Правило 42 (колишнє правило 43)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правило 42 (колишнє правило 43)(Об'єднання та одночасний розгляд заяв)

 

1. На прохання сторін або на власний розсуд палата може видати наказ про об’єднання двох чи більше заяв.

2. Після консультацій зі сторонами голова палати може видати наказ про те, щоб провадження за заявами, переданими до тієї самої палати, проводилися одночасно, незалежно від винесення палатою ухвали про об’єднання заяв.

Правило 43 [14] (колишнє правило 44)

(Вилучення з реєстру та поновлення в реєстрі)

 

1. На будь-якому етапі провадження Суд має право прийняти ухвалу про вилучення заяви із реєстру справ, відповідно до статті 37 Конвенції.

2. Якщо Договірна Сторона-заявник повідомляє Секретаря про свій намір не наполягати на дальшому розгляді справи, палата може вилучити заяву з реєстру справ Суду, згідно зі статтею 37 Конвенції, якщо інша заінтересована у справі Договірна Сторона чи Сторони погодяться з припиненням справи.

3. Ухвала про вилучення з реєстру заяви, оголошеної прийнятною, виноситься у формі судового рішення. Одразу після того, як це рішення стає остаточним, голова палати передає його до Комітету міністрів для здійснення ним, згідно з пунктом 2 статті 46 Конвенції, нагляду за виконанням будь-яких зобов’язань, що можуть братися у зв’язку з припиненням, дружнім врегулюванням чи вирішенням справи.

4. Після вилучення заяви Суд на свій власний розсуд вирішує питання щодо витрат. Якщо питання про витрати вирішене в ухвалі про вилучення з реєстру заяви, яку не було визнано прийнятною, голова палати передає ухвалу до Комітету міністрів.

5. Суд може поновити заяву в реєстрі, якщо дійде висновку, що це виправдано винятковими обставинами.

Правило 44 [15]

(Вступ у справу третьої сторони)

 

1. а) Разом з повідомленням Договірної Сторони-відповідача, згідно з пунктом 2 (b) правила 54, про заяву, подану на підставі статті 34 Конвенції, копія цієї заяви передається Секретарем Суду будь-якій іншій Договірній Стороні, громадянином якої є заявник у даній справі. Так само Секретар Суду повідомляє таку Договірну Сторону про рішення щодо проведення усного слухання у справі.

b) Якщо, згідно з пунктом 1 статті 36 Конвенції, Договірна Сторона має намір здійснити своє право подати письмові зауваження або взяти участь у слуханнях, вона повідомляє про це в письмовій формі Секретаря Суду не пізніше ніж упродовж дванадцяти тижнів після передання заяви чи повідомлення про неї, про що йдеться у попередньому підпункті. За виняткових обставин голова палати може встановити для цього будь-який інший строк.

2. a) Одразу після повідомлення Договірної Сторони-відповідача про заяву, як це передбачено пунктом 1 правила 51 або пунктом 2 (b) правила 54, голова палати, керуючись інтересами належного здійснення правосуддя і положенням пункту 2 статті 36 Конвенції, може запропонувати або надати дозвіл тій чи іншій Договірній Стороні, яка не є стороною в розгляді, або тій чи іншій заінтересованій особі, яка не є заявником, подати свої міркування в письмовій формі або, у виняткових випадках, взяти участь у слуханні.

b) Клопотання про надання зазначеного дозволу має бути належним чином обгрунтоване і подане в письмовій формі однією з офіційних мов, як це передбачено пунктом 4 правила 34, не пізніше ніж упродовж дванадцяти тижнів після повідомлення Договірної Сторони про заяву. За виняткових обставин голова палати може встановити для цього будь-який інший строк.

3. a) У справах, які має розглядати Велика палата, початком строку, про який ідеться в попередніх пунктах, є момент повідомлення сторін про рішення палати, відповідно до пункту 1 правила 72, про відмову юрисдикції на користь Великої палати або про рішення колегії суддів Великої палати, ухвалене згідно з пунктом 2 правила 73, про задоволення клопотання сторони щодо передання справи до Великої палати.

b) Як виняток, передбачені цим правилом встановлені строки можуть бути подовжені головою палати, якщо для цього наведено достатні підстави.

4. Будь-яка пропозиція або надання дозволу, про які йдеться в пункті 2 (a) цього правила, має відповідати умовам, а також строкам, які встановлює голова палати. У разі недодержання таких умов голова палати може прийняти рішення не долучати зауважень до матеріалів справи або обмежити участь у слуханні тією мірою, якою він вважає за необхідне.

5. Письмові зауваження, подані відповідно до цього правила, мають бути виконані однією з офіційних мов, як це передбачено пунктом 4 правила 34. Секретар передає ці зауваження сторонам у справі, які мають право — з дотриманням встановлених головою палати умов, у тому числі щодо встановлених ним строків, — подати у відповідь свої письмові зауваження або, якщо це доречно, відповісти на них під час слухання.

Глава II Початок провадження у справі

Правило 45

(Підписи)

1. Будь-яка заява, подана згідно зі статтями 33 чи 34 Конвенції, оформляється письмово і підписується заявником або представником заявника.

2. Якщо заяву подано неурядовою організацією або групою осіб, її підписують особи, уповноважені представляти цю організацію чи групу. Палата або відповідна комісія вирішує питання про те, чи є повноважними особи, які підписали цю заяву.

