ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 20 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6582 страниц.

География - 20 Страница

Ознайомлення з поняттям баз даних Методика ознайомлення з СУБД MS Access Зв’язування даних у базах даних Мотивацію вивчення такої мови можна провести так. Використання виразів у запитах Тема 1. Українська орфографія на зламі ХІХ - ХХ століть Тема 2. Чергування голосних і приголосних. Спрощення, подовження та подвоєння приголосних Перепишіть речення. Вставте пропущені літери, поясніть правопис слів. Виберіть рядок, у якому в усіх словах приголосні подвоюються. Перепишіть слова, вставляючи пропущені букви в префіксах. Запишіть слова, відкриваючи дужки. Тема 4. Написання частки не- з різними частинами мови Загальні правила правопису складних слів Написання складних слів іменних частин мови (іменник, прикметник, займенник, числівник) Складні числівники та займенники Перекладіть текст українською мовою, числівники запишіть словами. Поясніть їх правопис. Утворіть від поданих дієслів пасивні дієприкметники і складіть з кожним із них речення. Відмінювання слів іншомовного походження Велика літера на початку речення, рубрики й цитати. Родовий відмінок іменників чоловічого роду однини Правопис відмінкових закінчень іменників III і IV відмін та іменникових суфіксів Відмінкові закінчення прикметників Перепишіть речення, записуючи числівники словами. Перепишіть, розкриваючи дужки. Вопрос 1. Опишите, что составляет Арктику – её границы согласно разным подходам к описанию. Подход, принятый согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года Учёт многолетней мерзлоты необходим при проведении строительных, геологоразведочных и других работ на Севере. Правописание гласных и согласных в корневых морфемах Слитное/Раздельное написание наречий Слитные, раздельные и дефисные написания Відхилення в чергуванні О – І, Е – І Чергування Е – О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й Зміни груп приголосних -ЦЬК-, -СЬК-, -ЗЬК-, -СК-, -ШК-, -ЗК-, -СТ- Подовження приголосних перед Я, Ю, Є, І Основні норми української літературної вимови Ненаголошені голосні у словах Подвоєння і подовження приголосних Сучасна політична карта світу Територія країн та державний лад. Міжнародні організації. Політична географія Узагальнююче повторення до теми 1 Чисельність населення світу, його природний та механічний рух Розселення населення. Структура населення ОРФОГРАМА — ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ ВЕЛИКА ЛІТЕРА У ВЛАСНИХ НАЗВАХ ОСОБЛИВОСТІ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ПРАВОПИС ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ДІЄСЛ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВИГУКАХ ТА ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНИХ СЛОВАХ Розділові знаки в реченні з узагальнювальними словами при однорідних членах НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ ПЕРЕДАЧА НА ПИСЬМІ ЗВУКОВОГО СКЛАДУ СЛІВ Приголосні у кінці префіксів Подвоєння букв внаслідок збігу Відмінкові закінчення іменників Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини Закінчення іменників ІІ відміни в родовому відмінку множини Правопис складних числівників і відчислівникових складних слів Складні та складені прислівники Розрізнення сполучників та інших частин мови ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ПУНКТУАЦІЇ Институт русского языка им. В. В. Виноградова Особенности написания некоторых категорий слов Особенности написания отдельных корней Безударные гласные в суффиксах Особенности написания отдельных суффиксов Безударные беглые гласные в корнях и суффиксах имен существительных и прилагательных Безударные соединительные гласные Безударные гласные в падежных окончаниях Гласные в глагольных окончаниях Группы согласных на стыке значимых частей слова Двойные согласные на стыке значимых частей слова Двойные согласные в заимствованных (иноязычных) корнях и суффиксах ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ НЕБУКВЕННЫХ ЗНАКОВ ПРАВИЛА СЛИТНОГО, ДЕФИСНОГО И РАЗДЕЛЬНОГО НАПИСАНИЯ Имена, псевдонимы, прозвища, клички Служебные слова и междометия Слитное/раздельное написание не ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОПИСНЫХ И СТРОЧНЫХ БУКВ Собственные имена людей, животных, мифологических существ и производные от них слова Названия, связанные с религией Названия товарных знаков, марок изделий и сортов Аббревиатуры и производные от них слова О НАЗНАЧЕНИИ И ПРИНЦИПАХ ПУНКТУАЦИИ Знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и без союзов Знаки препинания при однородных членах предложения с обобщающими словами ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОБОСОБЛЕННЫХ ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Знаки препинания при обособленных обстоятельствах Знаки препинания при уточняющих, пояснительных и присоединительных членах предложения Знаки препинания при вводных словах, сочетаниях слов и предложениях Знаки препинания