ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 13 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6455 страниц.

География - 13 Страница

ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНОК ПОЛІГОНОМЕТРІЇ ЗГУЩЕННЯ Основні характеристики полігонометрії згущення Порівняйте результати, отримані різними способами, і зробіть висновок. Застосування проекцій в геодезії Встановлення величини поправки за кривизну Землі Розграфка і номенклатура топографічних карт Прямокутна система координат Гаусса-Крюгера Розв'язання задач за топографічною картою Умовні знаки на топографічних картах Принцип арифметичної середини Оцінка точності за відхиленнями окремих вимірів Визначення відстаней нитковим віддалеміром Пристрої для центрування теодолітів Визначення місця нуля (MO) вертикального круга теодоліта та вимірювання кутів нахилу Вимірювання горизонтальних кутів способом кругових прийомів Перевірки і юстування нівеліра Н-3 Схеми побудови теодолітних мереж Обчислення координат точок в замкнутому теодолітному ході Урівнювання розімкнутого нівелірного ходу технічного нівелювання Нівелювання поверхні за полігонами і створами Польові роботи при тахеометричному зніманні місцевості Основні перевірки кіпрегеля КА-2 Підготовка мензули до роботи Поняття про фотограмметричні знімання місцевості Визначення масштабу аерофотознімку Побудова на місцевості проектного кута Побудова на місцевості точки з заданою висотою Польове трасування об'єктів лінійних споруд Детальне розмічування на місцевості кругової кривої Розмічування поперечників на місцевості Камеральна обробка журналу технічного нівелювання В личных именах неславянского происхождения и после ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ MIANOWNIK ILE MASZ LAT ? Сколько тебе лет? ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ CZASOWNIKI RUCHU ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ MIEJSCOWNIK СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО РОДА Место прилагательного в словосочетании Роль местоимений в предложении Склонение составных числительных По специальности 020501 (013700) – Картография ВСЕ СТРАНЫ МИРА - КАРТА НАВИГАЦИИ ПО КОНТИНЕНТАМ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДОЛИНИ І РІЧКОВОГО РУСЛА Природні зони України поділяються на :зона мішаних лісів хвойно – широколистяних лісів, лісостепову зону, степову, Кримські гори. Положення Землі в Сонячній системі. Зображення землі на папері. Масштаб, його види. Тема 3.2. Процеси, що змінюють поверхню Землі. Вулканічний комплекс і вулканізм Закарпаття Класифікація корисних копалин. Рух води в Світовому океані. Річки, їх утворення, частини, значення. Походження і класифікація озер. Тема 5.1. Будова атмосфери. Температура. Тиск. Поняття про погоду і клімат. Основні типи ґрунтів України. Зона субтропіків Південного берега Криму. Тема 3. Природні зони своєї області. Погода і клімат Сумської області Відмінності між рослинами і тваринами. Тема 1.2. Будова органів рослин. Сезонні зміни в житті рослин Тема 1.4. Коротка характеристика систематичного положення рослин. Значення тварин в природі і для людини. Тема. Характеристика типу Молюски, Членистоногі. Охорона тварин в світі і в Україні. Червона книга рідкісних і зникаючих тварин в Україні. Мета курсової роботи полягає ПОРЯДОК ПОДАННЯ РОБОТИ НА РЕЦЕНЗІЮ Тема. опису лісового фітоценозу ІІІ. Короткі теоретичні відомості Площу сферичного трикутника обчислюють за формулами Співвідношення між елементами прямокутного сферичного трикутника Визначення місця знаходження точки на земній кулі. По предмету « Основы программирования » Стандартные типы: вещественный, целый, логический, символьный. Сравнительная хар-ка ФГП Африки, Австралии и Юж. Америки. Физ-гео районирование Юж Америки Физ-гео районирование Африки. Совр. русск. яз. как предмет научн. изуч. Осн. нормы лит. яз. Мінливість організмів та її форми. Мутаційна мінливість. Мутагени. Класифікація мутацій. Основні напрями біотехнології. Генна інженерія. Трансгенні організми. Характеристика ембріогенезу. Зародкові оболонки. Гістогенез і органогенез. Регенерація, її форми та біологічне значення. Імунітет. Клітинний та гуморальний імунітет. Види імунітету. Походження людини. Поняття про раси. Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні. Біосфера. Структура біосфери. Поняття про ноосферу. Вчення Вернадського. Криворізький державний педагогічний університет Удосконалення законодавчої бази та державного управління галуззю. ІНФОРМАЦІЙНО –ДИСКУСІЙНО БЛОК Атлас как системное произведение. Геоинформационное картографирование. Искажения в картографических проекциях. Их распределение, способы оценки размеров искажений на картах. Картографические проекции. Определение, классификации. Классификация карт по тематике. Место и роль отрасли геодезии и картографии государственном управлении Определение карты. Происхождение термина. Свойства карты как модели действительности. Цель сравнения – повторное определение состояния и пространственного положения явления Связи картографии с другими науками. Способ локализованных диаграмм Тенденции развития картографии в мире, России Указатели географических названий, справочные системы географических названий. Эволюция предмета и метода картографии. Современное определение картографии. Географическая карта: определение, основные свойства. Гидрометеорологические наблюдения Современные правовые основы картографической деятельности. География в системе наук о Земле и ее роль в жизни общества История землеведения. Вклад М.В.Ломоносова в развитие географии А.Гумбольдт - основатель современной физической географии Большой геологический круговорот вещества Понятие водных масс океана. Вертикальная стратификация водных масс в Океане Средства перехода к устойчивому развитию Атласы, как системные картографические произведения. Базы данных. Модели базы данных. Географические базы данных. Географические атласы. Определение и классификация. Картографический метод исследования. Методика создания гипсометрических карт. Истори я гипсометрического метода изображения рельефа Обновление топографических карт. Сущность и факторы картографической генерализации Наведіть приклади використання тексту підручника при виконанні практичних робіт. Екологічна освіта учнів на уроках географії. Початок 90-х. сучасний етап. Палеогеографія території України у ранньому періоді каледонської палеогеографічної ери. Палеогеографічні регіони фанерозою України Історичні регіони України, Слобідська Україна як історичний регіон, Причини та етапи масового заселення краю у XVII ст. Боротьба за владу в Харкові і губернії (листопад 1917 - квітень 1918 рр.). Слов’янський державний педагогічний університет Тема 6. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА. ДІЄСЛОВО – ГРАМАТИЧНІ ОЗНАКИ ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ Методологія країнознавчих досліджень Методи політичного прогнозування. Потенціал і заходи підвищення енергоефективності Потенціал енергоефективності МЕЗ №6 – Встановлення дахової сонячної електростанції (СЕС) ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАСПОРТА ФОРМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАСПОРТА БУДИНКУ Форма заявки для участия в конкурсе Конкурсант, який не брав участь в усіх складових конкурсу не може претендувати на призове місце. Звучить пісня – (Скрябін – «Випускний») Виходить Перша Вчителька. Звертається до першачків . РОЗПОДІЛ ТЕМ КУРСУ ЗА МОДУЛЯМИ І ВИДАМИ ЗАНЯТЬ Сучасної української літературної мови. Морфологія сучасної української літературної мови ПОРЯДОК СЛОВОТВІРНОГО АНАЛІЗУ Порядок морфологічного розбору прикметників Тема 2.2. Дієслово. Незмінювані частини мови (прислівник, службові частини мови, вигук). Порядок морфологічного розбору дієприкметників Тема: Особливості використання числівників у ділових паперах Тема: Особливості використання прикметників у ділових паперах Тема: Службові листи (офіційна кореспонденція) Тема 2.1 Власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН ГОРИЗОНТА НА МЕСТНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИТНЫХ АЗИМУТОВ НАПРАВЛЕНИЙ НА МЕСТНОСТИ Определение точки стояния по ближайшим ориентирам. Определение точки стояния засечкой по трём ориентирам (обратной засечкой). ОСОБЕННОСТИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ МЕСТНОСТИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ КРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНІ ГОСПОДАРСТВА Типологія країн світу за характером економічної системи. Національні моделі економік. За конкурентоспроможністю економік. Економічно розвинені країни. Классификация факторов, влияющих на развитие туризма ТЕМА 1 ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК НАУКА Предмет, основные разделы и задачи географии населения Требует усиления и экологический подход в географии населения, развитие социальной экологии, антропоэкологии. Динамика численности населения Половозрастная структура и семейный состав Большие и малые человеческие расы Расовый состав населения по регионам мира Этнос и совокупность его признаков Гипотеза Л. Н. Гумилева о жизни этносов — этногенезе География и сущность мировых Русская православная церковь: роль ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЯКУТИИ Схема распространения карста на рассматриваемой территории. Глава 2. Озерный фонд Якутии. Построение морфометрических зависимостей на основе морфологических характеристик озер и их анализ. ВІДВЕДЕНА ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН, КРЕДИТІВ ТЕМАТИКА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ ТА ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ МАРВ Майстрові Вишні втрапило до рук дерев'яне поліно, По поверненні додому Джеппетто завзято береться до роботи вирізає Дерев'яного Хлопчика і дає йому ім'я «Піноккіо». Перші кроки дерев'яної істоти Лялькар Манджафоко дарує Піноккіо п'ять золотих монет і наказує їх передати татові Джеппетто. Але Піноккіо іде з крутіями Лисицею і Котом Піноккіо охоче їсть цукор, але відмовляється приймати ліки. Та при появі трунарів він притьмом ковтає гірке. Піноккіо знову бреше, і його ніс видовжується Піноккіо знову зустрічає Лисицю й ота і вирушає з ними на Чарівне Поле Піноккіо оплакує смерть Дівчинки з блакитним волоссям. На голубі він летить до моря і кидається сторч головою у воду, аби врятувати свого батька Джеппетто Піноккіо прибуває на Острів Працьовитих Бджіл і знаходить там Фею Бійка між Піноккіо і його товаришами. Одного з них поранено. Дерев'яного Хлопчика заарештовують Піноккіо збираються засмажити на пательні, як рибу Піноккіо повертається до будинку Феї, яка обіцяє йому, що відзавтра він більше не буде дерев'янком, стане справжнім хлопчиком. Великий прийом з нагоди цієї важливої події Замість того, щоб стати хлопчиком, Піноккіо вирушає зі своїм другом Ґнотом до раїни Розваг У Піноккіо виростають довгі вуха. Згодом він перетворюється на справжнього віслюка і починає ревти по-ослячому Піноккіо з'їдають морські риби, і він знову стає Дерев'яним Хлопчиком. Та все одно потрапляє в халепу — його ковтає страшна Акула Піноккіо нарешті стає справжнім хлопчиком НАВЧАЛЬНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ Вибір та затвердження теми випускної (дипломної) роботи Робота з джерелами та літературою Як створити робочу гіпотезу? Як зберегти наукову гідність? Основні правила передачі тексту Оформлення списку джерел та літератури Скільки полінуклеотидних ланцюгів має молекула ДНК? У батька ІV група крові, у матері – ІІІ, гетерозиготна. Якої групи крові не може бути у їхніх дітей? Які структурні компоненти хлоропластів забезпечують світлову фазу фотосинтезу? Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева Результаты изучения предмета ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 5—6 КЛАССЫ Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) Класс 34 часа (1 час в неделю) Практическая работа 4: Происхождение топонимов своего населённого пункта. ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ С ОСНОВАМИ ДЕМОГРАФИИ Физическая география и ландшафтоведение. Текущий контроль: максимум 55 баллов Історія розвитку географії населення України. Найвідоміші українські географи та демогеографи Історико-географічні особливості формування населення укр. до поч. 20ст. Голодомор в Україні 1932-33 рр. та його демографічні наслідки. Географія Голодомору Географія українського голодомору СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) ШКОЛЫ К РЕАЛИЗАЦИИ Сезонные изменения в природе. Многообразие растений, бактерий и грибов Практические работы на животноводческих фермах. Экскурсии География материков и океанов Природа и природные ресурсы России Формы и методы реализации программных задач Экономика домашнего хозяйства Беседы об изобразительном искусстве Измайлов Александр Михайлович ТЕМА XIII. ЭТНОЛОГИЯ КАК НАУКА (Лекций – 2 ч.; СРС – 4 ч.) Для очного отделения истфака Семинар I. Интегративные и вспомогательные исторические г. социально-экономической истории. Устное народное творчество — коллективное творчество народа Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества Единицы измерения времени и их соотношения Раздел I. Древняя Русь (38 ч) Раздел III. Эпоха великих реформ (10 ч) Раздел III. Послевоенное развитие СССР (27 ч) Темы для изучения и обсуждения (анкетирования перед обсуждением) Растительный мир Земли (12 ч) НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ Природные зоны России (48 ч) Государства ближнего зарубежья Общие сведения о цветковых растениях (16 ч) Беспозвоночные животные (10 ч) Наблюдения и практическая работа Окна, стекла, зеркала в доме (4 ч) Организация питания семьи (11 ч) Я и моя будущая семья (14 ч) Дополнительный материал для пения Рекомендуемое распределение материала программы Робота з програмою створення заяви-реєстраційної картки». ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА И ОБЩЕСТВО Экология и природопользование» Цивилизационные регионы мира. Порядок проведения Фестиваля. Оргкомитет и предметные комиссии конференции. О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЭССЕ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» Лекция 1. Введение в курс «Глобалистика»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.121.213 (0.075 с.)