3. Якщо заявники представлені, відповідно до правила 36, їхній представник (представники) має надати довіреність або письмове підтвердження повноважень виступати від імені заявників.

Правило 46

(Зміст міждержавної заяви)

 

Будь-яка Договірна Сторона або сторони, що мають намір порушити справу перед Судом згідно зі статтею 33 Конвенції, подають до канцелярії заяву, яка має містити:

a) найменування Договірної Сторони, проти якої подається заява;

b) виклад фактів;

c) виклад стверджуваного порушення (порушень) Конвенції та відповідних аргументів;

d) підтвердження відповідності критеріям прийнятності (вичерпання національних засобів захисту та правило щодо шестимісячного строку), викладених у пункті 1 статті 35 Конвенції ;

e) предмет заяви та загального зазначення вимог справедливої сатисфакції, згідно зі статтею 41 Конвенції, від імені сторони чи сторін, що вважають себе потерпілими; та

f) ім’я та адресу особи (осіб), призначеної довіреною особою;

і має супроводжуватися;

g) копіями будь-яких відповідних документів, зокрема рішень -

судових чи несудових — стосовно предмета заяви.

Правило 47 [16]

(Зміст індивідуальної заяви)

 

1. Кожна заява, про яку йдеться у статті 34 Конвенції, подається на бланку, наданому канцелярією, якщо голова відповідної секції не вирішить інакше. Вона має містити:

a) ім’я, дату народження, громадянство, стать, рід занять та адресу заявника;

b) ім’я, рід занять та адресу довіреної особи, якщо така є;

c) найменування Договірної Сторони або сторін, проти яких подається заява;

d) стислий виклад фактів;

e) стислий виклад стверджуваного порушення (порушень)

Конвенції та відповідних аргументів;

f) підтвердження про дотримання заявником критеріїв прийнятності (вичерпання національних засобів правового захисту і правило щодо шестимісячного строку), викладених у пункті 1 статті 35 Конвенції ;

g) предмет заяви;

і має супроводжуватися:

h) копіями будь-яких відповідних документів, зокрема рішень -

судових чи несудових — стосовно предмета заяви.

2. Крім того, заявники повинні:

a) надати інформацію, особливо документи і рішення, зазначені вище в пункті 1 (h), що змогли б довести відповідність критеріям прийнятності (вичерпання національних засобів правового захисту і правило щодо шестимісячного строку), викладеним у пункті 1 статті 35 Конвенції ; та

b) зазначити, чи подали вони свої скарги на розгляд за будь-якою іншою процедурою міжнародного розслідування чи врегулювання.

3. Заявники, які не бажають розкривати свою особу перед громадськістю, мають це зазначити і також викласти причини на виправдання такого відступу від звичайного порядку доступу громадськості до інформації щодо провадження в Суді. Голова палати може надати дозвіл на анонімність у виняткових і належним чином виправданих випадках.

4. Недодержання вимог, викладених вище в пунктах 1 і 2, може спричинитися до відмови в реєстрації та в розгляді справи Судом.

5. Датою прийняття заяви, як правило, вважається дата першого повідомлення від заявника, в якому було викладено, принаймні у стислій формі, предмет заяви. Проте за наявності достатніх підстав Суд може вирішити, що датою прийняття заяви має вважатися інша дата.

6. Заявники мають повідомляти Суд про будь-які зміни щодо адреси та інших обставин, які стосуються заяви.

Глава III Судді-доповідачі

Правило 48 [17]

(Міждержавні заяви)

 

1. Якщо заяву подано згідно зі статтею 33 Конвенції, палата, створена для розгляду цієї справи, призначає одного або більше суддів зі свого складу суддею-доповідачем (суддями-доповідачами), який, після отримання письмових зауважень від Договірних Сторін, яких стосується справа, подає доповідь про прийнятність заяви.

2. Суддя-доповідач (судді-доповідачі) подає ті доповіді, проекти та інші документи, які можуть допомогти палаті та її голові у виконанні ними своїх функцій.

Правило 49-1

(Індивідуальні заяви)

 

1. Якщо заяву подано згідно зі статтею 34 Конвенції, голова секції, до якої передано справу, має призначити суддю-доповідача, який перевірятиме заяву.

2. a) При розгляді заяв судді-доповідачі:

i) можуть зажадати від сторін подати в межах встановленого строку будь-яку фактичну інформацію, документи чи інші необхідні, на їхню думку, матеріали;

ii) беручи до уваги розпорядження голови секції про те, щоб справа була розглянута палатою, вони вирішують, хто має розглядати заяву — комісія чи палата.

b) якщо, на думку судді-доповідача, подані заявником матеріали вже самі по собі достатні для висновку про неприйнятність заяви або необхідність її вилучення з реєстру Суду, ця заява розглядається комісією, якщо немає якихось особливих підстав, що не дозволяють цього.

3. Суддя-доповідач подає ті доповіді, проекти та інші документи, які можуть допомогти комісії, палаті або її голові у виконанні ними своїх функцій.

Правило 50

(Провадження у Великій палаті)

 

Якщо справу подано до Великої палати, згідно зі статтею 30 або статтею 43 Конвенції, голова Великої палати призначає суддею-доповідачем одного, а якщо йдеться про міждержавну заяву, — одного або більше членів Великої палати.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.02 с.)