РОЗПОДІЛ ТЕМ КУРСУ ЗА МОДУЛЯМИ І ВИДАМИ ЗАНЯТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗПОДІЛ ТЕМ КУРСУ ЗА МОДУЛЯМИ І ВИДАМИ ЗАНЯТЬРОЗПОДІЛ ТЕМ КУРСУ ЗА МОДУЛЯМИ І ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

Види занять, кількість годин   Номер і назва модуля, тематика занять   Усього навчальних годин З них:
Лекції (год.) Практичні, семінарські заняття (год.) Позаауди­торна самостійна робота студента (год.)
Семестр І
Модуль 1. Фонетико-орфографічна система та морфемна структура сучасної української літературної мови. Морфологія сучасної української літературної мови
Тема 1.1. Фонетика, орфоепія, орфографія сучасної української літературної мови.   Тема 1.2. Словотвір. Морфеміка.                        
  Тема 2.1. Іменні частини мови (іменник, прикметник, числівник) та займенник.   Тема 2.2. Дієслово. Незмінювані частини мови (прислівник, службові частини мови, вигук).                  
Усього за семестр  

Модульний контроль

Семестр І

Модуль 1. Фонетико-орфографічна система та морфемна структура

Сучасної української літературної мови. Морфологія сучасної української літературної мови

Порядок фонетичного розбору слова

1. Затранскрибувати слово.

2. Поділити на склади.

3. Визначити наголошений склад.

4. Указати на співвідношення між звуками і буквами в слові.

5. Схарактеризувати голосні і приголосні звуки залежно від позиції в слові.

6. Пояснити чергування звуків, якщо воно наявне.

7. Пояснити фонетичні явища при словозміні і словотворенні.

 

 

Порядок фонетико-фонематичного розбору слова

1. Слово (записати орфографічним письмом, фонематичною та фонетичною транскрипцією).

2. Наголос (основний і, де наявний, побічний).

3. Кількість складів (фонетичних), їх характеристика (відкритий, закритий, прикритий, неприкритий, наголошений, ненаголошений, побічно наголошений).

4. Кількість у слові літер (назвати їх), фонем і звуків. У разі кількісної чи якісної невідповідності між літерами, фонемами і звуками пояснити причини.

5. Характеристика звукових виявів голосних фонем:

а) місце творення (ряд – передній, середній, задній);

б) спосіб творення (піднесення – високе, середнє, низьке);

в) наголошеність (наголошений, ненаголошений, побічно наголошений);

г) лабіалізованість (лабіалізований, нелабіалізований);

ґ) напруженість (сильно напружений, напружений, слабко напружений, ненапружений);

д) повнота творення (повного творення чи нескладовий);

е) вияв фонем (головний, позиційний, комбінаторний, додатковий, факультативний).

6. Характеристика звукових виявів приголосних фонем:

а) участь голосу і шуму (сонорний чи шумний, для шумних – дзвінкий чи глухий);

б) місце творення за активним мовним органом (губний – губно-губний чи губно-зубний; язиковий – передньоязиковий, середньоязиковий, задньоязиковий; глотковий або фарингальний);

в) спосіб творення (зімкнений, щілинний, африката, зімкнено-прохідний (дрижачий, боковий, носовий);

г) твердість-м’якість (м’який, пом’якшений, напівпом’якшений);

ґ) наявність носового забарвлення;

д) вияв фонеми (як для голосних).

 

 

Схема характеристики асиміляції / акомодації звуків:

а) за напрямком (прогресивна, регресивна);

б) за суміжністю (контактна, дистантна);

в) за повнотою (повна, часткова);

г) за характером (за місцем творення, за способом творення, за твердістю, за м’якістю, за дзвінкістю, за глухістю);

ґ) закріплена чи не закріплена на письмі.

 

 

Схема характеристики дисиміляції звуків:

а) за напрямком (прогресивна, регресивна);

б) за суміжністю (контактна, дистантна);

в) за характером (за місцем творення, за способом творення);

г) закріплена чи не закріплена на письмі.

Література

1. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я.Плющ. — К., 2000. — С.17 – 84.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. О.Д.Пономарева. — К., 1997. — С.8 – 27.

3.Український правопис. — К., 1993. — С.7 – 17, С. 19 – 20, 58 – 60.

 

 

Додаткова література:

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. — К., 1995.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. А.П.Грищенка. — К., 1997.

3. Сучасна українська літературна мова: Фонетика/ За заг.ред. І.К.Білодіда. — К.: Наук. думка, 1969.

 


Практичне заняття 2.Принципи української графіки.

1. Співвідношення між звуками і буквами в аналізованих словах.

2. Різні способи передачі на письмі м’яких і пом’якшених приголосних.

3. Правопис м’якого знака і апострофа.

4. Подовження приголосних, подвоєння приголосних.

