Чинники, що впливають на зміну температури.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чинники, що впливають на зміну температури.Основним джерелом життя і багатьох природних процесів на Землі є енергія Сонця. На Землю надходить лише одна двохмільярдна частина цієї енергії, інша розсіюється в космічному просторі.

На температуру повітря впливають чинники:

- географічна широта місцевості,

- характер підстилаючої поверхні,

- хмарність,

- циркуляція повітряних мас,

- тривалість світлового дня.

4. Зміни температури повітря, залежно від кута падіння сонячних променів.

Географічна естафета

Як називають повітряну оболонку Землі? (Повітряну оболонку землі називають атмосферою).

Як відбувається нагрівання повітря?

(Сонячні промені проходять через прозоре повітря, і поглинаються земною поверхнею, потім теплі предмети відбивають тепло у повітря і воно нагрівається). Так, дійсно, сонячне проміння вільно проходить крізь товщу атмосфери й досягає поверхні Землі, де майже повністю поглинається ґрунтом, водами морів і океанів та інших водойм, живими організмами. Внаслідок вбирання сонячного проміння земна поверхня вдень нагрівається. Від теплих предметів на поверхні Землі нагрівається повітря. Тому шари повітря біля поверхні Землі мають вищу температуру порівняно з верхніми шарами атмосфери.

Які райони Землі отримують найбільшу кількість сонячного тепла? найбільшу кількість сонячного тепла отримують екваторіальні райони, а у приполярних районах температура повітря дуже низька.

Чому вершини гір покриті снігом, а біля підніжжя гір снігу немає?

(Шари повітря біля поверхні землі мають вищу температуру порівняно з верхніми шарами атмосфери). У нижніх шарах атмосфери з підняттям угору на 1 км температура повітря знижується в середньому на 6°. Через це на висоті 7 — 8 км навіть у теплі дні температура може становити -15 - 20°.

Отже, температура повітря на різній висоті неоднакова. В зв'язку з цим повітря постійно рухається вертикально, тобто знизу вгору і назад: тепле повітря піднімається вгору, а холодне опускається вниз. Таким чином здійснюється регуляція теплообміну Землі та космосу.

• Чому тепле повітря піднімається вгору?

(При нагріванні повітря стає легшим і тому піднімається вгору).

• Чому протягом дня температура повітря різна?

Ступінь нагрівання поверхні Землі залежить від кута падіння сонячних променів. Вранці кут падіння невеликий, тому поверхня Землі прогрівається не досить сильно, тому вранці завжди прохолодно. Найбільше прогрівається повітря вдень, бо кут падіння сонячних променів великий, більше тепла поглинається землею і відповідно відбивається у повітря. Ввечері незалежно від того, що кут падіння сонячних променів невеликий - тепліше, бо протягом дня поверхня Землі достатньо прогріта і продовжує відбивати тепло у повітря.

Аналіз спостережень за температурою.

Робота з текстом підручника

- Розгляньте мал.28 на с. 102 підручника та поясніть залежність нагрівання земної поверхні від кута падіння сонячних променів.

Розповідь вчителя

Для визначення висоти Сонця за довжиною тіні ми можемо використати прилади гномон та гномон – жердина. Такі спостереження проводяться у двадцятих числах кожного місяця. Вони дають змогу побачити, як змінюється висота Сонця над горизонтом у різні пори року.

Залежність температури повітря від зміни дня та ночі, падіння сонячних променів. Протягом доби температура повітря змінюється. Найвищою вона буває о 14—15 годині дня, найнижчою — перед сходом Сонця. Різниця між найвищою і найнижчою температурами протягом доби називається добовою амплітудою(А). Добова амплітуда температури залежить:

а) від географічної широти (із збільшенням географічної широти зростає);

б) від характеру підстилаючої поверхні (над океанами і морями амплітуда менша),

в) рельєфу місцевості, хмарності (при ясній погоді амплітуда більша).

 

V. Систематизація і узагальнення засвоєних знань, умінь і навичок.

1. Повітря нагрівається внаслідок…(відбиття тепла від нагрітої поверхні Землі).

2. Температуру повітря вимірюють… (термометрами), які можуть бути… (ртутними та спиртовими)?

3. У якому випадку застосовують ртутний чи спиртовий термометри?

4. Чому вранці прохолодно, а ввечері тепло?. 5. Від чого залежить добова і річна амплітуди температури повітря?

6. Як обчислити середньодобову, середньомісячну , середньорічну температуру?

7. Поясніть залежність температури повітря від кута падіння сонячних променів.

8. Чи змінюється висота Сонця над горизонтом протягом доби? Протягом року?

9. Чи є температура повітря постійною?

10. Чи існує взаємозв'язок між висотою Сонця над горизонтом і температурою повітря?

11. Як змінюється температура повітря з широтою? З висотою місцевості? 12. Від чого залежить температура повітря?

13. Чому поблизу морів і океанів амплітуда температур повітря менша, ніж в центрі материка? [15]

VI. Застосування засвоєних знань, умінь і навичок

Практична робота №8 (початок)

Завдання 1. За даними календарями погоди побудувати графік місячного ходу температури повітря [2]:

Iваріант: жовтня

II варіант: листопада

VII. Організація домашньої роботи

Підготувати відповіді на пункти записаного в зошиті плану теми уроку, використовуючи при цьому §35 на с. 178-183

VIII. Підсумок уроку.

- Про що нове ви дізналися на уроці?

- Що найбільше сподобалося на уроці?