при вставках ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИЯХ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ МЕЖДОМЕТИЯХ И МЕЖДОМЕТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ Взаимодействие знаков препинания в сложных конструкциях При уточняющих членах предложения В сложноподчиненном предложении Соотношение прямой речи и авторских слов Указатель слов к разделу «Пунктуация» Правила написання апострофа та знака м’якшення Засоби милозвучності (евфонії) мовлення Написання складних і складених власних назв Передача російських власних назв українською мовою Особливості вживання деяких прийменників Родова диференціація іменників Правопис відмінкових форм іменників Відмінювання іменників ІІІ відміни Відмінювання чоловічих та жіночих прізвищ Ступенювання якісних прикметників Правопис та відмінювання займенників Типові помилки у вживанні займенників Деяких кількісних числівників з іменниками Правопис дієслівних форм майбутнього часу Правопис, особливості вживання Розділові знаки при збігові сполучників Стилістичний практикум. Функціональні стилі сучасної української мови (жанри реалізації, підстилі, сфери вживання, призначення, мовні засоби, ознаки). VII. Назви конференцій, конгресів, найважливіших документів, пам'яток старовини, творів мистецтва Подовження та подвоєння приголосних Место СЭГ в системе географических наук Предмет, объекты исследования СЭГ Формирование новой экономической географии в 19в. Современное состояние и перспективы развития СЭГ Факторы, определяющие развитие международного разделения труда Концепция территориальной организации общества. Территориальная общественная система. Район (регион) и районирование. Исторические типы районов, районирование Экономический район и социально-экономическое районирование территории Виды воздействия человека на природную среду. Загрязнение Природопользование. Мониторинг окружающей среды Этапы формирования политической карты мира Типология стран мира по уровню социально-экономического и политического развития Типология стан мира по величине территории, численности, географическому положению, государственному устройству и административному делению Геополитика. Политико-географическое положение РБ в системе международных отношений. Экономико-географическое положение Беларуси Демографическая зима. Демографическая политика. Формы учета населения и их характеристика Воспроизводство и его типы. Закон народонаселения Старение нации. Демографическая нагрузка Типы стран по национальному составу Расовая структура населения. Большие человеческие расы. Городские поселения и и х классификация Урбанизация и ее современные формы Социальная структура и стратификация общества. Занятость населения Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Гражданское общество Природные условия и ресурсы как фактор хозяйственной деятельности населения, Мировое хозяйство, этапы и условия его формирования Отрасль хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Классификация отраслей хозяйства. Сектор хозяйства. Секторальная структура хозяйства. Территориальная структура хозяйства. Экономический рост и развитие стран мира. ВВП и ВНП Сущность НТР и ее влияние на мировое хозяйство Промышленность, ее структура. Факторы размещения промышленных предприятий География энергетики и металлургии География машиностроения, химической промышленности и лесопромышленного комплекса География сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. География инфраструктуры и транспорта. Общая характеристика, структура и специализация хозяйства РБ География культуры. Материальная и духовная культура Важнейшие тенденции и этапы исследований СЭГ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ Тема 1.1. Предпосылки возникновения и краткий исторический очерк развития социально-экономической географии до середины XX в. Тема 1.2. Современные представления о развитии социально-экономической географии. Предмет и объект исследования науки. Тема 1.3. Методология и методы исследований социально-экономической географии. Тема 2.1. Географическая среда и ее свойства. Тема 2.2. Проблемы взаимодействия природы и человеческого общества. Тема 2.3. Основы географии минерально-сырьевых ресурсов. Тема 2.5. Основы географии водных ресурсов. Тема 2.6. Основы географии лесных ресурсов. Тема 3.1. Основные этапы формирования политической карты мира и ее современное состояние. Тема 3.2. Типологии стран по уровню и особенностям социально-экономического развития. Тема 3.3. Типология стран по формам государственного правления и административно-территориального устройства. Тема 3.4. Происхождение человека и древнее расселение людей. Тема 3.5. Расовый и этнический состав населения мира. Тема 3.6. Динамика численности и воспроизводство населения земного шара. Тема 3.7. Размещение населения мира. Тема 3.8. Урбанизация, ее причины, источники и следствия. Тема 3.9. Миграции населения, их причины и следствия. РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ, ОТРАСЛЕЙ Тема 4.2. Основы географии топливно-энергетической Тема 4.3. Основы географии черной и цветной металлургии. Тема 4.5. Основы географии химической промышленности. Тема 4.6. Основы географии легкой промышленности. Тема 4.7. Основы географии сельского хозяйства. Тема 4.8. История и основные центры происхождение культурных растений. РАЗДЕЛ V. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ» Охраны окружающей среды и подходы к их решению. Тема 6.2. Проблемы обеспечения населения продовольственными ресурсами и подходы к их решению. ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА A. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. D. Гігантський гіпертрофічний B. пенетруючої виразки шлунка D. біль в епігастрії, що виникає натще та через 2-3 години після їжі D. Через 1,5-2 години після прийому їжі D. Виражена болючість в ділянці лівого реберно-хребтового кута D. дискінезія жовчних шляхів гіперкінетичного типу D. інтерстиціального гепатиту A. підвищення активності АСТ, АЛТ, ЛДГ B. на вени стравоходу, що кровоточать, при цирозі печінки E. антибіотики широкого спектру дії A. Синдром подразненої товстої кишки Обґрунтування мікрокліматичних умов в приміщеннях Розрахунок перекриття над підвалом ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАХИСНОЇ КОНСТРУКЦІЇ РОЗРАХУНОК ТЕПЛОСТІЙКОСТІ ЗАХИСНОГО ШАРУ ДЛЯ ЛІТНЬОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ НАДХОДЖЕНЬ ТЕПЛА В БУДИНОК ВІД ІНСОЛЯЦІЇ Визначення величини теплових втрат в будинку через огороджувальні конструкції Административное деление Палестины Под властью Османской империи (1516—1917) Отрицание существования палестинского народа Поняття про норму. Суспільне значення орфографічних і пунктуаційних норм. Поняття про орфографію, орфограму, типи орфограм. Принципи українського правопису. Правила вживання великої літери. Орфограми у відмінкових закінченнях іменників І-ІІ-ІІІ-ІV відмін. Правопис складних іменників. Правопис складних прислівників. Правопис складних і складених особових імен і прізвищ, похідних від них прикметників. Написання часток, прийменників, сполучників. Літери и, і, ї у словах іншомовного походження. Поняття про відокремлені члени речення. Відокремлення додатків. Відокремлені означення та розділові знаки при них. Розділові знаки при прямій мові та діалозі. Предмет и задачи курса политической истории России История изучения политической истории России: основные школы и подходы Географический фактор и его влияние на политическую историю России Теория этногенеза Л.Н. Гумилева Природно-географический фактор в концепции евразийцев Л.В. Милов о природно-географических и климатических условиях, факторах и особенностях русского исторического процесса Характер государственности у восточных славян Эволюция функций и форм взаимодействия государственных институтов в Киевской Руси. Князь, княжеский совет, старцы градские, вече Особенности христианизации Руси. Влияние этого процесса на идеологию власти Политическая борьба в удельной Руси. Институт князя в системе государственного устройства во Владимиро-Суздальском, Галицко-Волынском княжествах и в Великом Новгороде Политическая система ордынско-удельной Руси Становление идеологии и практики самодержавия Попытка восстановления порядка Правительственная деятельность за годы 1619-1645. Реформы Никона и политические последствия раскола Орфографічні правила переносу Фамилия состоит, прежде всего, из корневой основы (имеющей или имевшей в прошлом какое-либо лексическое значение), но также может включать в себя приставки, суффиксы и окончания. Основа фамилии часто происходит от личного имени или же прозвища, несущего то или иное лексическое значение. Распространение фамилий у крестьянства История происхождения фамилии Бушуева Особливості правопису закінчень іменників ІІ відміни в інших відмінках Інші особливості правопису відмінкових закінчень прикметників Знаки препинания при обобщающих словах Знаки препинания при приложениях Гидрология,её задачи и отрасли. Предмет. Методы. Віды залеганія поздемных вод. Воды почв.,грун-ые,межпластовые, безнап-е,напор-е. классіф рек по тіпам водного р З. і Л і др Распределение стока по территории Беларуси зависит от Естественными регуляторами стока являются К ледниковым типам озерных котловин относятся Днепровско-Бугский водный путь называли каналом Для выделения гидроморфологических типов водохранилищ используются показатели Область подтопления водохранилищами подразделяется на зоны По сравнению с другими веществами удельная теплоемкость воды Систематизированный свод сведений о количестве и качестве водных ресурсов конкретной территории называется A пересыхающие и непересыхающие озера, океана A лесистость, заболоченность, озерность B искусственные сооружения, ледовые явления, русловые процессы, зарастание русел, сгонно-нагонные явления, приливы и отливы D трение об дно русла, ледяной покров
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.2.246 (0.033 с.)