 

Опрацюйте §21 – 22, §47 – 49, 53 (С. 39 – 43, С. 102 – 109) з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я.Плющ.

Вправа 1.Запишіть текст фонетичною транскрипцією.

І. Один мудрець сказав такі слова: „Поневолений народ, що заховує свою мову, держить ключ від своєї тюрми у своїх руках”. Не забуваймо про се. Через рідну мову стали ми на ноги, ввійшли в сім’ю просвічених європейських народів.

ІІ. Щоб добре знати рідну мову, треба їй вчитися змалку до гробу, в школі й поза школою, з книжок і від людей. Хто вміє пошанувати свого батька й матір, той зрозуміє, яку пошану повинен він мати до рідної мови.

(М.С. Возняк)

 

Вправа 2.З’ясуйте, у яких випадках сполучення літер дж, дзозначають африкати /дж/, /дз/, а в яких дві самостійні фонеми /д/ і /ж/, /д/ і /з/.

Продовження, розпорядження, догоджати, підземний, віджилий, омолоджений, дзеркало, дзвоник, джаз, розходження, передзвонити, народження, підзолистий, надзелень, підзвітний.

 

Вправа 3.Випишіть у три колонки слова, у яких: 1) звуків і букв порівну; 2) звуків менше, ніж букв; 3) звуків більше, ніж букв.

Надзвичайний, країна, день, пісня, ходжу, дзвонити, підземелля, дзюркіт, відзвітувати, воджу, під’яремний, джаз, тьмяний, людина, авіалінії, щодня, ідея, сім’я, навантаження, схвильований, щасливий, їдьмо, каньйон, плющ, джерельний, твої.

 

Вправа 4.За допомогою суфікса -ськ- утворіть прикметники від іменників:

Поділ, гуцул, посол, монгол, Суздаль, Маріуполь, Тернопіль, Умань, Рязань, Тюмен, Ірпінь.

 

Вправа 5. Від іменників камінь, кремінь, ремінь, промінь утворіть зменшено-пестливі форми.

 

Вправа 6.Перепишіть, поставте, де потрібно, м’який знак або апостроф.

а) Суб..єктивний, роз..ятрений, об..єктивний, св..ятковий, мавп..ячий, тім..я, подвір..я, роз..їзд, бур..ян, зав..язка, в..юнкий, вітр..як, довір..я, р..яд, сап..янці, б..язевий, нев..янучий, роз..єднати, Рив..єра, К..юв..є, В..ютемберг.

б) Дон..ка, молот..ба, сяд..мо, т..охкати, калинон..ка, тихесен..кий, повнісін..кий, нен..чин, змагаєш..ся, чотир..ма, радіс..ть, майбут..нє, матін..ці, рибал..чин, різ..б..яр.

Вправа 7.Запишіть слова, поставивши, де потрібно, м’який знак або апостроф.

Ніч..., ковал...с...кий, скрин...ка, усміхаєт...ся, перевір...те, т...охкають, лар...ок, лар...ки, ворзел...с...кий, оболон...с...кий, гир...ка, міжгір...я, Натал...чин, Вас...ці, Св...ятослав, В...ячеслав, Мол...єр, ласун...ці, П...ятихатки, т...м...яний, к...ювет, кур...єр, бракон...єр, іл...юзія, конферанс...є, деб...ют, Н...ютон, миш...як, кон...як, порт...є, грил...яж, В...ютемберг, кут...я, кол...є, б...юро, дівчин...ці, дон...чин, по він...ця, шіст...ма, п...ят...ма, чотир...ма, віс...ма.

 

Вправа 8.Виправте помилки.

І. Канйон, духм’яний, коньюнктива, грав’юра, тоньший, дос’є, реміньчик, міжгірря, бринчати, різьб’яр, моркв’яний, оболоньський, іньєкція, коріньчик, серьйозний, меньший, харьківьянин, сенйор, конферанс’є.

ІІ. На тарільці, ірпіньський, коньюнктивіт, н’юфаундленд, різдв’яний, на грільці, ф’юзеляж, безядерний, близкість, різбяр, фарбяр, гуцулський, листв’яний, шістьсот, нянчити, проміньчик, кур’йоз, мишяк, духм’яний, уманьський.

 

Вправа 9.Перепишіть, замість крапок вставляючи, де потрібно, пропущені букви.

Гран..ю, мудріст..ю, без..межніст..ю, перел..ється, займен..ик, прислівн..ик, шален..ий, свяще..ник, спросон..я, олов’ян..ий, нужден..ий, Запоріж..я, під..аш..я, ріл..ею, суд..ів, вуал..ю, жовч..ю, Закарпат..я, без..акон..я, стат..ей, маст..ю, качин..ий, машин..ий, клун..я, юн..ий, стійкіст..ю, передміст..я, корін..я, Заліс..я, зіл..я, гордіст..ю, щаст..я, безліч..ю.