ВИСНОВКИ

Щоб з’ясувати сутність поняття «екскурсія», я проаналізувала різну психолого-педагогічну та методичну літературу. В навчально-виховному процесі екскурсії відіграють надзвичайно важливе значення. Екскурсії виступають особливою формою організації педагогічного навчання. Екскурсії забезпечують: формування світогляду, сприйняття природи різними органами чуття, орієнтування в просторі, розвиток спостережливості, поєднання життя з практикою.

Особливою ознакою екскурсії є те, що вона проводиться не в класі і не в школі, а проводиться в природі, на виробництві, в музеї і т.д.

За різними ознаками виділять певні види екскурсій. Екскурсії поділяються за такими ознаками: по відношенню до навчальних програм, за тематикою, за змістом, за часом проведення, за методом проведення, за способом проведення та ін.

Екскурсії у навчанні географії мають важливе значення. Вони забезпечують зв’язок теорії з практикою, дають змогу показати учням в натурі ті географічні об’єкти і явища, які в умовах певної школи можливі для безпосереднього вивчення чи ознайомлення з ними, що має дуже велике значення для патріотичного виховання учнів.

Екскурсії відіграють також важливе значення в екологічному вихованні учнів. В учнів формується почуття любові до природи, бережливого ставлення до неї, раціонального використання природних ресурсів.

Екскурсії сприяють розвитку учнів здібностей діяти з пізнавальних позицій в оточуючому їх навколишньому світі; безпосередньо сприймати і вивчати життєві явища і процеси. Екскурсії допомагають формувати емоційну сферу учнів: почуття прекрасного, відчуття радості пізнання, бажання бути корисними людям.

Кожна екскурсія пов'язана з навчальним матеріалом. Екскурсії допомагають учням охопити зміст навчання всебічно, побачити взаємозв'язок досліджуваних у різних курсах явищ і законів, набути навички їхнього універсального застосування.

Навчальні екскурсії набувають вагомого корекційного значення, оскільки жодне майстерне слово чи найяскравіша наочність не замінять живого споглядання. Результати спостережень і одержані на екскурсіях відомості заповнюють можливі прогалини у знаннях учнів, пов'язані з вадами сприймання та уявлення; враження, отримані під час екскурсій, стимулюють учнів до свідомого засвоєння матеріалу, пробуджують їхню допитливість і активність.

Навчальні екскурсії вимагають ретельної підготовки вчителі і учнів.

Учитель має чітко сформувати мету і завдання екскурсії відповідно до програми предмета, рівня засвоєння матеріалу учнями класу та їхніх можливостей. Варто узгодити місце проведення екскурсії, передбачене програмою, з місцевими умовами; правильним буде відвідання його вчителем заздалегідь. Також педагог має визначити, чи він сам проводитиме екскурсію, чи це зробить екскурсовод. Якщо екскурсію буде проводити екскурсовод, то в цьому випадку його потрібно підготувати до зустрічі з дітьми, конкретизувавши, що саме він має розповідати, у якому обсязі й темпі; можливо краще домовитися, що вчитель буде задавати конкретні запитання.

Вчитель заздалегідь має передбачити маршрут, місця відпочинку (якщо це буде необхідно), домовитися про зміни в розкладі - якщо екскурсія займає не один урок. Проте власне екскурсія має тривати, як і урок, 45 хвилин-інший час може бути витрачений на дорогу.

Необхідно підготувати учнів до проведення екскурсії: повідомити її мету, місце проведення, повторити правила дорожнього руху, техніки безпеки і поведінки у громадських місцях.

Щодо підготовки і проведення однотемних і багатотемних екскурсій, мною були розроблені конспекти уроків-екскурсій з курсу «Загальна географія»

 

 

ЛІТЕРАТУРА

2. Варакута О.М. Шкільна географія та методика її навчання (курс лекцій):навчальний посібник. Переробл. і доповн. – Тернопіль: Тайп, 2012. С. 126-131.

3. Варакута О., Швець Є. Загальна географія: Зошит для практичних робіт. 6 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – с. 3-7,40-41,68-73

4. Джурик К. Геологічні екскурсії .//Краєзнавство. Географія.Туризм. Шк. Світ. – 2011. - № 9. – с. 5-18.

5. Коберник С.Г. та ін. Методика викладання географії в школі: Навч.-метод. Посібник. – К.: Стефед-2, 200. – 320 с.

6. Люта Г.О. Екскурсії – складова частина навчально-виховного процесу.// Поч. навчання та виховання. – 2004. - №13. – с. 7-10

7. Методика обучения географии в средней школе: Учебное пособие /Под редакцией Л.М.Панчешниковой /-М.:Просвещение,1983 С.167-178.

8. Процик І.Г. Методика організації екскурсії для вивчення рідного краю.// Природа, населення та господарство Терноп. обл. їх вивчення в загальноосв. Школі. – 1991, Тернопіль. – с. 197-202

9. Харченко А.Л. Екскурсія «Вивчення водойм своєї місцевості»: Літня практика// Географія. – 2007. - №9. – с. 10-12

10. Чернихова Є.Я. Учебные экскурсии по географии. - М.: Просвещение,1980.

11. Шипович Є.Й. Методика викладання географії. – К.: Вища школа. Головне виробництво. 1981. – 176 с.

12. http://npu.edu.ua/!ebook/book/html/D/ikpp_kpp_korekc.psihopedagogika_2_chast/590.html

13. http://pulib.if.ua/part/8722

14. http://studentam.net.ua/content/view/2274/97/

15. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F

16. http://www.aksioma.org.ua/pdf/Book_6.pdf

17. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/ped/2010_191_5/N191p127.pdfПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.012 с.)