначення і змісту СУБД на прикладі MS Access.

4. Охарактеризуйте загальні риси роботи в табличному процесорі Excel.

5. Охарактеризуйте загальні риси роботи з векторною графікою в CorelDraw.

6. Охарактеризуйте загальні риси роботи з растровою графікою в Adobe Photoshop

7. Розкрийте зміст понять: інформація, інформаційні системи, інформаційне забезпечення і підтримка, геоінформатика, ГІС-технології, геодані, цикли існування інформації.

Інформація – відображення знань і фактів (відомостей, даних), що використовуються у різних галузях людської діяльності.

Інформаційна система - система обробки даних про яку-небудь пред­метну галузь із засобами накопичення, зберігання, оновлення, пошу­ку і видачі даних. Відповідно до засобів виконання інформаційного завдання розрізняють інформаційні системи ручні, механізовані і автоматизовані.

геоінформатика - це наука, технологія і прикладна діяльність, пов'язані зі збором, збереженням, обробкою, аналізом і відобра­женням просторових даних, а також із проектуванням, створен­ням і використанням географічних інформаційних систем.

Сукупність засобів, способів і методів автоматизованого збору, зберігання, маніпулювання, аналізу і відображення (представлен­ня) просторової інформації об'єднують під загальною назвою «гео­інформаційні технології».

 

 

8. Охарактеризуйте зміст структурно-функціональних підсистем ГІС.

До обов'язкових структурно-функціональних підсистем ГІС належать:

1) підсистема збору і введення даних, яка збирає і проводить попередню обробку даних з різноманітних джерел. Ця підсистема також головним чином відповідає за перетворення різних типів просторових даних;

2) підсистема збереження, вибірки та редагування даних, яка організує просторові дані з метою їх вибірки, поновлення і редагування;

3) підсистема маніпуляції даними та їх аналізу, яка вирішує різні задачі на основі цих даних, групує і розмежовує їх, встановлює параметри та обмеження і виконує функції моделювання. До цієї підсистеми можуть бути додатково залучені елементи вже розглянутих експертної системи і/або системи типу ІСЕМ для аналізу сценаріїв і прийняття рішень;

4) підсистема виводу результатів аналізу, яка відображає всю базу даних або її частину у табличній, діаграмній або картографічній формі, включаючи електронну.

9. Охарактеризуйте клас програмного забезпечення ПК - операційні системи і сервісні програми.

Операційна система — це сукупність програмних засобів, що забезпечують керування апаратними ресурсами обчислювальної системи і взаємодію програмних процесів з апаратурою, іншими процесами та користувачем.

Операційна система виконує такі функції: керування пам'яттю, введенням-виведенням, файловою системою, взаємодією процесів; диспетчеризацію процесів; захист інформації; облік використання ресурсів; оброблення командної мови; виявлення різних моментів, що виникають у процесі роботи, і відповідну реакцію на них.

Ядро ОС доповнюється набором сервісних програм. З їх допомогою виконують початкову розмітку магнітних дисків, установлюють параметри зовнішніх пристроїв, провадять тестування та оптимізацію роботи з ними, архівацію файлів, боротьбу з вірусами, стикування комп'ютерів у мережі та ін. Операційна система і сервісні програми потрібні для роботи кожного комп'ютера. Вони, як правило, постачаються разом з ним незалежно від сфери застосування.

У наш час найбільшого поширення набули такі ОС: Windows, MS DOS, Unix, OS/2 тощо.

10. Охарактеризуйте логічну схему будови і функціонування персонального комп’ютера.

Персональний комп'ютер – загальнодоступна й універсальна щодо застосування настільна або переносна ЕОМ.

Структура комп'ютера - це модель, що встановлює склад, порядок та принципи взаємодії її компонентів.

Основні функції визначають призначення ЕОМ: опрацювання і зберігання інформації, обмін інформацією із зовнішніми об'єктами.

Мікропроцесор. Він є центральним блоком ПК, призначеним для керування роботою всіх блоків комп'ютера і виконання арифметичних та логічних операцій над інформацією. До нього входять логічні блоки (КП, АЛП), мікропроцесорна пам'ять (МПП) – складова частина, що забезпечує короткочасне зберігання, запис та видачу інформації, використовувану в обчисленнях у найближчі такти роботи комп'ютера.