 

Вправа10.Перекладіть українською мовою.

Пъют, бъют, льют, вьют, трехъярусный, подъезжать, съезд, разъединять, разъяснять, созвездие, воробъиный, вялый, мясной, помнить, платье, здоровье, порядок, румяный, морковный, пламенный, съесть, Марьяновка, Каменка, Харьков, семь, смеяться, украинский.

Питання, винесені на позааудиторне самостійне опрацювання:

1. Орфоепічна норма.

2. Основні правила сучасної української літературної вимови.

3. Наголос. Типи наголосу в українській мові.

 

Опрацюйте §12, §41 – 46 (С. 21 – 23, С. 84 – 102) з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я.Плющ.

 

Вправа 11.Перекладіть слова українською мовою, поставте наголос.

Агент, апартаменты, беседа, бородавка, блеснуть, валовой, арест, центнер, цыган, шофер, заземление, шелковица, документ, соломинка, алфавит, километр, решето, камбала, каталог, ольха, эксперт, витой, кроить, заседание, уголь, коромысло, револьвер, косой, плетеный, подтвердить, разбор, ненависть, ненавидеть, обмен, горошина, грабли, живопись, легкий, расстрел, сердить, столяр, засуха, черствый, постный, имя, осока.

 

Завдання. Коротко охарактеризувати та укласти такі документи:доповідна записка, пояснювальна записка.

 

Література

1. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я.Плющ. — К., 2000. — С.17 – 84.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. О.Д.Пономарева. — К., 1997. — С.8 – 27.

3.Український правопис. — К., 1993. — С.8 – 9, С. 17 – 19, С. 21 – 23 .

 

Додаткова література:

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. — К., 1995.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. А.П.Грищенка. — К., 1997.

3. Сучасна українська літературна мова: Морфологія/ За заг.ред. І.К.Білодіда. — К.: Наук. думка, 1969.

4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 4-те вид., доповн. – Х.:Торсін, 2003.

5. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум:Навч.посібник. – К.:Либідь, 2002.

 


 

Практичне заняття 3.Принципи української орфографії.

 

1. Правопис слів на основі фонетичного, морфологічного і традиційного принципів.

2. Спрощення приголосних.

3. Диференційні написання слів.

4. Правопис іншомовних слів.

5. Правопис власних назв, імен, прізвищ, географічних назв.

 

Опрацюйте § 20, §50, §54 – 55 (С. 38, С.105 – 108, 23, С. 109 – 114) з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я.Плющ.

 

 

Вправа 1. До поданих слів запишіть похідні від них прикметники або іменники. Поясніть звукові зміни і написання.

Пристрасть, уста, баласт, мстити, тиждень, млість, пристрасть, кореспондент, журналіст, місто, тріск, опонент, компост, кістка, форпост, капость, хвастатися, турист, улестити, сердець, гігант, зап’ясток, випуск, шелест, зморщений, заздрість, тиск, щастя, мастити, намислити.

 

Вправа 2. Від поданих слів утворіть прикметники, запишіть їх. З’ясуйте, у яких словах відбулося спрощення, а в яких – ні.

Студент, проїзд, область, радість, об’їзд, честь, вартість, публіцист, пестити, ненависть, захист, хвастати, інтелігент, екстреміст, гігант, форпост, якість, пропагандист, пропуск, президент, кар’єрист, жалість, злість, випуск, кістка.

 

3.Словниковий диктант

Володимир Великий, Нестор Літописець, Поділля, Західне Полісся, західний вітер, країни Заходу, західноукраїнські письменники, Західна Україна, шевченківський стиль, Шевченкове слово, Шевченківська премія, Шевченків заповіт, Шевченківський музей, шевченкознавство, ахіллесова п’ята, гордіїв вузол, дамоклів меч, Хмельниччина, Революція 1905 року, День незалежності України, Новий рік, Великий піст, Андріївська церква, Софіївський собор, Києво-Печерська лавра, Лаврська дзвіниця, Десятинна церква, орден Почесного легіону, медаль „За бойові заслуги”, майдан Незалежності, станція метро „Майдан Незалежності”, проспект Дружби народів, вулиця Боричів Тік, Львівська площа, вулиця Ярославів Вал, Українська республіканська партія, Національний банк України, Національна академія наук України (НАН України), Головне пасажирське управління Міністерства транспорту України, Генеральний прокурор України, Президент України, Голова Верховної Ради, Прем’єр-міністр України, лауреат Нобелівської премії, народний артист України, Державний Герб України, Чумацький Шлях, сузір’я Квочка, Королівство Бельгія, Республіка Білорусь, Князівство Монако, Всесвітня Рада Миру, Співдружність Незалежних держав.

Вправа 4. Запишіть речення, вживаючи, де потрібно, велику букву.

