ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 6 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6582 страниц.

География - 6 Страница

Розділові знаки у словосполученнях і реченнях Розділові знаки в безсполучникових складних реченнях СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ Розділ «Лексикологія». Тести №1 Розділ 1. Орфографія та словозміна Вищого ступеня порівняння прикметників Правопис префіксів. Милозвучність мовлення Велика літера у складних і складених власних назвах Правопис прислівників, утворених від числівників Правопис прийменників та сполучників Розподіл іменників І та ІІ відмін за групами Відмінювання іменників ІІ відміни у множині Відмінювання українських імен та прізвищ. Похідних від іменників ІІ відміни Правопис дієслівних форм наказового способу Творення і правопис дієприслівників Розділові знаки при вставних компонентах Розділові знаки при вставлених компонентах Розділові знаки при узагальнювальних словах Відокремлення узгоджених поширених означень Розділові знаки у складному реченні Розділові знаки при прямій мові Визначення координат точок за топографічною картою Рішення інженерних задач за топографічною картою Орієнтування ліній на топографічній карті Будова і перевірки нівелірів Побудова поздовжнього і поперечного профілів лінійної споруди Нанесення проектної лінії на профіль Будова теодоліта. Вимірювання кутів Обчислення координат точок теодолітного ходу Тема 7. Репрезентативность на синтаксическом уровне МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Директор ЗОШ № 277 підпис Л.К.Сенченко Стандартизація ділового тексту Неологізми у професійному мовленні Використання канцеляризмів у професійному мовленні Рід невідмінюваних іменників Другої відміни у родовому відмінку однини Абревіатури і графічні скорочення у документах Використання займенників у професійному мовленні Особливості перекладу з російської на українську мову Особливості спілкування за кордоном РОЗДІЛ 6. ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ Заява про прийняття на роботу СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «МЕРІДІАН» ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ Тема: Українська мова, історія становлення, розвитку Додаткова література: 12, 17, 21. Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Центры паломничества мусульман. Для географического изучения широкой и весьма пестрой картины паломничества используется районирование. Классификация святых мест буддизма в Индии и Непале ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИК ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ МІКРОГРУПИ Форма звіту практиканта про їх виконання БАКАЛАВРІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ ФАХУ ЗМІСТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Институциональное строительство Совета по правам человека Организации Объединенных Наций В. Обзор, рационализация и совершенствование мандатов Рабочая группа по ситуациям: состав, мандат и полномочия A. Организационные мероприятия ВОЗОБНОВЛЕННЫЕ МАНДАТЫ ДО ИХ ВОЗМОЖНОГО РАССМОТРЕНИЯ СОВЕТОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ РАБОТЫ КОРЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2014 – 2015 навчальному році Раздел 1. Источники географической информации. Раздел 2. Природа Земли и человек Распределение материала по содержательным линиям Критерии оценки учебной деятельности по географии Критерии выставления оценок за проверочные тесты. Чи правильна теза, що першим пунктом характеристики географічного положення є його характеристика відносно екватора, нульового меридіана, полюсів, тропіків і полярних кіл? Чисельність населення Франції станом на 2006 р. становила. Експортоорієнтована модель наздоганяючого розвитку Найвищі середньорічні темпи приросту ВВП країн, що Для промислово розвинутих країн характерні такі тенденції розподілу працюючих по сферам зайнятості. Визначити країни, які увійшли до ЄС з 1 травня 2004 р. Міжнародні відносини і світова політика Міжнародні економічні відносини ВОЗДУШНОЙ ТРАССЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА И Оценка влияния температуры воздуха на предельно допустимую высоту полета самолета Условия погоды по маршруту полета и пункту посадки ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО ПРИМОРСКОМУ ХРЕБТУ Прибайкальский Национальный парк Показатели маршрута и оценка его категории сложности. Культурные и окультуренные ландшафты, различие понятий Основные отличия природно-антропогенных ландшафтов от природных. Природно-антропогенные и культурные ландшафты, различие понятий Вертикальная структура природной геосистемы. Природные компоненты ландшафта и факторы, формирующие ландшафт. Перші міста- туристичні центри на території україни Найвидатніший дослідник і мандрівник XX ст. Виникнення в Україні перших історикр-архітектурних заповідників та їх значення для розвитку туризму. Розвиток та функціонування мережі туристсько екскурсійних закладів в УРСР до 2 св. Війни. Топографическая карта. Рельеф