Системна шина. Це основна інтерфейсна система ПК, що забезпечує взаємозв'язок усіх його пристроїв.

Основна пам'ять. Складається з ОЗП (оперативного запам’ятовуючого пристрою) і ПЗП (постійно-..). ПЗП призначений для зберігання програми тестування ПК, програми початкового його завантаження, базової системи введення-виведення (BIOS). ОЗП служить для оперативного запису, зберігання та зчитування інформації (програм і даних), безпосередньо бере участь в інформаційно-обчислювальному процесі, виконуваному ПК у поточний період часу.

Зовнішня пам'ять. Її утворюють зовнішні (відносно МП та системної плати) пристрої ПК, використовується для довготривалого зберігання інформації. Зокрема, в зовнішній пам'яті зберігається все програмне забезпечення комп'ютера.

Джерело живлення. Це блок, який містить системи автономного й мережного енергоживлення ПК.

Зовнішні пристрої забезпечують взаємодію ПК з навколишнім середовищем: користувачами, об'єктами управління та іншими ЕОМ. Вони дуже різноманітні. Так, за призначенням можна виділити такі їхні види:

• зовнішні запам'ятовуючі пристрої (ЗЗП), або зовнішня пам'ять ПК;

• діалогові засоби користувача;

• пристрої введення інформації;

• пристрої виведення інформації;

• засоби зв'язку і телекомунікації.

Системний блок стаціонарного ПК - прямокутний каркас із кришкою або кожухом, в якому розміщено всі основні вузли комп'ютера: материнську плату, адаптери, блок живлення, один-два НГМД, один (іноді більше) НЖМД, динамік, дисковод для компакт-дисків або інші накопичувачі, органи керування.

Накопичувачі - це запам'ятовуючі пристрої, призначені для тривалого (що не залежить від електроживлення) зберігання великих обсягів інформації, коли ємність накопичувача в десятки, сотні разів перевищує ємність ОЗП або взагалі необмежена.

Плати розширення. Так називають електронні пристрої, відсутні в первинній комплектації комп'ютера, їх застосовують для збільшення його потужності або розширення функціональних можливостей.

11. Охарактеризуйте методи аналізу рельєфу в ГІС.

Цифрові моделі рельєфу є основою розв'язання засобами ГІС-тех- нологій досить широкого спектра завдань, у тому числі:

- візуалізації рельєфу у двовимірному і тривимірному зображенні;

- визначення морфометричних характеристик рельєфу;

- побудови карт нахилів й експозицій схилів;

- побудови карт поздовжньої і поперечної кривизни схилів;

- обчислення і візуалізації зон видимості і невидимості для однієї або системи точок;

- розрахунки об'ємів щодо заданого висотного рівня;

- побудови профілів;

- побудови карт ліній течії;

- виділення структурних ліній рельєфу, у тому числі ліній еро­зійної мережі, вододілів, оконтурування водозборів.

Основні методи:

- кригінг-аналіз зі спектром параметрів, що настроюються;

- апроксимації поверхні поліномами із застосуванням методу най­менших квадратів і можливістю вибору ступеня поліномів;

- тріангуляції з подальшим заданням сплайнів необхідного сту­пеня гладкості на кожному трикутнику.

Охарактеризуйте методи картометричних операцій в ГІС.

Картометричні операції, тобто вимірювання по картах та інших геозображеннях з використанням програмних засобів, є одним з найбільш розповсюджених типів аналітичних операцій у ГІС. Можливість і точність виконання вимірювань багато в чому визначається моделлю даних, методами вимірювань і точністю шифрування даних.

Найбільш часто вимірювальні операції у ГІС-пакетах реалізовані у вигляді спеціальних функцій і подані окремим пунктом меню.

До таких функції відносять:

- вимірювання (визначення) координат точок;

- вимірювання відстаней між двома зазначеними координатами;

- вимірювання довжини прямої чи ламаної лінії;

- вимірювання периметра полігона;

- вимірювання площі полігона;

- вимірювання об’ємів з використанням поверхні і січної площини.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.029 с.)