Дивітеся ж, о матері, що роблять іроди-царі! Доню, не журися, царя вже Ірода не стало. Щодень пілати розпинають, морозять, шкварять на огні. Були валуєви на нього [слово], і циркуляри їх були, Але вони його, живого, Звести в могилу не змогли. Можливо, каїни й іуди ще кров сторіками проллють. Нові зявляються вчені зрізних галузей науки й техніки – нові Мічуріни й Ціолковські. Потрібні нам і Гоголі і Щедріни.

 

Вправа 5. Замініть, де потрібно, малу літеру великою.

І. (г)рінченків словник, (ш)евченкові (п)оезії, (п)ушкінські (р)укописи, (г)ордіїв (в)узол, (ш)евченківські (ч)итання, (а)ндрієві (к)нижки, (п)етрів (б)атіг, (н)обелівська (п)ремія, (м)іністерство (ю)стиції (у)країни, (ф)едерація (н)езалежних (п)рофспілок (у)країни.

ІІ. (м)іністерство (к)ультури (у)раїни, (з)ал (з)асідань (в)ерховної (р)ади (у)країни, (м)іністр (о)світи і (н)ауки (у)країни, (ц)ентральний (р)еспубліканський (с)тадіон, (д)ень (н)езалежності (у)країни, (у)країнська (е)кологічна (а)соціація “(з)елений (с)віт”, (н)аціональний (б)анк (у)країни.

Вправа 6. Вставте пропущені літери, прочитайте слова вголос, порівняйте вимову сполучень приголосних з и та і, е та є:

с..нопт..к, л..чинка, к..піти, к..шеня, С..рія, Єг..пет, л..дер, ориг..нал, х..мія, фіз..ка, енц..клопедія, л..кція, л..тіти, дец..метр, центр..фуга, д..р..гент, шер..ф, тар..лка, л..гіон, київськ..й, смол..нський, л..зинг, л..хач, кіберн..т..а, л..к, естет..ка, Влад..восток, Нік..т..н, Н..колаєв, л..таври, Ф..л..ппов, картр..дж, сент..ментальний, л..ана, л..г..нда, юр..сд..ція, тер..торіальний, л..ґінь, пр..нтер, л..ксика, С..ц..лія, про..кт, ел..гія, єр..тик, с..метрія, т..раса, л..бідь, пл..нум, ц..ркуляція, Т..ціан, Т..бет, Міссіс..пі, л..ді, Ч..нгізхан, Л..сабон, Ц..церон, Ваш..нгтон, Сідн..й, Д..сней, Гр...ція, єл..йний, діел..ктрик, през..дія, поз..ція, л..мон, ант..теза, д..спропорція, л..гато, л..брето, ант..гігієнічний, л..сиця, л..міт, еруд..ція.

 

Вправа 7. Подані нижче географічні назви запишіть відповідно до правил українського правопису і поясніть орфограми.

Лежнево, Воронеж, Егорьевск, Тушино, Елец, Троицк, Поволжье, Мытищи, Марьина Роща, Северный Ледовитый океан, Сочи, Филиппины, Буэнос-Айрес, Нарьян-Мар, Соловьево, Ачинск, Балашовка, Семипалатинск, Верхоянск, Новосибирск.

Вправа 8.Запишіть подані на основі російської графіки слов’янські прізвища українською мовою і поясніть їх написання.

Алексеев, Бестужев, Веселовский, Репин, Державин, Лермонтов, Тургенев, Белич, Мегетич, Мицкевич, Ефимов, Григорьев, Нехорошев, Писарев, Филиппов, Киселев, Лесков, Семеркин, Щипачев, Стоич, Ижакевич, Чичиков, Гущин, Пивоваров, Пьентек, Свентек, Белый, Кузнецов.

 

Вправа 9.Запишіть іншомовні, неслов’янські прізвища (прізвиська), знявши риски і поясніть їх написання.

Людвіг/Ван/Бетховен, О/Генрі, дон/Педро, Дон Кіхот, Ден/Сяопін, Цюй/Юань, Сен/Сімон, Осман/паша, Жан/Жак/Руссо, Нур/ед/Дін, де/Голль.

 

Питання, винесені на позааудиторне самостійне опрацювання:

Правопис складних слів.

Опрацюйте §25 – 33 (С. 29 – 45) з Українського правопису.

Вправа 10.Напишіть складні слова разом, окремо або дефіс. Поясніть написання.

І. Радіо/зв'язок, одно/йменний, рудо/коп, синьо/окий, задньо/язиковий, західно/європейський, далеко/східний, життє/ствердний, двадцяти/літній, військово/зобов’язаний, стале/плавильний, пів/України, пів/острів, пів/аркуша, пів/на/третю, суспільно/небезпечний, напів/солоний, генерал/полковник, наіонально/визвольний, українсько/російський, навчально/виховний, нафто/переробний, всесвітньо/відомий, полу/мисок.