и способы его изображения. Пешеходный туризм. Бичвачные работы. Костёр. Продуктовая раскладка хранения продуктов Кіровоградської облдержадміністрації Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс Вивчення літературних джерел. Методи добору фактичних матеріалів й укладання огляду літератури Процес підготовки рукопису наукової роботи. Правила написання, оформлення і представлення роботи на конкурсі. Теми наукових робіт з археології Тема 5. Колективне управління майновими правами авторів. Захист авторського права і суміжних прав. Тема 6. Право промислової власності. Охорона прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки . Договори у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Право на оскарження рішення, прийнятого за результатами проведення кваліфікаційної експертизи заявки на торговельну марку мають - РОЗДІЛ 2. ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТИПУ ЛІСУ Короткі історичні відомості. Розв’язування сфероїдних трикутників Способи розв’язування малих сфероїдних трикутників Розв’язування головних геодезичних задач Диференційні формули для системи геодезичних координат Методи розв’язування головних геодезичних задач на поверхні еліпсоїда Розв’язування головних геодезичних задач методом переходу на поверхню сфери (формули Бесселя) Вимоги до запису тексту фонетичною транскрипцією Вправи і завдання до теми «Фонетика» Чергування голосних у корені дієслова Правопис голосних і приголосних фонем Вправи і завдання до теми «Правопис префіксів» Вправи і завдання до теми «М’який знак» Слова іншомовного походження Додаткові зауваження щодо правопису деяких слів Тестові завдання з вибірковими відповідями Организация выполнения выпускных квалификационных работ Нумерация глав и параграфов. Общепринятые сокращения слов и словосочетаний РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні Розділ 1. Мандрівництво в Україні як прообраз туризму (ІХ-ХІХ ст.) Україна очима іноземних мандрівників Внесок українців у географічні дослідження земної кулі Зародження готельної справи в Україні Розділ 2. Початок організованого туризму (кінець XIX - початок XX ст.) Кримсько-Кавказький гірський клуб (1890-1915 pp.) Зародження туристсько-екскурсійної справи на західноукраїнських землях Розвиток готельної справи в другій половині XIX - на початку XX ст. Створення централізованої системи управління туризмом Подальше зміцнення і розширення матеріально-технічної бази туризму Відновлення туристсько-екскурсійної діяльності наприкінці 40-х - на початку 50-х рр. Удосконалення системи організації і управління туризмом у 50-60-ті рр. Розділ 5. Зоряний час радянського туризму (70-80-ті pp.) Діяльність Української республіканської ради по туризму та екскурсіях щодо розвитку масового туристського руху в Україні Правові засади туристської діяльності в Україні Сучасний стан туристичної галузі Розвиток готельного господарства, туристської інфраструктури Підготовка кадрів для туристичної галузі Про велике й уславлене місто Єгипет Про знамените й повсюди вславлене місто Дамаск Додаток 2. Протоколъ №4 засъданія комиссіи по организаціи экскурсій для учащихъ и учащихся среднихъ учебныхъ заведеній Додаток 6. Постановление Центрального Комитета КПСС, Совета Министров СССР и Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 30 мая 1969 года Додаток 7. Постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС от 31 октября 1980 г. №983 Додаток 8. Постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 18 июля 1985 г. №674 З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ» ТЕМА 2. ТУРИЗМ В СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ Розвиток інфраструктури для подорожуючих і традиції гостинності в стародавньому світі Українські землі в туристичній картографи XVII століття Основні чинники та напрямки розвитку туризму і системи гостинності в світі в XIX — першій половині XX століття Готельні послуги та розвиток курортів у XIX — на початку XX століття Тема1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ Подорожі вікінгів у УІІІ-ХІІ століттях Поява туризму та розвиток системи гостинності в XVII—XVIII століттях Туристична діяльність Томаса Кука Розвитку туризму на українських землях у складі Російської імперії в XIX — на початку XX століття История туризма и гостеприимства как наука ПУТЕШЕСТВИЯ В ДРЕВНОСТИ, античном мире и средневековье Средневековые путешествия и традиции гостеприимства ОТКРЫТИЯ И ЗАВОЕВАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СССР РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ. География и Проблемы развития современного международного туризма Положение туристической индустрии в начале XXI в. Лекція №1. Історія світового туризму від найдавніших часів до ХVІІ ст. Історичні етапи розвитку туризму Соціально-економічна характеристика розвитку і види подорожей в епоху Середньовіччя Географічні дисципліни в туризмі ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОБСЯГУ КУРСОВОЇ РОБОТИ/ПРОЕКТУ Рейтинг країн за обсягами туристичних