ІІ. Всесвітньо/історичний, звуко/розрізнювальний, пройди/світ, прем’єр/міністр, екс/тренер, з/діда/прадіда, тихий/тихесенький, слюсар/новатор, Дніпро/ріка, хлібо/булочний, високо/калорійний, взаємно/ізольований, взаємно/паралельний, напів/фабрикат, суспільно/економічний, прямо/рослий, пів/відра, прямо/протилежний, ясно/блакитний, ясно/лиций, швидко/плинний, швидко/діючий, науково/популярний, темно/сірий, сімнадцяти/річний, мало/відомий.

 

Література

1. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я.Плющ. — К., 2000. — С.38, 109 – 113.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. О.Д.Пономарева. — К., 1997. — С.27 – 38.

3.Український правопис. — К., 1993. — С. 29 – 45, С.45 - 57, С. 98 – 124.

 

 

Додаткова література:

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. — К., 1995.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. А.П.Грищенка. — К., 1997.

3. Сучасна українська літературна мова: Фонетика/ За заг.ред. І.К.Білодіда. — К.: Наук. думка, 1969.

4. Українська мова. Енциклопедія / Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін.. – К., 2000.


 

Тема 1.2. Словотвір. Морфеміка.

 

Практичне заняття 1.Морфемна будова слова та способи словотвору.

1. Морфеміка. Типи морфем.

2. Твірна основа і словотворчі афікси.

3. Способи словотворення окремих слів.

4. Продуктивні моделі словотвору окремих частин мови.

 

Опрацюйте § 69 - 84, §85 - 100 ( С.145 – 150, 155 - 165, С. 165 - 191) з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я.Плющ.

 

Вправа 1.Поділіть слова на морфеми, усно назвіть їх.

Зразок: на/в/мис/н/е

Навздогін, навперейми, припаркуватись, землевпорядкування, п’ятиповерховий, є, тут, тутешній, відійди, підійду, учорашнього, зіставляти, зіставлення, надприбутковий.

 

Вправа 2.У поданих групах слів визначте похідні слова, визначте словотворчі форманти.

Атака, атакувати, атакуючі; гармата, гарматний, гарматник; ракета, ракетний, ракетниця; сигнал, сигнальний, сигнальник, сигналізувати; бій, боєць, бійцевий, бійцівський, бойовий, бойовище; літаки, літак, літальний; команда, командувати, командир; піхота, піхотний, піхотинець; пояснити, пояснення, пояснювальний; дар, дарунок, Дарниця, дарувати, дарований.

 

Вправа 3.Поясніть написання прислівників за способом їх утворення (лексико-синтаксичним, морфолого-синтаксичним).

Запанібрата, галопом, навіки, нагору, надвечір, надворі, надміру, наниз, назустріч, нанизу, втридорога, наостанок, напам’ять, натщесерце, напереріз, напоказ, наполовину, насилу, наспід, насподі, насторожі, одвіку, підряд, поверх, посередині, спідлоба, скраю, убрід, спочатку, угору, удень, униз, усередині.

 

Вправа 4.Поясніть лексичне значення і визначте спосіб творення поданих слів, уведіть їх у речення.

Щось петрати, катюша, максим, галіфе, наган, ват, під’єгорити, підкузьмити, нобелій, американій, фарадей, петрів батіг, піррова перемога.

 

Вправа 5.Визначте основи слів – похідні і непохідні.

Сміються яблука червоні,

А сонце радісно торка

Щоки, мов мамині долоні.

Серпнева днина нешвидка…

Ще літнє небо розквіта,

Ще все дрімає на осонні,

А осінь, пишна і проста,

Малює яблука червоні.

(Н. Войтюк)

 

 

Питання, винесені на позааудиторне самостійне опрацювання:

1. Передача на письмі змін приголосних звуків, які спостерігаються при словотворенні.

2. Зміни в морфемній будові слова (спрощення, перерозклад, ускладнення, декореляція та ін.).

 

Прочитайте і законспектуйте С. 153 – 155 з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я.Плющ.

 

Вправа 6. Від поданих слів утворіть іменники з суфіксом -ств(о), - ськ -

Черемош, Дрогобич, Прага, француз, убогий, таджик, тюрк, Волинь, Черкаси, Козелець, Владивосток, Бахмач, Рига, Кривий Ріг, казах, декабрист, боягуз, волох, Галич, гігант.

 

Вправа 7. Від поданих прикметників утворіть іменники за допомогою суфікса -ин. З’ясуйте, в яких словах відбулися зміни.

Батьківський, вінницький, гайдамацький, чернівецький, галицький, хмельницький, солдатський, козацький, львівський, уманський, партизанський, гуцульський, полтавський.

 

Література

1. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я.Плющ. — К., 2000. — С.145 – 191.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. О.Д.Пономарева. — К., 1997. — С.103 - 111.

3.Український правопис. — К., 1993. — С. 19 – 20.

 

 

Додаткова література:

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. — К., 1995.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. А.П.Грищенка. — К., 1997.

3. Сучасна українська літературна мова: Морфологія/ За заг.ред. І.К.Білодіда. — К.: Наук. думка, 1969.

4. Українська мова. Енциклопедія / Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін.. – К., 2000.

 

Практичне заняття 2.Узагальнення знань за темами розділу.

Мета та короткий зміст.

Закріпити набуті знання та навички, зокрема з правопису складних слів.

 

Питання, винесені на позааудиторне самостійне опрацювання:

1. Творення складноскорочених слів (абревіатур).

 

Вправа1.На поданих прикладах поясніть особливість способу морфологічного словотворення – абревіації.

ЗМІ, СПУ, РАТАУ, магазин “Сільпо”, продмаг, облдержадміністрація, студмістечко, авіабудівний, землерийка, світосприймання, мін’юст, мехмат, будматеріали, ГАЗ-69, АН-70, грампластинка, держслужбовець, “Укртелефільм”.

 

Вправа 2.Зробити морфемний і словотвірний аналіз 10 слів, дібраних із “Орфографічного словника”, які відображають морфологічні способи словотворення.

Вправа 3. Випишіть з сучасної преси десять абревіатур різного способу творення і десять з цифровими та буквеними позначеннями.

Вправа 4.Виписати з «Орфографічного слованика української мови» по 10 слів, які відображають морфологічні та неморфологічні способи словотвору.

 

ПОРЯДОК МОРФЕМНОГО АНАЛІЗУ

1. З′ясувати, до якої частини мови належить аналізоване слово та змінюване воно чи незмінюване.

2. У змінюваному слові визначити закінчення (або закінчення і суфікс, яким утворено форму слова, що аналізується).

3. Вказати, яке закінчення – фонетично виражене чи нульове – і які значення воно виражає.

4. Охарактеризувати основу за її подільністю: дорівнює кореню чи до її складу входить один або більше словотворчих суфіксів чи префіксів.

5. Виділити умовними позначками кожну морфему.

6. Пояснити фонетичні зміни на стику морфем і в будові слова (якщо вони є).

 

 

Література

1. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я.Плющ. — К., 2000. — С.145 – 191.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. О.Д.Пономарева. — К., 1997. — С.103 - 111.

3.Український правопис. — К., 1993. — С. 19 – 20.

 

 

Додаткова література:

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. — К., 1995.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. А.П.Грищенка. — К., 1997.

3. Сучасна українська літературна мова: Морфологія/ За заг.ред. І.К.Білодіда. — К.: Наук. думка, 1969.

4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 4-те вид., доповн. – Х.:Торсін, 2003.

5. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум:Навч.посібник. – К.:Либідь, 2002.

6. Українська мова. Енциклопедія / Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін.. – К., 2000.

 


Література

1. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я.Плющ. — К., 2000. — С.198 – 228.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. О.Д.Пономарева. — К., 1997. — С.114 – 134.

3.Український правопис. — К., 1993. — С. 60 – 80.

 

Додаткова література:

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. — К., 1995.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. А.П.Грищенка. — К., 1997.

3. Сучасна українська літературна мова: Морфологія/ За заг.ред. І.К.Білодіда. — К.: Наук. думка, 1969.

4. 5. Українська мова. Енциклопедія / Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін.. – К., 2000.

 


Практичне заняття 2. Прикметник як частина мови.

1. Загальна характеристика прикметника як частини мови.

2. Семантико-граматичні розряди іменників.

3. Ступені порівняння якісних прикметників

4. Типи відмінювання прикметників.

 

Прочитайте і законспектуйте С. 229 – 243 з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я. Плющ.

 

Вправа 1. Утворіть від поданих іменників відносні прикметники. Виділіть словотворчі суфікси.

Сніг, замша, дуб, море, атом, хутро, земля, кришталь, військо, пісня, степ, студент, батько, козак, агент, сирота, учитель, генерал, Сиваш, Прага, Одеса, Кременчук, Мекка.

 

Вправа 2. Знайдіть явища переходу прикметників з одного розряду в інший.

1. Вечори падали на Дніпро з усієї сили, вечори фіалкові, вечори смоляні, і запахи води, а по воді – боязких нічних трав, і верб і диму (Ю.Яновський). 2. Орлиним допитливим оком вимірював гетьман вражу силу (Я. Качура). 3. І марили айстри в розкішнім півсні Про трави шовкові, про сонячні дні ... (О. Олесь). 4. ... До сніданку мама й тато Починають умовляти: “Випий, золотко, хоч трошки Жиру риб’ячого з ложки!” – Я, звичайно, не мовчу, Відвертаюсь і кричу...(Г.Бойко). 5. І ось він, Київ, за валами він! – той стольний град, золотоверхе диво, душі моєї малиновий дзвін! (Л. Костенко). 6. Як бабиного літа срібні ниті, Думки пливуть і світять оддалік ...(Д.Павличко).

 

Вправа 3. Розподіліть прикметники за лексико-граматичними розрядами. Утворіть ступені порівняння від якісних прикметників. Провідміняйте підкреслені словосполучення в однині та множині.

Великий князь, великий поет, велика літера, власна назва, тихий голос, тиха ніч, легкий день, легкий нежить, легке завдання, легкий кошик, міцний дуб, осляча впертість, ослячі вуха, сільський клуб, світовий ринок, атомна електростанція, учителеве слово, яблуневий цвіт, людський потік, вовчі зуби, заяча капуста, заяча душа, заяча губа, дамоклів меч, орлиний ніс, орлине гніздо, срібний голос, срібний келих, батьківські збори, материне серце, риб’ячий жир, риб’ячі очі, вовча натура, левова частка, гусяча шкіра.

 

Вправа 4. Провідміняйте подані прикметники разом з іменниками. Визначте тип відмінювання (за групою). Поясніть їхні відмінкові флексії.

Дружня розмова, безкраїй степ, короткий термін, блідолиций молодик, стара груша, скрутне становище, срібна чаша, старший викладач, давня розмова, осінній дощ.

 

Вправа 5. Утворіть від поданих прикметників усі можливі форми ступенів порівняння. Окремо випишіть ті з них, які не утворюють ступенів порівняння, поясніть чому.

Далекий, маленький, розумний, ситий, білястий, високий, старший, хворий, премудрий, синенький, тонкий, лисий, карий, фіалковий, високий, босий, низький, злющий, гарний, порожній, короткий, блідо-рожевий, дужий, ледачкуватий, далекий, давній-давній.

 

Вправа 6. Перекладіть українською мовою. Зіставте морфологічні особливості ступенів порівняння прикметників в обох мовах.

Ближайшая школа, договор дороже денег, счастливейшие годы жизни, ближайший родственник, малейшее неповиновение, произвести еще большее впечатление, самый умный ребенок, в кратчайший срок, брат старше сестры.

 

Питання, винесені на позааудиторне самостійне опрацювання:

1. Особливості відмінювання і правопису складних прикметників.

2. Правопис и та і в закінченнях прикметників.

3. Правопис форм вищого ступеня порівняння прикметників.

4. Правопис присвійних прикметників.

5. Повні і короткі форми прикметників.

 

Прочитайте і законспектуйте С. 233 – 242 з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я. Плющ.

 

Словниковий диктант

Далекий/предалекий, вище/зазначений, канадсько/український, всесвітньо/історичний, всесвітньо/відомий, кругло/лиций, ново/грець­кий, ячмінно/житній, життє/здатний, вище/сказаний, військо­во/полонений, м’ясо/молочний, зменшено/пестливий, машино/будівний, сніжно/білий, важко/хворий, високо/розви­нений, три/денний, фінансово/промисловий, східно/слов’ян­ський, тьмяно/рожевий, жовто/гарячий, навчально/виховний.

 

Вправа 8. Утворіть від поданих слів вищий ступінь порівняння прикметників, поясніть зміни приголосних.

Високий, вузький, легкий, рідкий, тонкий, низький, багатий, тяжкий, глибокий, широкий, близький, товстий, гарний, поганий, молодий.

 

Вправа 9. Утворіть від поданих слів присвійні прикметники. Виділіть словотворчі суфікси.

Козак, викладач, учитель, учителька, генерал, дядько, тітка, сестра, брат, гайдамака, товариш, друг, подруга, свекруха, сваха, Тетяна, Марія, Марійка, Одарка, Гафійка, Оленка, Олена, Наталія, Наталя, Наталка, Степан, Степанко, Юрій, Юрчик, Юрко, Михайло, Мишко, Михась.

 

 

Література

1. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я.Плющ. — К., 2000. — С.229 – 243.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. О.Д.Пономарева. — К., 1997. — С. 134 – 149.

3. Український правопис. — К., 1993. — С.34, С.80 – 84.

 

 

Додаткова література:

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. — К., 1995.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. А.П.Грищенка. — К., 1997.

3. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг.ред. І.К.Білодіда. — К.: Наук. думка, 1969.

4. Українська мова. Енциклопедія / Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін.. – К., 2000.


 

Практичне заняття 3.Числівник як частина мови.

1. Загальна характеристика числівника як частини мови.

2. Розряди числівників за значенням.

3. Структурні розряди числівників

4. Закономірності сполучуваності числівників з іменниками.

5. Типи відмінкових парадигм числівників.

 

Прочитайте і законспектуйте С. 243 – 254 з підручника "Сучасна українська літературна мова" за ред. М.Я. Плющ.