потоків РОЗДІЛ І. Загальна характеристика туристичних Один із найбільших у Європі Київський зоопарк заснований у 1908 р. Розділ III. Туристичні ресурси Правобережної України Туристичні ресурси історичної Волині Туристичні ресурси історичного Поділля Туристичні ресурси Чернігівської області Туристичні ресурси Полтавщини Розділ V. Туристичні ресурси Слобожанщини Туристичні ресурси історичної Галичини Туристичні ресурси Закарпаття Розділ VII Туристичні ресурси Степової (Південної) України Розділ VIII. Туристичні ресурси Криму Раздел 1. Рекреационные основы туристско-рекреационного проектирования Виды, циклы и формы рекреации Тема 1.2. Рекреационные ресурсы Почвенно-растительный покров Ландшафтно-рекреационный потенциал и ландшафтно-рекреационное зонирование территории Понятие о территориально-рекреационных системах (ТРС). Структура, факторы формирования и свойства ТРС Тема 2.1. Рекреационные и туристские программы Особенности восприятия турпродукта и управления турпродуктом. Тема 2.2. Моделирование рекреационных программ Типы рекреационной деятельности Структурная композиция циклов рекреационной деятельности Характеристика рекреационных зон России Зона IV - Сибирь и Дальний Восток Тема 3.1. Нормативно-правововая база туристского проектирования Схемы взаимодействия с организациями, предоставляющими отдельные туристские услуги Тема 3.2. Технология проектирования тура ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУР Типичная временная шкала для новой летней туропереитинговой программы инициативного туроператора ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ РОБІТ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ, дипломних ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ (КУРСОВОЇ, ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ РЕЦЕНЗУВАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ (ДИПЛОМНИХ, КУРСОВИХ РОБІТ) Кафедра міжнародної економіки Обов’язкові чи вибіркові розділи програми Класифікація видів світового туризму ТЕМА 2. СВІТОВИЙ ТУРИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ ТЕМА 3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СФЕРІ ТУРИЗМУ ТЕМА 4. РИНОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТЕМА 5. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТУРИЗМУ ТЕМА 6. СВІТОВИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНДУСТРІЯ ТЕМА 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Системність навколишнього світу Зворотність (незворотність) управлінських рішень Трудоемкость, объемы учебной работы и наполняемость групп обучающихся Россия и страны Южной Европы в эпоху нового и новейшего времени. Правила классификации и постройки морских судов Знаки категорий ледовых усилений. Знаки ограничения района плавания. РАДА ЄВРОПИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Розділ I ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОБОТА СУДУ Правило 42 (колишнє правило 43) Глава IV Провадження щодо прийнятності Глава VII Провадження у Великій палаті Глава IX Консультативні висновки Розділ IV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Туризм и спортивное ориентирование Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИЗМА КАК СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ Глава 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА Глава 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ В ТУРИЗМЕ Глава 6. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ У ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТУРИЗМОМ Глава 7. ТЕХНИКА И ТАКТИКА В ТУРИЗМЕ Основы техники лыжного туризма Основы техники водного туризма Часть III. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ Глава 9. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ Глава 10. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ Глава 11. СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЦИКЛОВ Глава 14. МЕТОДИКА ОТБОРА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ТУРИЗМОМ. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТУРИЗМУ Глава 17. ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ ТУРИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИИ Работа туристской секции коллектива физической культуры Организация походов выходного дня. Туристские нормативы комплекса ГТО Контрольные нормативы и учебные соревнования Организация и проведение слета Система обеспечения безопасности Глава 21. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ Глава 22. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ГИГИЕНА ТУРИСТА Глава 24. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТУРИЗМЕ НА «ДУНКАНЕ» СТАЛО ОДНИМ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ БОЛЬШЕ НА ВЫСОТЕ ДВЕНАДЦАТИ ТЫСЯЧ ФУТОВ ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК ЖАКА ПАГАНЕЛЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ИЗ МЕЛЬБУРНА В САНДХЕРСТ В КОТОРОЙ МАЙОР УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЭТО ОБЕЗЬЯНЫ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.2.246 (0.038 с.)