 

Вправа 1.Із поданих слів випишіть числівники і визначте їхній розряд за значенням.

Трійка, триповерховий, третій, тринадцять, триста п’ятдесят сьомий, трьох’ярусний, кільканадцять, багато, дві третіх, тридцятиліття, троє, по-третє, три цілих і одна третя, мільйон, сотня, десяток, третина.

Вправа 2. Утворіть від поданих кількісних числівників числівники усіх можливих розрядів. Провідміняйте їх.

Два, чотири, тридцять вісім, дев’яносто, двісті шістдесят чотири, триста, тисяча, мільйон.

 

Вправа 3. Наведені числа запишіть словами, а скорочені назви повністю.

7 мм; 1 см; 0,5 га; 1,5 км; 100 кг; 3,8 ц; 5 і 3/5 т.

 

Вправа 4.Розкрити дужки, поставити іменники у потрібній відмінковій формі, цифри записати словами. Виділені словосполучення провідміняти.

5,7 (площа), 0,13 (обсяг), 2,5 (рік), 20,4 (тонна), 70,9 (відсоток), 1/2 (день), 4/5 (мішок), 1/3 (склянка), 1 6/7 (година), 4/7 (процент), 1 (день, година, вікно), 2 (стіл, рука, сани), 3 (квітка, відро, вила), 4 (листок, стіна, поле, ножиці), 5 (рік, ліжко, ковдра, канікули), 321 (стовбур, зірка, ягня, двері).

 

Вправа 5.Виправити помилки, пояснити підставу для виправленого варіанта.

1.Туристична агенція «Євротур» на кінець поточного року забезпечила 301 рейсів у різні куточки світу. 2. Нове покоління портативних комп’ютерів відзначає прекрасний дизайн, надійність в експлуатації, зручність транспортування (вага з валізкою – 2,5 кілограма). 3. Контингент студентів на таких престижних факультетах, як юридичний, економічний, медико-технічний, збільшився за останні 2 років в півтори рази. 4. Сердечно вітали колеги свого декана з п’ятидесятиріччям його народження і двадцятип’ятиріччям наукової праці. 5. Майстер наш народився двадцятого другого року, пережив не одного голову, мудрого і не дуже, тому його слово на цих виборах мало бути вирішальним.

 

Вправа 6.Порівняти запропоновані конструкції. Обрати правильний варіант, свою думку обґрунтувати.

І. Два берега – два береги, три громадянина – три громадянини, чотири брата – чотири брати, два тижня – два тижні, три грузина – три грузини, три ясена – три ясени, три і сім десятих кілометра - три і сім десятих кілометри, чотири вірменина – чотири вірменини, двадцять з половиною тижня – двадцять з половиною тижнів – двадцять з половиною тижні, півтора року – півтора років, одна п’ята зошитів – одна п’ята зошита, три з половиною дня – три з половиною дні, три з половиною днів, півтора мільйону – півтора мільйона – півтора мільйонів.

ІІ. Обсяг соціально-культурного будівництва перевищить півтора \-и мільйона \-и гривень. Півстоліття тому продуктивність Азовського моря була у півтора \-и рази \-а вищою, ніж Північного.

 

Вправа 7.Знайти помилкові форми числівників.

Шістсот, шестисот, шестистам, шестистам, на шестистах. Двісті, двохста, двомстам, двомастами, на двостах. Сімсот, семисот, семистам, на семистах.

 

Вправа 8.Пояснити, в яких формах можна відповісти на запитання «Котра година?», якщо годинник показує:

7.10, 8.55, 12.00, 13.30, 14.45, 15.05, 16.35, 16.45, 0.00.

 

Питання, винесені на позааудиторне самостійне опрацювання:

1. Правопис складних слів з першим числівниковим компонентом.

 

Прочитайте і законспектуйте С. 30, 34, 35, 38, 40 Українського правопису.

 

Вправа 9. Утворіть складні прикметники, першим компонентом яких є числівник. Поясніть написання.

9 поверхів, 4 кімнати, 25 відсотків, 128 років, 50 мільйонів, 3 колеса, 7 ярусів, 10 томів, 20 відер, 100 літ.

 

Вправа 10. Пригадайте українські фразеологізми, прислів’я, приказки з різними формами числівників.


Література

1. Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я.Плющ. — К., 2000. — С.243 – 253.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. О.Д.Пономарева. — К., 1997. — С. 149 – 162.

3. Український правопис. — К., 1993. — С.84 – 86.

 

Додаткова література:

1. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна мова. — К., 1995.

2. Сучасна українська літературна мова / за ред. А.П.Грищенка. — К., 1997.

3. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг.ред. І.К.Білодіда. — К.: Наук. думка, 1969.

4. Українська мова. Енциклопедія / Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін.. – К., 2000.


 

Практичне заняттЧитайте также:

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.018 с.)